Försäkringar

Här hittar du en samling av termer och definitioner som hjälper dig att förstå försäkringsvärlden och dess olika aspekter. Sidan är designad för att ge dig en grundläggande förståelse för de olika typerna av försäkringar, deras funktioner och hur de kan skydda dig och dina tillgångar mot potentiella risker.

A-kassa

A-kassa är en förkortning av aktivitetsstöd, som är en särskild form av arbetslöshetsersättning. Det är ett ekonomiskt stöd som betalas ut till arbetssökande personer som inte kan hitta jobb och stödja sig själva. Det kan också ges till anställda som har attackerats eller som har sjukvård, familjeansvar eller långvariga arbetslivsvillkor.

A-kassa 🗎

Anbudsförsäkring

Anbudsförsäkring är ett försäkringskontrakt där anbudsgivaren tecknar en försäkring som förbindelse dem med en speciellt försäkringsgivare. Försäkringen innebär att köparen måste betala sin försäkringspremie oavsett förloppet av en speciell händelse eller situation.

Anbudsförsäkring 🗎

Arbetslöshetsförsäkring

Arbetslöshetsförsäkring är ett skydd som ersätter inkomster som förloras vid arbetslöshet, oavsett om orsaken är arbetsbrist, sjukdom eller arbetsinkompatibilitet. Försäkringen kan erbjudas som en del av en livförsäkring, eller den kan köpas separat. Betalningarna beror på hur mycket inkomst som förlorades när arbetet slutade, men försäkringsavgiften kan variera beroende på vilken typ av försäkring som tas ut.

Arbetslöshetsförsäkring 🗎

Arbetsskadeförsäkring

Arbetsskadeförsäkring är ett typ av försäkring som ger en skyddande förmån till de personer som skadas som en direkt följd av deras arbete. Förmånen inkluderar någon form skyddad ersättning för eventuella medicinska utgifter, förlorad inkomst och andra skador som möjligen uppstått.

Arbetsskadeförsäkring 🗎

Bilförsäkring

Bilförsäkring är en ekonomisk säkerhet som står mot oväntade förluster som kan inträffa vid egendom eller skada på en bil. Genom att teckna en bilförsäkring kan man skydda sig mot sådana risker och dra nytta av olika typer av ersättningar som kan tillhandahållas i händelse av skada.

Bilförsäkring 🗎

Bolåneskydd

Bolåneskydd är en regel eller en lag som syftar till att skydda den som tecknar ett bolån. Det ska säkerställa att boräntan är låg och att bolånetagaren inte riskerar att förlora sin bostad. Bolåneskyddet gör det också möjligt för banken eller långivaren att justera räntan i takt med förändringar i marknaden eller om personen hamnar i ekonomiska svårigheter.

Bolåneskydd 🗎

Djurförsäkring

Djurförsäkring är en försäkringsmetod som skyddar ägaren och/eller djuret mot de ökade kostnaderna som uppstår vid sjukdom, olycka eller skada som djuret har fått. Djurförsäkringar erbjuder någon kombination av veterinärvårdsförsäkringar, livförsäkringar eller nonspecifik hälsa och olycksförsäkringar för att hjälpa till att täcka kostnaderna för behandlingar, kirurgi, receptbelagda läkemedel, sjukhusvistelser, läkar- eller veterinärbesök samt eventuella permanenta skador.

Djurförsäkring 🗎

Dödsfallsförsäkring

Dödsfallsförsäkring är en försäkring som ersätter en person vid hans eller hennes dödsfall. Försäkringen kan ge ekonomisk ersättning för familjemedlemmar eller tillgångar som personen hade med sig innan han eller hon avled. Försäkringen kan även betala ut för begravnings- och minnesarrangemang för den avlidne.

Dödsfallsförsäkring 🗎

Efterlevandepension

Efterlevandepension är en ersättning som ger ekonomisk stöd till en ensamstående person som har förlorat sin make eller maka. Pensionen betalas vanligtvis regelbundet och är ofta lägre än före detta make eller makas ordinarie pension.

Efterlevandepension 🗎

Extra låneskydd

Extra låneskydd är ett program som erbjuder tillväxtföretag skydd mot långivare om företagets tillgångar är ovärderliga eller har blivit förlorade. Programmet gör det möjligt för företag att teckna ett speciellt skydd avseende digitala tillgångar, såsom domännamn, programvara och varumärken. Skyddet gör det möjligt för företag att skydda sin tillgångar från låntagare som inte har rätt skydd.

