Investeringsalternativ

Här hittar du en samling av termer och definitioner som hjälper dig att förstå olika investeringsmöjligheter samt hur de kan bidra till att diversifiera din portfölj och öka din ekonomiska tillväxt.

A-kassa

A-kassa är en förkortning av aktivitetsstöd, som är en särskild form av arbetslöshetsersättning. Det är ett ekonomiskt stöd som betalas ut till arbetssökande personer som inte kan hitta jobb och stödja sig själva. Det kan också ges till anställda som har attackerats eller som har sjukvård, familjeansvar eller långvariga arbetslivsvillkor.

A-kassa 🗎

Ackord

Ackord är ett ord som används för att beskriva en överenskommelse mellan två eller flera parter. Det kan syfta på olika slag av avtal som ger parterna vissa skyldigheter eller rättigheter. En ackord förutsätter vanligtvis en ömsesidig överenskommelse och godkännande mellan parterna.

Ackord 🗎

Adressändring

Adressändring är att man ändrar sin permanenta eller tillfälliga adress. Man kan göra en adressändring om man har flyttat eller om man har temporära och omfattande förändringar i sitt boende.

Adressändring 🗎

Affärsfinansieringslösning

Affärsfinansieringslösning är en finansiell strategi som syftar till att främja en organisation genom att hjälpa till att uppfylla kostnader för olika projekt eller initiativ. Det kan hjälpa till att lösa återkommande finansiering, ett kortsiktigt genomförande av investeringsinriktade strategier och genomförande av utvecklingsinriktade planer.

Affärsfinansieringslösning 🗎

Affärslån

Affärslån är ett slags lån som är specifikt anpassat för att hjälpa företag med sina finansiella behov. Det skiljer sig från andra typer av lån eftersom de är vanligtvis större summor pengar som ofta har specialiserade avtal, räntesatser och villkor för att möta de specifika behoven för företag.

Affärslån 🗎

Affärslånegräns

Affärslånegräns är en gräns som anges för hur mycket en person eller företag kan låna från ett långivande finansinstitut. Denna gräns bestäms vanligtvis utifrån låntagarens kreditvärdering och finansiella historia, samt långivarens villkor.

Affärslånegräns 🗎

Affärslånekonto

Affärslånekonto är en fond som ges till företag, för att det ska kunna finansiera sina investeringar. Paminklarna kan de använda för att förvärva maskiner, utrustning, inventarier och även immateriella tillgångar, så som licenser och rättigheter.

Affärslånekonto 🗎

Affärsplan

En affärsplan är ett dokumentet som innehåller en strategisk plan över ett företags resurser, marknadsföringstekniker, mål och alla relevanta detaljer som är relaterade till dess framgång. Det varierar beroende på syftet med affärsplanen men kan innehålla information om marknadsföring, forskning och analyser, produkt och tjänstespecifikationer och budgetinformation.

Affärsplan 🗎

Affärsutvecklingslån

Affärsutvecklingslån är ett finansiellt instrument använt för att stödja företagets utveckling. Lånen kan användas för att möjliggöra expansionsprojekt, nya produktlanseringar eller marknadsföringskampanjer till företag som inte har nog med kapital för att finansiera dem.

Affärsutvecklingslån 🗎

Affärsverksamhet

Affärsverksamhet är aktiviteter som syftar till att tjäna pengar eller för att uppnå förmåner för anställda, aktiviteter som bedrivs för att skapa intäkter. Det innefattar alla typer av entreprenörskap, inklusive en gångmangaföretag, flerföretag samt ideella organisationer med ekonomiska mål.

Affärsverksamhet 🗎

Ägande

Ett ägande är det som en person eller ett företag har äganderätten till, och som är tillgängligt för att exempelvis ta emot vinst, låna ut eller sälja vidare. Det kan handla om bostäder, finansiella instrument, aktier, varor etc. Allmänt sett är det någonting som någon bör ha rätten att disponera.

Ägande 🗎

Äganderätt

Äganderätt är rätten eller tillståndet att ha ensamrätt till att äga, kontrollera och nyttja något. Det kan handla om en fysisk egenägd egendel eller ett immateriellt motiv, rätt eller tillgång.

Äganderätt 🗎

Ägarförändring

Ägarförändring är när ägandet eller ekonomiska kontrollen ändras från en individ, grupp eller företag till en annan. Ägarförändringar annonseras normalt på kapitalmarknaden och förändringen styr hur aktier handlas och vad marknaden ska värdera de olika aktieinnehavaren.

Ägarförändring 🗎

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord är ett juridiskt dokument som innehåller de villkor och skrivna bestämmelser som gäller vid ingången eller upplösningen av ett äktenskap. Detta dokument beskriver båda parters egendom, förmögenhet och skyldigheter gentemot varandra.

Äktenskapsförord 🗎

Aktieägare

Aktieägare är en person som innehar aktier i en företag eller organisation. En aktie ger ägaren rätten att ha en aning av bolagets tillgångar och avgöra röstlängd när man deltar i bolagsstämman. De aktieägare som innehar de största andelarna har mest inflytande.

Aktieägare 🗎

Aktieägarlån

Aktieägarlån är ett lån som ges ut av ett börsföretag till en person som håller aktier i företaget. Lånet betalas av företaget till aktieägaren i utbyte mot att de förbehåller sig rätten att återbetala lånet med vilka aktier som helst som den bestående aktieägaren äger. Aktieägarlån är vanligast bland börsbolag som söker finansiering och skiljer sig från andra typer av lån genom att många gånger inte binda betalaren till att betala ränta.

Aktieägarlån 🗎

Aktieindex

Aktieindex är ett värdemätande verktyg som hjälper användare att följa fluktuationer i aktiepriser. Det används för att bestämma styrkan i ett given marknad som helhet (som kan inkludera hela börsen, en bransch eller ens ett land) på ett bestämt tillfälle. Cirkulerar värdet på ett givet aktieindex, signalerar det förändringar på marknaden och kan också ha en inverkan på olika investerares beslut.

Aktieindex 🗎

Aktieindexobligation

En aktieindexobligation eller ETF, är en finansiell instrument som har till syfte att återspegla prisutvecklingen hos ett aktieindex (ofta ett amerikanskt) på börsen. Aktieindexobligationer följer indexets sammansättning som anges av utgivaren av obligationen. Genom att köpa dessa får investeraren ett sätt att diversifiera sina investeringar genom att spara i ett brett utbud av aktier baserat på ett gällande index, som t.ex. S&P 500 eller NASDAQ Composite.

Aktieindexobligation 🗎

Aktiekapital

Aktiekapital är de pengar som ett företag har genom sina aktier. Aktiekapital är en viktig finansiell resurs för företag och definieras som den del av företagets tillgångar som ägs av aktieägarna. Aktiekapital utgörs av ursprungskapitalet med mera som företagen har infört från aktieägarna.

Aktiekapital 🗎

Aktielån

Aktielån är ett kreditarrangemang som möjliggör för investerare att låna ut aktier till ett avtalat pris och återvinna dem när som helst. Lånets effekt är att utlåningen av aktier ger investeraren ett extra kontants belopp.

Aktielån 🗎

Aktiemarknad

Aktiemarknaden (även kallad börs) är en ekonomisk marknad där aktiehandel bedrivs, vanligtvis vid en fysisk plats såsom ett börslokal eller på internet. Aktiemarknaden fungerar som en plattform för handel som låter investerare och ombudstrupper köpa och sälja aktier från flera företag.

Aktiemarknad 🗎

Aktieoption

Aktieoption är rätten att köpa och sälja aktier till ett fastställt pris under en angiven tidsperiod. Aktieoptioner är föremål för optioner som är individuella avtalsförhållanden mellan två parter. En part har rätten att köpa aktier från den andra parten under vissa villkor, till ett visst pris.

Aktieoption 🗎

Aktieoptioner

Aktieoptioner innebär att ett bolag ger en annan person eller organisation rätten att köpa aktier i bolaget till ett fastställt pris under en specifik tidsperiod. Den som får rätten är köparen av optionerna, medan det som säljer är säljaren av optionerna.

Aktieoptioner 🗎

Aktieportfölj

Aktieportfölj är det samlade utbudet av aktier som en aktiehandlare eller en investerare har investerat i. Portföljen kan innehålla olika typer av aktier och fonder, samt investeringar i andra resurser. Aktieportföljen kan bestå av ett fåtal aktier eller ett mångfald av direkta och indirekta aktieinnehav.

Aktieportfölj 🗎

Aktier

Aktier är ett finansiellt instrument som ger innehavaren rätt att få ett andel i ett företags resultat och tillgångar. Det ges också rösträtt på olika företagsmöten.

Aktier 🗎

Aktiesparande

Aktiesparande är ett sätt att sparar pengar genom att investera en viss summa i aktier. Aktier är delar av ett företag som innehas och ger ägarna rätten att få utdelningar i form av utdelning från företagets vinst eller vinstspringande från försäljning av de aktier som ägare har.

Aktiesparande 🗎

Aktiv skuld

Aktiv skuld är det samlade värdet av en låntagares obetalda utestående skulder. Det omfattar alla lån eller skulder som ännu inte har betalats helt av låntagaren. Aktiv skuld är ett viktigt betyg för att mäta en persons ekonomiska stabilitet och kreditvärdighet.

Aktiv skuld 🗎

Aktivitetsstöd

Aktivitetsstöd är former av stöd som ges för att hjälpa människor att genomföra dagliga sysslor, aktiviteter och beteenden. Stödet kan inkludera assistans, träning, olika typer av koordinering, men även tjänster för fritidsaktiviteter. Det finns olika typer av stöd, beroende på den enskilda personens behov.

Aktivitetsstöd 🗎

Aktivt lån

Aktivt lån är en sorts lån där låntagaren har bestämt ett maximalt belopp som de är beredda att låna och när det finns fördelaktiga kreditmöjligheter kan de ta emot lån upp till det här beloppet. Låntagaren måste ständigt ha en överblick över tillgångar och kreditmöjligheter så att de kan fatta kloka beslut om att ta emot lån eller avstyra dem.

Aktivt lån 🗎

Aktuariell beräkning

Aktuariell beräkning är ett vetenskapligt ansats som används för att göra analyser, prognoser och utvärderingar av finansiella risker. Det bygger på statistiska modeller som tar sig an olika finansiella situationer, från försäkringspremiumnivåer till pensioners investeringsprofiler.

Aktuariell beräkning 🗎

Aktuell ränta

Aktuell ränta är ett uttryck som refererar till den räntesats som långivare eller finansföretag tar ut för att bevilja lån eller kredit. Räntan är den prislapp som en låntagare måste betala som avgift för att ta lån.

Aktuell ränta 🗎

Aktuella räntekostnader

Aktuella räntekostnader är de kostnader som är förknippade med kakor som en organisation eller ett företag måste betala för att låna pengar. Det inkluderar både den nominella räntan och de avgifter som tillkommer vid lån.

Aktuella räntekostnader 🗎

Aktuellt saldo

Aktuellt saldo är ett ekonomiskt begrepp som refererar till det totala beloppet på en persons eller företags bankkonto vid ett visst tillfälle. Det används vanligen för att ange det saldot som står på ens bankkonto när man ska göra en ny överföring.

Aktuellt saldo 🗎

Allmänna villkor

Allmänna Villkor är ett samlingsbegrepp för de regler och bestämmelser som ovanstående parter har överenskommit att underkasta sig. De löper över hela förhållandet mellan parterna och kan innehålla båda praktiska detaljer, som försäljningsvillkor eller tidsfrister, såväl som grundläggande juridiska skrivningar såsom vad som gäller om en part inte lever upp till sina åtaganden.

Allmänna villkor 🗎

Alternativ finansiering

Alternativ finansiering är ett samlingsbegrepp för investeringsformer som inte inkluderar traditionella lån (vanliga banklån) eller ägarandelar. Det kan omfatta sådana ting som crowdfunding, peer-to-peer-lån och tranched finansiering. Det fokuserar på att öka tillgången till olika finansieringsmetoder för företag som börjar eller expanderar.

Alternativ finansiering 🗎

Alternativ ränta

Alternativ ränta (Alternate Rates of Interest, AROI) är en form av ränta som lånarkunden tillåts att betala för att ha rätt till specifika fördelar som vanligen inte är tillgängliga om de betalar standardräntan. Dessa alternativ kan innehålla längre återbetalningstid för lånet, men det kan även inkludera lägre första års obligationsservicen med en möjlighet för kunden att välja att öka sin obligationsservice under ytterligare år.

Alternativ ränta 🗎

Amortering

Amortering är processen att använda valutor för att betala tillbaka ett lån. Processen innebär att låntagaren betalar en viss summa av lånade pengar tillbaka till långivaren, och detta upprepas periodvis tills hela skulden är betald. Det innebär också att varje betalning minskar skulden för låntagaren, samtidigt som den minskar det antal perioder som kommer att krävas för att hela skulden ska betalas tillbaka.

Amortering 🗎

Amorteringsår

Amorteringsår är en ekonomisk term som syftar till organisationens årliga betalning för att minska kvarvarande skuld på ett lån eller ett kreditarrangemang. Amorteringen är den del av det årliga betalningsbeloppet som går direkt till att betala av lånet, samtidigt som ränta och avgifter också ska betalas.

Amorteringsår 🗎

Amorteringsavgift

Amorteringsavgift är en avgift som planeras in som ett kostnadsjustering av en låntagare på ett lån som säkerställer att dennes betalningar sker inom uppsatt tid. Denna typ av avgift är ofta annorlunda beroende på den tid som ägare har för att betala tillbaka sin skuld.

Amorteringsavgift 🗎

Amorteringsbas

Amorteringsbas är en återbetalningsplan för lån. Det kan vara en fast amorteringskostnad per månad, ett bestämt antal månatliga betalningar för att täcka hela skulden eller kombination av båda. Amorteringsbasen kan även minska med hänsyn till rörlig ränta, som innebär att månadsbeloppet på grund av amorteringen ökar eller minskar beroende på ränteutvecklingen.

Amorteringsbas 🗎

Amorteringsbefriad

Amorteringsbefriad är en form av bostadsfinansiering där låntagaren inte behöver betala någon amortering (avbetalning) under en viss period. Den perioden är vanligtvis maximalt 3-5 år, under vilken låntagaren enbart betalar ränta på skulden. Efter amorteringsbefriadsperioden börjar amortering annars som vanligt igen.

Amorteringsbefriad 🗎

Amorteringsbehov

Amorteringsbehov är en ekonomisk term som beskriver det totala beloppet som ska betalas tillbaka för upplåning som tidigare har gjorts. Amorteringsbehov används vanligtvis för att ta reda på hur mycket kapital som krävs för att betala tillbaka lånen och hur lång tid det tar.

Amorteringsbehov 🗎

Amorteringsbetalning

Amorteringsbetalning är en betalning som görs varje period för att minska skuld eller för att betala av ett lån. Betalningen består av dels betalning av ränta, dels betalning av kapital, som blir lägre med minskande skuld.

Amorteringsbetalning 🗎

Amorteringsdel

Amorteringsdel är en del av en fakturabetalning som direkt går mot att betala ner ett lån, i stället för att gå till ränta och tvångsavsättningar. Alla som tar ett lån måste amortera en viss summa. När lånebeloppet minska löper mindre ränta per betalningsperiod.

Amorteringsdel 🗎

Amorteringsformer

Amorteringsformer beskriver de olika metoder som används för att ackumulera betalningar för att betala av ett lån. Amorteringsformer kan inkludera fastränteamortering (fixerad ränta med fasta amorteringar), stegamortering (stegvis amortering som ökar beroende på den finansiella situationen) samt annuitetsamortering (som kombinerar ränta och amortering).

Amorteringsformer 🗎

Amorteringsfrihet

Amorteringsfrihet är ett begrepp som används för att beskriva rätten till att slippa betala amorteringar av ett lån över en bestämd tid. Låntagaren kan då istället fokusera på att betala av räntorna, vilket underlättar för dem som har dålig ekonomi eller problem med att betala lånet tillbaka helt. Det kan också hjälpa låntagare att undvika skulder och krediter.

Amorteringsfrihet 🗎

Amorteringsfritt år

Amorteringsfritt år betyder att man kommer att få skjuta upp sina amorteringsbetalningar under en viss period. Amorteringsfria år erbjuds vanligen till nya husägare för att hjälpa dem att få råd med pengar innan man börjar ersätta lånet. Under denna period behöver man inte göra några amorteringsbetalningar eller inte betala några räntor.

Amorteringsfritt år 🗎

Amorteringsfritt lån

Amorteringsfritt lån är en form av långivning som medger att långivarens insatta medel inte återbetalas med avsatta amorteringar utan att hela beloppet plus ränta endast skall betalas tillbaka på ett bestämt datum.

Amorteringsfritt lån 🗎

Amorteringsgaranti

En amorteringsgaranti är ett avtal mellan låntagaren och långivaren, där låntagaren garanterar att de kommer att betala av de obligatoriska amorteringsbeloppen. Amorteringsgarantin är ett försäkringsföretag som garanterar att lånet ska återbetalas enligt de villkor som är angivna i låneavtalet.

Amorteringsgaranti 🗎

Amorteringsgrad

Amorteringsgrad är det årliga belopp som ska amorteras från de skulder som en företag, organisation eller individ har. Amorteringsgraden är ett mått på förhållandet mellan det summan av samtliga årliga amorteringar och skulden totalt.

Amorteringsgrad 🗎

Amorteringsgradskrav

Amorteringsgradskrav (ARB) är en bestämmelse som finns i lag som kräver att banker antingen ska amortera en viss andel (andelen är ett procenttal) av lånet, eller ska säkerställa att låntagarens skuldintäkter inte överskrider vissa gränser. Detta görs för att skydda låntagaren från att ta för stora lån.

Amorteringsgradskrav 🗎

Amorteringsgräns

Amorteringsgräns är ett samlingsbegrepp för lånevillkor i Sverige. Det är en gräns som anger den maximala lånebeloppet för dem som söker bostadslån. Gränsen bestäms av det statliga myndigheten Finansinspektionen (FI). För att få lov att ta ett lån över amorteringsgränsen måste man kunna uppvisa vissa krav.

Amorteringsgräns 🗎

Amorteringskapital

Amorteringskapital är Beloppet som skall betalas månatligen för att amortera på lånet. Amortering handlar om att man från början betalar mer ränta än kapital, för att tiden framåt betala alltmer kapital och mindre ränta. Amorteringskapital är den summan som betalas för att lånet är amorterat, istället för att göra ett oamorterat lån.

Amorteringskapital 🗎

Amorteringskonto

Amorteringskonto är ett konto som används för att räkna ut hur mycket man ska amortera, eller betala av, på en långsiktig skuld. Kontot hjälper även till att beräkna det totala beloppet som måste betalas för att täcka skulden. Amorteringskontot är oftast en del av ett kapitalkonto, vilket innehåller ett stort antal poster som håller reda på och rapporterar alla transaktioner som är relaterade till skulden.

Amorteringskonto 🗎

Amorteringskrav

Amorteringskrav är ett villkor en borgenär (långivare) ställer att låntagaren betalar tillbaka lånet med en fast summa, ofta månadsvis, inom en viss tid. Det är långivarens sätt att säkerställa att lånet betalas tillbaka.

Amorteringskrav 🗎

Amorteringskravsfritt

Amorteringskravsfritt är ett begrepp som innebär att en låntagare inte behöver betala några årliga amorteringsavgifter för att lösa sin skuld. De flesta lån har amorteraingskrav, vilket innebär att låntagaren uppmanas att betala en viss del av skulden varje år. Att amortera utesluter däremot det obligatoriska kravet att göra det årliga betalningar, förutsatt att låntagaren även fortsätter att betala räntor.

Amorteringskravsfritt 🗎

Amorteringslikvid

Amorteringslikvid är det belopp som innehas av en organisation eller en företag som är tillräckligt för att betala av skulder genom att amortera dina lån. Detta kan innefatta brådskande finansiella behov, såsom bolån, kreditkortsskulder eller till och med ränta på långsiktiga investeringar.

Amorteringslikvid 🗎

Amorteringslöfte

Amorteringslöfte är ett löfte om att amortera ett kapitalbelopp över en bestämd tid. Det kan innebära att marknadsaktörer eller en organisation förbinder sig att återbetala ett lån med periodiska avbetalningar. Många gånger kommer löftet också med ytterligare villkor, t.ex. att det ska göras vissa uppdelningar mellan vissa personer, belopp etc.

Amorteringslöfte 🗎

Amorteringsmöjlighet

Amorteringsmöjlighet är ett ekonomiskt begrepp som hänvisar till möjligheten för en person eller företag att avbetala en skuld med hjälp av kontinuerliga inbetalningar. Det ger låntagaren ett större utrymme att kontrollera och planera sin privat- och affärsverksamhet och kan hjälpa till att reducera den totala kostnaden för skulden när låntagaren återbetalar den på ett mer förmånligt sätt.

Amorteringsmöjlighet 🗎

Amorteringsobjekt

Amorteringsobjekt är ett begrepp som används inom finansbranschen och benämner det finansiella instrument eller tillgång som köpts för att investera eller amortera. Det kan vara ett obligation, ett företag eller en annan tillgång som investerare köper för att bilda grund för sin portfölj.

Amorteringsobjekt 🗎

Amorteringsöverskott

Amorteringsöverskott är det belopp ett lån satts för att ta itu med som är större än den balans som ska amorteras. Det används ofta för att reducera summan som ska betalas tillbaka till en långivare eller att minska förfallonoteringar från låntagare.

Amorteringsöverskott 🗎

Amorteringsövervakning

Amorteringsövervakning är den regelbundna kontrollen och uppmärksamheten av villkoren i ett amorteringsavtal. Amorteringsövervakning syftar till att säkerställa att alla villkor för hushållens amorteringsavtal följs. Den kan innefatta att säkerställa att de skyldiga betalningarna görs på ett korrekt sätt, att de skyldiga avgifter är korrekta och att banker och andra finansiella institutioner levererar god service.

Amorteringsövervakning 🗎

Amorteringspåbud

Amorteringspåbud är ett tvång på låntagare att amortera, eller göra avbetalningar, på deras lån. Låntagare betalar då tillbaka sina lån ränta plus en del av det underliggande låneprinciper för att säkerställa att de helt betalar tillbaka hela skulden.

Amorteringspåbud 🗎

Amorteringspåminnelse

Amorteringspåminnelse är en påminnelse som skickas till en låntagare som har förbisett eller försenat en föreskriven amorteringsplan. Påminnelsen innehåller instruktioner om hur låntagaren ska handlägga lånet samt även eventuell extra avgiften som låntagaren blir skyldig att betala.

Amorteringspåminnelse 🗎

Amorteringsperiod

Amorteringsperiod är den förbestämda längd av tiden som det tar att betala av en låntagares skuld. Amorteringsperiod följs vanligtvis av en månadlig betalningsplan som består av kapital och ränta.

Amorteringsperiod 🗎

Amorteringsperiodicitet

Amorteringsperiodicitet är en ekonomisk term som beskriver perioden för hur ofta betalningar som görs för amortering eller avbetalning av en utsatt skuld. Amorteringsperiodiciteten anger hur ofta amortisationer sker, vilket kan vara efter varje månad, kvartal, halvår eller år.

Amorteringsperiodicitet 🗎

Amorteringsperiodicitetskrav

Amorteringsperiodicitetskrav är ett regelverk som kräver att ett företag amorterar (betalar av) sina lån inom en viss periodicitet (regelbundenhet). De begränsningar som sätts upp är oftast baserade på ett företags ekonomiska och operativa möjligheter.

Amorteringsperiodicitetskrav 🗎

Amorteringsplan

Amorteringsplan är en finansieringsmetod som används för att betala av skulder. Metoden innebär att man betalar av skulder genom att hålla en regelbunden betalningsplan och amortera det som ska betalas tillbaka långsamt. Det vanliga är att man betalar samma belopp per period, till exempel månadsvis, under en angiven period, ofta ett antal år.

Amorteringsplan 🗎

Amorteringsplikt

Amorteringsplikt är ett lagstadgat krav att man ska amortisera, eller avskriva, en del av värdet på ett användbart och tillgångsskapande fastighetsinnehav årligen. Deltagarna kan i detalj skriva manuella amorteringsavtal som krav eller detekta sina egna amorteringsnivåer.

Amorteringsplikt 🗎

Amorteringsränta

Amorteringsränta är den ränta som betalas månatligen för att ordna en låneamortering. Räntan är sedan den summa som långivaren tar ut för att låna pengar. Amorteringsräntan består av två delar; huvudamorteringen, som är lånet själv och räntan som betalas på det. Amorteringsräntan bestäms vanligtvis av långivaren och beror på typen av lån och långivar.

Amorteringsränta 🗎

Amorteringsräntekostnad

Amorteringsräntekostnad är ett begrepp som syftar till den intäktsfördelning som företag gör för att minska kostnaderna för sina lån. Det innebär att företaget fördelar inlåningskostnaden - det vill säga den intresserade som de betalar till sin långivare - mellan olika delar av lånedokumentet (amortering, räntor) och amorteringskostnaden. Detta gör att företaget kan uppnå en mer effektiv skuldförvaltning.

Amorteringsräntekostnad 🗎

Amorteringsregler

Amorteringsregler är en samling regler som reglerar hur mycket man måste amortera på sina lån. Reglerna styr den totala belastningen som ska amorteras, vilket är den minimala mängden som ska betalas varje månad.

Amorteringsregler 🗎

Amorteringsstart

Amorteringsstart är en term som används inom finansiella sammanhang för att beskriva början av en amorteringsplan. En amorteringsplan är ett dokument som anges den totala summan som ska betalas tillbaka för ett lån över en viss period med specificerade avbetalningar som ska skickas till långivaren under tiden. Amorteringsstart är det datum som angavs i amorteringsplanen för när de initiala amorteringsproblemen ska vara betalda.

Amorteringsstart 🗎

Amorteringstakt

Amorteringstakt är ett uttryck som används inom finansiell rådgivning och beskriver nedsättningen av skulder och räntor som betalas till långivaren. Amorteringstakten är ett mått på hur mycket man för närvarande amorterar på sin lån, som en andel av det totala lånade beloppet. Den beräknas ofta som en procentandel av det totala lånade beloppet på ett år.

Amorteringstakt 🗎

Amorteringstid

Amorteringstid är det angivna tidsintervallet som ingår i ett lån, vanligtvis ett bostadslån. En amorteringstid anger den längsta perioden när man kan betala en given ränta på lånet innan det förfaller till betalning.

Amorteringstid 🗎

Amorteringsunderhåll

Amorteringsunderhåll är en form av driftunderhåll som syftar till att förbättra anläggnings- eller maskininvesteringar, vilket är attraktivt för ekonomiska grundar som önskar säkra sina investeringar för längre perioder. Det innebär att ett företag fortsatt lägger pengar på amorteringar (betalningar som görs för att minska skulden) för att underhålla investeringen och samtidigt hålla den i god kondition.

Amorteringsunderhåll 🗎

Amorteringsväxel

Amorteringsväxel är ett finansiellt dokument som används för att omfördela en skuld. Det ger låntagaren rätt att betala tillbaka ett visst belopp varje tilldelad period, på grund av de totala skulderna som är skyldiga. En amorteringsväxel är vanligtvis befriad från räntesatser men är vanligtvis beroende av att lånet ska återbetalas inom en viss tidsperiod.

Amorteringsväxel 🗎

Amorteringsvillkor

Amorteringsvillkor är de företeelser som styr reglerna för amortering av ett lån. Amorteringsvillkor bestämmer under vilka villkor låntagaren måste utföra amorteringar och bestämmer också de begränsningar som finns när det gäller amorteringen. Amorteringsvillkor är vanligen kopplade till riktlinjer för hur de olika amorteringsplanerna ska fungera.

Amorteringsvillkor 🗎

Analog lån

Analog lån är en typ av finansiering som erbjuds företag genom att företaget får ett lån som är knutet till investeringen. På detta sätt förbinder investeraren sitt eget kapital med lånet, vilket begränsar risken. Kreditgivaren har rätt att ta tillbaka investeringen och/eller lånet i händelse av att företaget inte kan betala tillbaka det. Analog lån annonseras som mer flexibla än traditionella banklån, eftersom de inte har så höga krav på kreditvärdighet.

Analog lån 🗎

Anbud

Anbud är ett officiellt bud, ett erbjudande eller en förslag angående vissa tjänster eller varor som man vill köpa. Det kan även vara ett bud för att utföra någon typ av arbete eller köpa en viss egendom. Anbud är ofta skrivna dokument innan förhandlingar som säger att den som vill köpa en produkt har ett begränsat antal dagar att bestämma om man vill acceptera det bud som erbjuds eller inte.

Anbud 🗎

Anbudsförsäkring

Anbudsförsäkring är ett försäkringskontrakt där anbudsgivaren tecknar en försäkring som förbindelse dem med en speciellt försäkringsgivare. Försäkringen innebär att köparen måste betala sin försäkringspremie oavsett förloppet av en speciell händelse eller situation.

Anbudsförsäkring 🗎

Andelsinlösen

Andelsinlösen är ett system för investeringsskydd som ger en investerare rätt att köpa utåt, ett bestämt antal aktier till en fast prissumma. Omvänt ger systemet företaget möjlighet att köpa in aktier från investerarna till en viss prissumma. Denna process benämns Emissionens andelsinlösen.

Andelsinlösen 🗎

Andelslån

Andelslån är ett finansieringsalternativ som baseras på kollektiv investeringsverksamhet. Med andelslån deltar långivare gärna från olika orter för att samla ihop de medel som behövs för att finansiera en viss projektledd aktör. De långiver för att njuta av både det kortsiktiga intäktsflödet och den eventuella avkastningen som kan komma från investeringen.

Andelslån 🗎

Andrahandslån

Andrahandslån är ett lån som antas som andrahands betalning för ett anskaffat föremål, vanligtvis i form av kontanter, men ibland även i form av prylar. Lånet ges över en begränsad tid och de kan vanligtvis lösas in för mer än lånebeloppet. De återbetalas vanligtvis med fasta räntor.

Andrahandslån 🗎

Ångerrätt

Ångerrätt är en lag som ger konsumenter rätten att ångra ett köp och få pengarna tillbaka inom en bestämd tidsram. Detta innebär att om konsumenten har ett problem med varan, så som att den inte är som det var lovat eller inte fungerar som den ska, har de rätt att annullera sitt köp och få pengarna tillbaka.

Ångerrätt 🗎

Anhängiggörande

Anhängiggörande är ett verb som betyder att påskynda processen för att bifalla något, ofta i en rättslig eller politisk sammanhang. Det är ett rättsligt begrepp som syftar till att undvika olaglig fördröjning av rättsskipningsprocessen för att uppnå en lokal process eller ett lokalt resultat.

Anhängiggörande 🗎

Anmärkning

Anmärkning är en kommentar eller fråga som man framför för att fokusera eller ifrågasätta något. Anmärkningar kan användas för att uttrycka uppmärksamhet för något specifikt, eller för att belysa något som inte är bra eller obehagligt.

Anmärkning 🗎

Annan säkerhet

Annan säkerhet är ett begrepp som refererar till extra skydd och säkerhetsföreskrifter som införs för att skydda värdefull eller sensibel information. Skyddet bör tillämpas utöver de traditionella säkerhetsmetoderna som vanligtvis används för att skydda data.

Annan säkerhet 🗎

Annuell kostnad

Annuell kostnad är ett samlingsnamn som används för att beskriva alla kostnader ett företag eller en enskild person har gjort under ett år. Kostnaderna inkluderar alla regelbundna utgifter för tjänster, reparationer, föryngringsarbete eller tillgångar som anskaffats.

Annuell kostnad 🗎

Annuell ränta

Annuell ränta är ett mått på hur mycket renta som är due per år av en långfristig investering eller ett lån. Det multipliceras sedan med det totala beloppet för att uträkna den totala räntekostnaden. Annuell ränta fastställs också som det årliga beloppet man debiterar för att låna ut eller investera i en given produkt.

Annuell ränta 🗎

Annuitetslån

Ett vanligt exempel på annuitetslån är privatlån utan säkerhet, även kända som konsumentkrediter. En låntagare tar ett sådant lån för olika ändamål, till exempel för att finansiera en resa, renovering eller för att konsolidera skulder. Eftersom det inte finns någon särskild säkerhet kopplad till lånet, såsom en bostad eller bil, baseras lånebeslutet på låntagarens kreditvärdighet. Låntagaren betalar tillbaka lånet genom att betala en fast summa varje månad som består av både amortering och ränta.

Annuitetslån 🗎

Annullera

Upphäva Upplösa Avbryta Stryka Kassera Återkalla Ogiltigförklara

Annullera 🗎

Annullerbar

Annullerbar är ett adjektiv som används för att beskriva något som är tillförlitligt eller giltigt, men som kan göras ogiltigt efter ett fastställt datum. Något annullerbart låser inte en part in i ett åtagande, men har en utsatt datum för när det kan annulleras.

Annullerbar 🗎

Annullerbarhet

Annullerbarhet är ett begrepp som innebär att man gör det möjligt för en part att avbryta en överenskommelse eller avtal innan den löper ut. Båda parter kan dra tillbaka deras samtycke eller skriva under mitt framtida datum, vilket gör det möjligt för dem att lägga till eller ta bort villkor.

Annullerbarhet 🗎

Annullering

Annullering är ett beslut om att upphäva eller avbryta något som varit bestämt eller planerat. Annullering innebär att det planerade ställs in eller inte längre behövs.

Annullering 🗎

Annulleringsbara lån

Annulleringsbara lån är ett lån som kan avbrytas innan det förfaller utan att du får några företrädesrättigheter eller skulder relaterade till lånet. Lånets storlek och löptid varierar beroende på långivaren. Om lånet återbetalats under avtalsperioden, kommer banken normalt inte att debitera några avgifter för lånet.

