Ekonomiska termer och indikatorer

Här finner du en samling av viktiga ord och begrepp som används inom ekonomi och finansvärlden. Sidan är skapad för att hjälpa dig att förstå och navigera genom de komplexa begreppen som används av ekonomer, analytiker och investerare.

Aktieindex

Aktieindex är ett värdemätande verktyg som hjälper användare att följa fluktuationer i aktiepriser. Det används för att bestämma styrkan i ett given marknad som helhet (som kan inkludera hela börsen, en bransch eller ens ett land) på ett bestämt tillfälle. Cirkulerar värdet på ett givet aktieindex, signalerar det förändringar på marknaden och kan också ha en inverkan på olika investerares beslut.

Aktieindex 🗎

Aktiekapital

Aktiekapital är de pengar som ett företag har genom sina aktier. Aktiekapital är en viktig finansiell resurs för företag och definieras som den del av företagets tillgångar som ägs av aktieägarna. Aktiekapital utgörs av ursprungskapitalet med mera som företagen har infört från aktieägarna.

Aktiekapital 🗎

Aktiemarknad

Aktiemarknaden (även kallad börs) är en ekonomisk marknad där aktiehandel bedrivs, vanligtvis vid en fysisk plats såsom ett börslokal eller på internet. Aktiemarknaden fungerar som en plattform för handel som låter investerare och ombudstrupper köpa och sälja aktier från flera företag.

Aktiemarknad 🗎

Aktieoptioner

Aktieoptioner innebär att ett bolag ger en annan person eller organisation rätten att köpa aktier i bolaget till ett fastställt pris under en specifik tidsperiod. Den som får rätten är köparen av optionerna, medan det som säljer är säljaren av optionerna.

Aktieoptioner 🗎

Aktieportfölj

Aktieportfölj är det samlade utbudet av aktier som en aktiehandlare eller en investerare har investerat i. Portföljen kan innehålla olika typer av aktier och fonder, samt investeringar i andra resurser. Aktieportföljen kan bestå av ett fåtal aktier eller ett mångfald av direkta och indirekta aktieinnehav.

Aktieportfölj 🗎

Aktivitetsstöd

Aktivitetsstöd är former av stöd som ges för att hjälpa människor att genomföra dagliga sysslor, aktiviteter och beteenden. Stödet kan inkludera assistans, träning, olika typer av koordinering, men även tjänster för fritidsaktiviteter. Det finns olika typer av stöd, beroende på den enskilda personens behov.

Aktivitetsstöd 🗎

Aktuariell beräkning

Aktuariell beräkning är ett vetenskapligt ansats som används för att göra analyser, prognoser och utvärderingar av finansiella risker. Det bygger på statistiska modeller som tar sig an olika finansiella situationer, från försäkringspremiumnivåer till pensioners investeringsprofiler.

Aktuariell beräkning 🗎

Aktuellt saldo

Aktuellt saldo är ett ekonomiskt begrepp som refererar till det totala beloppet på en persons eller företags bankkonto vid ett visst tillfälle. Det används vanligen för att ange det saldot som står på ens bankkonto när man ska göra en ny överföring.

Aktuellt saldo 🗎

Annuell ränta

Annuell ränta är ett mått på hur mycket renta som är due per år av en långfristig investering eller ett lån. Det multipliceras sedan med det totala beloppet för att uträkna den totala räntekostnaden. Annuell ränta fastställs också som det årliga beloppet man debiterar för att låna ut eller investera i en given produkt.

Annuell ränta 🗎

Antecipativ ränta

Antecipativ ränta är ett mått på prisrisk som används för att mäta den förväntade prisförändringen i marknaden för en viss tillgång under en viss tid. Den är uttryckt som ett procenttal och baseras på aktuell marknadsinformation. Räntan beräknas genom att mäta skillnaden i pris mellan två obligationer som har liknande betalningsplaner, men olika utgångsdatum.

Antecipativ ränta 🗎

Antiinflationär klausul

Antiinflationär klausul (även kallad inflationsklauulas) är ett avtal mellan två parter som garanterar att en av partens betalningar årligen ska justeras i takt med konsumentprisindex (KPI). Det upprättas för att skydda mot stigande priser och för att förhindra att den anställde eller tjänsteleverantören blir underkompenserad.

Antiinflationär klausul 🗎

Årsredovisning

Årsredovisning är ett utförligt, juridiskt dokument som beskriver en företags ekonomiska verksamhet under en viss period. Företag måste leverera årsredovisningar till Skatteverket för att visa de inkomster och skulder den har, och visar härmed deras resultat under perioden.

Årsredovisning 🗎

Asymmetrisk information

Asymmetrisk information är när någon part har tillgång till bransch- eller företagsspecifik information som inte är lättåtkomlig för andra. Det ger den innehavande parten en ekonomisk fördel som andra inte har, vilket kan leda till orättvisa marknadsförhållanden och ökad ojämlikhet.