Extra låneskydd 🗎

Försäkring

Försäkring är ett sätt att skydda sig mot potentiella ekonomiska förluster eller ansvarsrisker. En försäkring innebär att en person eller ett företag betalar en avgift till en försäkringsbolag i utbyte mot försäkringsskydd. Om en person eller ett företag drabbas av en överutnyttjande, omfattas detta av ersättningsbelopp som betalas ut av försäkringsbolaget, beroende på den försäkringsprodukt som har tecknats.

Försäkring 🗎

Försäkringar

Försäkringar är ett ekonomiskt avtal som gör det möjligt för en person eller organisation att skydda sig mot en viss typ av risk. I ert avtal får försäkringstagaren ersättningsutbetalningar från försäkringsgivaren om den skyddade händelsen inträffar.

Försäkringar 🗎

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är en person eller organisation som ger försäkringar. En försäkringsgivare ansvarar för att betala ut ersättning till en försäkrade om ett ändamål, som ursprungligen var bestämt i en 'försäkringsavtal', förverkligas.

Försäkringsgivare 🗎

Försäkringsvillkor

Försäkringsvillkor är termen för de riktlinjer som avgör vad en försäkringsbolag skyldig att erbjuda i samband med sin försäkring. Försäkringsvillkoren kan innefatta ersättningar och ersättningarbetsgivaransvar, villkor för när en anmälan behöver göras och när betalning ska ske, samt förutsättningar som avgör när försäkringen kommer att gälla.

Försäkringsvillkor 🗎

Gäldenärsförsäkring

Gäldenärsförsäkring är ett juridiskt koncept som ger ett skydd för kreditgivare ifall en skyldig person eller organisation inte kan betala sin skuld. Skuldgivarens tillgångar, inklusive fastigheter, finansiella konton och löneskulder, kan användas för att betala det som de skyldiga skulden.

Gäldenärsförsäkring 🗎

Hemförsäkring

Hemförsäkring är ett ekonomiskt instrument som skyddar en mot förluster som uppstår från skador på bostaden eller ägandet av den. Det vanligaste är att en hemförsäkring utbetalar pengar i kompensation om det skulle hända något med huset (t.ex. brand eller vindskador). Uppläggningen för hemförsäkring består vanligtvis av fasta avgifter och ger olika typer av skydd som t.ex. ansvarsskydd, inbrottsskydd och bostadsansvar.

Hemförsäkring 🗎

Inkomstförsäkring

Inkomstförsäkring är ett kontrakt som beviljar en ekonomisk ersättning vid uppkomst av arbetsoförmåga, sjukdom eller invaliditet. Försäkringen ger skydd ifall man tappar inkomsten och inte längre klarar av att betala räkningar, ta hand om skulder eller försörja sin familj.

Inkomstförsäkring 🗎

Kadeförsäkring

Kadeförsäkring är en former av försäkringslösning som syftar till att skydda företag från ersättningsanspråk som uppstår i samband med kontraktsbrott, kortfristiga finansiella transaktioner, obetalda fordringar eller andra negativa händelser. Det syftar till att skydda företagets likviditet, tillgångar och goda namn.

Kadeförsäkring 🗎

Livförsäkring

Livförsäkring är ett skadeförsäkringsavtal mellan en individ och en försäkringsbolag, vilket innebär att bolaget utbetalar ett fast belopp enligt villkoren i avtalet vid individens död. Om individen lever vid utgången av en bestämd försäkringsperioden, utbetalas ingenting.

Livförsäkring 🗎

Reseförsäkring

Reseförsäkring är ett kontrakt mellan en person och en försäkringsgivare som ger skydd mot ekonomiskt beroende orsakat av oplanerade händelser som inträffar under en persons utlandresor. Det kan innehålla ersättning för medicinska skador, avbruten resa eller stöld av personal ryggsäck.

Reseförsäkring 🗎

Sjukförsäkring

Sjukförsäkring är en särskild typ av försäkring som täcker eller kompenserar för eventuella nödsituationer som kan inträffa när du blir sjuk eller skadad. Försäkringen betalar ofta för medicinsk vård, kostnader för medicinska undersökningar och läkemedel.

Sjukförsäkring 🗎

Trygghetsförsäkring

Trygghetsförsäkring är en försäkringsform som främst är avsedd att ge stöd och skydd för personer vid en plötslig inkomstförlust eller någon form av skada, privata eller yrkesmässiga. Det kan också inkludera stöd eller ersättning beroende på ens ålder, sjukdom, lyckade resultat eller andra situationer efter ansträngning.

Trygghetsförsäkring 🗎