Annulleringsbara lån 🗎

Annulleringsklausul

En Annulleringsklausul är en klausul utformad för att skydda parter enligt en lag eller ett avtal som involverar skuld. Det ger parterna rätt att annullera vilka åtaganden som helst som gjorts under överenskommelsen innan den utfärdas, fullbordas eller har verkställts, mot allmänt acceptabla villkor. Dessa klausuler används ofta vid uppgörelser mellan ägare-låntagare, till exempel hypotek eller bolån.

Annulleringsklausul 🗎

Annulleringsrätt

Annulleringsrätt är en lagstiftad rätt för konsumenter att ångra ett avtal inom en viss tidsram. Gäller vanligen köptransaktioner, det vill säga förvärv av varor eller tjänster, men kan också omfatta andra typer av avtal, som bolån, försäkringar, licenser och abonnemang. Under annulleringsrätten kan kunden återkräva betalda belopp och återlämna produkten efter samråd med säljaren.

Annulleringsrätt 🗎

Anonymitet

Anonymitet är en former av anonymitet som avser att försvåra för externa parter att snabbt identifiera en individs personlighet. Anonymitet kan skapas genom att personen använder fiktiva namn eller ombytta personuppgifter.

Anonymitet 🗎

Anpassad återbetalning

Anpassad återbetalning är en term som används vid betalningar eller lån. Det innebär att en bärge återbetalar sina fordringar i rätt tid, med rätt belopp och på det sätt som har gemensamma avtal. En anpassad återbetalning minimerar risken för inkassokrav eftersom alla krav har uppfyllts.

Anpassad återbetalning 🗎

Anslagslån

Anslagslån är en sorts lån som en stat eller regering utfärdar för att stödja och finansiera sina nationella projekt. En garanti kan krävas för dessa av statens invånare för att garantera återbetalning. Beloppet som lånas måste återbetalas, men det interimistiska räntetalet är vanligtvis mycket lågt, vilket gör Anslagslån till ett bra alternativ för att finansiera långsiktiga projekt.

Anslagslån 🗎

Ansökan

Ansökan är ett formulär eller brev som ansökare skickar för att få en tjänst, ett jobb, ett bidrag eller andra former av erkännande. Ansökan innehåller vanligtvis information om den ansökande, deras erfarenhet och kompetenser som stöder att de är kvalificerade för den position de söker.

Ansökan 🗎

Ansökan om lån

Ansökan om lån är ett dokument som skickas in till en finansiell institution för att få en låneförfrågan granskad och godkänd. Ansökan om lån innehåller vanligtvis information som berättar om den föreslagna lånetagarens ökonomiska historia, inkomster, tillgångar, användningsområde för lånet och andra relevanta detaljer.

Ansökan om lån 🗎

Ansökansavgift

Ansökansavgift är en avgift som uppkrävs när man ansöker om något. Det kan vara en avgift för att ansöka om ett visum eller att söka till en högskola eller institution. Avgiftens storlek beror ofta på vilken typ av ansökan det rör sig om.

Ansökansavgift 🗎

Ansökningsbelopp

Ansökningsbelopp är ett begrepp som används för att beskriva värdet av ett värde eller ekonomiskt bidrag som ansöker om. Det kan vara en summa pengar, tjänster eller varor som det är möjligt att ansöka om. Ansökningsbeloppet är helt beroende på vilken typ av program som det gäller och kan variera från enstaka dollar till stora belopp.

Ansökningsbelopp 🗎

Ansökningsformulär

Ansökningsformulär är ett dokument som används för att samla information om en person, företag eller personer som söker någonting. Det har olika former som innehåller frågor, instruktioner och andra krav för att tillhandahålla den information som krävs för att slutföra ansökan.

Ansökningsformulär 🗎

Ansökningskriterier

Ansökningskriterier är de grundläggande krav eller villkor som måste uppfyllas för att någon ska kunna söka en position eller få tillgång till ett program. Kriterierna kan omfatta personliga attribut så som arbetserfarenhet eller utbildningsbakgrund; de kan också omfatta betalning eller tidsdeadlines.

Ansökningskriterier 🗎

Ansökningsprocess

En typisk ansökningsprocess för lån innebär att man först samlar nödvändiga dokument och uppgifter, såsom personlig och finansiell information. Därefter fyller man i och skickar in en låneansökan till den valda långivaren. Ansökan granskas sedan av långivaren, som tar ett beslut baserat på en rad faktorer, inklusive låntagarens kreditvärdighet och förmåga att återbetala lånet. Om ansökan godkänns, undertecknas ett låneavtal, och lånet betalas ut till låntagaren.

Ansökningsprocess 🗎

Anställningsbevis

Anställningsbevis är ett officiell dokument som företag eller organisationer lämnar ut till sina anställda. Det är ett bekräftelse för anställdas roll och befattning och omfattar information som lön, arbetstid, semestervillkor och skydd av kollektivavtal.

Anställningsbevis 🗎

Anställningslån

Anställningslån är en typ av lån som ges till individer som har en anställning. Det är avsett att hjälpa dem att finansiera köp, ofta relaterade till ett nyligen skrivet jobb eller startar ett företag. Anställningslån kan ofta erbjudas med lägre räntor än andra typer av lån, eftersom det är anpassat till en persons betalningsförmåga.

Anställningslån 🗎

Anstånd

Anstånd är en rättslig eller administrativ åtgärd där en förfarande som är ytterligare föreliggande skjuts upp. Det bör ses som ett tillfälligt avbrott, genom vilket personen eller organisationen påverkas av den hävda uppskjutningen. Till exempel kan en långivare begära anstånd från en skuldbetalare under en viss tid för att betala sina skulder.

Anstånd 🗎

Anståndsförlängning

Anståndsförlängning är ett uttryck som används för att beskriva en tidsförskjutning som ges till en person for att lösa ett ärende. Anståndsförlängningar kan tillhandahållas för förseningar i någon legal process eller till en avtalad deadline.

Anståndsförlängning 🗎

Anståndsperiod

Anståndsperiod är en tidsperiod som utses innan någon måste vidta vissa åtgärder, eller när det är förbjudet att göra något. Omständigheterna vid vilka en anståndsperiod utses bestäms ofta av lag eller avtal.

Anståndsperiod 🗎

Anståndsränta

Anståndsränta är ett begrepp som ofta används inom den finansiella sektorn. Det är en ränta som beräknas på ett lån som inte betalas tillbaka inom den förutbestämda tidsperioden. Den ligger som regel högre än den ordinarie ränta som erbjuds, och täcker kostnaderna för att uppmuntra långivaren att utge lånet.

Anståndsränta 🗎

Anståndstid

Anståndstid (engelska: Suspension of time) är en period under vilken ett avtal eller utfärdandet av intressen inte får fullföljas. Tiden är ofta tidsbegränsad, men kan förlängas under vissa omständigheter. Anståndstiden används oftast för att ge parterna tid att komma överens om ett missförhållande som kan uppkomma mellan dem.

Anståndstid 🗎

Ansvarig kreditgivare

Ansvarig kreditgivare är finansiella institutioner som ger lån och tillhandahåller andra finansiella tjänster. De ansvariga kreditgivarna ansvarar för att tillämpa grundläggande etiska normer och regler när de erbjuder kredit, sidofinansiering och andra rad tjänster för att säkerställa att låntagarna inte utsätts för orimliga våld eller orimligt stora lån.

Ansvarig kreditgivare 🗎

Ansvarsfull kredit

Ansvarsfull kredit är ett begrepp som betyder att man använder kreditansökningar, lån och krediter ansvarsfullt. Det innebär att man ska handla klokt när det gäller att använda kreditansökningar, att man ska ansöka om ett lån endast om man har råd att betala tillbaka det, och att man inte ska överbelasta sina privata finanser genom alltför höga lånebelopp.

Ansvarsfull kredit 🗎

Ansvarsfull kreditgivning

Ansvarsfull kreditgivning är en protectionistisk strategi som söker efter ekonomiska produkter som är lättillgängliga, men samtidigt av hög kvalitet och förenlig med den finansiella stabiliteten. Strategin syftar till att skydda ekonomin, så att konsumenter och organisationer kan låna pengar med rättfärdiga villkor och rättvisa grundprinciper.

Ansvarsfull kreditgivning 🗎

Antal återbetalningar

Antal återbetalningar är en term som hänvisar till antalet betalningar som har gjorts för att lösa ett lån eller en skuld. Betalningar innefattar alla delsbetalningar som ska göras, vanligen i månadsvisa intervaller på det totala beloppet.

Antal återbetalningar 🗎

Antecipativ ränta

Antecipativ ränta är ett mått på prisrisk som används för att mäta den förväntade prisförändringen i marknaden för en viss tillgång under en viss tid. Den är uttryckt som ett procenttal och baseras på aktuell marknadsinformation. Räntan beräknas genom att mäta skillnaden i pris mellan två obligationer som har liknande betalningsplaner, men olika utgångsdatum.

Antecipativ ränta 🗎

Antecipativt lån

Antecipativt lån är en typ av lån där det kortsiktiga lånet är säkrat med ett långsiktigt skyddad innehav. Långivaren får tillgång till en säker tillgång, vanligen irregulerad av skuldebrev, som det ska betalas tillbaka på lånet. Innehavet, som vanligen är långsiktigt, kommer att ge en kortsiktig kassaström i form av räntor som vanligen betalas av den person som tog ut lånet till den som står för det.

Antecipativt lån 🗎

Antiinflationär klausul

Antiinflationär klausul (även kallad inflationsklauulas) är ett avtal mellan två parter som garanterar att en av partens betalningar årligen ska justeras i takt med konsumentprisindex (KPI). Det upprättas för att skydda mot stigande priser och för att förhindra att den anställde eller tjänsteleverantören blir underkompenserad.

Antiinflationär klausul 🗎

Antikverat lån

Antikverat lån, även känt som ”reverse mortgage”, är en särskild typ av lån som gör att äldre personer på pension kan ta ut kontanta belopp ur sina bostäder. När den äldre personen inte längre bor kvar i bostaden, kommer lånet att betalas tillbaka tillsammans med tilltalande ränta som varit sammanbunden med lånet.

Antikverat lån 🗎

Antingen-eller-obligation

Antingen-eller-obligation är en obligation som uppfyller ett av två villkor: enten är den fria från någon form av skuld eller den löser ut något värde till obligationens innehavare. Om det första villkoret uppfylls så kallas det för en utomstående skuld, medan om det andra villkoret uppfylls så kallas det för en inomstående skuld.

Antingen-eller-obligation 🗎

Användarvänlig

Användarvänlig är en beskrivning som avser hur användarfriendly ett system eller en produkt är. Ett system eller produkt som är användarvänligt är smidigt att arbeta med, lätt att lära sig och har intuitiva funktionaliteter som förenklar för användaren.

Användarvänlig 🗎

Användningslån

Användningslån är en form av lån som används för att ta emot finansiering för att investera i långsiktig ekonomiska mål. De flesta användningslån har låga räntor, långa avbetalningstider och säkerhetsförsäkringar. Dessa lån är vanligast bland småföretag, men de finns också tillgängliga för privatpersoner som vill investera i företag eller enskilda affärsverksamheter.

Användningslån 🗎

Användningsområde

Användningsområde är ett uttryck som används för att beskriva en specifik typ av område eller miljö som ett objekt, produkt eller tjänst är framtagen för att användas inom. Användningsområde syftar också på de begränsningar som finns kring användning av objektet, produkten eller tjänsten.

Användningsområde 🗎

Applikation

En applikation är en programmerad programvara som är avsedd för ett specifikt syfte. Applikationer kan ibland kallas applikationer eller programvaraapplikationer. Applikationer kan användas för alla typer av verksamhet, inklusive affärsverksamhet, akademi, utbildning och andra.

Applikation 🗎

Arbetsgivaravgift

Arbetsgivaravgift är en avgift som arbetsgivare i Sverige är skyldiga att betala till staten varje månad. Den avser att finansiera den svenska socialförsäkringen och består av olika typer av avgifter för att täcka pensionssystem, inkomstomfördelningssystem, socialbidrag och andra utgifter för samhällets välstånd. Den fastställs årligen och kan omfatta företag från alla branscher och alla storlekar.

Arbetsgivaravgift 🗎

Arbetsinkomst

Arbetsinkomst är en inkomstskick som relaterar till den betalning man får från att jobba. Det är den summa pengar som en enskild person erhåller från arbete som ges till personen från ett företag.

Arbetsinkomst 🗎

Arbetslöshetsförsäkring

Arbetslöshetsförsäkring är ett skydd som ersätter inkomster som förloras vid arbetslöshet, oavsett om orsaken är arbetsbrist, sjukdom eller arbetsinkompatibilitet. Försäkringen kan erbjudas som en del av en livförsäkring, eller den kan köpas separat. Betalningarna beror på hur mycket inkomst som förlorades när arbetet slutade, men försäkringsavgiften kan variera beroende på vilken typ av försäkring som tas ut.

Arbetslöshetsförsäkring 🗎

Arbetsskadeförsäkring

Arbetsskadeförsäkring är ett typ av försäkring som ger en skyddande förmån till de personer som skadas som en direkt följd av deras arbete. Förmånen inkluderar någon form skyddad ersättning för eventuella medicinska utgifter, förlorad inkomst och andra skador som möjligen uppstått.

Arbetsskadeförsäkring 🗎

Årsredovisning

Årsredovisning är ett utförligt, juridiskt dokument som beskriver en företags ekonomiska verksamhet under en viss period. Företag måste leverera årsredovisningar till Skatteverket för att visa de inkomster och skulder den har, och visar härmed deras resultat under perioden.

Årsredovisning 🗎

Arvode

Arvode är en summa pengar som domare, lärare, konsulter eller andra professionella personer som utför uppgifter tar emot som betalning för sin tjänst. Det kan även betalas ut som ett belöningssystem för att uppmuntra prestanda.

Arvode 🗎

Arvslån

Arvslån är ett lån som personer tar för att täcka merparten av de arvsskatter som de måste betala. Det kan vara inom familjer eller mellan vänner eller mellan företag. Det ackumuleras som ett lån som ska betalas tillbaka på en fastställd tid eller medarvande kan ta det som en del av arvet.

Arvslån 🗎

Asiatisk option

Asiatisk option är ett finansiellt instrument med vilket en finansiell säljare binder sig att sälja eller köpa en bestämd aktie eller ett finansiellt tillgångspapper till ett förbestämt pris, men där det totala priset på produkten är baserat på genomsnittligt värde under en vald tidsperiod.

Asiatisk option 🗎

Asymmetrisk information

Asymmetrisk information är när någon part har tillgång till bransch- eller företagsspecifik information som inte är lättåtkomlig för andra. Det ger den innehavande parten en ekonomisk fördel som andra inte har, vilket kan leda till orättvisa marknadsförhållanden och ökad ojämlikhet.

Asymmetrisk information 🗎

återbetalning

Återbetalning är ett ekonomiskt koncept där en person eller organisation har åtagit sig att betala tillbaka en annan person eller organisation för en gång skuld. Det kan vara pengar som tidigare skickats eller en annan typ av förpliktelse som måste betalas.

återbetalning 🗎

Återbetalningsförmåga

Återbetalningsförmåga är förmågan att betala tillbaka lån eller skulder som har tagits ut. Det avser att man har råd att tillbaka det pengar som är skuld under en längre tidsperiod.

Återbetalningsförmåga 🗎

Återbetalningsplan

En återbetalningsplan är en plan som fastställer de gemensamma villkoren och omständigheterna för återbetalning av lån. Planen bestämmer saker som andel av lånet som betalas tillbaka, belopp per avbetalning, tidshorisonter för återbetalning och hur de fördelas över tiden.

Återbetalningsplan 🗎

Återbetalningsprofil

En återbetalningsprofil är ett system som används för att bestämma och hantera hur en organisation eller person kommer att betala tillbaka lånade pengar. Det beskriver vanligtvis vilka månader som ska betalas tillbaka, vilken del av lånet som ska betalas samt totala mängden av de totala betalningarna.

Återbetalningsprofil 🗎

Återbetalningssätt

Återbetalningssätt är en term som används för att beskriva den process som följs för att återbetala en summa pengar till kunden för godtagna returer, garantier osv. och används även för att föreskriva den bestämda perioden under vilken återbetalningen ska ske.

Återbetalningssätt 🗎

Återbetalningsskyldighet

Återbetalningsskyldighet är en skyldighet att betala tillbaka eller återskapa något som tidigare tagits emot. Det kan handla om pengar, egendom eller tjänster. Personen som har skyldigheten att betala åter föreslås ha fått nyttan av att ta emot det från den andra personen.

Återbetalningsskyldighet 🗎

återbetalningstid

Återbetalningstid, eller amorteringstid, innebär det tidsperiod som krävs för att betala tillbaka en skuld eller ett lån. Det kan handla om både kortare perioder såsom tjugo år eller längre tid som upp till tredie manatligen, ibland längre.

återbetalningstid 🗎

Återköpsoption

Återköpsoption är ett kontrakt som ger en köpare rätten att köpa ett finansiellt instrument, till exempel aktier, tillbaka från en säljare till ett förutbestämt pris och inom en bestämd period.

Återköpsoption 🗎

Återköpspris

Återköpspris är ett pris som någon betalar för att ta tillbaka ett objekt som de tidigare donerat eller sålt. Det återköpspriset visas som ett värde, vanligen i pengar.

Återköpspris 🗎

Attest

Attest är ett verb som betyder att intyga eller se till att något är sant eller korrekt. För att attest något måste en person eller organisation lämna bevis med stöd för det som anges.

Attest 🗎

Attraktiv ränta

Attraktiv ränta är ett begrepp som syftar till att beskriva en ränta som är så låg som möjligt för investerare, låntagare eller banken - eller helt enkelt alla som är involverade i den ekonomiska transaktionen. Attraktiv ränta anses vara nödvändig för att uppmuntra människor att investera eller låna, särskilt under perioder med låg inflation och hög oro för ökade räntor.

Attraktiv ränta 🗎

Atypisk anställning

Atypisk anställning är en term som används för att beskriva jobb som inte innebär en traditionell långsiktig anställning. Det kan omfatta temporära jobb, freelance-positioner, eller tidsbegränsade uppdrag. Atypiska jobb innebär ofta lägre skydd under lagar om anställningsvillkor och socialförsäkringar jämfört med en traditionell tillsvidareanställning.

Atypisk anställning 🗎

Auktion

Auktion är en process där en eller flera varor eller tjänster säljs genom att så hög prissättning som möjligt uppnås. Försäljningen sker vanligen genom att personer samlas fysiskt eller virtuellt för att byta bud som ökas tills den slutliga köparen blir utsedd.

Auktion 🗎

Auktoriserad bank

En auktoriserad bank är ett finansiellt institution som har fått tillstånd att fungera som en banker från regeringen eller andra myndigheter. För att få statens godkännande måste en auktoriserad bank uppfylla vissa krav, såsom att ha tillräcklig likviditet, en licenstagare som äger banken, och regelbundna finansiella rapporteringar.

Auktoriserad bank 🗎

Auktoriserad betalningsmottagare

Auktoriserad betalningsmottagare är en person eller organisation som har tillstånd att ta emot betalningar, som har auktoriserats av en extern part. Det kan innebära att företaget, individen eller organisationen har tagit emot en licens eller ett tillstånd från en tillsynsmyndighet, myndighet eller andra auktoritetskällor för att ta emot betalningar till ett företag.

Auktoriserad betalningsmottagare 🗎

Auktoriserad kreditgivare

Auktoriserad kreditgivare är en finansiell institution som har licens att bevilja lån och andra krediter till kunder. Auktoriseringen, som krävs för att kunna fungera som kreditgivare, utfärdas av myndigheter och finansinstitut och innebär att det godkänts olika regler och riktlinjer för lånegivande. För att bli auktoriserad lånegivare måste en institution uppfylla både nationella och internationella juridiska, ekonomiska och regleringsmässiga krav.

Auktoriserad kreditgivare 🗎

Auktoriserad långivare

Auktoriserad långivare är ett begrepp som beskriver en företag eller organisation som har tillstånd att utfärda finansiella produkter såsom lån, investeringsfonder och andra finansiella tjänster. För att vara auktoriserad måste organisationen eller företaget ha godkännande och licens från relevanta myndigheter.

Auktoriserad långivare 🗎

Autentisering

Autentisering är den process som används för att bekräfta identiteten hos en person eller parti genom att verifiera giltigheten av sina uppgifter. Processen godkänner eller tillåter auktoriserad tillgång till vissa data eller system när personen eller partin är legitimerad. Autentisering är ett sätt att säkra system mot obehörig tillgång.

Autentisering 🗎

Autogiro

Autogiro är en betalningsmetod där betalningen sker direkt från betalarens konto till mottagarens konto. Autogiro erbjuder konsumenter möjligheten att betala regelbundna betalningar som utgifter, räkningar eller skatter automatiskt via sina bank- eller kreditkort. Betalningsinformationen lagras i förväg och nya betalningar görs automatiskt när det gått en bestämd tid eller när som helst man behöver.

Autogiro 🗎

Autogiroavtal

Autogiroavtal är en överenskommelse mellan en bank och en betalningsmottagare som tillåter överföringar mellan dem. Avtalet möjliggör att betalningen dras direkt från betalningsmottagarens konto och är ett sätt för båda parter att sköta löpande betalningar effektivare.

Autogiroavtal 🗎

Automatisk betalning

Automatisk betalning är en process där en summa pengar automatiskt dras från en kontoinnehavares konton som anges av en tredje part. Omfattningen av automatiska betalningar varierar, men oftast involverar de planerade flöden av pengar mellan bankkonton.

Automatisk betalning 🗎

Avbetalning

Avbetalning är ett system för att betala tillbaka hela eller delar av ett lån eller en skuld. Med avbetalning betalar givaren regelbundet ut bestämda summor tills hela lånet har återbetalats.

Avbetalning 🗎

Avbetalningsavtal

Avbetalningsavtal är en överenskommelse mellan två eller fler parter där en part tar emot en förmögenhet, ofta i form av finansiella varor eller tjänster, och betalar tillbaka det med löpande avbetalningar under en bestämd tidsperiod. Låneavtalet är särskilt populärt bland företag, där det ger dem ett sätt att skaffa ny utrustning till låga förskottsbetalningar och utan att få snabba dysfunktionella likvider.

Avbetalningsavtal 🗎

Avbetalningsform

Avbetalningsform är ett system som låter låntagare betala tillbaka lån eller krediter till en kreditinstitution, såsom en bank, över en viss tidsperiod. Avbetalningsform innebär oftast att låntagaren betalar ett fast belopp varje månad, i enlighet med en ordnad avbetalningsplan.

Avbetalningsform 🗎

Avbetalningsköp

Avbetalningsköp är ett köpform där du betalar för en viss vara hos en handläggare med en fördelaktig betalnings- eller delbetalningsplan. Kostnaden för köpet delas upp i flera mindre betalningar över en längre period som kan vara några veckor upp till flera år. Vid slutbetalningen har konsumenten betalat hela summan för varan.

Avbetalningsköp 🗎

Avdragsgill kostnad

Avdragsgill kostnad är ett begrepp som beskriver en kostnad som går att avdragaren får dra av i skatt. Dessa kostnader är helt eller delvis gångbara som skatteavdrag. Vanliga avdragsgilla kostnader inkluderar saker som resekostnader, underhållskostnader, läkemedelskostnader och hyra.

Avdragsgill kostnad 🗎

Avdragsgill ränta

Skattefri ränta Förmånsränta Rabatterad ränta Förmånlig ränta Förenklad ränta

Avdragsgill ränta 🗎

Avdragsgill räntekostnad

Avdragsgill räntekostnad är begreppet för reella kostnader för att låna pengar som kvalificerar vara skatteavdrag för beskattning. En organisation eller individ kan spara skatt genom att dra av kostnaderna i samband med att låna pengar från sitt skattebelopp.

Avdragsgill räntekostnad 🗎

Avgift

Avgift är ett engelskt lånord som kommer från frasen "avgift på huvud", som betyder betalning för något. Orden är ett substantiv som syftar till en summa pengar som betalas för att få tillgång till ett tjänst, ett produkt eller en annan typ av bekvämlighet.

Avgift 🗎

Avgiftsbelagd

Avgiftsbelagd är ett adjektiv som innebär att en produkt eller tjänst är licensierad under myndighetslagar som innehåller avgifter eller skatter. Det kan även betyda att det finns ytterligare böter som avsatts för verksamheten.

Avgiftsbelagd 🗎

Avgiftsfri

Avgiftsfri är en term som används för att beskriva något som inte har någon avgift eller kostnad. Det betyder att det är helt gratis att ta del av det som erbjuds.

Avgiftsfri 🗎

Aviavgift

Aviavgift är en skatt som införs på flygtrafiken riktad åt valda flygplatser eller flygbolag. Denna avgift tillfaller då statens kassakista för att därigenom finansiera olika statliga ärenden. Det kan handla om alltifrån militära ärenden till samhälls- eller kulturprojekt.

Aviavgift 🗎

Avkastning

Avkastning är den totala vinst som görs från investerade pengar eller annat tillgångstillgång. Det är avkastningen som berättar hur mycket av deras investerade kapital som investerare har gjort. Det kan uttryckas som en procentsats eller totala vinst för de investerade pengarna.

Avkastning 🗎

Avskrivning

Avskrivning är ett ekonomisk koncept som innebär att en investering eller annan skattemässig aktivpost minskas med en viss summa varje år för att motsvara värdeminskningen över tiden. Avskrivningar har ofta effekten av att minska en organisations eller ett företags skattepliktiga intäkter, vilket kan öka den totala vinsten.

Avskrivning 🗎

Avskrivningsbart värde

Avskrivningsbart värde är en ekonomisk term som används för att hänvisa till värdet av en anläggningstillgång som kan skrivas av över tid. Det avskrivbara värdet är det uppskattade ackumulerade beloppet som följer av användningen eller deprecieringen av den tillgången, vilket börjar med kostnaden för den tillgången och ska återställas för inkomster.

Avskrivningsbart värde 🗎

Avskrivningsperiod

Avskrivningsperiod är en term som används för att beskriva det längsta tiden som ett företag kan dra av en investering eller ett immateriellt tillgångsanspråk från sina beskattningsbara inkomster. Avskrivningsperioden beskrivs vanligtvis som ett antal år och är olika beroende på vilken typ av anläggningstillgång som används.

Avskrivningsperiod 🗎

Avskrivningstid

Avskrivningstid är ett uttryck som används vid inkomstskatter, som avser den tid en företagsinvestering eller kostnad ska behandlas som avdrag från beskattningsbara inkomster. Vanligen den period där ett företag kan ta utdrag för investeringar mot sina intäkter under en viss tidsperiod.

Avskrivningstid 🗎

Avstämning

Avstämning är ett samlingsnamn för ett antal processer som syftar till att säkerställa att de resurser som kontrolleras är etablerade, tillgängliga och korrekta samt att det finns stöd för de baserade samhällskostnader som rapporteras. Det kan gälla kontroll av att rätt medel beställts och betalats eller förvaltats, att konton är korrekt belagda, att det finns tillämpliga avtal, att inköp har dokumenterats, att attester är signerade, att kundfordringar har förfallit, etc.

Avstämning 🗎

Avtal

En avtal är en överenskommelse mellan två eller flera personer eller parter som kan rättsligen förplikta parterna att uppfylla bestämda åtaganden. Avtalet kan passera rättigheter och skyldigheter, inklusive finansiella eller ekonomiska överenskommelser.

Avtal 🗎

Avtalsbrott

Avtalsbrott innebär att en person eller ett företag har brytt ett avtal som har ingåtts med en annan part. Det kan ha skett genom att man inte har fullföljt sina åtaganden enligt avtalet, eller genom olagliga handlingar så som bedrägeri. Avtalsbrott kan leda till ekonomiska konsekvenser så som kompensation till den andra parten eller förbättringar på det som skulle ha levererats.

Avtalsbrott 🗎

Avtalsbunden amortering

Avtalsbunden amortering är en som är bunden av en kontraktsformulering och gör att en tjänsteleverantör tillhandahåller en bestämd summa för amortering. Det innebär att när tjänsten har uppfyllts och fakturan betalats, är det viss summa som ska betalas tillbaka till den som tillhandahöll tjänsten. Det går ofta under namnet "amorteringsavtal" eftersom överenskomna beloppet som ska återbetalas innan det kan betraktas som fullständigt utfört.

Avtalsbunden amortering 🗎

Avtalsbunden ränta

Avtalsbunden ränta är ett begrepp som används när en räntesats som är avtalad ska användas för att fastställa återbetalningsbetalningar för en låntagare som har antagit ett lån. Räntan kan ändras baserat på marknadsförhållanden, men det kommer bara att göras om båda parter i lånet godkänner det.

Avtalsbunden ränta 🗎

Avtalsförlängning

Avtalstidsförlängning är ett förfarande som är giltigt för både icke-exklusiva och exklusiva kontrakt. Det innebär att om ett avtal löper ut kan det förlängas genom att båda parter samtycker till det. Ofta kräver det också skriftliga dokument för att bekräfta avtalets längd.

Avtalsförlängning 🗎

Avtalsfrihet

Avtalsfrihet är ett begrepp som refererar till en valfrihet som parter har att ingå eller inte ingå ett avtal, utan att lida straff eller påföljder. Detta betyder att parter kan träffa ett avtal eller inte träffa det utan skyldighet att binda sig till det, och skyddas mot någon form av yttre press eller hot om sanktioner.

Avtalsfrihet 🗎

Avtalsingående

Avtalsingående är när två eller fler parter går in i en överenskommelse, ofta skriftlig, att utföra vissa aktiviteter. Företagsavtal omfattar ofta villkor som parterna har gått med på och som de bägge är bundna av.

Avtalsingående 🗎

Avtalslösning

Avtalslösning är processen att lösa förhållanden och konflikter mellan parter genom ett formellt skriftligt avtal. Avtalet utfärdas enligt gällande lagar och regler och syftar till att skydda bådas intressen och lösa problemet utan konflikter eller någon som helst fara för båda parterna.

Avtalslösning 🗎

Avtalsperiod

Avtalsperiod är en bestämd tid, oftast i år, som en kontrakt eller ett avtal håller gällande. Avtalets varaktighet regleras vanligen inom ramen för avtalsperioden som stadgas i kontrakten.

Avtalsperiod 🗎

Avtalsprövning

Avtalsprövning är ett lagligt begrepp som syftar till att se över de olika avtal som sätts upp mellan två eller flera partier. Syftet med avtalsgranskning är att säkerställa att avtalen följer allmänna lagar och regler och att alla parter är skyldiga att uppfylla villkoren i den överenskomna avtalet inom lovens ramar.

Avtalsprövning 🗎

Avtalsuppfylland

Avtalsuppfylland är att följa ett avtal, eller att uppfylla de åtaganden som åtagits i ett avtal. Det innebär att båda parterna som ingått ett avtal är skyldiga att uppfylla de åtaganden som ställs i avtalet.

Avtalsuppfylland 🗎

Avtalsuppgörelse

Avtalsuppgörelse är en förhandling mellan två eller flera parter, som syftar till att nå fram till ett skriftligt avtal, som representerar alla parters intressen. Det kan innebära att man kommer överens om anställningsvillkor, från servicenivåer till telefonabonnemang, eller även avtal om exempelvis försäljning eller ett äktenskap.

Avtalsuppgörelse 🗎

Avtalsvillkor

Avtalsvillkor är skriftliga villkor som reglerar en överenskommelse som uppnåtts mellan två eller flera parter. Villkoren är oftast ett resultat av en juridisk uppgörelse och anges för att undvika missförstånd eller tvister om vilka skyldigheter och rättigheter varje part har.

Avtalsvillkor 🗎

Avveckling

Avveckling är ett ord som används för att beskriva processen att stänga ner och lägga ned verksamhet som inte längre är lönsam eller användbar. Ordet kan också användas för att beskriva processen för att helt eller delvis sälja ett företag eller se till att delar av en verksamhet inte längre finns.

Avveckling 🗎

Avvecklingsbelopp

Avvecklingsbelopp är ett uttryck som beskriver ett belopp som någon ska erhålla vid avslutad affär eller verksamhet. Det representerar den faktiska värdemässiga summan som kommer att betalas från ägare eller fastighetsinnehavare som en följd av en process med avveckling.

Avvecklingsbelopp 🗎

Avvecklingsdatum

Avvecklingsdatum är datumet varvid en transaction (penningöverföring, avtal eller handel) slutförs hos en bank. Det är det datum då alla aktiva delar i transactionen har bearbetats och betalningar har registrerats, samt att alla nödvändiga dokument har signerats.

Avvecklingsdatum 🗎

Avvecklingskostnad

Avvecklingskostnad är ett ekonomiskt uttryck som refererar till kostnaden för att stänga ner en verksamhet eller avsluta en affärsrelation. De kostnader som är relaterade till avveckling kan innefatta arvoden som betalas till personal eller andra miljörelaterade utgifter för att stänga ned en verksamhet.

Avvecklingskostnad 🗎

Avvecklingsperiod

Avvecklingsperiod är en bestämd tidsram, ofta av kortare varaktighet, som används för att genomföra processen med att avsluta, upphöra eller lägga ner en verksamhet, projekt eller arbete.

Avvecklingsperiod 🗎

Avvecklingsvärde

Avvecklingsvärde är ett begrepp relaterat till finansiell reporting som innebär värdet av ett visst tillgångsavtal, till exempel aktier eller skulder, när finansiella rapportering sker på balansdagen. Det kan mätas som summan av de nuvarande kontanta tillgängar som beloppet avge från det tillgångsavtalet när kontraktet upphör. Avvecklingsvärdet används för att uppskatta vinst eller förlust på en viss tillgång som rapporteras.

Avvecklingsvärde 🗎

Avyttring

Avyttring är ett begrepp inom företagande som refererar till ett företags beslut att sälja eller försluta en del av sin verksamhet eller hela sin verksamhet. Detta händer oftast när ett företag inte har möjlighet att fortsätta bedriva affärer.

Avyttring 🗎

Avyttringsvinst

Avyttringsvinst är en vinst som uppstår när man säljer ett tillgångs­överskott som är kopplat till ett företags verksamhet. Uppgången i värdet av det som sålts, även kallat förvärvsvinster, registrerats som en avyttringsvinst.

Avyttringsvinst 🗎

Bank

Bank är en finansiell institution som låter kunder förvara likvida medel och låna eller investera pengar. Banker ger också ofta finansiella råd till sina kunder.

Bank 🗎

Banker

Banker är finansiella institutioner som tillhandahåller en rad olika tjänster till både företag och privatpersoner. De erbjuder vanligtvis tjänster som att ta emot insättningar, låna ut pengar, och hantera betalningslösningar såsom överföringar, kreditkort och andra kreditfaciliteter.

Banker 🗎

Bankgaranti

En bankgaranti är ett finansiellt avtryck som lämnas av en banker eller annan finansiell institution till ett företag eller en enskild person som ger dem finaniell säkerhet. Bankgarantin kan innebära att banken står som borgen för någons skulder, eller att de garanterar ett företags kontrakt med en kund. Om den som har garantin inte kan uppfylla sin del i kontrakten så står banken för skadestånd eller förlust som kan uppstå.

Bankgaranti 🗎

BankID

BankID är en digital identifieringsmetod som möjliggör elektroniska transaktioner som exempelvis personliga identification och godkännande av säkerhetsåtgärder. BankID används för att legitimera en användares identitet och ger användaren tillgång till IT-lösningar och e-tjänster.

BankID 🗎

Banklån

Banklån är ett lån som ett företag eller enskild person tar från en banker för att köpa saker som inte skulle kunna köpas med kontanter. Banklånen amorteras ofta över en bestämd period och innefattar även ränta som betalas av den som tar lånet.

Banklån 🗎

Bankman

Bankman är ett samlingsnamn för banker som arbetar inom finansiella branscher, såsom kapitalförvaltning och aktiehandel. Bankmännen är involverade i att förmedla ekonomiska tjänster och produkter till sina kunder. Bankmännen erbjuder också ett brett utbud av olika finansiella lösningar, såsom lån, placeringsprodukter, bemedlingstjänster och andra finansiella tjänster.

Bankman 🗎

Belåning

Belåning är en process som tillåter en person eller organisation att skaffa ekonomiska medel från finansiella institutioner som banker, kreditföretag och andra kreditgivare mot ett objekt som kommer stå som säkerhet för det lånade beloppet. Belåning är ofta kopplat till föremål som kostar mycket pengarrelaterat till bostadsköp, möbler, fordon och andra egendomar.

Belåning 🗎

Beskattning

Beskattning är ett samling ord som används för att beskriva processen för att samla in skatt från individer och organisationer. I ett ekonomiskt sammanhang refererar beskattning till regeringens pålagda skatter, som är monetära avgifter som används för att finansiera offentliga utgifter som infrastruktur, folkhälsa, utbildning och sociala program.

Beskattning 🗎

Betalning

Betalning är en monetär överenskommelse mellan två parter där en motpart ger en annan part en summa penningar för att tillfredsställa ett ekonomiskt mål. Betalning kan upplupet eller betalas över tid, med det syftet att både de som ger och tar emot säkerställer att den ekonomiska överenskommelsen uppnås.

Betalning 🗎

Betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning är ett dokument som visar att en person eller organisation har brustit i att betala en skuld åt en annan. Informationen är tillgänglig för bankinspektörer, kreditupplysningsföretag, långivare och andra affärsrelaterade organisationer.

Betalningsanmärkning 🗎

Betalningsfri månad

Betalningsfri månad innebär att man som kund väljer att inte betala räkningar – ofta kreditkort eller lån – under en viss månad enligt de regler som finns. Det innebär att man kan skjuta upp betalningen för ett tag, men att kunden fortfarande är skyldig att erlägga lika mycket pengar som det som står på räkningen.

Betalningsfri månad 🗎

Betalningsplan

En betalningsplan är ett dokument som innehåller specifika villkor för var och hur en person eller organisation ska betala en skuld. Det anger vanligen hur mycket långivaren kommer att få som minimibelopp per månad och hur lång tid som ska tas för att betala fullt ut den totala skulden.

Betalningsplan 🗎

Betalningsskyldighet

Betalningsskyldighet är en skyldighet att lösa fakturan och betala inom utsatt tid. Den skyldiga personen eller organisationen måste betala den faktiska beloppet inom viss tid. Om den skyldiga inte betalar kan kreditor skicka en ansökan om uppsägning eller ta bort alla tjänster, vilket påverkar personen eller organisationen negativt.

Betalningsskyldighet 🗎

Bilförsäkring

Bilförsäkring är en ekonomisk säkerhet som står mot oväntade förluster som kan inträffa vid egendom eller skada på en bil. Genom att teckna en bilförsäkring kan man skydda sig mot sådana risker och dra nytta av olika typer av ersättningar som kan tillhandahållas i händelse av skada.

Bilförsäkring 🗎

Billån

Ett billån är en typ av lån som används för att köpa en bil. Billån är en form av finansiell lösning som syftar till att fördelaktigt erbjuda köpare som inte har hela mängden vid köptillfället behövliga kapital för det. Det kan lånas upp till 100 % av priset för att finansiera inköpet.

Billån 🗎

Bindningstid

Bindningstid är ett samlingsnamn för en företags eller myndighets kontrakt till en levererant, t.ex. för att få en bestämd mängd av ett visst produkt eller tjänst. Kontraktet ger leverantören skydd i ett visst antal år, som ofta kallas bindningstid, och bygger ofta på att af de nödvändiga ingångsvillkoren är förhandlade direkt mellan parterna.

Bindningstid 🗎

Blankolån

Blankolån är en typ av lån där valet av säkerhet och förvissningsmässiga inskränkningar inte är förbestämda vid lånetillfället, utan lämnas öppna för vidare diskussion.

Blankolån 🗎

Bnp

Brutt nationell produkt (BNP) är en ekonomisk mätning på tillsammans totalsumman som produceras av alla godkända industrier, företag och serviceyrken inom ett specifikt land under en viss tidsperiod. BNP är direkt lika med landets inkomster, vilket mäts oftast i miljoner dollar.

Bnp 🗎

Bolån

Bolån är ett lån som fattas med en fastighet som säkerhet. Bolån är också känt som ett första hypotekslån eller ett bostadslån. Det är ett lån som görs till en person som vill köpa eller göra om etablerade fastigheter, vilka samtidigt tjänar som säkerhet för lånet.

Bolån 🗎

Bolånebrev

Bolånebrev är ett dokument som skrivs ut av en kreditgivare som en kund har ansökt om från lånen för att buy-to-let eller för att köpa en fastighet som investering. Brevet ger låntagaren detaljerad information om de villkor som är förknippade med lånet, inklusive löptiden, det nominella beloppet, räntan och terminskostnaderna.

Bolånebrev 🗎

Bolåneränta

Bolåneränta är interest rate eller ränta som används för att bestämma beloppet man ska betala varje månad för att betala ett bostadslån. Den består oftast av två delar: den allmänna räntan som är baserad på den generella marknadsräntan, och en rabatt som är baserad på låntagarens kreditvärdighet. Räntan ändras ibland beroende på rörlig eller fast ränta.

Bolåneränta 🗎

Bolåneskydd

Bolåneskydd är en regel eller en lag som syftar till att skydda den som tecknar ett bolån. Det ska säkerställa att boräntan är låg och att bolånetagaren inte riskerar att förlora sin bostad. Bolåneskyddet gör det också möjligt för banken eller långivaren att justera räntan i takt med förändringar i marknaden eller om personen hamnar i ekonomiska svårigheter.

Bolåneskydd 🗎

Bonus

Bonus är ett ord som brukar användas för att beskriva en extra belöning som ges för att uppmuntra ett beteende eller ytterligare förbättra en situation. Den extra belöningen kan komma i form av pengar, produkter, tjänster, poäng eller liknande.

Bonus 🗎

Borgen

Borgen är ett löfte från en person att gå in som skyldig för servicen av en skuld från en annan person. En borgen är ansvarig för skulden och alla räntekostnader i händelse av att låntagaren inte kan eller vill betala.

Borgen 🗎

Borgenär

Borgenär är en person som står för ett finansiellt ansvar för en persons eller organisations skulder. Borgenären förbinder sig att ta på sig skulden eller betala tillbaka lånet om den som har lånat pengarna inte kan eller vägrar betala.

Borgenär 🗎

Borgensavtal

Ett borgensavtal är en bindande kontrakt mellan en borgenär och en borgensman, där borgenären åtar sig att åta sig förpliktelser för den andra parten om de inte kan fullgöra sina egna skyldigheter. Det betyder att borgenären tar på sig ansvar för att skydda den skyldige partens åtaganden mot andra parten.

Borgensavtal 🗎

Borgensman

Borgensman är en person som går in som borgen för någon annan och tar på sig ekonomiskt ansvar för personen. Det kan innebära att borgensmannen ger en ekonomisk garanti för en annan persons åtagande, eller åtar sig att betala eventuella skulder som den andra personen inte kan betala.

Borgensman 🗎

Börs

En börs är en marknad där olika värdepapper, såsom aktier, handlas mellan olika parter. En börs är vanligen organiserad och reglerad. Kostnaden för att handla i börsen kan variera, men visas på offentliga börsnoteringar.

Börs 🗎

Börsen

Börsen är en marknadsplats där företag, banker och andra finansiella institutioner kan handla aktier, optioner, derivat och andra finansiella instrument. Börsens övergripande mål är att bidra till ekonomisk stabilitet samt att underlätta finansiella transaktioner mellan olika investerare och institutioner.

Börsen 🗎

Börsintroduktion

Börsintroduktion innebär lanseringen av ett företags aktier på en börs. Det finns olika sätt för ett företag att presentera sig på en börs, till exempel genom att sälja nya aktier för att generera kapital eller genom etableringen av ett Direct Public Offering. Börsintroduktion ger företaget ett verktyg för att stärka balansräkningen, utveckla sin produkt och expandera sin verksamhet.

Börsintroduktion 🗎

Bostadsbidrag

Bostadsbidrag är ett ekonomiskt stöd som delas ut av staten till personer som lider av bostadsbrist. Det är en ekonomiskt ersättning för hushåll som inte har tillräckliga medel för att kunna köpa en bostad. Bidraget kan användas för att betala delar av hyres- eller köpesumman eller för att täcka de kostnader som är förknippade med att hyra eller köpa en bostad.

Bostadsbidrag 🗎

Bostadshypotek

Bostadshypotek är ett lån som man tar ut för att köpa en bostad. Lånet finansieras från banken och säkerställs av bostaden som går som säkerhet för lånet. Det är ett av de vanligaste sätten som folk finansierar köpet av en bostad.

Bostadshypotek 🗎

Bostadslån

Bostadslån är en typ av lån som vanligtvis används för att köpa bostad. Genom att ta ett bostadslån, lånar kunden de pengar som behövs för att köpa en bostad. Bostadslån är ett lån som är säkerställt av den avsedda bostaden, vilket innebär att om kunden inte kan betala tillbaka lånet, kan banken ta över bostaden och sälja den för att täcka låneskulden.

Bostadslån 🗎

Bostadsrätt

Bostadsrätt är ett hyresavtal som ger hyresgästen rätt till en viss bostadsenhet, vanligen en lägenhet eller ett radhus, för en viss period. Hyresgästen har tillstånd att bo i den specifika bostaden och också att räkna med befintliga lokala tillgångar såsom parkeringsplats, trädgårdar eller utrymmen för gemenskap. I jämförelse med vanlig hyra betalar hyresgästen generellt en engångskostnad för långsiktig tillgång till bostaden.

Bostadsrätt 🗎

Bostadsrättsförening

Bostadsrättsförening, eller BRF, är en förening som består av personer som gemensamt äger en byggnad där de har bostadsrätter eller andra lokaler för diverse syften. Föreningen tar också ansvar för underhåll och förvaltning.

Bostadsrättsförening 🗎

Bruttoförmögenhet

Bruttoförmögenhet är en ekonomisk term som hänvisar till summan av alla tillgångar som en person (eller affärsenhet) äger. Tillgångar inkluderar sådant som fastigheter, bankkonton, värdepapper, bilar etc. Sammantaget är detta bruttot av alla tillgångarna som en person (eller enhet) innehar, utan några skatteregler eller offsetterande skulder, och det är vanligtvis den högsta vinsten.

Bruttoförmögenhet 🗎

Budget

Budget är ett system där man planerar och försöker styra finansiella in- och utgifter genom att spendera en rådande summa pengar inom ett visst tidsintervall. Det bidrar till att begränsa avsiktliga orenheter och skapar god planering för framtida aktiviteter.

Budget 🗎

Budgetrådgivning

Budgetrådgivning är en rådgivningsprocess som involverar ett team av ekonomiska experter som hjälper en organisation att bedöma, designa och följa budgetar. Teamet kan omfatta konsulter eller finansiella institutioner, liksom interna finansiella experter. En budgetrådgivningsteamet hjälper organisationen att identifiera eviga finansiella resurser, kontrollera utgifter och hitta ekonomiskt stöd.

Budgetrådgivning 🗎

Bygglån

Bygglån är ett ekonomiskt instrument som fungerar som ett typ av lån för att finansiera bygg- eller renoveringsarbeten. Bygglån sluts oftast mellan banker och företag och har ofta olika former av villkor inklusive större säkerhet och längre återbetalningstid än vanliga lån.

Bygglån 🗎

Bygglov

Bygglov är en tillståndsanskaffning som krävs för att åstadkomma ett byggprojekt. För att få tillstånd måste man följa ordningen och bestämmelserna som styr den lokala byggföreskriften eller lagstiftningen. Det kan innefatta att ansöka om utlåtanden från myndighetens byggnadsnämnd, väsentliga förslag, överväganden och hänsyn före det slutliga tillståndet ges.

Bygglov 🗎

Byggnadskredit

En byggnadskredit är ett skuldinstrument som tillåter individer eller företag att få lån för att finansiera större renoverings- eller byggnadsprojekt. Genom lånet kan projekten genomföras utan att låntagaren behöver sätta in kontanter för att finansiera dem.

Byggnadskredit 🗎

Byggnadskreditiv

Byggnadskreditiv är en typ av banklån som oftast används för att finansiera byggnationer eller annan fastighetsutveckling. Det är ofta liknande som andra typer av lånesystem, eftersom låntagaren måste betala tillbaka lånet med ränta över en period som vanligtvis anges i kontraktet.

Byggnadskreditiv 🗎

Byggrätt

Byggrätt är alla lagar, principer, bestämmelser och regler som angår konstruktioner, mark, tomter och andra fysiska anläggningar. Det handlar ofta om bestämmelser som reglerar storlek, bergfredstagande, vindavdrag eller annan användning av mark och tomter. Byggrätt har alltid arbetat för att uppnå ett strukturerat, organiserat och balanserat bostadsområde.

Byggrätt 🗎

Byggskuld

Byggskuld är ett begrepp som används för att beskriva det sätt som byggkostnader och andra fastighetsrelaterade kostnader tillskrivs en fastighetsinnehavare. Byggskulden är oftast proportional till vinsten på en fastighet. Byggskuld kan uppstå genom att ett fastighetsinnehavare måste investera i förhållande till vinsten, eftersom det är att betrakta som ett lån som ska betalas tillbaka.

Byggskuld 🗎

Centralbank

Centralbank är en institusjon som styr den nationella monetära politiken i ett land, reglerar valutor och har - oftast - en monopol på att utfärda sedlar. Oftast måste riksbanker följa regleringar från nationella parlament och politiska kör, och ser till att reglera inflationsnivåer och även finansiera myntförråd.

Centralbank 🗎

Checkkredit

Checkkredit är en form av finansiering som tillåter en organisation eller individ att få tillgång till större summor pengar än det som kan uppbådas med bara en check. Checkkredit lånar kunden pengar före att checken betalats tillbaka, vilket ger dem ett förskott på pengar. Summan för checken bestäms av kunden och det totala beloppet som kommer att tas ut är detsamma.

Checkkredit 🗎

Clearingnummer

Clearingnummer är ett unikt serienummer som används internationellt för att identifiera banker och företag som är kopplade till ett lands nationella betalningssystem. Det används också för att identifiera mottagaren på en betalning och säkerställer att den riktigas konto debiteras. Det är viktigt att känna till strukturen av bankkontonumret för att säkerställa korrekta överföringar. Clearingnumret identifierar vilken bank och vilket kontor kontot tillhör, medan det efterföljande kontonumret är specifikt för ditt konto.

Clearingnummer 🗎

Compliance

Compliance är ett adjektiv som används för att beskriva något som är kompatibelt med, eller som följer, bestämmelser, föreskrifter eller lagar. Det kan både vara att man följer de regler satt av ett företag, lokala, nationella eller internationella normer och lagar.

Compliance 🗎

Copy-trading

Copy-trading, även känd som spegelhandel, innebär att en investerare automatiskt kopierar positioner som öppnas och hanteras av en annan investerare, vanligtvis en som har identifierats som en skicklig och framgångsrik handlare. När den valda handlaren öppnar en position, öppnas samma position automatiskt i kopiatorns konto, proportionellt mot den investering som kopiatorn valt att allokera till denna specifika trader. Detta tillåter personer utan djupgående kunskap eller tid att noggrant följa marknaderna att dra nytta av de möjligheter som professionella handlare identifierar.

Copy-trading 🗎

Corporate Finance

Corporate Finance är en samling åtgärder och processer som styrelser, investerare och företagsledningar använder för att utforma och implementera strategier som har till syfte att maximera aktieägarnas värde. Corporate Finance innebär alltså att utvärdera investeringar, anläggningar, kapitalstruktur och finansieringsmöjligheter för att säkerställa företagets långsiktiga överlevnad och lönsamhet.

Corporate Finance 🗎

Credit Score

En kreditvärdighet eller kreditpoäng är ett statistiskt mått som bedömer risken att en enskild person är en lovande kreditgivare, utgående från deras historiska betalningsvanor. En persons kreditvärdighet bestäms vanligtvis av kreditberegningsföretag som Equifax, Experian och TransUnion.

Credit Score 🗎

Credit Union

En Credit Union (Kredittförening) är ett finansinstitut som ägs och kontrolleras av medlemmarna. De tillhandahåller finansiella tjänster, såsom sparande, lån och kreditkort. Medlemskapet ofta baserat på geografiska regioner eller arbetssituationer.

Credit Union 🗎

Creditor

Creditor är ett juridiskt begrepp som beskriver en motpart till en skuldegendom som kan har rätt till att få ut sin skuld betald. En creditor är ofta en banker eller en finansiell institution som har lånat ut pengar till en skuldsatt part eller ett företag.

Creditor 🗎

Crowdfunding

Crowdfunding är ett alternativt sätt att finansiera olika projekt och produkter genom att samla in pengar från en stor mängd personer eller organisationer med hjälp av sociala medier, kampanjsidor eller andra online-plattformar. Det går även att genomföra offline-versioner med hjälp av pappersformulär och traditionella insamlingar.

Crowdfunding 🗎

Dagslåneränta

Dagslåneränte är räntan som banker betalar eller debiterar när olika banker lånar ut pengar till varandra över natten. Den räknas vanligtvis som ett årligt procentvärde som sedan multipliceras med antalet dagar consecutivum.

Dagslåneränta 🗎

Dålig betalningshistorik

Dålig betalningshistorik innebär att man har missat att betala sina räkningar eller skulder. Det är ett sammansatt begrepp som inkluderar alla historiska transaktioner där en person eller ett företag har gjort lånade pengar, men inte fullgjort sin del av köpet eller åtagandet. Det kan också syfta till tidigare och nuläge inkomna betalningar.

Dålig betalningshistorik 🗎

Dålig kreditvärdighet

Dålig kreditvärdighet är ett mått på en persons eller organisationers förmåga att betala tillbaka lånade pengar. En person som uppvisar dålig kreditvärdighet visas genom att de har en låg poäng på en kreditupplysning och kan ha problem med att få lån, ta del av räntesänkningar eller ta ut högre lånbelopp.

Dålig kreditvärdighet 🗎

Debenture

Debenture är ett finansiellt instrument som vanligtvis är skapat av företag som är beviljade genom utgivande av en skuldinstrumentförsäkran. Det delas vanligtvis ut till investerare som ett lån och ger dem rätt att hävda betalning för sina investeringar i företaget. Det innebär att debenturer ger investerare direkt återbetalning på sina investeringar när det fortgående lånet betalas tillbaka.

Debenture 🗎

Debitering

Debitering är ett ekonomiskt begrepp som beskriver processen att debitera kunder/köpare för produkter och tjänster som de har använt. När en person/företag debiterar en annan betyder det att denne som används kontot drar in pengar. Debitering är vanligt förekommande vid kontoutdrag eller i fakturor.

Debitering 🗎

Debiteringsränta

Debiteringsränta är det intresse som lades till ett visst belopp. Räntesatsen vanligtvis baseras på den marknadsmässiga räntan, men vissa banker eller finans institutioner väljer att debitera en annan ränta som är högre än marknadsmässig räntesats.

Debiteringsränta 🗎

Deficit

En deficit är ett ekonomiskt begrepp som syftar till att beskriva ett negativt skillnad mellan inkomster och utgifter. Det viltså att om en anstände har ett nettobelopp som är lägre än 0, har denne en budgetdeficit. Om en nation har ett nettobelopp som är lägre än 0, har den en statlig budgetdeficit.

Deficit 🗎

Deflation

Deflation är en ekonomisk företeelse som innebär att en nationell eller internationell valuta har minskat i värde. Det kan leda till minskat ekonomiskt välstånd, börsfall och inflationshöjningar. Deflation är motsatsen till inflation, som innebär att priserna stiger över längre tidsperioder.

Deflation 🗎

Deklaration

En deklaration är en offentligt uttalad eller skriftlig förklaring som består av ett dokument, meddelande eller uttalande som avgör ett mål. Det är ofta används i politiska, sociala eller juridiska sammanhang. De kan användas för att uttrycka allmänna åsikter, godkänna ett kontrakt, inledningsvis konflikter eller förklara lagar.

Deklaration 🗎

Deklarationsår

Deklarationsår är ett år som individer eller företag ska deklarera sin inkomst under. Det olika länder kan ha olika regler för hur man får deklarera eller rapportera sina inkomster, men alla kräver att man gör det på ett eller annat sätt.

Deklarationsår 🗎

Deklarationsplikt

Deklarationsplikt är en juridisk term som refererar till de skyldigheter som ett företag eller en enskild person har gentemot myndigheterna att rapportera in information om sin ekonomiska status eller andra relevanta ärenden. Information som kan vara relevant kan inkludera skattefrågor, inkomstkällor och försäkringsinformation.

Deklarationsplikt 🗎

Deklarationsuppgift

Deklarationsuppgift är en dokumenterad förklaring om innehållet och syftet med en viss operativ process. Den aktuella processen måste tydligt definieras, för att kunna specificeras och utvärderas. Deklarationsuppgiften beskriver även vilken typesekvens som kommer att följas under processen.

Deklarationsuppgift 🗎

Deklarerad inkomst

Deklarerad inkomst är den totala inkomsten, till exempel löner, lönerekvisitioner eller företagande, som en person har rapporterat till skattemyndigheterna för ett visst skatteår. Informationen används för att beräkna den skattskyldiges skattesats.

Deklarerad inkomst 🗎

Delgivning

Delgivning är ett juridiskt begrepp som vanligtvis syftar till att underrätta en part om att ett specifikt dokument har serverats eller levererats till honom eller henne. Dokumentet är då "delgivet". Delgivningen är även kopplad till andra typer av juridiska handlingar, men vanligast är när det gäller dokument.

Delgivning 🗎

Delkredit

Delkredit är ett ekonomiskt koncept inom lånefinansiering där en uppdelning som är anpassad till individuella behov eller ekonomiska situationer görs för att hjälpa till att finansiera ett företags produkter eller tjänster. En uppdelning kan göras till ett lån som överförs till de olika medlemmarna i företaget som en del i låneavtalet. Delkrediter har tillgängliga avgifter och återbetalningsbestämmelser som är anpassade till den enskilda medlemmens behov.

Delkredit 🗎

Deltagarkredit

Deltagarkredit är ett system som används för att ge anställda eller deltagare i ett arbete ekonomiska incitament. Det ger potentiella professionella eller ekonomiska fördelar, såsom lön eller bonusar, som en del av en löneplan eller bonusstruktur. Deltagarkrediter har till syfte att belöna en person för att delta i ett företags angelägna initiativ för att stimulera utvecklingen av bolaget.

Deltagarkredit 🗎

Deltagarlån

Deltagarlån är en lånemöjlighet för ett företag att ta del av att ha investerare som deltar som aktiv ägare i företaget. Lånet erbjuds under samma villkor som vanliga banklån, med skillnaden att en eller flera investerare, kallade deltagare, bestämmer villkoren.

Deltagarlån 🗎

Depå

Depå betyder ett ställe för lagring av föremål, varor eller material. Det vanligaste användningsområdet är som ett magasin eller ett ställe för att lagra förråd, vapen eller materiel. Det kan också användas som en lastbrygga för att transportera material till en plats.

Depå 🗎

Deponering

Deponering är upplåtelse av en egendom eller rättigheter till säker förvaring hos en myndighet, bank eller annan organisation som står under offentlig tillsyn. Förvaringen sker ofta för att uppfylla skattemässiga, juridiska eller regelbundna krav.

Deponering 🗎

Derivat

Derivat är ett finansiellt instrument som är knutet till priset på ett annat finansiellt instrument som t ex aktier eller råvaror, men saknar någon självständig värde. Priset för det finansiella instrumentet är beroende av priserna för den underliggande tillgången som exempelvis en bulvan.

Derivat 🗎

Differensränta

Differensränta är en ränta som beviljas till låntagare som betalar tillbaka lån i förtid. Räntan beräknas utifrån vad banken tjänar på att ha pengar för längre tid, så att den som gör ett förtida återbetalning får en högre ränta än den låntagare som betalar tillbaka lånet på det valda löptiden. Det är ett alternativ till att erhålla räntetillägg eller rabatt på det som ska betalas tillbaka.

Differensränta 🗎

Direktdebitering

Direktdebitering är ett system som möjliggör att pengar dras på ett användarkonto istället för att användaren behöver betala sina fakturor manuellt. Det automatiserade systemet kopplas mellan användarens konto och företagets konto så att fakturan betalas när den ska betalas.

Direktdebitering 🗎

Direktlån

Direktlån är en låneform som innebär att låntagaren lånar en summa pengar från en enskild långivare – som det privata bolaget eller en enskild person – direkt, inte från en bank eller andra traditionella finansiella institutioner. I motsats till vanliga lån är räntan ibland högre, men processen är oftast mer flexibel och låntagaren får lösa upp sina skulder snabbare.

Direktlån 🗎

Diskontering

Diskontering innebär att reducera ett belopp till dess nuvarande verkliga värde. Det görs genom att justera beloppet till en sänkt värdering eftersom medlen kan återbetalas först i framtiden.

Diskontering 🗎

Dispokredit

Dispokredit är en form av lån som långivaren ger ut till låntagare som har ett konto hos dem. Det är en slags förmån som långivaren ger till sina kunder och det är inte nödvändigt att låntagaren ansöker specifikt om ett dispokreditlån. Dispokredit fungerar som en sorts kreditgräns och låntagaren kan ta ut eller betala in så mycket de vill som ligger inom den gränsen.

Dispokredit 🗎

Dispositionsbelopp

Dispositionsbelopp är ett terrm som ofta används i finansiella sammanhang och syftar till den maximala summa pengar som någon har rätt att disponera . Det är den totala gränsen för vilka pengar som kan föras över, investeras eller användas för att finansiera ett projekt.

Dispositionsbelopp 🗎

Dispositionsrätt

Dispositionsrätt är en rättighet som en person har att besluta, stifta avtal eller förfoga över något. Det kan vara en egendom som ägs av personen, som kallas föremål för dispositionsrätten, eller något som lånat ut till personen, som kallas objektet för dispositionsrätten. Personen har rätt att ta beslut om eller göra handlingar åt förmån för sitt ägande eller lånade objekt.

Dispositionsrätt 🗎

Distansavtal

Distansavtal är ett avtal som slutförs utan att parterna fysiskt är närvarande vid samma tid och plats. Det innefattar ofta köp som görs online eller via telefon.

Distansavtal 🗎

Diversifiering

Diversifiering är processen att sprida in investeringar över flera olika tillgångsklasser, geografiska regioner eller branscher med syftet att minska riskerna. Syftet är att möjliggöra en mer konservativ riskfördelning och långsiktig avkastning, eftersom en investerare inte bara beroende av villkoren i en enda sektor, land eller tillgångsklass.

Diversifiering 🗎

Dividend

Dividend är en del av vinsten som företag beslutar att utbetala till sina aktieägare. Det innebär att företag ger sina aktieägare ett visst belopp, vanligen i form av pengar, som en del av vinsten.

Dividend 🗎

Dividendskatt

Dividendskatt är en skatt som baseras på en investerares inkomster från utdelning av aktier eller andra finanziela instrument. Den är en del av personers vanliga inkomstskatt och tillämpas för att motverka förmåner som möjliggörs för de som investerar.

Dividendskatt 🗎

Djupanalys

Djupanalys är en process som kommer att studera ett ämne eller ett fält mycket noggrant för att få en djupare förståelse. Det här är ofta gjord via utförande av vetenskapliga tester och experiment, som kan kräva mycket tid och energi och kunskap för att få ut korrekta resultat. Det är vanligen använt vid verkställande och strategisk planering och är ofta ett verktyg som företag använder för att hjälpa dem att effektivisera deras rutiner.

Djupanalys 🗎

Djurförsäkring

Djurförsäkring är en försäkringsmetod som skyddar ägaren och/eller djuret mot de ökade kostnaderna som uppstår vid sjukdom, olycka eller skada som djuret har fått. Djurförsäkringar erbjuder någon kombination av veterinärvårdsförsäkringar, livförsäkringar eller nonspecifik hälsa och olycksförsäkringar för att hjälpa till att täcka kostnaderna för behandlingar, kirurgi, receptbelagda läkemedel, sjukhusvistelser, läkar- eller veterinärbesök samt eventuella permanenta skador.

Djurförsäkring 🗎

Dockningsavgift

Dockningsavgift är en avgift som krävs för att använda en utdelningsstation eller terminal. Avgifterna varierar beroende på vilken typ av företag som tillhandahåller tjänsten eller var dockningsstationen är belägen. Det kan till exempel upptas skyldighetsbetalningar eller administrativa avgifter för att få tillgång till tjänsten. Dockningsavgifterna varierar också beroende på storlek, vikt och typ av fartyg som ansluter till dockningsstationen.

Dockningsavgift 🗎

Dödsbo

Dödsbo är den samling tillgångar, ägodelar och eventuella skulder som efterlämnas efter en persons död, som sedan måste distribueras enligt hans eller hennes testamente.

Dödsbo 🗎

Dödsbodelägare

Dödsbodelägare är en person som driver en affärsverksamhet som specialiserar sig på att förvara livförsäkringsfonder som avsatts för att betala ut vid någon anhöriges död. Dödsbodelägare bygger ofta en pensionsportfölj med hjälp av de insatta fonterna, vanligtvis med syfte att erbjuda återbetalningar till dem som kan notera detta på uppskovsrättens egen fonder, så att de kan dra nytta av sina tillgångar innan deras död.

Dödsbodelägare 🗎

Dödsfallsförsäkring

Dödsfallsförsäkring är en försäkring som ersätter en person vid hans eller hennes dödsfall. Försäkringen kan ge ekonomisk ersättning för familjemedlemmar eller tillgångar som personen hade med sig innan han eller hon avled. Försäkringen kan även betala ut för begravnings- och minnesarrangemang för den avlidne.

Dödsfallsförsäkring 🗎

Dold avgift

Dold avgift är en kostnad eller skatte som konsumenter är ovilliga att betala. Den är dolt inom den totala prislappen, vanligtvis i form av skatt eller avgifter som inte är omedelbart tydliga för köparen. Dolda avgifter gömmer ofta produktens verkliga pris och faktiska kostnad för konsumenten.

Dold avgift 🗎

Dold säkerhet

Dold säkerhet syftar på säkerhetsfunktioner som är aktiva samtidigt som de inte är synliga. Syftet är att skydda system mot försök till intrång och åtkomst som inte är autentiserade.

Dold säkerhet 🗎

Dollarkurs

Dollarkurs är ett uttryck för det aktuella värdet av den amerikanska dollar (USD) i förhållande till andra valutor. Det beskriver hur värdefull den amerikanska dollarn är och vilken köpkraft den har. När dollarvärdet stiger så blir det billigare att köpa varor eftersom värdet av andra valutor sjunker i förhållande till den amerikanska dollarn.

Dollarkurs 🗎

Dollarswap

Dollarswap är en sorts kontrakt mellan två parter om att utbyta ett bestämt belopp av en valuta mot ett belopp av en annan valuta, med inriktning på att man löser in valutan vid en given tidpunkt och i en bestämd växelkurs.

Dollarswap 🗎

Dragningsrätt

Dragningsrätt är den rätt, som en särskild person har att utöva kontroll, eller vissa andra rättigheter i förhållande till ett företag. Det kan inkludera rätten att rösta om olika ärenden, rätten att ta del av bolagsinformation, att få sin del av vinster från Bolaget, eller andra rättigheter som kan tillskrivas någon eller ett företag.

Dragningsrätt 🗎

Driftsbudget

Driftsbudget är en ekonomisk plan som är avsedd att hjälpa organisationer att övervaka sina kostnader, ta reda på de pengar som de har tillgång till, och planera för kommande utgifter. Driftsbudgeten innehåller uppskattningar om inkomster, utgifter och strävande efter att ha ett positivt resultat.

Driftsbudget 🗎

Driftskapital

Driftskapital är ett ekonomiskt begrepp där man beskriver företagets tillgångar och skulder som man har för att försörja sin löpande affärsverksamhet. Det avser alltså det som är nödvändigt för att verksamheten ska fungera, till exempel varor, lager, fordringar och liknande.

Driftskapital 🗎

Driftskostnad

Driftskostnad är ett ekonomiskt begrepp som syftar till de kostnader som som är förbundet med att företaget eller en organisation har sin normala verksamhet. Dessa kostnader inkluderar personalkostnader, lokalkostnader, resor, moms samt försäkringar, exempelvis. De kan relateras till alla typer av organisationer, från storföretag till små privata företag.

Driftskostnad 🗎

Driftskostnadsanalys

Driftskostnadsanalys är en teknik som används för att belysa de totala kostnaderna för driften av en verksamhet. Det är en metod som hjälper till att identifiera kort- och långsiktiga kostnadsfördelar som kan leda till förbättrad lönsamhet eller effektivitet. Analysen innefattar att jämföra nuvarande priser med potentiella framtida priser för att bedöma om det finns några möjligheter som kan dra ned kostnaderna.

Driftskostnadsanalys 🗎

Driftsresultat

Driftsresultat är den nettovinst som uppstår när företagets totala intäkter minus dess totala kostnader och utgifter. Resultatet av driften inkluderar även skatter, amorteringar och finansnetto. Det visar hur mycket en verksamhet har förvärvat genom sin dagliga drift.

Driftsresultat 🗎

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta, ibland känd som förfalloränta, är en årlig räntesats som kan läggas på ett lån för att förhindra att låntagaren fördröjer betalning. Dröjsmålsräntan är antingen ett årsbelopp som ska betalas av låntagaren eller det är en procentuell avgift som ska betalas baserat på det ackumulerade skuldbeloppet.

Dröjsmålsränta 🗎

Dubbelbeskattning

Dubbelbeskattning är ett begrepp som innebär att samma inkomst skattebeskattas två gånger, eller att olika skatter utgår på samma vara eller tjänst. Denna typ av dubbelbeskattning kan även inbegripa skatter som betalas till olika nationer för samma verksamhet.

Dubbelbeskattning 🗎

Due diligence

Due diligence är ett uttryck som ofta används inom finansiella sammanhang. Det innebär ett ansvar som man tar på sig för att verifiera att alla fakta är korrekta. Det innefattar även att man ska undersöka, testa och bekräfta att en affärsmöjlighet verkligen är lönsam och välgrundad, och att företaget har rätt rutiner för att skydda investerade medel.

Due diligence 🗎

Dygnslånebelopp

Dygnslånebelopp är ett belopp som en företagare kan låna från banken för att fylla behovet av likvida medel i löpande verksamhet. Dygnslånebeloppet är aktivt under ett dygn eller en kortare period och skall ses som ett kortsiktigt kredithjälp.

Dygnslånebelopp 🗎

Dynamisk avkastning

Dynamisk avkastning är en finansiell term som beskriver hur aktiva fonder som följer ett bestämt investeringsförvaltningsmål justerar sina portföljer för att optimera kapitalavkastning. Dynamisk avkastning syftar främst till att maximera avkastningen för investeraren och samtidigt minimera risken.

Dynamisk avkastning 🗎

Dyrkostnadslån

Dyrkostnadslån är en speciell typ av lån där man kan låna pengar för att påskynda investeringar till företaget, främst för att använda vid kostnader som kan betraktas som driftskostnader. Ddl lån används vanligtvis för att öka cash flow och expandera verksamhetsmenyn.

Dyrkostnadslån 🗎

E-faktura

E-faktura är en form av elektronisk fakturering som används för att driva affärsprocesser som innefattar att skicka och mottaga e-fakturor digitalt mellan affärsparter. E-fakturan kan innehålla kompletta orderdetaljer, specifikationer, priser, termer och betalningsvillkor för en samlad transaktion eller för ett kontrakt.

E-faktura 🗎

E-handelsföretag

E-handelsföretag är en vanlig term för ett företag som säljer sina varor och tjänster elektroniskt över Internet. Ett sådant företag kan ha både brick-and-mortarbutiker (fysiska butiker) och elektroniska butiker. Fokus ligger oftast på e-handel, dvs försäljning på nätet, som vanligtvis innebär att man kan köpa produkter online.

E-handelsföretag 🗎

Effektiv ränta

Beräkningen av effektiv ränta tar hänsyn till: Den nominella räntan. Hur ofta räntan kapitaliseras (till exempel månadsvis eller årligen). Lånets löptid. Övriga avgifter och kostnader, såsom uppläggningsavgift eller aviseringsavgift. Genom att kombinera dessa faktorer kan man räkna ut den totala kostnaden för lånet uttryckt som en årlig procentsats. Att räkna ut den effektiva räntan krävs goda kunskaper i matematik, men genom att använda den här lånekalkylatorn får du korrekta värden för effektiv ränta. Små avrundningsfel kan förekomma.

Effektiv ränta 🗎

Efterlevandepension

Efterlevandepension är en ersättning som ger ekonomisk stöd till en ensamstående person som har förlorat sin make eller maka. Pensionen betalas vanligtvis regelbundet och är ofta lägre än före detta make eller makas ordinarie pension.

Efterlevandepension 🗎

Efterskott

Efterskott är ett ekonomiskt begrepp som kan sägas vara olika former av inkomster som inte kräver att en anställd lämnar uppgifterna direkt. Det kan till exempel innebära utbetalning av löneskatt, uttag från pensionsplaner eller arvsvinster.

Efterskott 🗎

Egen insats

Egen insats är ett begrepp som används för att beskriva det arbete som en person gör för att nå ett mål. Det syftar till att hjälpa personen att prestera bättre, ofta genom att ta skuld eller ansvar för den insats som görs.

Egen insats 🗎

Egenavgifter

Egenavgifter är skatter och avgifter som ska betalas av enskilda eller företag. De innefattar ofta både regelbundna avgifter och betalningar för enstaka transaktioner, som att köpa en ny bil eller ett köp av ett fastighetslån. Egenavgifter är på grund av de som personen eller företaget är skyldiga att betala för att bevara eller uppfylla lagstiftning.

Egenavgifter 🗎

Egendomsskydd

Egendomsskydd är principen som hävdar att eller gör det möjligt för enskilda personer att äga sina tillgångar, till exempel egendom, privat. Detta skydd kan ge beskydd för olika former av rättigheter som exempelvis ejendomsretten och skydd mot olaglig konfiskering och avstjälningar.

Egendomsskydd 🗎

Egenföretagare

Egenföretagare är en person eller organisation som etablerar, driver och äger en verksamhet och erhåller oavkortade vinster och förluster. Verksamheten bedrivs på ens egen räkning, ansvar och risk. Egenföretagare är oftast organiserade som en enskild firma (ENSK) och är själva ansvariga för att betala skatter och avgifter.

Egenföretagare 🗎

Egenkapital

Egenkapital är ett ekonomiskt begrepp som betecknar resultatet av skillnaden mellan en bolags eller företags tillgångar och dess skyldigheter. Egenkapital är en sorts bokförd värdemätare som visas i balansräkningen och består ofta av företagsproprietärers medelinsatser, reella intäkter, vinstöverskott och dividendutdelningar. Det mest allmänt använda ordet för egenkapital är "aktieägarnas eget kapital".

Egenkapital 🗎

Egna kapital

Egna kapital är en metod för att mäta ett företags finansiella styrka. Det innebär kombinationen av aktieägartillgångar och företagens egna intäkter. Egna kapitalet är det antal pengar som är över när ett företags kostnader och skulder har dragits från det företags tillgångar. Det består normalt av ägarnas kommittéer och reserv, samt resultat från tidigare år.

Egna kapital 🗎

Ekonom

Ekonom är ett samlingsnamn för de vetenskapliga discipliner som sysselsätter sig med slutgiltig användning av resurser. Ekonomi innefattar även studier om produktion av olika produkter, fördelning av varor och bra faktorer, valfrihet mellan olika alternativ samt olika effekter av olika ekonomiska anpassningar.

Ekonom 🗎

Ekonomisk analys

Ekonomisk analys är undersökning och tolkning av ett företags eller ett lands ekonomiska data, såsom finansiella mål, inntäkter, resultat och mycket annat. Analysen är avsedd att hjälpa investerare att fatta bättre beslut om sina investeringar, samt hjälpa företag att ta mer informerade beslut om tillgångar, utgifter, arbetskraft och produktutveckling.

Ekonomisk analys 🗎

Ekonomisk buffert

Ekonomisk buffert är ett begrepp som används för att beskriva en stadig likviditet som en organisation har som skydd för oväntade eller säsongsbetonade kostnader. En ekonomisk buffert hjälper organisationen att hålla sig flytande och garanterar att det finns pengar för att kunna betala de avgifter som krävs vid ett specifikt tillfälle.

Ekonomisk buffert 🗎

Ekonomisk rådgivning

Ekonomisk rådgivning innebär att tydliggöra var en persons ekonomiska förhållanden befinner sig för att hjälpa dem att planera för deras framtida önskemål. Det inkluderar att hjälpa till med att använda personens nuvarande inkomster, investeringar och skulder inom ramen för ett förståeligt system som är lätt att följa och upprätthålla.

Ekonomisk rådgivning 🗎

Ekonomisk rapport

En ekonomisk rapport är ett dokument som presenterar det ekonomiska läget i en organisation eller företag. Det ger information om in- och utbetalningar, nettoförmögenheten, likvida medel, skuldsättning och andra aspekter av den ekonomiska verksamheten.

Ekonomisk rapport 🗎

Ekonomisk ställning

Ekonomisk ställning är det övergripande begreppet för en persons eller enhetens ekonomi, inklusive skyldigheter som pågående skulder och immateriella tillgångar. Uttrycket används ofta för att hänvisa till ett företags storlek och finansiella resultat, såsom vinst och tillgångar, bara för att nämna några.

Ekonomisk ställning 🗎

Ekonomiska kriser

Ekonomiska kriser refererar till ogynnsamma ekonomiska förhållanden, som är resultatet av eller möjligen tenderar att generera en klyfta mellan moralsk motivation och ekonomiska nivåer. En ekonomisk kris ökar ofta svårigheten att få tillgång till kredit, sänker investeringar, leder till irritation mellan utländska valutor och producerar sådan inflation, som kan orsaka otaliga problem i samhället.

Ekonomiska kriser 🗎

Ekonomiskt stöd

Ekonomiskt stöd är ett begrepp som ofta används för att beskriva sociala lyft som syftar till att hjälpa visst samhällsgrupper eller enskilda personer med ekonomiska säkerhetsåtgärder. Det kan inkludera finansiella bidrag, skatteförlängningar, låneavtal, investeringsmöjligheter och andra ekonomiska möjligheter för grupper och individer.

Ekonomiskt stöd 🗎

Emission

Emission är ett samlingsbegrepp som används för att beskriva utsläpp av gaser eller ämnen till miljön som orsakas av människors aktiviteter. Emissioner är ett tekniskt begrepp som även beskriver utsläpp som sker på grund av produktion eller användning av växthusgaser, lokala föroreningar och radioaktiva ämnen.

Emission 🗎

Emissionserbjudande

Emissionserbjudande är en term som används för att beskriva förfarandet där en företag eller organisation emitterar värdepapper (som aktier eller obligationer) som finansiering. Erbjudandet innebär att innehavare av värdepapper får en utdelning.

Emissionserbjudande 🗎

Emittent

Emittent är ett juridiskt begrepp som syftar till en organisation, institution eller person, vanligtvis en företagsjuridisk person, som har släppt ut en värdepappershandel. Emittenten har även ansvar för att följa alla lagar och förordningar som styr attraktions- och distributionsprocesser, samt att kontrollera och ge rekommendationer om handeln.

Emittent 🗎

Engångsavgift

Engångsavgift är en enstaka avgift som betalas in vid ett visst tillfälle. Avgiftens storlek beror på föremålet för betalningen och syftet med köpet, tjänsten eller avtalet. Det kan vara något som ryms inom ekonomiska, juridiska, tekniska eller mänskliga områden.

Engångsavgift 🗎

Enkrona

Enkrona är den lägsta myntenhet som används i Sverige och är värd ett öre. Myntet har samma utseende som de större mynt en femkrona, tioöring, 25öring och femtiolapp mynt, men är mindre i storlek.

Enkrona 🗎

Enskild firma

Enskild firma är ett eget företag som innehas av en person, där vinst och förlust ansvarar den enskilda företagaren för. Det är också en laglig form för eget företagande, med det är nödvändigt att de krav som ställs på en enskild firma uppfylls.

Enskild firma 🗎

Entreprenadlån

Entreprenadlån är ett kreditarrangemang som finansieras av banker eller andra institutioner för att finansiera ett större projekt. Projektet är oftast komplext och kräver stor investering från företag som utför det. Ett entreprenadlån skapar de bästa möjliga villkoren för den privata och offentliga sektorn, eftersom entreprenören har ryggen fri att slutföra sin utmanande uppgift utan ekonomisk stress.

Entreprenadlån 🗎

Erbjudande

Erbjudande är ett verb och det betyder att ett förslag eller ett bud ges att göra något. Det kan anges muntligen eller skriftligen. Erbjudandet kan göras av en person till en annan, företag till företag eller ett företag till en konsument. Erbjudandet innehåller vanligtvis stipendium för det man erbjuder men nivån på erbjudandet varierar.

Erbjudande 🗎

Ersättning

Ersättning är ett belopp som betalas ut som ett incitament för att uppfylla en förpliktelse eller avlöning för utfört arbete. Det kan också betala ersättning för det du har förlorat eller efter någon form av skada.

Ersättning 🗎

Etableringsavgift

Etableringsavgift är en avgift som ska betalas för att etablera ett företag eller en verksamhet. Den är oftast förknippad med tillstånd eller licensiering, och ska täcka alla kostnader kopplade till processen. Avgiftens storlek och villkor varierar beroende på vilken typ av verksamhet det gäller, och om det gäller en ny eller befintlig verksamhet.

Etableringsavgift 🗎

Etableringskostnader

Etableringskostnader är de initiala kostnader som uppstår när en företagare startar ett företag, eller ett annat affärsföretag. Det inkluderar inträdesavgifter, startkostnader så som tvistlösning och juridiska konsultationer.

Etableringskostnader 🗎

Etisk investering

Etisk investering innebär att investera i aktier, fonder eller andra typer av placeringar på ett sätt som överensstämmer med en persons etiska åsikter och värderingar. En etisk investerare väljer aktivt ut företag som uppfyller vissa krav som har definierats baserat på åsikter i moral eller politik.

Etisk investering 🗎

Euribor

Euribor står för Euro Interbank Offered Rate och är en benchmarkränta baserad på den genomsnittliga interbankräntan som europeiska banker erbjuder varandra för räntebärande transaktioner. Det är en enhet som används för att mäta hastigheten på penningmarknadsräntor.

Euribor 🗎

Eventuellt ansvar

Eventuellt ansvar innebär att individer eller organisationer är ansvariga för att förebygga eller skydda andra från skada. Den kan bero på att personen eller organisationen har upptarit ett scenario som det krävs åtgärder för att förhindra att skada uppstår och man har inte tagit åtgärder för att förhindra detta.

Eventuellt ansvar 🗎

Excessränta

Excessränta är ett belopp som utges till låntagare om räntan som debiteras är högre än den långivare har förhandlat med låntagaren. Till skillnad från renodlade räntebetalningar, som måste betalas av båda parter vid ett visst datum, är excessränta belöningar som endast betalas till låntagaren som en form av kompensation för att standardvillkoren för lånet har överträtts.

Excessränta 🗎

Exekutionstitel

Exekutionstitel är ett dokument som utfärdas av en domstol eller en revisor för att beordra polisen att utföra en exekvering eller att en person tar över egendom som har förfallit i lösen. Exekutionstiteln gör det möjligt för polisen att utföra exekveringen och kan användas när en kreditors fordring inte är uppfylld och det finns lagliga bevis för att kravställaren är skyldig.

Exekutionstitel 🗎

Exklusivt lån

Exklusivt lån är en finansiell produkt som i ett enskilt avtal begås mellan en långivare och en låntagare. Det är ett särskilt sammansatt avtal med specifika villkor, samt att endast endast denna låntagare är berett att använda det.

Exklusivt lån 🗎

Exportkredit

Exportkredit är finansieringsstöd som regeringar eller banker lånar ut till företag som bedriver export. De lånar ut de kapital som är nödvändigt för att företag ska ha råd att producera de produkter de exporterar. De lånade medlen säkerställer också att företag kan betala produktions- och logistikkostnader som är nödvändiga för att leverera produkterna till kundernas internationella marknader.

Exportkredit 🗎

Expropriation

Expropriation är en rättslig process där en berättigad rättsinnehavare tar överanvändat eller ovillkorligt egendom av ett annat. Det kan göras för att tillåta staten att göra vissa offentliga utvecklingsprojekt eller förvärra moratorium över det uppköpta området. Expropriationer är inte begränsade till kommersiell egendom och kan också involvera intellektuell egendom.

Expropriation 🗎

Externa finansiärer

Externa finansiärer är en grupp som betalar för produkter eller tjänster utanför det normala handelsflödet. Externa finansiärer ansvarar inte för den dagliga driften eller budgeteringen av ett företag, utan betalar bara för produktens eller tjänstens användning. Det kan vara sponsorer eller investerare som går in med stora summor pengar i ett specifikt projekt eller ett företags nya produkt.

Externa finansiärer 🗎

Extra amortering

Extra amortering är ett begrepp som används för att beskriva när en person eller ett företag lägger till ytterligare extra pengar till sin amortering av ett bolån. Påverkan kan vara att man kan minska den totala balans som ska betalas tillbaka, eller så kan man korta ned lånets löptid.

Extra amortering 🗎

Extra låneskydd

Extra låneskydd är ett program som erbjuder tillväxtföretag skydd mot långivare om företagets tillgångar är ovärderliga eller har blivit förlorade. Programmet gör det möjligt för företag att teckna ett speciellt skydd avseende digitala tillgångar, såsom domännamn, programvara och varumärken. Skyddet gör det möjligt för företag att skydda sin tillgångar från låntagare som inte har rätt skydd.

Extra låneskydd 🗎

Extrakostnad

En extrakostnad är någon eller några utgifter som inte är planerade eller förväntade, men som måste betalas för att klara en aktivitet.

Extrakostnad 🗎

Extrautgift

Extrautgift är ett ekonomiskt begrepp som beskriver en utgift som man inte har räknat med eller planerat för. Det kan också vara något som läggs till den vanliga utgiften för att förbättra denna.

Extrautgift 🗎

Fast ränta och rörlig ränta

Definition: En fast ränta är en ränta som förblir oförändrad under en bestämd tidsperiod, exempelvis 1, 2, 3, 5, eller 10 år.

Fast ränta och rörlig ränta 🗎

Finansiell hävstång

Finansiell hävstång är ett ekonomiskt koncept som används för att öka potentialen för vinst på investeringen, genom att använda en låg investering för att kontrolleras större existens. Finansiell hävstång, som ofta kallas marknadsrisk eller lånefinansieringen, använder låneprodukter som kapital för att öka beloppet av externa investeringar som görs i ett specifikt finansiellt verktyg.

Finansiell hävstång 🗎

Finansiell planering

Finansiell planering är ett begrepp som avser att planera, organisera och optimera ekonomiska resurser som behövs för att uppnå en persons eller ett företags finansiella mål. Det kan innefatta allt från att spara till en pension eller lägga upp en strategi för investering i olika tillgångar, för att maximera den ekonomiska vinsten. Alla finansiella planer kräver ta hänsyn till eventuella risker och överväga personliga preferenser.

Finansiell planering 🗎

Finansinstitut

Finansinstitut är en företagsform som syftar till att erbjuda finansiella tjänster, som kredit, sparande, investeringsrådgivning och betaltjänster, till enskilda konsumenter och företag. Dessa finansföretag arbetar ofta med stora pengar och har stor inflytande och kraft för att förändra finansmarknaden.

Finansinstitut 🗎

Fondavgift

Fondavgift är en avgift som debiteras av ett företag som äger en fonder som förvaltar investeringsportföljer. Fondavgiften används för att täcka administrativa, marknadsföring och förvaltningskostnader. Fondavgiften är ofta bunden till det totala värdet på fonder som är investerade, och kan variera beroende på den typ av investeringsportfölj som är innehavare i fonden.

Fondavgift 🗎

Fonder

Fonder är ett finansiellt instrument som grundas på samling av investeringar. De kan presenteras som obligationer, aktier eller till och med optionskontrakt. Alla dessa köps och säljs genom en fondinvesterare eller på fastställda datum, detta för att investeringsportföljen ska kallas ett ”fond”. För att en portfölj av värdepapper ska medges nämna som fond måste den innehålla en strategisk utformning för investering samt index som specificerar när värdepapperna ska köpas eller säljas.

Fonder 🗎

Förändringsrisk

Förändringsrisk är ett uttryck som syftar till risken för att förändringar sker någonstans som kan påverka både positivt och negativt. Det kan till exempel komma från interna faktorer, ekonomiska trender, tekniska innovationer eller branschförnyelse. Förändringsrisk beror på både mångfald och dynamiska förhållanden kring en företag, organisation eller process som omfattas av förändringar.

Förändringsrisk 🗎

Förberedelser

Innan du ansöker om ett lån är bra om du har all relevant information och dokumentation redo. Detta underlättar processen för både dig och långivaren.  Genom att ta dig tiden att noggrant samla och granska dina dokument kommer du att känna dig mer säker och informerad när du skickar in din ansökan.

Förberedelser 🗎

Företagsvärdering

Företagsvärdering är processen att bedöma det ekonomiska värdet på ett företag. Företagsvärderingen tar hänsyn till en rad olika faktorer, inklusive den historiska performance, framtida förväntad performance, storleken på investerarens portfölj, samt allmänna ekonomiska omständigheter. Processen är användbar för att ta beslut om affärsmässiga affärer som att anskaffa andra företag eller fastställa mervärdesskatt som skall betalas av köpare och säljare.

Företagsvärdering 🗎

Förhandlingsränta

Förhandlingsränta är den ränta som en kreditgivare och en låntagare förhandlar om att skriva in i ett låneavtal. Lånebeloppet kommer att betalas tillbaka med desamma räntesats som nämndes i avtalet. Förhandlingsräntan är ofta något högre än den marknadsmässiga räntesatsen, för att kompensera kreditgivaren för att ha riskerat att låna ut pengar till låntagaren.

Förhandlingsränta 🗎

Förhandsbesked

Förhandsbesked är ett anslag, ett officiellt meddelande från myndigheter eller offentliga instanser som anger instruktioner, policyer eller andra förslag som är giltiga fram till att de ändras eller upphävs. Förhandsbeskedet har formen av ett skriftligt dokument och det innehåller vanligtvis detaljer om varför beskedet är giltigt, förutom det som specifikt definieras.

Förhandsbesked 🗎

Förhandsbetalning

Förhandsbetalning är när köparen betalar hela eller en del av värdet för en produkt eller tjänst innan de tar emot den. Det är vanligt i situationer där säljaren kräver förskottsbetalning som ett villkor för att leverera en produkt eller tjänst.

Förhandsbetalning 🗎

Förhandstillstånd

Förhandstillstånd är ett slags formell överenskommelse mellan parter som innebär att man lovar att bevara ett bestämt läge tills en slutlig överenskommelse nås. Förhandstillståndet begränsar de tekniska och politiska insatser som kan vidtas och hjälper till att lösa tvister utan våld.

Förhandstillstånd 🗎

Förlust

Förlust är ett ekonomiskt begrepp som beskriver en reducering i värde, ofta relaterat till ett företag som har gått med förluster. Begreppet används också för att beskriva skillnaden mellan tillgångar och egna kapital, om det är mindre än noll. I detta sammanhang betyder det att företaget har förlorat pengar under ett givet tidsintervall.

Förlust 🗎

Försäkring

Försäkring är ett sätt att skydda sig mot potentiella ekonomiska förluster eller ansvarsrisker. En försäkring innebär att en person eller ett företag betalar en avgift till en försäkringsbolag i utbyte mot försäkringsskydd. Om en person eller ett företag drabbas av en överutnyttjande, omfattas detta av ersättningsbelopp som betalas ut av försäkringsbolaget, beroende på den försäkringsprodukt som har tecknats.

Försäkring 🗎

Försäkringar

Försäkringar är ett ekonomiskt avtal som gör det möjligt för en person eller organisation att skydda sig mot en viss typ av risk. I ert avtal får försäkringstagaren ersättningsutbetalningar från försäkringsgivaren om den skyddade händelsen inträffar.

Försäkringar 🗎

Försäkringsbolag

Försäkringsbolag är ett företag som erbjuder försäkringar till privatpersoner, företag eller andra organisationer. Försäkringsbolaget åtar sig att inom ramen av försäkringsavtalet betala för att ersätta den skada som en kund lider när en olycka inträffar.

Försäkringsbolag 🗎

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är en person eller organisation som ger försäkringar. En försäkringsgivare ansvarar för att betala ut ersättning till en försäkrade om ett ändamål, som ursprungligen var bestämt i en 'försäkringsavtal', förverkligas.

Försäkringsgivare 🗎

Försäkringskostnad

Försäkringskostnad är en samling kostnader som uppstår när man tecknar en försäkring. Det inkluderar försäkringspremier som betalas till försäkringsbolaget, försäkringsadministrativa kostnader och andra typer av avgifter som kan påföras.

Försäkringskostnad 🗎

Försäkringspremie

Försäkringspremie är det pris som en person eller en organisation betalar till ett försäkringsbolag för att säkra ekonomisk ersättning vid skada eller störning. Försäkringspremien är utformad för att täcka olycksrisker, till exempel ett hus som förstörs vid en naturkatastrof.

Försäkringspremie 🗎

Försäkringstagare

Försäkringstagare är en person som har ett försäkringsavtal och, som en följd av det, täcks av försäkringsföretagets försäkringar. Försäkringstagaren betalar försäkringspremien och ska motta ersättning från försäkringsbolaget när de eventuella villkor uppfylls.

Försäkringstagare 🗎

Försäkringsvillkor

Försäkringsvillkor är termen för de riktlinjer som avgör vad en försäkringsbolag skyldig att erbjuda i samband med sin försäkring. Försäkringsvillkoren kan innefatta ersättningar och ersättningarbetsgivaransvar, villkor för när en anmälan behöver göras och när betalning ska ske, samt förutsättningar som avgör när försäkringen kommer att gälla.

Försäkringsvillkor 🗎

Försäljning

Försäljning är i ett ekonomiskt sammanhang att det är en process där en produkt eller tjänst överförs från en tillverkare, leverantör eller entreprenör till en konsument som betalar för produkten eller tjänsten. Försäljningsprocessen involverar ofta försäljnings- och marknadsföringstechniker som syftar till att locka kunder till att köpa produkter och tjänster.

Försäljning 🗎

Förseningsavgift

Förseningsavgift är en monetär straff som applikeras när en medborgare inte följer en viss skyldighet eller åtgärd inom viss tidsspann. Det kan vara det som omfattas av lagen eller regler som har införts av tjänstemän. Förseningsavgift ges som en åtgärd för att främja att man följer de regler och villkor som är satta upp.

Förseningsavgift 🗎

Förstagångslåntagare

Förstagångslåntagare är en person som tar ett lån eller kreditbelopp för första gången.

Förstagångslåntagare 🗎

Förvaltningsavgift

Förvaltningsavgift innebär ett belopp som tas ut för att täcka de utgifter som en förvaltare har som följer med att hantera ett konto eller ett aktiebolag.

Förvaltningsavgift 🗎

Förvaltningskostnad

Förvaltningskostnad är de kostnader som uppstår i samband med att sköta förvaltningen av ett företags ekonomiska aktiviteter. Det inkluderar kostnader för löner, professionella tjänster, räntebetalningar, IT- stöd, juridiska avgifter och innehavare.

Förvaltningskostnad 🗎

Förvaltningsselskap

Förvaltningsselskap är ett aktiebolag som driver förvaltningsverksamhet i syfte att förvalta tillgångar åt en annan organisation eller juridisk person. De kan till exempel hantera säkerhets- och investeringsportföljer, bedriva så kallad adminstrativ outsouing samt ge kunskap som är nödvändig i sammanhang där tillgångar ska förvaltas.

Förvaltningsselskap 🗎

Förvärvsfinansiering

Förvärvsfinansiering innebär att använda det vinstmedel som ett företag förvärvat för att finansiera nya investeringar eller betala av skulder. Det är vanligtvis just den genererade vinsten som företag använder för att finansiera verksamheten, företagsexpansioner och tillhandahålla fordringar till externa parter.

Förvärvsfinansiering 🗎

Förvärvskrediter

Förvärvskrediter är lån som ges till företag för att finansiera förvärv eller för en företags företagsförvärv. Krediten kan vanligtvis förlängas över en bestämd period med olika villkor, t.ex. ränta, amortering och andra betalningsmålen.

Förvärvskrediter 🗎

Förvärvslån

Förvärvslån är en typ av lån som används för att finansiera ett företagsförvärv av en annan verksamhet. Lånet kan vara ett helt eget lån eller kan erhållas som en del av överlåtelseavtalet mellan köparen och säljaren.

Förvärvslån 🗎

Gäldenär

Gäldenär är en person som är skyldig en annan person på ett ekonomiskt sätt, vanligen genom att betala tillbaka ett lånat belopp.

Gäldenär 🗎

Gäldenärsförsäkring

Gäldenärsförsäkring är ett juridiskt koncept som ger ett skydd för kreditgivare ifall en skyldig person eller organisation inte kan betala sin skuld. Skuldgivarens tillgångar, inklusive fastigheter, finansiella konton och löneskulder, kan användas för att betala det som de skyldiga skulden.

Gäldenärsförsäkring 🗎

Garanti

Garanti är ett ord som används för att beskriva ett försäkringsavtal, i vilket en part går med på att uppfylla eller säkerställa något, som inte ansvarar någon annan. Det kan till exempel innebära att man garanterar kvaliteten på varor eller tjänster, eller att man uppfyller slutliga betalningsbetingelser.

Garanti 🗎

Gdp

Gross domestic product (GDP) är ett mått på en ekonomins storlek som mäter summan av alla varor och tjänster som en nation producerar eller tillhandahåller under en given period - vanligtvis ett kalenderår eller ett kvartal. GDP är den mest fördelade måttet för den totala produktionen och inkomsten för ett land, och ibland används det som ett mått för att jämföra ekonomierna mellan länder och över tiden.

Gdp 🗎

Gemensamt lån

Gemensamt lån är ett finansiellt instrument som ger en grupp med människor eller organisationer, som individer eller partnerskap, möjlighet att hålla en del av en låneansökan tillsammans. Lånet delas mellan de personer eller firmor som står som kreditgivare, som alla har ett personligt ansvar för långivarens åtaganden. Det finns olika typer av gemensamma lån, bland annat säkerställda och osäkerställda lån och revokationer.

Gemensamt lån 🗎

Grundkostnad

Grundkostnad är ett ekonomiskt begrepp som syftar till att beskriva kostnaderna som krävs för att upprätthålla verksamheten och nå ett bestämt resultat. Grundkostnader omfattar kostnader för personal, hyror, leasingavtal, räntor, försäkringar och resurstilldelning.

Grundkostnad 🗎

Grundränta

Grundränta är en slags räntebärande referensränta, som används som bas för andra räntenivåer. Den grundräntan anger den räntesats som enskilda stater, banker eller andra institut använder som en grund för att rätta de kommersiella räntesatserna. Grundräntan ses ofta som en central faktor i de finansiella marknaderna, eftersom den påverkar möjligheten till riktprisbestämning inom ekonomiska sektorer.

Grundränta 🗎

Hållbarhetskriterier

Hållbarhetskriterier är mått som används för att mäta hur hållbart ett företag, en organisation eller föremål är. Kriteriorna tar hänsyn till miljö- och samhällsansvar, ekonomi, teknik och andra faktorer som kan påverka en organisations förmåga att vara hållbar.

Hållbarhetskriterier 🗎

Hållbarhetslån

Hållbarhetslån är ett finansieringsinstrument som stödjer projekt som syftar till att förbättra miljön och sociala förhållanden. Dessa lån är oftast utfärdade av banker och investerare och tillhandahålls till skuldsatta mikroföretag som saknar tillgång till traditionella kreditvägar. De låna pengar med ambition att uppfylla långsiktiga miljö- och sociala mål.

Hållbarhetslån 🗎

Handel

Handel är ett begrepp som används i ekonomi för att beskriva processen för att byta varor och tjänster mellan individer, organisationer eller länder. Handel involverar även transaktioner, som ger den som köper eller försäljer en viss belöning.

Handel 🗎

Handelsstrategi

Handelsstrategi är en plan som innehåller mål och metoder för att optimera handelsaktiviteter. Det brukar syfta till att förbättra utgången av transaktioner genom att maximera vinster och minska risker. Handelsstrategierna kan kombinera såväl fundamental som teknisk analys för att underlätta tradingbeslut.

Handelsstrategi 🗎

Handläggningstid

Handläggningstid är ett begrepp som syftar till den tid det tar för myndigheter eller organisationer att slutföra en viss process eller ett uppdrag. Handläggningstiden anges som den period det tar för att utvärdera, titta på och fatta ett beslut om ett visst ärende.

Handläggningstid 🗎

Handpenningslån

Handpenningslån är ett lån som ges till köpare av ett hem som är utformad för att täcka de pengar som betalas som handpenning vid ett köp. Handpenningen täcker vanligtvis det första inskottet på köpet och sekundära insättningar som krävs för att fullfölja avtalet. Handpenningslån är oftast en försvarslinje för dem som inte kan betala hela handpenningen på en gång och hjälper dem att skaffa sig pengar för att genomföra köpet.

Handpenningslån 🗎

Handpenningssparande

Handpenningssparande är ett sparande där man sätter in lite pengar månadsvis och som oftast reduceras med en procentuell ränta. Genom detta sparande kan man som ofta sparar mycket pengar på lång sikt.

Handpenningssparande 🗎

Hedgefond

En hedgefond är en investeringsfond som använder aktiv riskhantering för att avkastningen ska ha högre vinstpotential än de flesta andra typer av investeringar. Hedgefonder är som regel icke-registrerade, vilket innebär att de inte behöver uppfylla samma stramma regleringar som andra investeringsplattformar, vilket ger dem stora möjligheter att öka avkastningen.

Hedgefond 🗎

Hela lånetiden

Hela lånetiden är den tid som det tar för en låntagare att återbetala ett lån. Lånetiden kan inkludera ursprunglig ränta, amorteringar och eventuell omförhandling av det ursprungliga lånet. Hela lånetiden är beroende av lånebeloppet och detaljer om termen för lånet.

Hela lånetiden 🗎

Hemförsäkring

Hemförsäkring är ett ekonomiskt instrument som skyddar en mot förluster som uppstår från skador på bostaden eller ägandet av den. Det vanligaste är att en hemförsäkring utbetalar pengar i kompensation om det skulle hända något med huset (t.ex. brand eller vindskador). Uppläggningen för hemförsäkring består vanligtvis av fasta avgifter och ger olika typer av skydd som t.ex. ansvarsskydd, inbrottsskydd och bostadsansvar.

Hemförsäkring 🗎

Hemutrustningslån

Hemutrustningslån är ett lån som vanligen används för att förbättra ett Hem för att möjliggöra förbättringar eller ändringar eller till och med att bygga ett nytt hus. Lånet används vanligen för att finansiera inköp, ombyggnad eller reparation av huset samt utrustning som nya möbler, nya apparater eller heminredning.

Hemutrustningslån 🗎

Högkostnadskredit

Högkostnadskredit är ett kreditarrangemang med mycket höga räntor - avgifter och uppläggningsavgifter. Syftet med en högkostnadskredit är att låna ut pengar på kort sikt till personer som av olika skäl har stora problem att låna pengar från andra banker eller finansiella institutioner.

Högkostnadskredit 🗎

Högräntelån

Högräntelån är ett lån med höga räntor. De flesta högräntelån är amorteringslån med fast ränta och en lång återbetalningstid. Räntan är vanligtvis högre än den för andra typer av lån, såsom bostadslån.

Högräntelån 🗎

Högstakredit

Högstakredit är ett begrepp som används inom ekonomi och finansiella tjänster. Det syftar till mängden kapital som banker, företag eller långivare får låna ut till gäldenärer. Det är den mest lönsamma typen av krediter men är också den mest riskfyllda för långivaren.

Högstakredit 🗎

Hur återbetalning fungerar

När vi talar om amortering avser vi den regelbundna betalningen av ett lån över tid. Denna betalning består oftast av både den ursprungliga lånesumman och ränta. Löptid är den totala tiden du har att återbetala lånet. En kortare löptid kan innebära högre månatliga betalningar men ofta en lägre total kostnad över tid. En längre löptid ger lägre månatliga betalningar men kan innebära en högre total kostnad på grund av ränta som ackumuleras över en längre period.

Hur återbetalning fungerar 🗎

Huslån

Huslån är ett lån som erhålls från banken för att finansiera köp och återbetalning av ett hus. Huslån innebär att bostaden används som säkerhet för lånet. Om låntagaren inte betalar inom den angivna tiden som är föreskriven, kan bostaden tas ifrån låntagaren och säljas för att uppfylla betalningsskyldigheten.

Huslån 🗎

Hypoteksbank

En hypoteksbank är en typ av finansiell institution som ges bemyndigande att låna ut hypotekslån. Hypotekslån är lån som ges till företag eller personer som säkerhetsställer en lån med ett fastighetskapital, till exempel bostäder eller kommersiell egendom. Målet med att använda hypotekslån är att ge låntagaren möjlighet att köpa en egen egendom.

Hypoteksbank 🗎

Hypoteksinrättning

Hypoteksinrättning är en organisation som har som syfte att bevilja lån, mestadels bostadslån, till konsumenter som inte kan ansöka om traditionella banklån. Lånen är i regel säkrade med det egendom som konsumenterne har köpt eller planerar att köpa. Hypoteksinrättningar fungerar som mellanhand åt banker och finansbolag, dessa äger sedan hypoteken på egendomen.

Hypoteksinrättning 🗎

Hypotekslån

Hypotekslån är ett lån som erbjuds för att finansiera inköpet av en fastighet, som vanligtvis är ett hem. Hypotekslån involverar en säkerhet för fastigheten, vilket innebär att om kunden inte kan betala sina aktuella skulder av någon anledning, har banken rätt att ta över fastigheten och sälja den för att samla in pengarna som skyldigheter.

Hypotekslån 🗎

Hyresintäkter

Hyresintäkter är pengar som en organisation eller person har fått som betalning i utbyte mot att hyra ut en vara eller ett tjänst. Hyresintäkter inkluderar pengar från försäljning och leasing och andra avbetalningsavtal.

Hyresintäkter 🗎

In- och utbetalningsplan

In- och utbetalningsplan är en plan som skapats för att hjälpa företag att planera för sina in- och utbetalningar. Planen sätter upp stegvisa eller fasta målsättningar för inkomster, betalningar, kostnader och investeringar under en given tidsperiod. Planen kan vara allt från ett kort 1-årigt dokument till ett långsiktigt 5-årigt dokument. In- och utbetalningsplan hjälper företaget att förbli finansiellt organisat och att hålla sin verksamhet som budgeterad.

In- och utbetalningsplan 🗎

Inbetalning

Inbetalning är en ekonomisk transaktion där en ersättningssumma överförs till någon annan i utbyte för produkter eller tjänster. Inbetalningar kan ske i form av check, banköverföring eller kontanta pengar.

Inbetalning 🗎

Inflation

Inflation är ett ekonomiskt begrepp som beskriver den process som sker när en nation's pengar minskar i värde. Inflation mäts vanligtvis som procentsatser som jämför det totala antalet pengar som cirkulerar i ett lands ekonomi med antalet produkter, tjänster, tillgångar och andra varor som finns tillgängliga. Detta begrepp används ofta för att beskriva de ökande priser och kostnader som kan uppstå när nationens valuta försvagas.

Inflation 🗎

Inflationsrisk

Inflationsrisk är den risk som innebär att en investering inte längre löper parallellt med inflationshastigheten, vilket leder till att investeringsutdelningen kan minska. Det betyder att ett ekonomiskt system är utsatt för förlorade och/eller minska realavkastningar som ett resultat av genomsnittlig prisstegring.

Inflationsrisk 🗎

Inflationstryck

Inflationstryck är ett ekonomiskt begrepp som beskriver situationen då en nation upplever en hög prisökning, vilket kan ha ett negativt effekt på den ekonomiska stabiliteten. Det återspeglar i regel om marknadspriser ökar snabbare än inkomsterna, vilket ofta leder till höjda skatter och ökade kostnader för livsmedel och andra varor.

Inflationstryck 🗎

Inkassokostnader

Inkassokostnader är avgifter och kostnader som tas ut för att få in skulder till en skyldig. De omfattar inklusive inkassobolagets ärendeavgifter, företagets räntekostnader och eventuell courtage. Kostnaderna kan bero på många faktorer, såsom skyldig skyldighet, inkassobolagets kompetens och hur svårt det är att drive in skulden.

Inkassokostnader 🗎

Inkomst

Inkomst är en källa till pengar som någon tar emot som ett ekonomiskt tillskott till sin förmögenhet. Det kan vara i form av en anställningsgång, aktieutdelning, försäljning av tillgångar/produkter/tjänster, gåvor/arv eller ersättning från offentliga program.

Inkomst 🗎

Inkomstförsäkring

Inkomstförsäkring är ett kontrakt som beviljar en ekonomisk ersättning vid uppkomst av arbetsoförmåga, sjukdom eller invaliditet. Försäkringen ger skydd ifall man tappar inkomsten och inte längre klarar av att betala räkningar, ta hand om skulder eller försörja sin familj.

Inkomstförsäkring 🗎

Inkomstkrav

Inkomstkrav är ett begrepp som används för att beskriva de finansiella krav som ställs på en individ eller ett företag när man anser att den ska ha tillgång till visst beviljade resurser eller tjänster. Ett inkomstkrav beskriver vanligen de minimivärden eller gränsvärden som bör (eller överstigs) för att man ska uppfylla kraven.

Inkomstkrav 🗎

Inkomstskatt

Inkomstskatt är den skatt som debiteras på arbetares, företagares eller andras inkomster, ofta i uppdelningar baserade på inkomstens storlek. Skatten bestäms av nationella, regionala eller lokala lagstiftningar och kan variera beroende på geografisk plats.

Inkomstskatt 🗎

Inlåningskonto

Inlåningskonto är en bankkonto, ibland kallat ett insättningskonto, som en person eller företag har hos en bank. Likviditeten i kontot innebär att försändelser, transaktioner och betalningar kan göras oftare och snabbare än andra typer av konton. Banken får vanligtvis vinst och intäkter från ett inlåningskonto genom att betala ut ränta på den hållna balansen.

Inlåningskonto 🗎

Inlåningsränta

Inlåningsränta är den ränta som banker tar ut när en kund sätter in pengar i banken. Räntan är vanligtvis otroligt liten eftersom banker måste sätta in kundens pengar på säkra investeringsinstrument (som obligationer eller räntebärande konton) och från de löpande intäkterna tar de mer än vad de betalar tillbaka till kunden.

Inlåningsränta 🗎

Inlåningsskydd

Inlåningsskydd är det skydd som innebär att investerare måste få tillgång till sina penninginsättningar på ett bank- eller sparbankkonto. Detta skydd är en av de viktigaste sanktionerna när det gäller banker, sparbanker och andra finansinstitut och syftar till att minska riskerna för kontohanterare vid kontrakt.

Inlåningsskydd 🗎

Inlösen

Inlösen innebär att man återfår en tillgång eller ersättning som är motsvarande dess marknadsvärde. Det kan exempelvis vara att återfå eller kvitta ut aktiekapital, obligatoriska seniorer eller en icke likvida tillgång.

Inlösen 🗎

Inlösenavgift

Inlösenavgift är en avgift som måste betalas för att ta ut ett investerat belopp. Den används ofta för att betala tillbaka medel som har investerats för att täcka förluster som har uppstått under en försäkringsperiod .

Inlösenavgift 🗎

Inlösenbelopp

Inlösenbelopp är det belopp som en utgivare av en obligation är skyldig att betala tillbaka till köparen när obligationen löper ut.

Inlösenbelopp 🗎

Inlösenkurs

Inlösenkurs är ett uttryck som syftar till summan som ska betalas för att anpassa ett finansiellt instrument. Det kan till exempel vara kupongiemissioner, giltiga skulder, förfallna skulder eller andra typer av kontrakt. Inlösenkurs kan också hänvisa till den prisskillnad som en institution eller ekonomisk aktör tar ut mellan två olika valutapar.

Inlösenkurs 🗎

Inlösenpremie

Inlösenpremie är ett belopp som bestäms av ett långivande företag. Beloppet betalas ut till kreditgivare som löser in sina förfallna skulder. Inlösenpremien ger en extra belöning till de finansiella institutionerna på grund av att de har hjälpt företaget att stärka sin balansräkning.

Inlösenpremie 🗎

Innanlån

Innanlån är en finansieringsform som gör det möjligt för ett företag eller organisation att låna pengar från sina egna investerare. Innanlån skiljer sig från vanliga lån, eftersom de inte räknas som en skuld utan som eget kapital. Det innebär att återbetalningen inte utgörs av ränta, utan av de pengar som investerarna betalat in i företaget.

Innanlån 🗎

Insats

Insats är ett substantiv som innebär att man gör ett bestämt arbete, ansträngningar eller handlingar. Det kan ofta vara personer, organisationer eller andra grupper som strävar efter att uppnå en viss målsättning, förbättring eller resultat.

Insats 🗎

Insatslån

Insatslån är en låneform som står till förfogande som ett komplement till hushållens inkomster. Med ett insatslån får man låna pengar för att täcka de kostnader som uppstår undervissatillfälle, som till exempel köp av bostad eller att satsa pengar i andra typer av investeringar. Insatslån tecknas vanligen med en ränta som är lägre än den ordinarie marknadsräntan och har vanligtvis en fast bostadslånsränta.

Insatslån 🗎

Institutslån

Institutslån är en specialform av lån, som ofta ges för kortare perioder, som t.ex. en vecka till ett år. Dessa lån är på grund av deras längre löptid och högre räntor vanligen svårare att få än vanliga konsumtionslån. Syftet med slike lån är oftast att det ska användas för att finansiera olika kortfristiga verksamheter. Utgivarens insättning för att få lånen blir oftast säkerställd genom pant i tillgångar eller annat pengars beredande avsättning, som garanterar återbetalningen.

Institutslån 🗎

Insynsskydd

Insynsskydd är en term som brukar användas för att referera till skyddsåtgärder som tar sikte på att skydda personers information eller identiteter från direkt eller indirekt insyn. Insynsskydd handlar ofta om att inte tillåta obehörig tillgång till information som kan vara föremål för spioneri, missbruk eller bedrägerier.

Insynsskydd 🗎

Intäkter

Intäkter är en ekonomisk term som avser den totala inkomsten eller den totala summan av pengar som har kommit in vid en viss tidpunkt från olika källor. Det kan vara inkomster från affärsverksamhet, räntor, hyresintäkter, kapitalvinster och tjänster. Intäkterna består generellt sett av skatteintäkter, pop-skatter och andra intäkter.

Intäkter 🗎

Inteckning

Inteckning är ett lagligt bindande avtal som en givare, såsom en bank, förser sig med rätt till att ta över det egendom som har använts som säkerhet för att säkra ett lån. Om uppgifterna i lånet inte längre uppfylls, tillåter det den givande parten att kräva rätt att ta över egendomen eller fastigheten för att bibehålla ersättningen. Inteckningen består flera komponenter, inklusive prestanda, betalningsskyldighet och styrka.

Inteckning 🗎

Inteckningsakt

Hypotekshandling Pantbrev Pantförordnande Panträtt Säkerhetsåtagande

Inteckningsakt 🗎

Inteckningsbrev

Inteckningsbrev är ett dokument som fastställer att långivaren, såsom en bank, har lagfart om ens egendom som en försäkran om betalning. Inteckningen ersätter pengar som lånat som skulder och ges i tillfällen där garantin ger övertag för långivaren.

Inteckningsbrev 🗎

Inteckningsförmånsrätt

Inteckningsförmånsrätt är rättigheten att ha en andra hypotek på något du äger. Rätten ger borgenären en företräde till sin långivare om ett ekonomiskt problem uppstår. Om borgenären inte kan betala sina skulder, kan långivaren kräva tillgångar som skyddas av inteckningsförmånsrätten på marknadens värde.

Inteckningsförmånsrätt 🗎

Inteckningskostnad

Inteckningskostnad är ett annuitetslån som har högre räntor än andra lån. Det är en form av skuld som mest vanligt används för att finansiera ett köp, ofta ett hus. Summan som man betalar varje månad förblir den samma om man intecknar lånet. Dessa betalningar omfattar ränta storleken på skulden som måste betalas tillbaka

Inteckningskostnad 🗎

Inteckningslån

Inteckningslån är ett lån som ett låntagare tar ut för att finansiera ett bostadsköp. Bostaden är säkerhet för lånet, och långivaren har rätt att använda den som säkerhet om låntagaren inte kan betala den tillbaka. Lånet amorteras vanligen över en period på 15 eller 30 år, med en fast ränta under hela perioden.

Inteckningslån 🗎

Inteckningsrätt

Inteckningsrätt eller borgenslöfte är ett dokument som garanterar att en fordringsägare kommer att hinderas från att ta ut skydd för en skuld på en annan persons fastighet. Inteckningsrätt innebär att den som står som tredje man för en skuld andrahandsintecknar för denne och intecknar på fastigheten. Inteckningsrätten ges till lösensumman, så att den personen ombesörjer att lösensumman betalas som begärs gällande skulden.

Inteckningsrätt 🗎

Inteckningssäkerhet

Inteckningssäkerhet är ett begrepp som används inom finansiell rådgivning. Det är en form av garanti som tillhandahålls för att säkerställa att en motpart som begärs betala tidigare uppgjorda skulder/förpliktelser. Inteckningssäkerheten är avsedd att stödja de befintliga rättigheterna hos en skuldmottagare.

Inteckningssäkerhet 🗎

Inteckningsvärdet

Inteckningsvärdet är ett ekonomiskt begrepp som refererar till det andrahandsvärde som tilldelas objekt för att garantera en skuld. Det är den värdering som kan nås om något ska avyttras eller säljas, som motsvarar beloppet som personen som tar ut lånet får.

Inteckningsvärdet 🗎

Integritetspolicy

Vi samlar in personuppgifter såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer när du kontaktar oss eller använder våra tjänster.

Integritetspolicy 🗎

Intresse

Intresse kan antingen vara ett verb eller ett substantiv, men i båda fallen refererar det till att ha en stark inblandning, önskan eller uppmärksamhet för något. Verbformen betyder att något har eller ger upphov till passion, engagemang eller läggning. Som substantivet används det för att betona identifikationen med något.

Intresse 🗎

Intressent

Intressent är ett samlingsnamn för en grupp med individer som tillsammans har ett ekonomiskt, socialt eller politiskt intresse avverkat organisation. Exempelvis kan aktieägare, anställda, lokala invånare, myndigheter och miljörörelser vara intressenter.

Intressent 🗎

Introduktion till nätlån

Traditionellt sett var den enda metoden för att ta ett lån att besöka en fysisk bank eller låneinstitut, gå igenom en omfattande kreditgranskning och fylla i mängder av papper. Men med framväxten av internetteknologi under 1990-talet och 2000-talet blev det möjligt för långivare att erbjuda sina tjänster online. Den första vågen av online långivare fokuserade främst på snabblån och andra former av kortfristiga lån. Med tiden har emellertid online lån blivit mer diversifierade, och nu finns det online lån för allt från småbelopp till stora hypotekslån.

Introduktion till nätlån 🗎

Investering

Investering är processen att sätta undan eller investera ekonomiska resurser för att uppnå vinst. Det innebär oftast att man köper ett äganderätt till en viss tillgång, för att sedan sälja den senare åt ett högre pris. Investeringar kan involvera investeringar inom aktier, fastigheter, fonder eller andra finansiella instrument.

Investering 🗎

Investeringar

En investering är ett beslut att köpa eller låna en tillgång som har en förhoppning om att den ska generera framtida fördelar. Investeringar kan göras i finansiella tillgångar som aktier, obligationer eller bankkonton. De kan också göras i fysiska tillgångar som fastigheter och infrastruktur.

Investeringar 🗎

Investeringlån

Investeringlån är ett lån som låntagaren tar emot för att kunna finansiera investeringar, bland annat aktier, obligationer och fastigheter. Genom att ta ett investeringslån kan investeraren riskera en mindre andel av det egna kapitalet och ändå generera större vinster.

Investeringlån 🗎

Investeringsalternativ

Investeringsalternativ är ett samlingsbegrepp för olika finansiella tillgångar som kan köpas och säljas på finansmarknaden. Exempelvis, aktier, obligationer och derivat.

Investeringsalternativ 🗎

Investeringshorisont

Investeringshorisont är en uppskattning av det lägsta antalet år som en investerare förväntas vänta för att tjäna tillräckliga avkastningar från en investering. Det kan avse både nya och återinvesteringar. Denna horisont är en indikator på sektorns bild av sannolika risker och potentiella lönsamma möjligheter.

Investeringshorisont 🗎

Investeringsrådgivning

Investeringsrådgivning är en professionell biyrå som ger personer och företag professionell rådgivning och stöd när det gäller att identifiera och förvalta investeringar. Investeringsrådgivare kan hjälpa till att identifiera olika investeringsalternativ som möjliga investeringar, analysera olika marknader, hjälpa till att strategiska finansiella planer och utvärdera potentiella investeringskandidater.

Investeringsrådgivning 🗎

Investeringsstrategi

Investeringsstrategi är en systematisk plan för hur förvaltar eller individer ska fördela deras investeringssearchiv för att nå en hög avkastning. Det innebär att man analyserar marknaden och identifierar de bästa investeringsmöjligheterna som har potential att producera goda resultat. Planen kan omfatta investeringar i aktier, obligationer, råvaror, aktiefonder och alternativa investeringar.

Investeringsstrategi 🗎

Investeringsverktyg

Investeringsverktyg är ett samlingsord som beskriver de olika resurser man har tillgång till för att göra en informerad investering. Det kan exempelvis inkludera finansiell information, marknadsanalys, rapporter från kapitalförvaltare och investeringsstrategier. Investeringsverktyg kan hjälpa investerare att ta bättre och mer informerade investeringsbeslut.

Investeringsverktyg 🗎

Jämför lån

Jämför lån är ett ekonomiskt begrepp som refererar till processen att välja det bästa lånepaketet som uppfyller en persons ekonomiska krav och behov. Processen kräver att man jämför olika lån på faktorer som ränta, avgifter, avbetalningar, utbetalningsperioder och andra fördelar som kan vara förknippade med det lånet.

Jämför lån 🗎

Jämförelseränta

Jämförelseränta är en räntesats som används för att jämföra och mäta räntans effektivitet mellan tillgångar och obligationer på olika tidsperioder. Det kan också användas för att hålla reda på den genomsnittliga räntan som betalas av en grupp liknande finansinstrument.

Jämförelseränta 🗎

Jämförelsesajt

En jämförelsesajt är en typ av webbplats som tillhandahåller information för att hjälpa besökare att jämföra olika produkter eller tjänster. Webbsidorna innehåller oftast ett eller flera sökverktyg som hjälper användarna att hitta rätt produkt eller tjänst utifrån deras specifikationer och behov.

Jämförelsesajt 🗎

Jämkning

Jämkning är en åtgärd eller ett system med vilket man ställer samma rätt för alla människor inom en viss ekonomisk eller social grupp. Det är vanligtvis ett system för social rättvisa som syftar till att motverka obalanser i samhället, såsom förmögenhetsfördelning, inkomst-och sysselsättningsmönster, samt andra system för social och ekonomisk fördelning.

Jämkning 🗎

Jordabalken

Jordabalken är juridisk lagstiftning som består av allmänna bestämmelser om fast egendom som är aktuella för alla medlemsländer inom EU:s rättsområde. Jordabalken innehåller bland annat principer för att skydda samhällets, statens och enskildas intressen när det gäller fastigheter.

Jordabalken 🗎

Juridisk ägare

Juridisk ägare är ett begrepp som refererar till individen eller företag som har det formella juridiska ansvaret och skyddet för ett visst immateriellt ägande. Det kan referera till en enskild person, en allmän äganderättslig sammansättning eller ett bolag. Institutioner som bankinstitut, finansiella institutioner eller värdepappersförmedlare betraktas ofta som juridiska ägare.

Juridisk ägare 🗎

Juridisk rådgivning

Juridisk rådgivning är en tjänst som ger individer eller organisationer rådgivning om juridiska frågor eller konsekvenser. Tjänsten tillhandahålls vanligtvis av advokater eller jurister. Advokaten kan hjälpa till att förstå en domstolsfall eller erbjuda kvalificerade råd om hur man bör hantera en viss laglig effekt.

Juridisk rådgivning 🗎

Justerad återbetalningstid

Justerad återbetalningstid är termen som används för att beskriva skillnaden mellan det förskrivna återbetalningsdatumet som ges av en långivare och det faktiska datumet när ett lån är fullständigt återbetalt. Justerad återbetalningstid är ett sätt för långivare att avgöra om det faktiska återbetalningsmönstret för ett lån följer den ursprungliga betalningstiden eller inte.

Justerad återbetalningstid 🗎

Justerad lånekostnad

Justerad lånekostnad är ett uttryck som används för att beskriva den sammanlagda mängden av kreditkostnader som kopplas till ett lån eller ett upplåningsavtal. Den totala kostnaden beräknas genom att summera samtliga finansieringsavgifter, serviceavgifter och andra relaterade avgifter och avgiftsändringar.

Justerad lånekostnad 🗎

Justerad låneränta

Justerad låneränta (Adjustable Rate Mortgage, ARM) är en typ av bolån som tillåter långivaren att ändra räntan regelbundet baserat på marknadsförändringar. Låneavgiften är alltid uppmärksam och följer marknadsräntan. Den vanligaste formen för ARM är inte bifogat (non-conforming ARM), vilket är ett index-lån med förändringsbar ränta.

Justerad låneränta 🗎

Justerad månadsbetalning

Justerad månadsbetalning är en betalningsform där summor som ska betalas ut varje månad justeras automatiskt för att ta hänsyn till inflationsförändringar eller förbättringar i det pris som anges. Justeringen används för att säkerställa att mottagaren av pengarna alltid får en rimlig betalning som är relevant för situationen som leverantören står inför.

Justerad månadsbetalning 🗎

Justerad ränta

Justerad ränta är en räntesats som kan visas som den ränta som debet- eller kredittagare blir tilldelad efter att kreditupplysningsföretag tagit hänsyn till risken för att individens betalningsförmåga ska försvinna. Det kan även omfatta antalet skulder en person har, deras kreditpoäng, historiska övervakning och andra faktorer. Den justerade räntan är ofta större än den ursprungliga nominalräntan som annonseras av en bank.

Justerad ränta 🗎

Justeringsperiod

Justeringsperiod är ett begrepp som används för att beskriva en tidsperiod då vissa ändringar kan göras i befintliga system eller planer. Under en justeringsperiod är det möjligt för organisationer, företag eller regeringar att göra nödvändiga förändringar för att anpassa sig till nya situationer.

Justeringsperiod 🗎

Kadeförsäkring

Kadeförsäkring är en former av försäkringslösning som syftar till att skydda företag från ersättningsanspråk som uppstår i samband med kontraktsbrott, kortfristiga finansiella transaktioner, obetalda fordringar eller andra negativa händelser. Det syftar till att skydda företagets likviditet, tillgångar och goda namn.

Kadeförsäkring 🗎

Kapital

Kapital betecknar allt investerat kapital, det vill säga personlig förmögenhet, och finansiella medel som är tillgängliga för företag eller enskilda individer. Dessa kan inkludera tillgångar, företags krediter eller räntebärande värdepapper.

Kapital 🗎

Kapitalbas

Kapitalbas är en ekonomisk term som syftar på den totala mängd kapital som används för att stödja ett företags, nationens eller individens finansiella verksamhet. Det är summan av pura tillgångar (som kontanter, mark, byggnader och värdepapper) som räknas som tillgångar. Kapitalbasen beskriver också hur bra ställd en individ eller en organisation är att förnya eller expandera sin verksamhet.

Kapitalbas 🗎

Kapitalmarknad

Kapitalmarknaden är ett ekonomiskt system som levererar finansiella tillgångar, såsom aktier och obligationer, från en försäljare till en köpare. Det är där investerare, såsom verktyg, fondförvaltare och bankinstitut, kan köpa, sälja eller byta finansiella instrument som ger insyn i affärsmässig inntjäning och risk. Kapitalmarknaden ger en plats för investerare att söka avkastning från olika typer av kapitalinvesteringar eller låna pengar till affärsföretag.

Kapitalmarknad 🗎

Kapitaltillskott

Kapitaltillskott är ett uttryck som används för att beskriva det belopp som en organisation investerar i en annan organisation, som är avsedd att hjälpa mottagaren att utveckla sitt nuvarande tillstånd eller förbättra sina resultat. Det kan också referera till en ökning av kapitalet från användningen av externt eller interna medel.

Kapitaltillskott 🗎

Kapitalvinst

Kapitalvinst är ett ekonomiskt begrepp som refererar till inkomsten som personer eller organisationer får när de säljer ett tillgångsslag (som till exempel aktier eller fastigheter) för högre summa än vad de först investerade.

Kapitalvinst 🗎

Kausjon

Kausjon är en garanti som lämnas av en person eller organisation att ett åtagande eller kontrakt kommer att uppfyllas. Kausjonen kan användas som alternativ till medel för att betala en kostnad (t.ex. borgensåtaganden) eller som säkerhet för att ett avtal, en gäld eller andra förpliktelser kommer att uppfyllas.

Kausjon 🗎

Konjunktur

Konjunktur är en periodisk, men oförutsägbar, förändring av ekonomiska aktiviteter (så som sysselsättning, tillväxt, priser och inkomster) som påverkar ekonomin sammantaget. Konjunktur är kopplat till vattendelningsprincipen mellan uppåtgående och nedåtgående faser när det gäller ekonomisk utveckling, där uppåtgående faser innebär mer aktivitet och nedåtgående faser innebär mindre aktivitet.

Konjunktur 🗎

Konjunkturcykel

Konjunkturcykeln är ett economistiskt begrepp som refererar till förändringar i en ekonomis aktivitet över tid, inklusive perioder av ekonomisk tillväxt och perioder av recession. Dessa förändringar mäts vanligen i form av sysselsättning, industriproduktion, bruttonationalprodukt (BNP) och inflation.

Konjunkturcykel 🗎

Konsumentkredit

Konsumentkredit är ett ekonomiskt förhållningssätt som låter en person ta ut lån för att betala för vardagliga varor och tjänster. Konsumenter kan låna pengar från banker eller andra finansieringsföretag och betala tillbaka det med en viss ränta. Det gör det möjligt för köpare att köpa stora ägodelar som de annars inte skulle ha kunnat begådda.

Konsumentkredit 🗎

Konsumenträtt

En vanlig användning av konsumenträtt är att klargöra regler kring fakturautställning, upplysningsskyldighet och omlevandeskydd vid inköp av produkter eller tjänster. Konsumenträtten ger också konsumenter rätten att skriftligt protestera mot någon form av diskriminering eller oförrätt mot en enskild individ.

Konsumenträtt 🗎

Konsumtion

Konsumtion är ett ekonomiskt koncept som hänvisar till nivån av varor och tjänster som köps av företag och individer på marknaden. Det är en central del av samhällsekonomin som förstärker arbete, kapital och vetenskap. Konsumtion ökar inte bara levnadsstandarden utan drivs ofta från investeringar.

Konsumtion 🗎

Kontantinsats

Kontantinsats är ett engelskt uttryck och syftar till det belopp som en ny köpare av en fastighet måste ställa upp med kontanter vid köpet. Det är en form av säkerhet för att återbetalningen ska ske genom amorteringar.

Kontantinsats 🗎

Kontokredit

Kontokredit är ett ekonomiskt arrangemang där en bank eller finansinstitut ställer krediter till frivillig disponering åt en kund med schablonerad ränta och avgifter. Kunden uppmanas att betala tillbaka lånebeloppet inom den period som finns utsatt för att undvika onödiga avgifter. Kontokredit kan vara mycket flexibelt och används ibland för att fylla luckor i låginkomst eller nödfallsbudgetar.

Kontokredit 🗎

Kortsiktig investering

Kortsiktig investering är en typ av investering som har en mycket kortare löptid än andra typer av investeringar och vanligen syftar till att uppnå ett snabbt kortsiktigt avkastningsmål. Dessa investeringar är vanligen på två år eller mindre. Kortsiktiga investeringar är värdepappereller finansiella produkter som ofta handlas för att uppnå en konkret avkastning som kan spenderas, placera eller sälja vidare.

Kortsiktig investering 🗎

Kredit

Kredit innebär att någon lånar en annan person eller organisation pengar, ofta för att köpa något värdefullt, som sedan betalas tillbaka med ränta inom en viss tid. Personer eller organisationer som lånar kredit är kända som långivare, och personer eller organisationer som tar emot kredit är kända som låntagare.

Kredit 🗎

Kreditbedömning

Kreditbedömning är en process när en finansiell institution genomför en noggrann bedömning av företagets eller enskildas kreditvärdighet. Genom kreditbedömning kan finansinstitutet ta reda på den ökade risken att Finansiella skulder och lån ej återbetalas i tid.

Kreditbedömning 🗎

Kreditbetyg

Kreditbetyg är en bedömning som görs för att indikera en persons eller företags ärlighet och lojalitet att återbetala lån och skulder. Det är ett system som används för att gradera kreditvärdighet. Betyget baseras oftast på kredituppgifter och historiska finansiella transaktioner.

Kreditbetyg 🗎

Kreditgivare

Kreditgivare är ett begrepp som används för att beskriva en institution eller en affärsman som ger krediter för att stödja ett företag eller en individ. Kreditgivare innan bankinstitut som lånar ut pengar till privatpersoner och bedrifter som lånar ut investeringskrediter för lång eller kort sikt.

Kreditgivare 🗎

Kredithistorik

Kredithistorik är en sammanställning av en individs historik gällande användning och hantering av kredit. Den inkluderar uppgifter om tidigare och nuvarande skulder, betalningshistorik, antalet och typerna av krediter en person har, samt huruvida de har skött sina återbetalningar i tid. Denna information används av kreditupplysningsföretag för att bedöma en individs kreditvärdighet, vilket i sin tur hjälper banker och andra finansinstitut att avgöra risken för att låna ut pengar till personen.

Kredithistorik 🗎

Kreditinstitut

Kreditinstitut är organisationer, inklusive banker, som tillhandahåller finansiella tjänster som att valutaväxla, låna ut pengar, överföra medel, etc. Dessa tjänster är designade att maximera lönsamhet för både banker och deras kunder.

Kreditinstitut 🗎

Kreditkontroll

Kreditkontroll innebär att företag eller individer som söker kredit måste genomgå en noggrann undersökning för att få godkännande. Detta syftar till att se till att de som söker kredit har de ekonomiska förutsättningarna att betala fakturan. Kreditkontroll består av olika åtgärder, såsom kreditupplysningar, undersökningar av finansiella poster och ekonomiska historier och validering/granskning av andra relevanta dokument som stöder en individs eller företags kreditbetyg.

Kreditkontroll 🗎

Kreditkort

Kreditkort är en metod för betalning som ger kunden möjlighet att betala för varor och tjänster via ett plastkort. Kortet fungerar som ett lån som ger kunden möjlighet att betala sin invoice med en fördröjning, som då läggs i koncept med räntekostnader. Kreditkort är utformade att erbjuda viss typ av skyddsmekanismer för användaren.

Kreditkort 🗎

Kreditlimit

Kreditlimit är ett belopp som en bank ger en person som limit för potentiella kredituttag. Det definierar det maximalt tillåtna beloppet som kan tas ut med en kreditkorts eller ett kreditkort i form av kontokrediter. Kreditlimit anger även hur mycket som betalas på totala skyldigheter varje månad.

Kreditlimit 🗎

Kreditmarknad

Kreditmarknad är en samling finansiella instrument och aktörer som hjälper till att fungera som ett språngbräda för bank, företag och investerare att ta kortfristiga lån eller överföra pengar från en part till en annan. Den innefattar både de historiska marknaderna för kreditinstrument, såsom obligationer, lager, aktier och derivat, samt de modernare alternativen som angår internationell handel, investeringar och outsourcing.

Kreditmarknad 🗎

Kreditprövning

Kreditprövning är en process som analyserar och bedömer en individs ekonomiska historia och kredithistorik för att avgöra om de är lämpliga för att ta ett lån eller kreditkort. Information såsom inkomst, skyldigheter, betalningshistorik och krediter används för att hjälpa långivare att besluta om individens förmåga att uppfylla betalningsförpliktelserna som tillhör ett lån eller kreditkort.

Kreditprövning 🗎

Kreditrisk

Kreditrisk är risken för att en låntagare inte skall kunna betala tillbaka ett lån eller ett skuldebrev som de har avtalat om. Man kan också kalla det för default risk, och det är ett skäl till vilket lånutgivare tar långa löptider, säkerheter och vill att låntagaren har en god kreditvärdighet innan de kan godkänna ett som lån.

Kreditrisk 🗎

Kreditscore

Kreditscore är ett mått som används för att värdera någons historik när det gäller att betala tillbaka skulder och lån. Det är ett nummer som beräknas för att identifiera personers pålitlighet när det gäller ekonomisk stabilitet och förmåga att uppfylla åtaganden. Kreditscore används för att avgöra hur långivare kommer att bedöma en persons förmåga att betala tillbaka lån eller kreditförslag.

Kreditscore 🗎

Kreditscoring

Kreditscoring är en metod som syftar till att förutse en person eller organisations förmåga att betala tillbaka ett lån eller skuld. Metoden använder en poängskala, som vanligtvis är mellan 300 och 850, för att mäta kreditrisken. Ju högre poäng, desto mer sannolikt är det att mottagaren har god kredit och troligtvis kommer att genomföra den avtalade betalningen.

Kreditscoring 🗎

Kreditupplysning

Kreditupplysning innebär att få information om en persons eller ett företags ekonomiska förutsättningar från upplysningsföretag - som främst samlar informationen från olika banker, kreditkortföretag, försäkringsbolag och myndigheter. Det är t.ex. sådan information som banker, företag m.fl. använder sig av för att avgöra om de ska bevilja lån, krediter m.m. till den aktuella personen eller organisationen.

Kreditupplysning 🗎

Kreditvärdighet

Kreditvärdighet är ett uttryck som används för att beskriva en persons eller ett företags förmåga att återbetala lånade pengar. Det avgörs vanligen av en kreditupplysning som kontrollerar den tillgängliga ekonomiska data, rapporteringen av de tidigare lånen och andra referenser. Kreditväardighet analyseras även med kreditvärderingspoäng, såsom FICO-värdet, som sedan ger betyg på en person eller business kredit-historia.

Kreditvärdighet 🗎

Kreditvillkor

Kreditvillkor är en förhandlad samling vilka regler som gäller vid utlåning av pengar eller i andra finansiella transaktioner. Kreditvillkor är specifika för tillfället då de upprättas och kan bestå av ett antal termer så som lånets löptid, ränta, amorteringar och säkerhet.

Kreditvillkor 🗎

Kryptovalutor

Kryptovalutor är digitala valutor som används för att aktivera ekonomiska transaktioner över internet. De använder kryptografi för att säkra transaktioner, bekräfta bokföringen och reglera utgivning av nya mynt.

Kryptovalutor 🗎

Kundfordringar

Kundfordringar är penningbelopp som skyldigheter kravs in från kunder för ett företag eller organisation. Fordringarna uppkommer när kunderna köper varor eller tjänster och skyldigheten att betala återstår. Kundfordringar är ofta en stor del av de tillgångar som ett företag har.

Kundfordringar 🗎

Kvarskatt

Kvarskatt är den skatt som skall betalas efter att bokslut har gjorts, och som en skuld eller ett restbelopp som inte kan betalas från de rapporterade intäkterna. Kvarskatten är den slutliga omfördelningen av skattebetalningar mellan skattesystemen och ett skatteföretag eller enskild näringsidkare.

Kvarskatt 🗎

Lån med anställningslös

Lån med anställningslös är ett finansiellt verktyg som innebär att en person som inte har en fast anställning eller inkomst ändå kan låna pengar för att uppfylla ett syfte såsom att köpa en bostad, att finansiera studier eller för att betala för ett stort köp. Lånet godkänns ofta på basen av personens kreditvärdighet, värdering av pengar som är tillgängliga, eventuella inkomststöd, etc.

Lån med anställningslös 🗎

Lån med betalningsanmärkning

Lån med betalningsanmärkning är en form av lån som getts till en person som hade problem att betala av ett lån tidigare. När det händer, registreras en notering i kreditupplysningsföretagets register, detta gör att låntagaren får problem att beviljas lån med lägre ränta och övriga villkor. Betalningsanmärkningen syftar till att informera potentiella kreditgivare att denne hade svårigheter att betala sina skulder en gång i tiden.

Lån med betalningsanmärkning 🗎

Lån med betalningsanmärkning utan uc

Lån med betalningsanmärkning utan uc är en typ av lån som kan erhållas trots att man har haft ett eller flera skulder som gått till inkasso tidigare. Den organisation som bedömer låntagarens betalningsförmåga vid ansökan av sådan lån är inte UC, utan istället någon annan kreditupplysningsfirma.

Lån med betalningsanmärkning utan uc 🗎

Lån med borgenär

Lån med borgenär är en form av finansiering där en borgenär ställer tillgångar som säkerhet för att garantera att en låntagare betalar tillbaka ett lån till en utlånare. Borgenären ges möjlighet att bli ansvarig för att betala tillbaka lånet om låntagaren inte gör det.

Lån med borgenär 🗎

Lån med försenad amortering

Lån med försenad amortering är en typ av lån som innehåller ett provisionsavtal som kräver att låntagaren betalar av sina rater först efter en viss period, till exempel när den nödvändiga säkerhetstiden har löpt ut. Perioden kan variera beroende på typer av lån och andra faktorer. Låntagaren slipper betala räntan men måste betala principalen vid slutet av perioden.

Lån med försenad amortering 🗎

Lån med helgutbetalning

Lån med helgutbetalning är en typ av låneform där betalning av hela lånestorleken sker över helgen eller inom en kortare tidshorisont. Mottagaren blir betalningsskyldig direkt efter att lånet har stigit in på kontot och kan inte dra nytta av några räntesatser eller uppskov för betalning.

Lån med helgutbetalning 🗎

Lån med ingen fast anställning

Lån med ingen fast anställning är ett lån som erbjuds till personer som saknar stabila inkomster från en vanlig fast anställning. Den här typen av lån baseras på den kreditiva historien hos den som söker och erbjuder kortare löptider och högre avgifter och ränta än traditionella lån.

Lån med ingen fast anställning 🗎

Lån med ingen inkomst

Lån med ingen inkomst är ett finansieringsalternativ där personer som inte har någon eller begränsad inkomst kan ansöka om ett lån. Låntagaren ges tillgång till pengar från en avlägsen kreditgivare som frivilligt beviljar lånet, trots att låntagaren saknar en giltig inkomst och kanske inte har någon kreditvärdighet eller kapital att erbjuda som säkerhet.

Lån med ingen inkomst 🗎

Lån med kontantinsats

Lån med kontantinsats är ett lån som gör att låntagaren kan använda en del av sina egna pengar för att finansiera sin köpare. Låntagaren måste betala en första insättning för att låna mer än värdet av de pengarna. De övriga pengarna behöver sedan betalas tillbaka med ränta till långivaren.

Lån med kontantinsats 🗎

Lån med kort återbetalningstid

Lån med kort återbetalningstid är en typ av lån där den som lånat en summa pengar är skyldig att betala tillbaka lånet inom en relativt kort tid. Återbetalningstiden kan variera, men det brukar oftast ligga mellan 3 och 12 månader.

Lån med kort återbetalningstid 🗎

Lån med låg inkomst

Ett lån med låg inkomst är ett finansieringsalternativ som är tillgängligt för personer med låga inkomster, t.ex. arbetslösa eller pensionärer. Dessa typer av lån kan erbjuda låga räntor, minimumskrav på kreditvärdighet och särskilda förmåner som krävs för att hjälpa till att försörja individerna med nedsatt inkomst.

Lån med låg inkomst 🗎

Lån med låg kreditvärdighet

Lån med låg kreditvärdighet är lån som erbjuds personer som har en sämre kreditvärdighet. Det innebär att personen prioriteras lägre när det gäller att få ett lån, eftersom denne har visat tecken på sämre återbetalningsförmåga i framtiden. Att få ett sådant lån kan ofta vara svårare och i de flesta fall har det högre räntekostnader jämfört med andra typer av lån.

Lån med låg kreditvärdighet 🗎

Lån med låg ränta

Lån med låg ränta är ett samlingsnamn för en typ av finansiella produkter som är kapital som erbjuds till ett företag eller en person. Kapitalet är föremål för en hypotetisk avkastning som är lägre än marknadsintresset. Detta uppstår på grund av lägre krav för att låna ut pengar, vilket ger den lånande parten fördelar såsom lägre räntekostnader och bättre betalningsvillkor.

Lån med låg ränta 🗎

Lån med låg uppläggningsavgift

Styrkan med att ta ett lån med låg uppläggningsavgift är att räntan och en fast avgift eller uppläggningsavgift, som kan belöpa sig till så lite som 1-3 procent, skiljer sig avsevärt från andra typer av lån. Uppläggningsavgiften debiteras vanligtvis en gång, under uppläggningen av lånet. Den låga uppläggningsavgiften ger kunden möjlighet att ta ett lån till ett mycket lägre pris än andra typer av lån.

Lån med låg uppläggningsavgift 🗎

Lån med lång återbetalningstid

Lån med lång återbetalningstid är ett ekonomiskt begrepp som syftar till att borgenären erbjuder en låntagare längre betalningsplaner, normalt med längre återbetalningstid och ofta ett högre belopp för att förlängat tidsspannet.

Lån med lång återbetalningstid 🗎

Lån med sänkt kreditvärdighet

Lån med sänkt kreditvärdighet är ett lån från en kreditgivare där låntagaren har tagit på sig att lösa räntan för ett lån genom att ge kreditgivaren någon typ av garanti eller pant om att lånet kommer betalas tillbaka. Det är vanligen mycket högre än rentan på ett vanligt lån, eftersom det finns en större risk för misslyckande inom betalningarna.

Lån med sänkt kreditvärdighet 🗎

Lån med sänkt ränta

Lån med sänkt ränta beskriver ett ekonomiskt system där långivare, vanligtvis en bank, ger låntagaren ett lån med en lägre ränta än vad som skulle ha utfästs vid normala omständigheter. Det betyder att den tillgängliga ekonomiska krediten är billigare att använda, vilket är ett tillvägagångssätt som har banat väg för stora investeringar och möjliggör ökad ekonomisk tillväxt och konsumtion.

Lån med sänkt ränta 🗎

Lån med skuldsaldo

Lån med skuldsaldo är en typ av låneavtal där en person eller organisation erhåller ett lån av en annan person eller organisation med förutsatt att de betalar tillbaka lånebeloppet plus ränta inom ett specifikt antal perioder som anges inom låneavtalet. Om låntagaren inte kan betala tillbaka hela lånebeloppet när den nämnda perioden löper ut, så återstår skuldsaldo som kvarstår och så kommer det att ökas med räntor som skall betalas regelbundet av låntagaren.

Lån med skuldsaldo 🗎

Lån med snabb utbetalning

Lån med snabb utbetalning är ett lån (som vanligen tillhandahålls av en bank, ett finansbolag eller en enskild person) som har en mycket kortare betalningscykel och som ofta betalas ut omgående. Det innebär att låntagaren inte behöver vänta på att kan få pengarna.

Lån med snabb utbetalning 🗎

Lån med snabb utbetalning helg

Lån med snabb utbetalning helg är ett samlingsnamn som används för att beskriva finansiella lån som betalas ut under helger, eller annat banker inte är normalt öppna för att utföra transaktioner. De är vanligtvis kortfristiga lån som erbjuder en snabb insättning till kundens ekonomiska instrument inom sortimentet, ofta inom 24-48 timmar.

Lån med snabb utbetalning helg 🗎

Lån med uppläggningsavgift

Lån med uppläggningsavgift är en typ av anläggningslån som har en uppläggningsavgift som kopplas till att man erhåller lånet. Uppläggningsavgiften är ett engångsbelopp som är ett krav på att erhålla lånet vilket kan variera beroende på säkerhet och lånebelopp.

Lån med uppläggningsavgift 🗎

Lån med utan säkerhet

Lån med utan säkerhet är en typ av lån där låntagaren inte krävs att ge någon form av säkerhet eller säkerhetsställning, som i exempelvis en fastighet eller en liknande tillgång, för att garantera återbetalningen av det lånade beloppet. De får ofta högre räntor och mindre omfattning än andra former av lån.

Lån med utan säkerhet 🗎

Lån med utbetalning på helgen

Lån med utbetalning på helgen är en typ av lån som betalas ut över helgen; vanligtvis under lördagar. Det är ett lån som långivare kan erbjuda sina kunder, för att ge dem snabb tillgång till kontanter över helgen, som vanligtvis inte betalas ut på grund av bankernas nedskärningar.

Lån med utbetalning på helgen 🗎

Lån utan uc

Lån utan uc är ett koncept som innebär att låntagaren som använder en alternativ kreditupplysningstjänst än UC för att beviljas ett lån. Långivaren för detta slag av lån använder sig i stället av andra mindre tjänster för att bedöma den potentiella låntagarens kreditvärdighet.

Lån utan uc 🗎

Låna pengar

Lån utan säkerhet bedöms utifrån kreditvärdighet och betalningsförmåga. Eftersom ingen säkerhet krävs, är räntan ofta högre jämfört med lån med säkerhet, där säkerhet, som en fastighet, fungerar som garanti för långivaren. Vid utebliven återbetalning kan långivaren sälja säkerheten för att täcka lånebeloppet.

Låna pengar 🗎

Låna utan säkerhet

Låna utan säkerhet innebär att en låntagare inte behöver ange någon ekonomisk säkerhet för att få lånet godkänt. Det innebär att det finns ett högre risktagande från långivarens sida, då denne inte kan garantera att låntagaren faktiskt kommer betala tillbaka.

Låna utan säkerhet 🗎

Låna utan UC

Låna utan UC står för låna utan kreditupplysning. Det innebär att en långivare eller ett företag inte kommer att ta en kreditprövning vid en låneansökan. Det här kan vara till förmån för personer med dålig kredithistorik eller personer som inte har ett inga återbetalningsvillkor som kan kontrolleras.

Låna utan UC 🗎

Låneansökan

Låneansökan är en formell begäran som individer eller företag formulerar för att erhålla ett lån från en finansiell institution, oftast en bank. Denna ansökan fungerar som en kommunikationskanal mellan låntagaren och långivaren och innehåller viktig information som långivaren behöver för att kunna fatta ett beslut. För att processa en låneansökan krävs det vanligtvis detaljerad information om bland annat önskat belopp, ändamål med lånet och grundläggande personlig och ekonomisk information. Denna information kan innefatta personnummer, dokumenterade inkomster och detaljer kring eventuella existerande skulder.

Låneansökan 🗎

Lånebelopp

Lånebelopp är det totala belopp som låntagaren tar ut i en låneavtal, eller det summa återbetalningen baseras på. Lånebeloppet inkluderar både det faktiska beloppet som låntagaren tar ut, samt avgifter som anges i kontraktet.

Lånebelopp 🗎

Lånebesked

Lånebesked är ett officiellt dokument som utfärdats av en långivare som godkänner eller avslår ansökan om lån. Dokumentet innehåller information om den beräknade räntan, månatliga betalningar, lånets löptid och lånebeloppet. Det är ett avtal mellan låntagaren och långivaren om att låntagaren kommer att betala för lånet.

Lånebesked 🗎

Låneförmedlare

Låneförmedlare är personer eller företag som presenterar olika lån till potentiella låntagarna. Uppgiften för en låneförmedlare innebär att sammanställa olika erbjudanden, informera om återbetalningsvillkor och rådgöra om olika lånealternativ. Detta ger möjlighet till enkel jämförelse av olika långivares villkor utan att konsumenten själv behöver leta upp ofta svårfinnade uppgifter.

Låneförmedlare 🗎

Låneförmedling

Låneförmedling är en tjänst som möjliggör för tillgångs- eller kreditupplåning mellan en eller flera parter. Denna tjänst fyller rollen som mellanhand, där förmedlaren erbjuder råd och information och samordnar parti lån i syfte att minimera risker och maximera fördelar för båda parter.

Låneförmedling 🗎

Lånekrav

Lånekrav är de kriterier som man som låntagare måste uppfylla för att få ett lån. Kriteriema innefattar oftast bevis på identitet och inkomst, samt en kreditkollen som indikerar att låntagaren har förmåga att betala tillbaka den utlånade summan. För större belopp per lån kan fler krav krävas så som pant i fastighet eller verifikation på övriga tillgångar och inkomster.

Lånekrav 🗎

Låneplattformar

Låneplattformar är digitala plattformar som möjliggör peer-to-peer (P2P) långivning. P2P långivning är en kostnadseffektiv finansieringsmetod som skapar och matar ett webb-baserat öppet marknadsföringssystem för långivare och låntagare att interagera direkt. Det möjliggör låntagare att ansöka om ett lån och för långivare att granska och utvärdera potentiella låntags ansträngningar för att göra smarta investeringsbeslut.

Låneplattformar 🗎

Låneutbetalning

Kreditutbetalning Låneremission Utlåning Kreditgivning Kredittilldelning Finansiering

Låneutbetalning 🗎

Långsiktig investering

Långsiktig investering är en form av ekonomiska investeringar som är avsedda att bibehålla kapitalet eller tjäna pengar under en relativt lång tidsperiod. Dessa investeringar har vanligtvis en längre tidshorisont än kortsiktiga investeringar, vilket kan sträcka sig från flera år till flera decennier. Fokus ligger normalt sett på avkastningen på investeringen längsiv en lång period för att uppnå önskad vinst.

Långsiktig investering 🗎

Likviditet

Likviditet är ett uttryck som är kopplad till finansiell stabilitet och betyder den förmågan hos en organisation att snabbt omvandla sina tillgångar till snabbt eller förbrukningsbar kontanter. En organisation som saknar likvidit kan inte betala sina räkningar eller skyldigheter snabbt, vilket gör processen att hantera sin finansiella stabilitet mycket svårare.

Likviditet 🗎

Livförsäkring

Livförsäkring är ett skadeförsäkringsavtal mellan en individ och en försäkringsbolag, vilket innebär att bolaget utbetalar ett fast belopp enligt villkoren i avtalet vid individens död. Om individen lever vid utgången av en bestämd försäkringsperioden, utbetalas ingenting.

Livförsäkring 🗎

Mäklare

Mäklare är en person eller ett företag som är specialiserade inom finansiell rådgivning, handel och/eller förmedling. Att vara mäklare innebär att man på heltid eller deltid arbetar som instruktör, vägledare och förhandlare mellan köpare och säljare av finansiella produkter.

Mäklare 🗎

Månadsbetalning

Månadsbetalning är ett begrepp som används för att beskriva hur en betalning sker, vanligtvis löner eller fakturor, som är lika eller fördelade veckovis, fjortondagarsperioder eller månadsvis. Summan som ska betalas är den samma över en period, men beloppet betalas ibland ut på olika datum varje månad.

Månadsbetalning 🗎

Månadskostnad

Månadskostnad är en total summa av kostnader under en viss månad, ofta bestående av fasta kostnader som räntekostnader, försäkringskostnader, boendekostnader osv. Månadskostnaden kan också innefatta ett lånebelopp som betalas för att minska vad som är skyldigt den aktuella månaden.

Månadskostnad 🗎

Månadsränta

Månadsränta är en ränta som betalas per månad som ett lån återbetalas. Det ger långivaren en bestämd mängd pengar vid kontraktsspetsen för varje månad då låntagaren betalar tillbaka lånet. Räntan är vanligen en procentsats som uppgår till lånets rentekostnad under den period som lånet tas upp för.

Månadsränta 🗎

Månatlig amortering

Månatlig amortering är ett ekonomiskt begrepp som syftar till att bryta ned stora belopp i mindre månatliga betalningar. En månatlig amortering är en form av betalning som görs varje månad som tillsammans flera andra, sammanlagt, ger upphov till och är konceptuellt relaterat till ett totalbelopp som ska betalas. Det är belysande att notera att månatliga amorteringar inte stänger ute kontokostnader, räntenivåer och skattelagar som kan tynga ett stort belopp.

Månatlig amortering 🗎

Marknadspris

Marknadspris är den aktuella kursen som en värdepapper eller ett finansiellt instrument handlas till på en reglerad marknad. Det är den prissättning som diskonterar alla marknadsfaktorer som påverkar värdet.

Marknadspris 🗎

Marknadsränta

Marknadsränta är ett uttryck för avkastningen på investeringar där avkastningens nivå bestäms av marknadens aktörer. Marknadsräntan är det fastställda priset som aktörer betalar för att låna pengar bara för en viss period, vanligen ett år.

Marknadsränta 🗎

Marknadsrisk

Marknadsrisk är den risk som ett företag eller en investerare tar, när positionspriser kan ge en resultation som är olika än vad man förväntat sig. Marknadsrisk kan binärt bero av de övergripande marknadsförhållandena, där faktorer som inflation, utbud och efterfrågan, konjunktur och andra faktorer spelar in.

Marknadsrisk 🗎

Marknadsvärde

Marknadsvärde är värdet av en tillgång såsom ett företag eller en aktie som beräknas utifrån priset som andra investerare är villig att betala för att köpa ett aktie. Det baseras på de aktuella förhållanden på marknaden, till exempel prischerberingar, köparens humör och tillgångens prestige.

Marknadsvärde 🗎

Maximal belåning

Maximal belåning är en term som används inom psykologi, ekonomi och marknadsföring för att beskriva det bästa resultat som uppnås eller det högsta möjliga intryck som nås. Det syftar till att få den största vinsten med minsta möjliga insats.

Maximal belåning 🗎

Maximal lånebelopp

Maximal lånebelopp är ett begrepp som används för att beskriva den högsta summa pengar som får lånas inom en viss finansiell institution. Vanligtvis är maximalt lånebelopp ett fast belopp som bestäms av en finansiell byrå eller organisation och måste följas strikt.

Maximal lånebelopp 🗎

Medlåntagare

Medlåntagare är en person som medsöker ett lån, men som inte är huvudsökande. En medlåntagare har inte ansvar för att betala tillbaka lånet, men måste ändå ställa upp med personuppgifter och kreditvärdighet för att långivaren ska kunna ta ett beslutet om att bevilja lånet.

Medlåntagare 🗎

Mellanhand

Mellanhand är ett begrepp som syftar på lagar, institutioner eller processer som verkar som en länk mellan två parter eller länder. Det hjälper till att glädja institutioner, företag eller enskilda kapital att bevara stabil handel mellan länderna. Det kan också förenkla möjligheterna att ta betalt eller förskottsbetala varor som ska levereras mellan parterna.

Mellanhand 🗎

Mikrolån

Mikrolån är kortare lån som är mycket mindre än vanliga lån och ofta används för mindre skulder, ofta för personer som söker extra finansiell flexibilitet eller ekonomiska ansträngningar. Hur stora lånen är och vilka som erbjuder dem varierar vanligtvis beroende på land och lokala lagar och kan vara så låga som ett par hundra dollar.

Mikrolån 🗎

Mobilbank

Mobilbank är ett begrepp som betecknar system som äger rum via internet där konsumenter kan byta ut eller förändra sparade pengar genom att hantera finansiella transaktioner, som exempelvis utbetalningar, insättningar och överföringar. Det innebär att personer kommer åt sina bankkonton från deras telefoner.

Mobilbank 🗎

Moms

Moms är förkortningen för Meromsättningsskatt, ett skattesystem som används för att samla in inkomstskatt för näringsverksamhet från företag, organisationer och privatpersoner. Moms tas ut som en procentuell skatt på alla inköp och tjänster som levereras i Sverige och omkringliggande länder.

Moms 🗎

Motpartsrisk

Motpartsrisk innebär att man riskerar att förlora sina pengar på grund av att den partner/motpart man har valt inte kan eller vill fullgöra sina skyldigheter enligt ett avtal. Det kan till exempel vara om man har lånat ut några pengar och den andre parten inte kan, eller är ofrivillig att betala tillbaka dem.

Motpartsrisk 🗎

Myndighetslån

Myndighetslån är ett lån som en regering, eller en statlig myndighet, utfärdar för att fokusera kapital till sina prioriterade ekonomiska, sociala eller militära ändamål. Lånet kan emitteras som en obligation och är säkrat och garanterat av landets skattemedel.

Myndighetslån 🗎

Nedskrivning

Nedskrivning är en ekonomisk term som syftar på när en bokförd värde på en aktie, ett kapital eller ett åtagande, som har förfallit, reduceras till ett lägre värde och justeras, för att återspegla den rådande marknaden. Nedskrivningsförfarandet kräver normalt att de poster som ska nedskrivas är identifierade, bedömda och värderade.

Nedskrivning 🗎

Negativ ränta

Negativ ränta är när räntan som centralbanker debiterar större banker för att parkera pengar är lägre än noll. Det betyder att större banker får en ,,betalning” för att kontinuerligt ha pengar på centralbanken

Negativ ränta 🗎

Nettoförmögenhet

Nettoförmögenhet är ett ekonomiskt mått som visar den samlade totala värdet av en persons eller en företags tillgångar minus deras skulder, som ibland kallas för ”egenkapital”. Det är känt som skillnaden mellan tillgångar och skulder och uttrycker nationens sammanlagda förmögenhet.

Nettoförmögenhet 🗎

Nettoinkomst

Nettoinkomst är beloppet som man har tillgång till efter att skatter och avgifter har dragits från en inkomst. Det kan också avse det belopp som man faktiskt tar emot efter att skatter och andra tillägg för med sig är dragna från.

Nettoinkomst 🗎

Nollränta

Nollränta är en fond eller ett bestånd som betalar ut ett fast räntenivå som är förenat med insättningar. I allmänhet är räntan lägre än den för investeringsfonder. Centralbanker kan sätta in mycket pengar i systemet genom att införa nollränta på vissa typer av inlåningar och krediter. På så sätt syftar nollränta till att stimulera ekonomin och skapa jobb.

Nollränta 🗎

Nominell ränta

Nominell ränta är den i statistiken rapporterade procentsatsen för ett lån, en investering eller en obligation som den nominella räntan är ansluten till. Nominell ränta är ofta förenad med ett lån, lån, lager eller obligation och är inte den aktuella marknadsräntan.

Nominell ränta 🗎

Non-performing loan (NPL)

Non-performing loan (NPL) är ett lån som inte har återbetalats enligt de villkor som förhandlades mellan långivare och låntagare. Ett NPL är ett lån som befinner sig i försenad eller fruktansvärd betalningsstatus.

Non-performing loan (NPL) 🗎

Notering

Notering är ett verb som innebär att minnas eller notera en uppgift och skriva ner det för att komma ihåg det. Det kan också vara en förteckning över värden som används av handlare eller marknadsförare för att mäta något, som index eller aktiekurser.

Notering 🗎

Nyckeltal

Nyckeltal är indikatorer som används inom affärsområden som exempelvis ekonomi, försäljning och marknadsföring för att mäta effektivitet, resultat och prestanda. Nyckeltal består av olika matematiska samband som mäter och jämför kvantitativa värden för att beskriva en verksamhets tillstånd och ge insikt i olika aspekter av dess verksamhet.

Nyckeltal 🗎

Nystartslån

Nystartslån är en typ av personlig låneform som syftar till att stödja personer som söker nya möjligheter, nya sysselsättningar eller nya spännande projekt. Lånet ger möjlighet att få tillgång till kontanter för att finansiera lansera nya företag eller offentliga projekt. Det syftar även till att stärka förutsättningarna för personer som börjar nytt jobb.

Nystartslån 🗎

Obligation

En obligation är ett finansiellt dokument som bevisar att en person eller en verksamhet har ett lån från en annan person eller en verksamhet. Obligationen är ett lagfäst lån som inkluderar villkoren för lånet som till exempel lånets storlek, återbetalningsterminer och räntesatser. När obligationen har uppfyllts ska den lösa vara tillgänglig för låntagaren.

Obligation 🗎

Obligationslån

Obligationslån är ett lån som görs med hjälp av en skriftlig bindande överenskommelse, oftast utgiven av en organisation eller regering. Lånet ger en låntagare tillgång till fonder som de kan använda för att finansiera sin verksamhet och som senare måste betalas tillbaka med ränta.

Obligationslån 🗎

Obligationsmarknad

Obligationsmarknad är en finansiell marknad som fokuserar på köp och försäljning av obligationer. Obligationer är ett skuldebrev där den som tagit lånet, som är den som har emitterat obligationen, åtar sig att betala tillbaka obligationsinnehavaren ett bestämt belopp, intresse betalningar och utbetalning på förfallodagen.

Obligationsmarknad 🗎

Obligationsportfölj

Obligationsportfölj är ett instrument för riskhantering som används av investerare. Det beskriver en kombination av obligationsinnehav som investeraren håller, som primära eller sekundära marknader,. Syftet med obligationsportföljen är att sprida den risk som är involverad i att hålla endast en obligation. Genom att distribuera investeringarna i en mängd olika typer av obligationer finns det större potential för att minimera potentiell förlust.

Obligationsportfölj 🗎

Ockerlåneränta

Ockerlåneränta är en räntesats som tillämpas på lån som tecknas inom den svenska ockerkoncessionen. Den består utav riktlinjer som reglerar den högsta möjliga effektiva räntan för olika typer av låneavtal. Det finns också vissa undantag och villkor som ska följas.

Ockerlåneränta 🗎

Offentlig upphandling

Statlig inköpsförfrågan Statlig upphandling Offentlig förfrågan Offentlig beställning Konkurrensutsättning Anbudstävling

Offentlig upphandling 🗎

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling är ett köp- eller tjänsteavtal mellan en eller flera offentliga aktörer och en leverantör, där aktören ber om ett förslag om en viss produkt eller tjänst och pris samt krav på kvalitet och leveranstider. Offentliga upphandlingskontrakt är noga reglerade för att skydda både aktörer och leverantörer.

Offentlig upphandling 🗎

Offert

Ett exempel på en typisk offert skulle kunna vara: ”Jag skickar dig en offert för att designa ditt företags webbplats. Kostnaden för denna tjänst är $200, plus en extra avgift på $50 för underhåll och support. Offerten är giltig i 30 dagar, vilket ger dig tid att överväga om du vill acceptera vårt erbjudande.” Ett annat exempel på en offentlig upphandlingsoffert är när Amazon Inc. år 2020 offentliggjorde sitt upphandlingsförslag till den amerikanska regeringen om att tillhandahålla en snabb och miljövänlig transporttjänst. Offerten, som framställdes i samarbete med Kuiper Systems och mu Aerospace, syftade till att övertyga de federala myndigheterna om att anlita Amazon för deras logistikbehov. Denna offert inkluderade komplexa villkor och krav för att tillgodose regeringens specifika behov.

Offert 🗎

Oföränderlig ränta

Oföränderlig ränta är en form av ränta som överenskommits mellan ett kreditgivande institut och en låntagare, och är detsamma under hela lånets löptid. Räntan är oföränderlig, oavsett om andra räntor på marknaden eller hur lång tid som går. Beroende på typen av avtal kan oföränderliga räntor vara höga eller låga.

Oföränderlig ränta 🗎

Om oss

Vårt mål är att göra det smidigt och lättillgängligt för konsumenter att hitta rätt lån och få en överblick över marknaden. Vi arbetar med ett antal ledande långivare för att erbjuda våra användare de bästa möjliga alternativen för deras individuella behov och förutsättningar.

Om oss 🗎

Omförhandla

Omförhandla är ett verb som används för att beskriva att man förnyar och justerar villkoren i ett avtal eller en uppgörelse. Det kan innebära att man tar bort några punkter helt eller ändrar dem, eller att det läggs till några, som blev överenskomna efter att överläggningar hade avslutats.

Omförhandla 🗎

Omförhandling

Omförhandling innebär att parter som skrivit ett avtal omförhandlar det för att antingen ändra det befintliga avtalet eller göra nya överenskommelser. Det finns ofta saker som kan behöva omdisponeras eller ändras med tiden och ett mellansteg som möjliggör det är att låta parterna omförhandla avtalet.

Omförhandling 🗎

Omkostnader

Omkostnader är kostnader som företag eller individer måste avse för att köpa eller förvalta egendom, anställa personal eller förbättra sina tjänster. Det kan inkludera kostnader för affärsreklam, räntor, vatten- och elräkningar och andra driftskostnader.

Omkostnader 🗎

Omsättning

Omsättning är ett begrepp som används inom ekonomi som syftar till det totala värdet på försäljning av en vara eller tjänst inom ett visst tidsintervall. Omsättning används för att mäta effektiviteten i verksamheten eller återinvesteringar en företag gör.

Omsättning 🗎

Omstartslån

Omstartslån är en form av lån som erbjuds som en möjlighet för den som är skyldig pengar att starta om. Det är ett sätt att hjälpa dem som sysslat med outsäglig skuld att ta kontroll över sina ekonomiska situationer. Kostnaderna för sådana lån varierar beroende på långivaren, men det är vanligtvis betydligt högre än ordinarie lån.

Omstartslån 🗎

Omstartslån

Omstartslån är ett lån som erbjuds av en myndighet, institution eller organisation som syftar till att hjälpa personer att återstarta företag. Lånen är oftast gjorda till förmånliga vilkor så att de kan erbjuda en möjlighet till företagsgränsare som behöver finansiering för att starta upp ett nytt företag. Framförallt syftar lånen till att stödja utsatta grupper, såsom ungdomar som har blivit arbetslösa eller låginkomsttagare som behöver stöd för att starta företag.

Omstartslån 🗎

Omvänd hypotekslån

Omvänd hypotekslån är en speciell typ av lån som ger äldre personer som bor i sitt hus ett sätt att få ett kontantbelopp baserat på det ackumulerade värdet av deras hem. Omvända hypotekslån fungerar som ett säkert, långsiktigt lån som kommer att förfalla endast när husägaren går bort eller lämnar fastigheten. Huset är säkerhet för lånet och det gör att låntagaren slipper att betala tillbaka det upplånade beloppet under sin livstid.

Omvänd hypotekslån 🗎

Onlinelångivare

Onlinelångivare är finansiella institutioner som erbjuder låne- och investeringsprodukter till kunder via internet. Onlinelångivare erbjuder vanligtvis lån med lägre avgifter än banklån, ofta med mindre dokumentation för låntagaren. De kan ocksa erbjuda investeringsmöjligheter som är snabbare att "börja" och är tillgängliga pa natet, annorlunda jämfört med de som erbjuds av traditionella banker.

Onlinelångivare 🗎

Onlinelångivare

Onlinelångivare är ett uttryck som används för att beteckna en långivare som erbjuder personliga lån via internet. Det kan vara allt ifrån mindre, kortfristiga lån till större, långsiktiga lån som kräver en skriftlig ansökan.

Onlinelångivare 🗎

Öppen kredit

Öppen kredit är ett finansiellt instrument som ger en person eller ett företag möjlighet att få tillgång till ett kreditförskott, till stor del begränsat av en satt credit line. Kreditgivaren, oftast det finansiella institutet, har ansvarighet för att godkänna en ansökan om öppen kredit och fastställa det kreditbelopp som är tillgängligt för den berättigade individen eller organisationen.

Öppen kredit 🗎

Öppen kredit

Öppen kredit är ett lån som långivaren tillåter låntagaren att ta ut så mycket pengar som låntagaren önskar, inom ramen för en maxgräns. Lånebeloppet kan ändras när man ska betala tillbaka lånet och räntan på lånet är ofta baserad på den sammanlagda summan som tagits ut under lånets giltighetstid.

Öppen kredit 🗎

Öppet förfallodatum

Öppet förfallodatum är ett term som används för att beskriva förväntade datum för att fullgöra en transaktion. Det innebär att parterna har förhandlat om ett generellt datum för när transaktionen kommer att slutföras, men har inte specifikt godkänt varje detalj innan detta datum. Om exempelvis parterna inte har slutfört alla detaljer av transaktionen innan slutdatumet baserat på överenskommelsen, så går rätten tillbaka till köparen.

Öppet förfallodatum 🗎

Öppet förfallodatum

Öppet förfallodatum (OSD) är när ett finansiellt instrument, som t.ex. en option, har bestämda aktiv, pris nivåer och slutdatum som inte är begränsade. Instrumentet fortsätter att ha giltighet tills dess att dess öppet förfallodatum uppnås. Vid detta tillfälle är utgången i ett option avhängig av vad som händer på marknaden vid detta specifika tillfälle.

Öppet förfallodatum 🗎

Optimerad återbetalning

Optimerad återbetalning (eng. repayment optimization) är en finansiell strategi som syftar till att göra återbetalningen av lån så effektiv som möjligt, i syfte att spara pengar eller minska lånens löptid. Tekniken använder sig ofta av lånetabeller eller programvara som kan hjälpa till att bestämma hur lånebelopp bör betalas för att få ner löptiden på det optimalt sätt.

Optimerad återbetalning 🗎

Optimerad återbetalning

Optimerad återbetalning innebär att returnera en inlåning på så kort tid som möjligt till långivaren. Genom att använda detta koncept kan en organisation förbättra sina kassaflöden, minskar korrigeringar av inlåningshastigheten och ger större flexibilitet mellan betalningar och uttag.

Optimerad återbetalning 🗎

Optioner

Optioner är finansiella kontrakt som ger motsvarande part rätten, men inte nödvändigtvis förpliktelsen, att köpa eller sälja ett fastställtid antal enheter av en viss finansiell tillgång till ett specifikt pris inom en viss tidsram. De finansiella tillgångarna vanligen handlas i optioner är aktier, index, valutor och råvaror.

Optioner 🗎

Optioner

Optioner är finansiella instrument som ger köparen rätten att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris inom en viss period. Optioner ger både investerare och handlare möjlighet att låsa in priser och förbli exponerade för den underliggande tillgången, eftersom priset är begränsat.

Optioner 🗎

Organisationsnummer

Organisationsnummer är ett unikt nummer som tildelas en juridisk person (företag, ideell förening eller offentlig verksamhet) vid registrering. Det används som identifierare, och består vanligtvis av tio siffror.

Organisationsnummer 🗎

Organisationsnummer

Organisationsnummer är ett nationellt unikt nummer som tilldelas en företags- eller föreningsverksamhet, utfärdat av Skatteverket. Det används för att identifiera och skydda legala och skattemässiga krav på dessa organisationer.

Organisationsnummer 🗎

Orsakssamband

Orsakssamband är en term som används för att beskriva ett förhållande mellan en orsak och en följd. Förhållandet anses existera när det förekommer en klar relation mellan orsaken och följden. I ett sådant samband är den ena händelsen beroende av den andra, så att ett förändrat resultat skulle vara om det finns en förändring någonstans längs orsakskedjan.

Orsakssamband 🗎

Orsakssamband

Orsakssamband är ett begrepp som betyder att en händelse, det vill säga orsaken, leder till ett specifikt resultat, det vill säga konsekvensen. Ett bra exempel på ett orsakssamband är att man måste veta uppgifter om en viss text för att kunna förstå den. Det innebär att läsa och uppfatta den texten är konsekvensen av att man har lärt sig dess uppgifter.

Orsakssamband 🗎

Överbelåning

Överbelåning är när en person eller en organisation har lånat mer pengar än de har tillgång till i förhållande till det som kallas för belåningsgrad. Det är den procentsats som anger hur stor del av ett eget kapital som ska täcka upp för de lån som man har tagit.

Överbelåning 🗎

Överlåtelse

Överlåtelse är ett verb som innebär att överföra äganderätten till en sak, rätt eller ansvar. Det kan innebära ett formellt samtycke till att byta ägare, exempelvis arv, gåva eller försäljning.

Överlåtelse 🗎

Överlåtelseavtal

Överlåtelseavtal innebär att två parter överlåter eller överför sina rättigheter och skyldigheter mot en viss skriftlig överenskommelse. Ett överlåtelseavtal kräver att båda parterna godkänner och undertecknar det avtal som varje part har ingått. Avtalet är juridiskt bindande för båda parter.

Överlåtelseavtal 🗎

Överskuldsättning

Överskuldsättning innebär att den totala skulden som en person har överstiger den förmåga som personen har att betala tillbaka skulderna. Det är vanligtvis resultatet av en individ eller ett företag upprepade gånger ta lån, nedgångar i inkomsten eller ett resultat av outnyttjade investeringar.

Överskuldsättning 🗎

Överskuldsättning

Överskuldsättning är en ekonomisk situation där en persons ekonomiska välbefinnande är såpass svagt att de inte har möjlighet att betala tillbaka de skulder de har dragit på sig. Den enskilde kan ha ett stort antal olika typer av åtaganden som inte längre kan betalas, vilket skapar ett stort tryck på ens ekonomiska situation.

Överskuldsättning 🗎

Överskuldsättningsrisk

Överskuldsättningsrisk är den risk som en individ eller ett företag får när man har takexvern som överstiger att vilket man har hanterar sina personliga finanser eller sina företags finanser. Det är en process som involverar en hel del rättsliga klausuler och måste kan hanteras med stor omsorg.

Överskuldsättningsrisk 🗎

Övertrassera

Övertrassera kallas för ett samhällsnyttigt arbete som innefattar att förstärka och renovera bärkonstruktioner, exempelvis ett järnvägsbroar eller en motorväg, för att hålla dem stabila och säkra. Genom att övertrasseras en structurera så att den stöds av förbättrade material, stödjer denna process strukturens åldrande och skapar bättre prestanda när det gäller hållbarhet och säkerhet.

Övertrassera 🗎

Övertrassera

Övertrassera är ett verb som bildas i stammen av ordet trassera. Övertrassera betyder att det uppstår en hetsig verbal konflikt mellan två eller flera individer. Det förekommer ofta när det oenighet om ett ämne och vilt ordväxling kan förekomma.

Övertrassera 🗎

Övertrassering

Övertrassering är ett begrepp som används för att beskriva ett samhällsekonomiskt förhållande där lönekostnaden för ett antal arbetstagare är högre än det belopp som motsvarar produktens vinst eller verkliga värde. Det betyder att samhället, som betalar lönerna, tappar pengar på de höga lönerna.

Övertrassering 🗎

övertrasseringsavgift

Övertrasseringsavgift är en avgift eller ett skattetryck som tillämpas för att öka incitamenten för att följa lagar, regler eller andra externa aspekter som tillämpas på det aktuella sammanhanget. Övertrasseringsavgifter är ofta kopplade till olika typer av bedrägeri, försumlighet, otillbörlig användning eller annat oönskat beteende.

övertrasseringsavgift 🗎

Övertrasseringskredit

Övertrasseringskredit är en form av finansiering som ger kunder som har ett konto med överföringsförmåga ett extra tak på hur mycket de kan låna. Det vanligaste sättet att använda en övertrasseringskredit är för att täcka kortfristiga utgifter, som en säkerhetsnät för att hantera tillfälliga kontokort. Detta kan även användas som en slags personlig lån med låg ränta.

Övertrasseringskredit 🗎

Övertrasseringsränta

Övertrasseringsränta är den ränta som krävs för att få låna ut pengar till en person som övertrassera sin bankkonto. Denna ränta måste avbetalas med en viss summa pengar eller ett antingen fast eller variabelt belopp under en viss tid. Den uppstår när en persons bankutdrag överskrider saldot på sitt bankkonto.

Övertrasseringsränta 🗎

Övertrasseringsskydd

Övertrasseringsskydd är ett ekonomiskt skydd som stödjer en individs eller en organisations investeringar genom att skydda dem mot förluster som kan uppstå när marknadens värde förändras. Det ger även skydd mot negativa marknadsförändringar och minskar de finansiella riskerna som handlar med produkter och tjänster.

Övertrasseringsskydd 🗎

P2P-lån

P2P-lån (Peer-to-Peer-lån) är en typ av finansiering där privatpersoner direkt lånar till varandra utan hjälp av en bank eller ett kreditinstitut. Det kallas också person-till-person-lån och handlar om att personer söker efter en annan person som är villig att låna ut pengar för att tjäna villkorad avkastning på sitt investerade kapital.

P2P-lån 🗎

Påminnelseavgift

Påminnelseavgift är en summa innehållande betalning som ska återbetalas för att skicka en signal till vederbörande att betala en tidigare obetald räkning eller fordran i tid. Påminnelseavgiften gäller oftast ett större belopp som förväntas hanteras på en viss tidslinje och kan ge ekonomiska konsekvenser om betalning uteblir vid den bestämda tiden.

Påminnelseavgift 🗎

Pantbank

Pantbank är ett företag som köper tillbaka begagnade föremål av individer eller organisationer till ett nedsatt pris. Firman gör sedan en vinst genom att sälja tillbaka sakerna till högre priser.

Pantbank 🗎

Pantbrev

Pantbrev är en aktiemäklagares dokument som kan användas som ett säkerhetsåtagande för en långivarna finansiering. Pantbrevet ger långivaren rätt att ta in egendom eller tjänster för att finansiera obligationslånen. Om låneföretaget eller personen som lånar pengar inte kan betala tillbaka lånet, har långivaren panträtt och kan ta den överenskomna egendomen, oftast fastighet, som betalning.

Pantbrev 🗎

Pantförskrivning

Pantförskrivning är en förskrivningsrättighet som innebär att långivaren, så som en bank eller ett företag, har rätt att registrera pantförskrivningar i fastighetsdokumentet som en garanti för det lån de är skyldiga att utbetala. Pantförskrivningen är en lag som skyddar långivaren mot eventuella betalningsfel från låntagaren och säkerställer att långivaren är först i kön att få pengarna om låntagaren inte kan betala tillbaka lånet.

Pantförskrivning 🗎

Peer-to-peer långivare

Peer-to-peer långivare är webbplatser och mikrolån som erbjuds direkt från företag till individer. Företaget sätter upp en lånepool där kreditbetyg kan spelas in och långivare kan bidra med som de ser passar. Direktlån, tekniska lösningar och riskhantering ger långivare en plattform för att förhandla om låneavtal direkt mellan konsumenter och företag. Ingen bank är involverad och konsumenten betalar sina lån på den angivna tiden.

Peer-to-peer långivare 🗎

Penninginstitut

Penninginstitut är ett organ som tillhandahåller finansiella tjänster som banktjänster, kapitalförvaltning, investeringskapital, rådgivning, kreditväxling tjänster, låne- och hypoteksservice, leasingfinansiering och betalningslösningar. Penninginstitut kan syfta på banker, investeringfonder, kreditföretag och andra finansiella företag.

Penninginstitut 🗎

Personlig borgen

Personlig borgen är en frivillig åtagande från en borgen, som förbinder personen att betala ett skuldbelopp direkt till kreditgivaren om den ansvariga personen inte betalar. Personen som står som borgen kan bli skyldig att betala beloppet helt eller delvis, beroende på den specifika avtalade borgensarrangemanget.

Personlig borgen 🗎

Preliminärt lånebesked

Preliminärt lånebesked är ett lånesvar från en långivare som grundar sig på ett enskild individs ekonomiska ställning. Det ger en förlängd uppfattning om individens förmåga att låna ett bestämt belopp. Det ger även nödvändig information om villkoren för lånet, vilket innebär varor som ränta, räntesatser och avtalade betalningsningsplaner.

Preliminärt lånebesked 🗎

Prioritetsordning

Prioritetsordning är en ordning som anges för att avgöra huruvida en refererad aktivitet ska genomföras eller ej. Det kan också användas för att identifiera vilka aktiviteter som är viktigast och ska genomföras först. Det hjälper beslutsfattare att avgöra om ett visst projekt ska genomföras eller inte.

Prioritetsordning 🗎

Prissättning

Prissättning är ett ekonomiskt fenomen som definierar det värde som antas tillhöra en given produkt eller tjänst och som ligger till grund för marknadspris. Det är kostnaden som bestämmer hur mycket produkter eller tjänster kommer att säljas för på en marknad.

Prissättning 🗎

Privatekonomi

Privatekonomi är de ekonomiska balanser som en enskild person eller familj har, och hur de använder sina resurser för att nå sina ekonomiska mål. Privatekonomi består av budgetering, sparande, investeringar och skuldhantering.

Privatekonomi 🗎

Privatlån

Privatlån är ett lån som erbjuds från en privatperson (eller flera) till en annan person eller organisation för att finansiera olika projekt eller tjänster. Det kan vara bostäder, bilar, rörelser, skulder etc. Det går framför allt inte att få ett privatlån från en bank och lånet har oftast ränta och en återbetalningsplan.

Privatlån 🗎

Privatlån vs Snabblån

Dessa lån kallas ibland även blancolån och är lån utan säkerhet. Med privatlån kan du låna större summor pengar som betalas tillbaka över flera år. Räntan bestäms ofta av din kreditvärdighet och andra individuella faktorer. Dessa lån har generellt sett en lägre ränta men kan inkludera olika avgifter och kostnader.

Privatlån vs Snabblån 🗎

Privatlångivare

En privatlångivare är en finansiell aktör som ger lån till personer eller företag utan att involvera banker eller offentliga finansiella institutioner. Privatlångivare erbjuder ofta företag eller individer som inte är ellible för traditionella lån ett alternativ att finansiera olika affärsmöjligheter.

Privatlångivare 🗎

Processkostnader

Processkostnader är de kostnader som uppstår under en verksamhets normala drift. Processkostnaderna inkluderar olika typer av kostnader såsom material, sammantänkning och administrationskostnader som är direkt relaterade till produktion eller specifika processer. Kostnaderna exkluderar vanligtvis intäkter, vilket innebär att att man exkluderar försäljnings- och marknadsföringsutgifter som inte direkt kan knytas till produktion.

Processkostnader 🗎

Projektfinansiering

Projektfinansiering är en finansieringsform för stora kapitalprojekt som involverar flera olika parter. Finansiering sker ofta genom ett samfälligt engagemang där investerare, banker och andra finansiärer förenas för att delfinansiera ett företags investeringar och få återbetalning från projektet.

Projektfinansiering 🗎

Prospekt

Prospekt är ett dokument som innehåller information som klargör förslag, möjligheter eller förhoppningar för en framtid. Detta dokument innehåller generellt information som är specifik för företag, branscher eller organisationer. Prospekt presenterar även tillgängliga investeringar och de risker som finns förknippade med dem, liksom andra möjligheter och fördelar som kan vara tillgängliga genom att investera.

Prospekt 🗎

Provision

Provision är ett kontraktuellt avtal mellan två partier där den ena parten får ett monetärt erkännande för att leverera en tjänst. Erkännandet kan skapas av att parten tillhandahåller försäljnings- eller rekryteringsservice till den andra parten eller genom att den ger någon form av överföring som uppfyller en överenskommelse eller kontrakt.

Provision 🗎

Ränta

Ränta är den avgift som debiteras av en långivare för att låna ut pengar till en mottagare eller för att ha pengar stående som en deposition. Räntan kan betalas i form av procentsatser eller dollarbelopp och betalas tillbaka med tiden.

Ränta 🗎

Räntebindningstid

Räntebindningstid är ett begrepp som beskriver den period, när en viss räntesats är bunden till ett bankkonto. Under den angivna tiden är det inkomna saldot på kontot föremål för samma räntesats. Räntebindningstiden är typiskt för sparprodukter som konton med insättningsgaranti och fasta räntebindningar där finansinstitutet garanterar räntan för en angiven tidsperiod.

Räntebindningstid 🗎

Räntefri period

Räntefri period är en bestämd tid då det inte utkrävs någon ränta för ett lån eller krediter. Efter den räntefria perioden upphör den och räntan börjar debiteras.

Räntefri period 🗎

Räntehöjning

Räntehöjning är ett åtgärd som ekonomiska institutioner kan ta för att styra attraktiviteten av att placera pengar. Detta genomförs genom att öka upplåningsräntan som finansinstitut och banker erbjuder sina kunder. Om upplåningsräntan ökar gör att det blir mer intressant att placera pengar hos den finansiella institutionen, vilket skapar en ökad efterfrågan, vilket i sin tur bidrar till inflation.

Räntehöjning 🗎

Räntejustering

Räntejustering är att förändra räntan som gäller för en låntagare. Det sker vanligtvis så att långivaren, som är bonden, anpassar räntan baserat på current önskemål och marknadsförutsättningar. En räntejustering ger både långivaren och låntagaren fördelar. För bonden innebär det att han kan säkra sin investering genom att anpassa räntan till fördelaktiga nivåer. För låntagaren innebär det att han kan få en mer önskvärd ränta, vilket sjunker kostnaderna för ett lån.

Räntejustering 🗎

Räntekostnad

Räntekostnad är den summa pengar som en gäldenär (en person, företag eller organisation som lånat en summa) måste betala för att hålla sina lån aktuella. Räntekostnaden är vanligtvis ett procentua l belopp, och är detaljerat definierat i de kontrakt som är inblandade i lånet.

Räntekostnad 🗎

Ränterisk

Ränterisk innebär risken för den som investerar i värdepapper eller finansiella tjänster att förlora pengar på grund av förändringar i räntemarknaden. På grund av de stora kostnaderna och förlusterna som kan uppstå är det viktigt att investerare är medvetna om denna risk.

Ränterisk 🗎

Räntesänkning

Räntesänkning är en ekonomisk åtgärd som innebär att centralbanker sänker styrräntan för att till exempel mjukna ekonomiska effekter från recessioner. I de flesta länder är styrräntan den pris som banker betalar för att låna från centralbanken och som en följd, den ränta som banker debiterar sina kunder för att låna pengar. När centralbanker sänker styrräntan påverkar det suget av krediter, inte bara för personer utan även företag.

Räntesänkning 🗎

Räntesats

Räntesats är ett begrepp som beskriver höjningen eller sänkningen av en låne- eller investeringsränta, vilket är ett mått på hur mycket kostnad för pengar som lånas är. Räntesatser anges ofta som en procentsats uttryckt som en årsränta, som ofta visas i procent efter skatt.

Räntesats 🗎

Ränteskillningsersättning

Ränteskillningsersättning är en ersättning som betalas av en bunden organisation till en annan, för ensidig störning som inträffat på grund av ett bindande kontrakt. Det kan innebära både ekonomisk kompensation för skadan som orsakades och olika former av inkomstsynpunkter, såsom ersättning för ränteförluster som uppstod som ett resultat av bristande följsamhet från den bindande parterna.

Ränteskillningsersättning 🗎

Räntetyp

Räntetyp är ett begrepp som används för att beskriva typer av räntor som har applicerats till ett specifikt lån eller investering. Det är antalet priser som betalas för att ta ut ett lån eller placerar en investering. Det kan variera från avkastning till felaktiga belopp, beroende på vilken typ av ränta som används.

Räntetyp 🗎

Räntor och avgifter för lån utan säkerhet

Ett lån utan säkerhet är ett lån där långivaren inte kräver någon form av säkerhet, som en bostad eller bil, för lånet. Istället baseras lånebeslutet på låntagarens kreditvärdighet, inkomst och andra ekonomiska förhållanden.

Räntor och avgifter för lån utan säkerhet 🗎

Rättigheter

Rättigheter i ett ekonomiskt sammanhang är skydd för en part i form av lagstadgade skyldigheter för en annan part att skydda partens ägodelar eller tillgångar. Rättigheterna kan relatera till betalning, varumärke, upphovsrätt, cyberskydd och andra typer av immateriella och materiella tillgångar som definieras i nationella lagar.

Rättigheter 🗎

Reala räntor

Reala räntor är summan av en nominell ränta som justerats för inflationen. Det ger ett värde som mäter realvärdet av pengar som återbetalas jämfört med den summa inlåningen ursprungligen förbrukades.

Reala räntor 🗎

Realkreditiv

Realkreditiv är en finansiell produkt som gör det möjligt för personer eller företag att låna pengar från en bank eller annan finansiell institution mot en säkerhet, vanligtvis fastighets egendom. Dessa lån kan ges på bostäder, byggmark eller fastigheter. Det största realkreditiv som ofta används är en bostadslån, eftersom det är relativt billigt och mycket flexibelt jämfört med andra lån.

Realkreditiv 🗎

Realränta

Realränta är den nominella räntan som minskats för att kompensera en eventuell förändring av inflationen. På det här sättet ges det ett mer aktivt mått för att jämföra räntenivåer mellan olika tidsperioder. Realräntan är beräknad som skillnaden mellan nominell ränta och inflation, med ett högre tal som indikerar att investeringar är mer lönsamma.

Realränta 🗎

Refinansiering

Refinansiering är ett ekonomiskt koncept som innebär att en organisation ger ut nya finansieringsprodukter, främst obligationer, för att eliminera gamla produkter från sin balance. Genom refinansieringen skapas fonder för drift och/eller investeringar samt övervakning och får den behövlig kapitalförflyttningen.

Refinansiering 🗎

Renoveringslån

Renoveringslån är ett lån som används för att finansiera renoveringar, uppgradera befintliga egendomar (såsom bostäder) eller ta hand om allmänna problem som återfinns i fastigheten. Det är ett lån med ett specifikt syfte och att få ett renoveringslån betyder vanligtvis att det finns ett mycket konkret, noggrant definierat mål som sökanden vill uppnå med pengarna.

Renoveringslån 🗎

Reporänta

Reporänta är en räntesats som utgår från riksbanken och som används som referensränta för både banker och privatekonomi. Den är en nationell ränta som är tillgänglig vid de flesta banker. Det är den ränta som finansväsendet använder för att avgöra priser på fordringar, lån och anbud.

Reporänta 🗎

Reseförsäkring

Reseförsäkring är ett kontrakt mellan en person och en försäkringsgivare som ger skydd mot ekonomiskt beroende orsakat av oplanerade händelser som inträffar under en persons utlandresor. Det kan innehålla ersättning för medicinska skador, avbruten resa eller stöld av personal ryggsäck.

Reseförsäkring 🗎

Risk

Risk är ett ekonomiskt begrepp som beskriver den sannolikhet som finns att en viss händelse eller aktivitet leder till ett negativt resultat eller ett stort bortfall av kapital. Risk är relaterat till chansen att uppnå en avkastning som är högre än det investerade beloppet.

Risk 🗎

Riskbedömning

Riskbedömning är processen att bedöma de olika ekonomiska risker som en investering eller beslut kommer med. Det kan inkludera att identifiera, analysera och ta hänsyn till potentiella fördelar och nackdelar relaterade till ett ekonomiskt beslut, eventuell kostnad för dessa risker och potentialen för vinster som kan uppnås.

Riskbedömning 🗎

Riskhantering

Riskhantering är den process som involverar att analysera, begränsa och acceptera finansiell och organisationell risk. Det syftar till att bevara ett företags konkurrenskraft och att minimera den finansiella risk som är förknippad med goda eller dåliga investeringsbeslut. Processen involverar att hantera identifiering, analysering, övervakning, kontroll och rapportering av risker som en del av företagets ekonomiska handlingsplan.

Riskhantering 🗎

Riskklass

Riskklass är en benämning som används för att beskriva den allmänna nivån av risk som är förknippad med ett företag, ett lån, ett investeringsinstrument och andra finansiella förhållanden. Riskklass kan uttryckas som en gradering eller som en skala som indikerar graden av risk.

Riskklass 🗎

Riskkredit

Riskkredit är kredit som beviljas i ett försök att minimera eller hantera risker som en organisation eller privatperson tycks utsättas för. Det ger extra ekonomiskt stöd under tider av förändring, låg rörlighet eller nya affärsmöjligheter. Kredit kan också användas för att hantera osäkerhet kring framtida ekonomisk solvens, för att undvika förluster och upprätthålla finansiell stabilitet. Det kan också användas för att styra prisnivåer, öka konkurrens genom att stödja investeringar samt för att främja produktivitet.

Riskkredit 🗎

Riskpremie

Riskpremie är en ekonomisk term som syftar till det pris som måste betalas för att ta en risk. Det beror ofta på chansen att ett finansiellt instrument kan ge fördelar men också risker. Riskpremien är en ersättning som måste betalas för att investera i dessa produkter. Den mest uppmärksammade formen av riskpremie är den som finns i obligationer. I gamla dar, innan skatter infördes, lade obligationstagare ut ränta för att minska sitt kreditrisk.

Riskpremie 🗎

Riskprofil

Riskprofil är ett begrepp som används för att beskriva den mängd risk som ett ekonomiskt alternativ innehåller. Riskprofilen undersöker hur stora möjliga förluster ett ärende har samt vilka fördelar som kan uppnås. Riskprofilen inkluderar ofta en analys av en persons förmåga att hantera risken som är förknippad med ett ekonomiskt ärende.

Riskprofil 🗎

Riskvikt

Riskvikt är ett finansiellt koncept som mäter vikten av risker eller möjliga förluster i förhållande till den totala investeringen. Riskvikten är ett mått på exponering av företagets delägare eller finansiärens portfölj gentemot risken av att förlora sitt investeringsbelopp.

Riskvikt 🗎

Säkerhet

Säkerhet är ett koncept som syftar till att skydda tillgångar och bevara mot oönskade förändringar, skador eller hot. I ett ekonomiskt sammanhang kan säkerhet relateras till både maskiner, it-system, processer, information, värdepapper, säkerhetscertifikat etc. I det stora hela syftar säkerhet till att skydda företagets ekonomiska intressen.

Säkerhet 🗎

Säkerhetsåtagande

Säkerhetsåtagande är ett begrepp som används i ett ekonomiskt sammanhang, särskilt inom banker och offentliga sektorn. Det innebär ett åtagande från en part att garantera att en bestämd skuld kommer att betalas eller återbetalas under en viss tid. Säkerhetsåtagandet kan innebära att den part som har tecknat det ställer en säkerhet, som kanske är ett lån, för att skydda sig mot risken att inte kunna betala tillbaka hela skulden.

Säkerhetsåtagande 🗎

Säkerhetsfordring

Säkerhetsfordring är ett uttryck som vanligtvis refererar till en persons eller ett företags skyldighet att leverera ett fordringsobjekt som säkerhet för en låntagares skyldighet att betala ett lån som erbjuds av en långivare. Det kan innefatta betalning av pant eller ett annat objekt som säkerställer kontraktsuppfyllelse vid misslyckandet av låntagaren att betala lånet.

Säkerhetsfordring 🗎

Säkerhetskrav

Säkerhetskrav är villkor som definierar de egenskaper ett ekonomiskt system måste ha för att skydda den information som ingår, samt uppfylla andra typer av krav som är relevanta för att säkerställa systemfunktionalitet och skydd mot cyberattacker. Säkerhetskrav kan även användas när det gäller att styra företags ekonomiska risker.

Säkerhetskrav 🗎

Säkerhetsöverlåtelse

Säkerhetsöverlåtelse är ett finansiellt instrument som ger en långivare eller en upplånare rätten att föra över ansvaret för en position, ett kontraktsförhållande eller andra finansiella tillgångar från en part till en annan. Detta sker genom att den ansvariga parten betalar den ursprungliga låntagaren eller kontraktsparten ett viss summa pengar för att ta över den finansiella tillgången.

Säkerhetsöverlåtelse 🗎

Säkerhetsrealisation

Säkerhetsrealisation är processen att omvandla finansiell säkerhet till kontanta medel eller ekonomiska tillgångar. Processen görs ofta för att förbättra ett företags ekonomi, men ibland innebär den att en investerare tar ut sina tillgångar på grund av osäkerhet.

Säkerhetsrealisation 🗎

Säkra lån

Säkra lån är ett samlingsord för lån där det inte finns något risk för att låntagaren går back på sina betalningar. Det är allmänt sett ett slags lån som garanteras med någon form av säkerhet och där långivaren har liten risk för att förlora pengar.

Säkra lån 🗎

Saldobesked

Saldobesked är en ekonomisk term som syftar till den allmänna hållningen till en eller flera konton och innehållet i bankutskrifter som skickas av banken. Det ger en fullständig bild av en (eller flera) kontostatus, historik, balans samt saldot på ett eller flera konton. En bank kan skicka utsmyckade meddelanden som saldobesked varje månad eller kvartal.

Saldobesked 🗎

Samhällsekonomi

Samhällsekonomi är det ekonomiska subområdet som innefattar att studera hur offentliga aktörer – till exempel regeringar – kan fatta bästa möjliga beslut för att förbättra den ekonomiska och sociala utvecklingen och standarden i samhället. Det är ett analytiskt verktyg som involverar studier av politik och hur denna påverkar samhället och ekonomin.

Samhällsekonomi 🗎

Samla lån

Samla lån är ett begrepp som innebär att man samlar flera mindre lån till ett sammanlagt större lån med en lägre total ränta. Det är vanligt att man använder samla lån som en metod för att bekämpa skuldberoende, där det är ett sätt att avskilja dyra lån och minimera den totala månadskostnaden för skulderna.

Samla lån 🗎

Samlingslån

Samlingslån är en ekonomisk behandling där olika lånesiummanbundna skulder samlas i ett enda lån. Beloppet betalas vanligtvis tillbaka med en enda månatlig betalning. Samlingslån används ofta för att mer effektivt hantera skulder och för att minska antalet månatliga betalningar eller sänka den totala räntan på skulden.

Samlingslån 🗎

Sammanlagd skuld

Sammanlagd skuld är ett mått på ett företags ekonomiska status. Det är den totala skulden som företaget har att betala. Det inkluderar såväl kortsiktiga som långsiktiga skulder, såsom banklån, kreditlån, kontokrediter och avbetalningar.

Sammanlagd skuld 🗎

Sanktionsavgift

Sanktionsavgift är en ekonomisk åtgärd som är till för att bestraffa ett bolag, land eller enskild individ för oetiska eller lagbrottsliga handlingar. Sanktionsavgiften tar sig vanligen formen av ett belopp som införskaffas i kontanter men kan också vara att man tvingas till t.ex. ökade krav på rapporteringar.

Sanktionsavgift 🗎

Sekinas ekonomiska lexikon

Vi strävar  efter att erbjuda en detaljerad och lättförståelig insikt i de mest relevanta och aktuella ämnena. Varje kategori innehåller definitioner, förklaringar och nyckelinformation.

Sekinas ekonomiska lexikon 🗎

Sjukförsäkring

Sjukförsäkring är en särskild typ av försäkring som täcker eller kompenserar för eventuella nödsituationer som kan inträffa när du blir sjuk eller skadad. Försäkringen betalar ofta för medicinsk vård, kostnader för medicinska undersökningar och läkemedel.

Sjukförsäkring 🗎

Skatterådgivning

Skatterådgivning är ett systematiskt sätt att hjälpa en person eller ett företag med sina skatte- och finansiella behov. Det ökar en persons eller ett företags kunskap om skattereglerna och lagen, samt ger råd om hur personen eller företaget kan minska den totala mängden skatt som de är skyldiga att betala.

Skatterådgivning 🗎

Skuld

Skuld är något som någon är skyldig ett annat företag, person eller myndighet som en form av försenad betalning. Det kan också vara fordringar som har noterats som bindande mellan en kreditgivare och en låntagare.

Skuld 🗎

Skuldebrev

Skuldebrev är ett finansiellt instrument som ger låntagaren rätt att erhålla ett förutbestämt belopp från långivaren vid en förutbestämd tidpunkt, om det inte förfaller innan dess. Skuldebrevet fungerar som ett bevis för den skuld som låntagaren har åtagit sig gentemot långivaren och innehåller detaljerad information om de exakta villkoren i låneavtalet.

Skuldebrev 🗎

Skulder

Skulder är det ekonomiska förhållandet när en part har ett lån eller ett finansiellt skyldighetsbelopp som är förknippat med det. Skulden kan betalas i med ett kontantbelopp, emotionellt bytesvärde, inhämtande av produkter, eller annat.

Skulder 🗎

Skuldfinansiering

Skuldfinansiering är en typ av finansiering som använder skulder för att finansiera aktiviteter eller köpa aktier. Med skuldfinansiering lånar en person eller en organisation en summa pengar från en annan som ofta är en bank eller ett företag. Pengarna kan användas till att finansiera investeringar, expansionsprojekt, inköp av aktier, utbyte av skulder samt att betala avgifter. När lånaren har tagit emot pengarna ska denne återbetala lånet på utsatt tid och återbetalningsbeloppet är baserat på de ackumulerade räntorna och det ursprungliga lånebeloppet.

Skuldfinansiering 🗎

Skuldförvaltning

Skuldförvaltning är ett begrepp som hänvisar till den process som innefattar att övervaka och hantera utestående skulder på ett effektivt sätt. Målet med skuldförvaltning är att ta itu med de skulder som går utöver en persons normala budget och förmåga att betala tillbaka.

Skuldförvaltning 🗎

Skuldkonsolidering

Skuldkonsolidering är en process som involverar att sammanföra flera betalningsanspråk från olika kreditgivare och skapa en enda, rimlig och förhandlingsbar samling skyldigheter med ett enskilt lån. Processen ger en låntagare möjlighet att koncentrera alla skulder under ett avtal med nya villkor, såsom ett lägre intresse.

Skuldkonsolidering 🗎

Skuldkvot

Skuldkvot är ett ekonomiskt mått som används för att mäta relationen mellan en nationell eller enskild hushållens skulder och tillgångar. Det är ett uttryck för hur mycket skulden ökar i förhållande till hushållens totala nettovärde och indikerar den allmänna återbetalningsförmågan.

Skuldkvot 🗎

Skuldsaldo

Skuldsaldo är ett uttryck som beskriver den totala summan av fordringar som en ekonomisk enhet har på andra parter. Det är ofta det näst största närings balans posten som en firma / organisation har. Exempel på användning av skuldsaldo Nedan exemplen är ursprungligen från offentliga 10K rapport för 2016 för Walmart Stores, Inc.

Skuldsaldo 🗎

Skuldsanering

Skuldsanering är ett begrepp inom ekonomi som syftar till att förbättra en person eller ett företags ekonomiska tillstånd genom att hantera problem med förfallna fordringar. Syftet är att strukturera en betalningsplan som ger personen eller organisationen tillräckligt med tid för att betala tillbaka skulden. Det kan även innehålla den försäkring som anges för att skydda skulden och tillåter parterna att värdera den totala utestående skulden och komma överens om lösningar.

Skuldsanering 🗎

Skuldsättning

Skuldsättning är när ett företag, en nation eller en stat tar upp lån för att finansiera insatser som annars inte skulle kunna bekostas. Det är vanligt att skuldsätta för att få ett snabbt och omedelbart kan inte betalas med befintliga medel. Skuldsättning avser egentligen att göra en investering som har potential att producera stora vinster långsiktigt.

Skuldsättning 🗎

Skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgrad är ett ekonomiskt begrepp som syftar till att mäta hur mycket en organisation äger i förhållande till hur mycket den är skyldig. Begreppet mäts i procent och består oftast av lån plus andra former av långfristiga skulder som används för att finansiera egendomar eller verksamhet.

Skuldsättningsgrad 🗎

Skydd

Skydd är ett begrepp som ofta används inom ekonomi för att beteckna försvaret av investerare eller marknader från ett eller flera typer av risker. Det är inte förbjudet att agera aggressivt på marknaden, men det är vanligtvis förknippat med höga risker och låg avkastning. Skydd ses ofta som en sätt att kontrollera dessa risker och minska riskexponeringen.

Skydd 🗎

Smålån

Smålån är ett ekonomiskt koncept där låntagare tar ut små summor pengar som inte är avsedda att återbetalas på en gång. Oftast är ränta och avgiften för lånet relativt liten och har en fast löptid. Varje kreditgivare har olika riktlinjer för att avgöra om en låntagare är berättigad till ett smålån, och summan som ges ut beror också på användarens kreditvärdighet.

Smålån 🗎

SMS-lån

Sms-lån, även kända som snabblån, är en typ av kortsiktigt lån som främst erbjuds digitalt via internet eller mobiltelefoner. Dessa lån kännetecknas av små lånebelopp och korta återbetalningstider. Processen för att ansöka om ett sms-lån är ofta enkel och snabb, där låntagare kan fylla i en onlineansökan och få ett snabbt besked. Lånen är avsedda att täcka brådskande finansiella behov och utmärks ofta av höga räntor jämfört med traditionella låneformer.

SMS-lån 🗎

Sms-långivare

SMS-långivare är ett finansiellt företag som ger kortvariga kreditförlåtningar via SMS. Dessa lån beviljas ofta inom några minuter efter en ansökan med utbetalning snabbt efter det. SMS-långivare har behov av lägre inkomstkrav än traditionella banker, och de tar även högre avgifter och större risker än vad en bank skulle göra.

Sms-långivare 🗎

Smslån

Smslån är en typ av lån som sker helt genom elektroniska processer. Smslån är en snabb och smidig metod för att få tillgång till easyflex pengar. De förfaranden som krävs är att ansökningsformuläret fylls i online, inhämtning av kreditinformation och godkännandet sker helt online. I vissa fall betalas pengarna ut samma dag.

Smslån 🗎

Snabblån

Snabblån är en form av kredit som ger en person tillgång till ett mindre belopp kontant föremål omedelbart, utan att det krävs någon säkerhet. I de flesta fall utgörs ersättningen för Snabblån av en sammankopplad periodisk återbetalningsplan, som kan sträcka sig från några månader till flera år.

Snabblån 🗎

Soliditet

Soliditet är ett begrepp inom ekonomi som mäter företags styrka eller finansiella stabilitet baserat på förhållandet mellan dess tillgångar och skulder. Detta förhållande kallas även “aktiv-passiv-relationen” eller “egenkapitalrelationen”. Det beräknas som ett förhållande mellan det egna kapitalet och det totala kapitalet.

Soliditet 🗎

Sparande

Sparande refererar till alla insatser som görs för att öka en persons nettoförmögenhet. Det innebär att investera pengar för att öka en persons tillgångar, eller tjäna intäkter genom att använda de pengar som redan finns till förfogande. Sparande är ett centralt begrepp inom ekonomi som är en central del för att uppnå ekonomisk planering och hushållning.

Sparande 🗎

Sparande på lång sikt

Sparande på lång sikt är en strategi för att försiktigt investera med syfte att skapa ett fördelaktigt resultat eller ett annat monetärt mål. Det består av tre komponenter: långsiktig tyngdpunkt, riskhantering och passiv investering. Denna strategi uppmanar till investeringar som täcker en bred mångfald av tillgångar och geografiska marknader och som inte är beroende av att nå nästan daglig vinst. Istället handlar det om att uppnå resultat över en längre horisont.

Sparande på lång sikt 🗎

Sparbeteende

Sparbeteende är benämningen på det sätt som människor agerar när de slösar, spenderar eller sparar sina pengar. Det är ett mönster av finansiellt beteende som incorporater frågan om att effektivt konsumera, investera och hantera sitt kapital.

Sparbeteende 🗎

Sparform

Sparform är ett samlingsnamn för att beskriva dom olika metoder och design som används för att spara eller bygga upp ekonomi. Det kan också betyda investeringar som är relaterade till pengar, aktier eller fastigheter.

Sparform 🗎

Sparkonto

Ett sparkonto är ett slags bankkonto där du kan spara dina pengar. Det har ofta låg ränta än andra typer av bankkonton och det är oftast säkert. Det finns olika alternativ för sparkonto, allt från ett inriktat sparkonto till ett flexibelt sparkonto. Sparkonton kan också omfatta andra finansiella instrument, såsom obligationer och aktier.

Sparkonto 🗎

Sparlån

Sparlån är en form av lån där låntagaren får låna ett visst belopp från början med låg (eller ingen) ränta som sedan förhandlas om efter ett visst antal månader. I själva verket betalar kunden bara räntan för den tid som kunden har använt lånet. Endast när tiden löper ut betalar kunden en slutförslag utgående från den totala summan som han/hon skulle ha återbetalat.

Sparlån 🗎

Sparränta

Sparränta är den ränta som banken betalar till kunden för de pengar som är insatta i banker som har sparfördelar. Det är den ränta som en kund får efter att ha sparat eller investerat pengar. Den vanligaste typen av sparränta är en fast ränta och denna kan ändras beroende på marknadsförhållanden.

Sparränta 🗎

Sparstrategi

En sparstrategi är en plan som används för att öka ens ekonomiska medel, oftast genom att spara pengar till en viss investering eller ett specifikt mål. Sparstrategin syftar till att skapa och upprätthålla finansiell stabilitet så att man sedan kan nå sina mål över en viss period.

Sparstrategi 🗎

Specifikation

Specifikation är ett ekonomiskt begrepp som syftar till att beskriva en given produkt eller tjänst i detaljer. Det innebär att ange vilka fördelar produkten eller tjänsten kommer att leverera, inklusive krav på kvalitet och prestanda. Specifikationen är viktig för att beställa rätt produkter och säkerställa att de har rätt funktioner och kommer fylla det önskade syftet.

Specifikation 🗎

Spekulation

Spekulation är ett ekonomiskt begrepp som gäller investeringar där det finns en hög risk för vinst eller förlust. Spekulativa investeringar görs med förhoppningen om att uppnå en snabb och stor avkastning på de investerade pengarna samtidigt som det finns en möjlighet att drabbas av stora förluster.

Spekulation 🗎

Ställd säkerhet

Ställd säkerhet innebär att en person eller organisation som lånar pengar från en annan person eller organisation måste ställa någon form av säkerhet för att en annan person eller organisation ska godkänna lånet. Säkerheten kan vara i form av pengar, aktier, fastigheter eller andra tillgångar som långivaren kan hävda om de skyldiga inte kan betala tillbaka lånet.

Ställd säkerhet 🗎

Starta eget lån

Starta eget lån är en typ av finansiellt kredit som ges ut med syfte att hjälpa unga entreprenörer att finansiera startkostnader som krävs för att driva ett nytt företag. Långivaren försöker öka chansen att förverkliga drömmar och möjligheter genom att stötta nya företag med räntor och specifika villkor som ger möjligheter att uppfylla drömmarna.

Starta eget lån 🗎

Starta eget-lån

Starta eget-lån är ett lån som särskilt riktar sig till personer som vill starta en egen affärsverksamhet. Utlåning kan göras av både privata finansinstitut, vanliga banker och större investeringsföretag. Lånet är ofta specifikt för att främja nya affärsmöjligheter och innefattar särskilda fördelar som erbjuds för att gynna den potentiella nya verksamheten. Beroende på låntagarens kreditvärdighet kan begäran om kontanter göras via analoga lån, ange info för att få lån eller monetära incitament som attraktiva lånehastigheter.

Starta eget-lån 🗎

Statsgaranti

En statsgaranti är en garanti som en stat ger för betalningar som görs av sina myndigheter. Den ger skydd åt en låntagare eller annan part som uppnår ett kontrakt med regeringen och garanterar betalning om myndigheten inte uppfyller sina åtaganden.

Statsgaranti 🗎

Studielån

Studielån är ett ekonomiskt stöd som studenter kan ansöka om för att finansiera sina utbildningar. Stödet fås ofta som ett lån från statens myndigheter, men det finns även studielån från företag eller bankinstitut. I många fall garanteras studentens lån fullständigt av staten som, när studierna är slutförda, återbetalas i räntefria amorteringar.

Studielån 🗎

Styrränta

Styrränta är en räntesats som centralbanker använder för att förändra en nationell ekonomi. Centralbanker bestämmer styrräntan och använder den för att kontrollera inflation, rådande räntanivå och kreditgivning. Genom att höja styrräntan leder det till höjda ordinarie räntor, vilket gör det svårare för individer att köpa hus eller ta lån. Miniminivån för styrränta avgörs av centralbanken.

Styrränta 🗎

Subventionerat lån

Subventionerat lån är en form av lån där staten eller en annan myndighet subventionerar räntan eller ersätter hela räntan. Det innebär att låntagaren då betalar mindre per månad än vad de annars skulle ha gjort på det lånet. Subventionerade lån erbjuder oftast större risk och räntor för banker eftersom räntorna inte är marknadsstyrda.

Subventionerat lån 🗎

Swaptions

Swaptions är finansiella derivat som ger investerare rätten att köpa eller sälja en ränteswap eller kontraktat pris längre fram i tiden. Priset för rättigheten i en swaption avgörs av sammanhanget på den underliggande swappen. Swaptions ger investerare möjlighet att ta långa eller korta positioner baserat på hur de tror att räntorna eller priserna på det underliggande instrumentet kommer att förändras.

Swaptions 🗎

Tilläggsavgift

Tilläggsavgift är en skatt eller avgift som ska betalas vid specifika tillfällen, exempelvis vid köp av varor eller tjänster. Det kan också vara en summa som krävs för tillstånd som styrs av staten eller lokala myndigheter. Tilläggsavgifter är ofta mindre än den löpande periodiska skatten.

Tilläggsavgift 🗎

Tilläggslån

Tilläggslån är en typ av lån som ges ut för att tillföra ytterligare finanser till ett pågående lån. Kreditgivaren tar ofta ett nytt kreditbeslut när tilläggslån beviljas och det beviljade beloppet betalas ut oberoende av ursprungligt beloppet för att finansiera olika befintliga eller tillkommande kostnader.

Tilläggslån 🗎

Tilläggssäkerhet

Tilläggssäkerhet är en form av användarsäkerhet som syftar till att skydda information och system mot förbiseende, misstag, eller vårdslöshet. Med tilläggssäkerhet kan system också skyddas mot oavsiktliga och illvilliga förändringar som skulle kunna leda till auktorisationer, bristande integritet eller sensibel information.

Tilläggssäkerhet 🗎

Tilläggsutrustning

Tilläggsutrustning är ett samlingsnamn för de extra detaljer som kan adderas till en produkt, för att utöka eller förbättra dess funktioner och begränsningar. Tilläggsutrustning kan innehålla add-ons, produktförbättringar, extensions, programvara och reservationer.

Tilläggsutrustning 🗎

Tillbakabetalningstid

Tillbakabetalningstid är ett begrepp som används för att beskriva den tid det tar för en borgenär att betala tillbaka ett lån på. Antalet som definierar de specifika villkoren för tillbakabetalning kan variera från låneopplägg till låneopplägg. Vanligtvis undersöker människor tillbakabetalningstiden vid undersökning av olika formar av borgenskap.

Tillbakabetalningstid 🗎

Tillfälligt lån

Tillfälligt lån är en typ av lån som endast lånas ut under en begränsad tidsperiod, vanligen mellan tre och 24 månader, med ett upplupet kostnadselement. Det är ofta tillgängligt från banker och andra finansiella institutioner och kan användas för att hjälpa till med kortsiktiga finansieringar eller stödja företagets rörelsekapital. På så sätt hjälper det företaget att förverkliga sina mål till verksamhetsstart eller att hantera övergångar när extrainkomster inte tillgodoses.

Tillfälligt lån 🗎

Tillgångar

Tillgångar representerar värden inom en organisation eller för en enskild individ som har potential att generera finansiell avkastning. Dessa kan innefatta materiella tillgångar, finansiella tillgångar, immateriella tillgångar, aktiverade utgifter, och i vissa fall även mänskliga resurser.

Tillgångar 🗎

Tillgänglig kredit

Tillgänglig kredit är ett uttryck som används för att beskriva det totala beloppet du kan använda från en given kreditfacilitet. Det är summan av återstående kreditgränser på alla dina betalkort, lån och andra formulär för krediter som du har.

Tillgänglig kredit 🗎

Tillgångsgaranti

Tillgångsgaranti är en tyyp av försäkring som ger skydd mot förluster orsakade av skador på en persons egendom eller andra tillgångar. Den skadade personens förluster ersätts vanligtvis vid en avgift som betalas till försäkringsbolaget, som då tar hand om alla kostnader för att ersätta den skadade personens tillgångar.

Tillgångsgaranti 🗎

Tillståndspliktig långivare

Tillståndspliktig långivare refererar till en finansiell institution som juridiskt är licensierad att föra ut lån från staten. De licensieras genom att passera strikta bestämmelser i staten. Dessa långivare kan föra en rad praktiska aktiviteter såsom att skicka ut lån, lönecheckar och andra finansiella produkter, eller göra investmentbankaffärer.

Tillståndspliktig långivare 🗎

Tillsvidareanställning

Tillsvidareanställning är en form av anställning där anställningsförhållandet endast kan upphöra genom uppsägning från arbetsgivaren eller om den anställde själv begär att bli uppsagd. I vissa fall kan det också krävas samtycke från båda parter för att avsluta anställningen.

Tillsvidareanställning 🗎

Tillväxt

Tillväxt är det mått på den ökade produktionen av god och tjänster som en ekonomi genererar. Tillväxt i ekonomin gynnas av inflation och kan uppnås genom investeringar och produkts förbättringar. Tillväxt styrs normalit genom konjunkturläge och andra makroekonomiska faktorer.

Tillväxt 🗎

Tillväxtlån

Tillväxtlån är en form av lån som kan ges för att finansiera affärsverksamhet eller investeringar. Det ges vanligtvis av banker och aktiebolag, men det finns även ett antal tillväxtlån som ges av en regering eller statlig myndighet. Lånedokumentet anger hur mycket låntagaren kommer att få och innehåller även villkor för utbetalningar och återbetalningar.

Tillväxtlån 🗎

Tjänstepension

Tjänstepension är ett arbetarrelaterat pensionssparande som används för att säkerställa ett andrahandsinkomster efter pensioneringen. Genom att delta i en tjänstepensionsanställning är man försäkrad att ha ett kontinuerligt inkomstflöde under sin pensionering.

Tjänstepension 🗎

Topplån

Topplån är ett lån som har ett lågt räntetak, ofta reglerat av staten. Dessa lån går att få efter att de erbjuds för att bevilja en låntagare med ett lägre räntetak eftersom deras totala skuld är hög. De används oftast för att minimera räntekostnader och undvika att betala en hög månatlig ränta på all skuld.

Topplån 🗎

Total kostnad

Total kostnad är ett ekonomibegrepp som används för att beskriva den sammanlagda kostnaden för ett projekt eller en aktivitet. Det inkluderar alla up-front-kostnader, exempelvis materiella kostnader, resekostnader, lönekostnader och overheadkostnader, som krävs för att slutföra projektet.

Total kostnad 🗎

Totalbelopp

Totalbelopp är ett begrepp som används för att beskriva det sammanlagda beloppet som ska betalas. Det totala beloppet är summan av alla relaterade posterna, inklusive moms och eventuella avgifter som kan ha lagts till.

Totalbelopp 🗎

Tredjepartssäkerhet

Tredjepartssäkerhet är ett säkerhetstänkande som syftar till att skydda data som ägs av eller tolkas av en tredje part. Detta innebär att skyddas mot obehörig åtkomst, ändringar, inkräktande, manipulation av data av obehöriga personer eller grupper. För att tillhandahålla bästa möjliga dataskydd använder många organisationer så kallade "tredjeparts regler" för att säkerställa hanteringen av data som kontrolleras, eller kontrolleras, av tredje parter.

Tredjepartssäkerhet 🗎

Trygghetsförsäkring

Trygghetsförsäkring är en försäkringsform som främst är avsedd att ge stöd och skydd för personer vid en plötslig inkomstförlust eller någon form av skada, privata eller yrkesmässiga. Det kan också inkludera stöd eller ersättning beroende på ens ålder, sjukdom, lyckade resultat eller andra situationer efter ansträngning.

Trygghetsförsäkring 🗎

Tvångsinlösen

Tvångsinlösen är ett system där ett bolag görs skyldigt att försälja aktier som inte har tillräcklig stöd från sina röstberättigade aktieägare. Det är den process som utförs när ett företag löser ut aktier som en annan part har krav på att få betalt för. Priset som erbjuds och betalas brukar kallas för 'lösenpris'.

Tvångsinlösen 🗎

UC-betalningsanmärkning

UC-betalningsanmärkning är en notering som visas i en kreditupplysning för att informera om ett gammalt oförklarat eller obetalt skuldbelopp. Den noteringen finns kvar under fyra år eller tills skulden har blivit betald.

UC-betalningsanmärkning 🗎

UC-kreditupplysning

UC-kreditupplysning är en sammanfattning av en persons ekonomiska information som sammanställs i ett upplysningsföretag, som bland annat kan användas för att bestämma om en person är lämplig för att få ett kreditfacitligt eller något annat som kräver upplysning om ekonomisk historik. Upplysningen kan visa tidigare skulder, eventuella betalningsanmärkningar och det aktuella saldot på krediter från flera organisationer.

UC-kreditupplysning 🗎

UC-skuldsaldo

UC-skuldsaldo är det sammanlagda beloppet som en person är skyldig UC, det vill säga Upplysningscentralen, efter att de har betalat sina skulder. Om inte hela skulden betalats inom den viss tid som fastställts av UC, vilket är cirka 30 dagar, kan ett UC-skuldsaldo visas på personens UC-rapport.

UC-skuldsaldo 🗎

Uppläggningsavgift

Uppläggningsavgift är en avgift som tar betalt för att en tjänst eller ett kontrakt inleds. Avgiftens storlek beror på typen av tjänst eller kontrakt och kan bestå av en engångskostnad eller en periodisk avgift. Uppläggningsavgiften är ofta antingen en provision eller pollenbelopp.

Uppläggningsavgift 🗎

Uppskovsränta

Uppskovsränta är den ränta som vanligen debiteras för en skuld som varken betalar eller refinansieras i tid. Företaget eller personen som skyldig en skuld kan välja att ta uppskov från betalningen, vilket leder till att de måste betala uppskovsräntan för att täcka långivarens förluster. Uppskovsräntan är oftast högre än den normala räntan på skulden och är beräknad för att främja tidig betalning av skulder.

Uppskovsränta 🗎

Uppstartsfinansiering

Uppstartsfinansiering är inslag av finansiering som används av entreprenörer och affärsidéer för att etablera eller expandera företag. Det är kapital som ofta söks för att få ett nytt företag igång med aktiviteter som marknadsföring, utveckling av produkt eller utrustning.

Uppstartsfinansiering 🗎

Utgifter

Utgifter är pengar som spenderas eller förbrukas, såsom arbetskraft, material, tjänster etc. Det är summan av alla kostnader som uppstår för att få ett resultat, och det kan användas för att mäta en organisations ekonomiska resurser. Utgifter är de motsatta av inkomst och representerar tid och energi som har använts för att producera de produkter och tjänster som har köpts.

Utgifter 🗎

Utlåning

Utlåning är ett att låna ut något, såsom pengar eller egendom, till någon som sedan är skyldig att återbetala det som lånats ut.

Utlåning 🗎

Utlåningsränta

Utlåningsränta är räntan som en bank eller finansiell institution tar ut för att låna pengar till sina kunder. Det är räntan som skickas efter en långivare och antas av låntagaren.

Utlåningsränta 🗎

Utlåningstillstånd

Utlåningstillstånd är ett dokument som är undertecknat av en investerare där de samtycker till ett lån som långivaren har föreslagit. Utlåningstillståndet anger också alla villkor som gäller för lånet, inklusive räntan, beloppet samt när de återbetalningar som skall ske.

Utlåningstillstånd 🗎

Utmätningsbeslut

Utmätningsbeslut är ett dokument, vanligtvis utfärdat av en domstol, som ger kreditor den rättigheten att fördela egendom från skyldigens tillgångar för att betala tillbaka skyldig belopp. Beslutet kan vara exekutoriskt eller ej exekutoriskt beroende på situationen och landet.

Utmätningsbeslut 🗎

Uttagsavgift

Uttagsavgift är en avgift som debiteras för att ta ut pengar från ens bankkonto. Avgifter kan debiteras för att ta ut automatiska överföringar, både inom och utomlands, eller när man använder sig av bankens ATM-automater. Det finns också avgifter för specialtjänster som t.ex. för utbetalningar om man skulle vara i krav på kontanter. Uttagsavgifter kan skilja sig ganska mycket mellan olika banker och geografiska platser vilket beror på vilken typ av tjänst kunden tar emot.

Uttagsavgift 🗎

Utvärderingskostnad

Utvärderingskostnad är de kostnader som är relaterade till den process som gör att ett företags verksamhet kan granskas och utvärderas. Dessa kostnader omfattar exempelvis kostnader för undersökningar, analyser, rådgivningstjänster, interna kontroller och revisionskostnader.

Utvärderingskostnad 🗎

Vadslagning

Vadslagning är ett överenskommet sätt att spela med pengar, där en person eller grupp satsar ett visst belopp mot en annan person eller grupp. Det finns flera olika typer av vadslagningar som har varierande regler, men alla bygger på samma princip - spelaren(na) försöker förutsäga resultaten av ett eventuellt spel eller utfall mot en insats.

Vadslagning 🗎

Valutakurs

Valutakurs är ett ekonomiskt begrepp som syftar på priset på en nationell valuta jämfört med ett annat ekonomiskt instrument (vanligen en annan nationell valuta). Valutakurserna används ofta för att mäta och jämföra olika ekonomiska innebörder, särskilt för internationella transaktioner. Valutakursen bestäms i huvudsak av marknadskrafter såsom den tillgängliga handelsvolymen, den totala beståndskorrelationen av dessa valutor samt world-market-fundamentals.

Valutakurs 🗎

Valutaomvandling

Valutaomvandling är processen att omvandla ett belopp den ena valutan till samma värde i en annan valuta. Den genomförs oftast för att möjliggöra internationella affärer och investeringar som involverar olika nationella valutor. Valutaomvandling innebär vanligtvis en viss mängd risk, särskilt när det gäller utländsk kursförändring, och investerare bör ha kunskap om det lokala ekonomiska läget och råd från en finansiell rådgivare innan de träffar affärsbeslut.

Valutaomvandling 🗎

Värdepapper

Värdepapper är ett finansiellt instrument som ger rättigheter till ägaren. Det kan även kallas för värdebrev eller investmentinstrument, och innefattar alla former av finansiella aktiviteter som obligationsväxlar, aktier, aktieoptioner, certifikat m.m. Värdepapper fungerar som en plattform för att överföra rikedom och har kontraktsliknande bestämmelser som säkerställer att de både köpare och säljare håller sina löften.

Värdepapper 🗎

Värdering

Värdering är ett begrepp som refererar till att bedöma värdet av något. Det kan användas för att avgöra värdet eller intresset för en förmåga, en produkt eller ett system, ett företag eller ett annat finansiellt instrument. Värderingen kan också förstås som att underskatta storleken, priset eller kvaliteten hos en viss sak.

Värdering 🗎

Varningslista

Varningslista är en lista som innehåller namn på individer eller organisationer som har begått vissa olagliga eller otillbörliga handlingar. Personerna eller organisationerna kommer att placeras på listan som en stark advarsel för andra om deras bristande trovärdighet eller aktivitet.

Varningslista 🗎

Växelkurs

Växelkurs är ett begrepp som refererar till priset för att byta ett valuta till en annan valuta. Växelkursen är en av marknadsfaktorerna som påverkar priset på investeringar, import och export. Priset anges vanligtvis i form av två valutor; den första växelkursen är den köpta valutan mot den andra erhållna valutan.

Växelkurs 🗎

Växelkursrisk

Växelkursrisk (även kallat valutakurs- eller valutaexpositionsrisk) är risken för att värdet av en valuta ska ändras relativt andra valutor på en marknad. Denna risk innebär att det kan bli dyrare eller billigare att betala eller ta emot betalningar i olika valutor, vilket påverkar organisationers intäkter och kostnader.

Växelkursrisk 🗎

Växelvis amortering

Växelvis amortering är en systematisk plan för att återbetala ett lån. Istället för ett vanligt avbetalningskrav (utanför amorteringen) betalar man två belopp under varje planerad avbetalningsperiod, ett för att minimera den principiella belastningen och ett som definieras som amortering. Genom att göra detta, kommer skuld belopp reduceras snabbt, vilket får den totala lånets längd att minska.

Växelvis amortering 🗎

Växla

Växla är ett verb som betyder att utbyta något mot något annat, som exempelvis en valuta, en produkt eller något annat. Ett lämpligt synonym till "växla" är att "byta".

Växla 🗎

Växlingskurs

Växlingskurs är en kurs som anger likvärdigheten (växelkrävande) mellan två olika valutor, och som används för att konvertera en valuta till en annan. Den uttrycks som ett förhållande mellan valutorna, exempelvis 1 euro till 1,20 dollar.

Växlingskurs 🗎

Vidareutlåning

Vidareutlåning är en process som gör att vissa organisationer eller företag kan låna eller lämna ut sina besittningar för kortare tid. Om man lånar eller leaser ut något får den som lånat ha tillgång till det under den angivna tidsperioden innan tillgångarna måste återställas till ursprungsbesittningen.

Vidareutlåning 🗎

Villkorad betalning

Villkorad betalning är ett sätt för en köpare att göra en betalning som är beroende av att visst krav som specificeras har uppfyllts. Betalningen kommer inte att göras förrän dessa villkor är uppfyllda. Med andra ord, villkorade betalningar är inte omedelbara och beror på att vissa specifikationer först ska uppfyllas.

Villkorad betalning 🗎

Vinst

Vinst är det överskott som uppkommer när en organisation genomarbetar sina inkomster. Det är den resultat som blir när tillgångar minus skulder dras ifrån inkomst.

Vinst 🗎

Vinstmarginal

Vinstmarginal är ett mått för hur lönsam en organisation eller affärsverksamhet är, baserat på inkomster minus utgifter. Det uttrycks som en procentsats av totala intäkter.

Vinstmarginal 🗎

Warrant

Warrant (placeringsbevis) är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att inneha eller köpa ett värdepapper, ofta från en myndighet. Till exempel kan en warrant ge rätten att köpa eller sälja bestämda aktier.

Warrant 🗎

Warranthandel

Warranthandel är en form av finansiell handel som ger investerare rätten, men inte förpliktelsen, att köpa eller sälja ett underliggande tillgång inom ett bestämt pris. Köpare av en warrant har möjlighet att dra nytta av uppåtgående marknadspriser för det underliggande tillgången och säljare kan tjäna på lägre priser.

Warranthandel 🗎

Warrantobligation

En warrantobligation är ett finansiellt instrument som kombinerar koncepten från en obligation och en warrant. En warrantobligation har de samma skyldigheterna som en vanlig obligation, men ger låntagaren alternativ att utnyttja tillgångarna när vissa villkor är uppfyllda. Dessa villkor kan vara att binda in ett lån till lägre ränta, nya tidsgränser för återbetalning eller överlåta vinster som bonusar.

Warrantobligation 🗎