Asymmetrisk information 🗎

Avdragsgill ränta

Skattefri ränta Förmånsränta Rabatterad ränta Förmånlig ränta Förenklad ränta

Avdragsgill ränta 🗎

Avkastning

Avkastning är den totala vinst som görs från investerade pengar eller annat tillgångstillgång. Det är avkastningen som berättar hur mycket av deras investerade kapital som investerare har gjort. Det kan uttryckas som en procentsats eller totala vinst för de investerade pengarna.

Avkastning 🗎

Avskrivning

Avskrivning är ett ekonomisk koncept som innebär att en investering eller annan skattemässig aktivpost minskas med en viss summa varje år för att motsvara värdeminskningen över tiden. Avskrivningar har ofta effekten av att minska en organisations eller ett företags skattepliktiga intäkter, vilket kan öka den totala vinsten.

Avskrivning 🗎

Avskrivningsbart värde

Avskrivningsbart värde är en ekonomisk term som används för att hänvisa till värdet av en anläggningstillgång som kan skrivas av över tid. Det avskrivbara värdet är det uppskattade ackumulerade beloppet som följer av användningen eller deprecieringen av den tillgången, vilket börjar med kostnaden för den tillgången och ska återställas för inkomster.

Avskrivningsbart värde 🗎

Avskrivningsperiod

Avskrivningsperiod är en term som används för att beskriva det längsta tiden som ett företag kan dra av en investering eller ett immateriellt tillgångsanspråk från sina beskattningsbara inkomster. Avskrivningsperioden beskrivs vanligtvis som ett antal år och är olika beroende på vilken typ av anläggningstillgång som används.

Avskrivningsperiod 🗎

Avskrivningstid

Avskrivningstid är ett uttryck som används vid inkomstskatter, som avser den tid en företagsinvestering eller kostnad ska behandlas som avdrag från beskattningsbara inkomster. Vanligen den period där ett företag kan ta utdrag för investeringar mot sina intäkter under en viss tidsperiod.

Avskrivningstid 🗎

Avvecklingsbelopp

Avvecklingsbelopp är ett uttryck som beskriver ett belopp som någon ska erhålla vid avslutad affär eller verksamhet. Det representerar den faktiska värdemässiga summan som kommer att betalas från ägare eller fastighetsinnehavare som en följd av en process med avveckling.

Avvecklingsbelopp 🗎

Belåning

Belåning är en process som tillåter en person eller organisation att skaffa ekonomiska medel från finansiella institutioner som banker, kreditföretag och andra kreditgivare mot ett objekt som kommer stå som säkerhet för det lånade beloppet. Belåning är ofta kopplat till föremål som kostar mycket pengarrelaterat till bostadsköp, möbler, fordon och andra egendomar.

Belåning 🗎

Beskattning

Beskattning är ett samling ord som används för att beskriva processen för att samla in skatt från individer och organisationer. I ett ekonomiskt sammanhang refererar beskattning till regeringens pålagda skatter, som är monetära avgifter som används för att finansiera offentliga utgifter som infrastruktur, folkhälsa, utbildning och sociala program.

Beskattning 🗎

Bnp

Brutt nationell produkt (BNP) är en ekonomisk mätning på tillsammans totalsumman som produceras av alla godkända industrier, företag och serviceyrken inom ett specifikt land under en viss tidsperiod. BNP är direkt lika med landets inkomster, vilket mäts oftast i miljoner dollar.

Bnp 🗎

Börs

En börs är en marknad där olika värdepapper, såsom aktier, handlas mellan olika parter. En börs är vanligen organiserad och reglerad. Kostnaden för att handla i börsen kan variera, men visas på offentliga börsnoteringar.

Börs 🗎

Börsintroduktion

Börsintroduktion innebär lanseringen av ett företags aktier på en börs. Det finns olika sätt för ett företag att presentera sig på en börs, till exempel genom att sälja nya aktier för att generera kapital eller genom etableringen av ett Direct Public Offering. Börsintroduktion ger företaget ett verktyg för att stärka balansräkningen, utveckla sin produkt och expandera sin verksamhet.

Börsintroduktion 🗎

Bruttoförmögenhet

Bruttoförmögenhet är en ekonomisk term som hänvisar till summan av alla tillgångar som en person (eller affärsenhet) äger. Tillgångar inkluderar sådant som fastigheter, bankkonton, värdepapper, bilar etc. Sammantaget är detta bruttot av alla tillgångarna som en person (eller enhet) innehar, utan några skatteregler eller offsetterande skulder, och det är vanligtvis den högsta vinsten.

Bruttoförmögenhet 🗎

Byggskuld

Byggskuld är ett begrepp som används för att beskriva det sätt som byggkostnader och andra fastighetsrelaterade kostnader tillskrivs en fastighetsinnehavare. Byggskulden är oftast proportional till vinsten på en fastighet. Byggskuld kan uppstå genom att ett fastighetsinnehavare måste investera i förhållande till vinsten, eftersom det är att betrakta som ett lån som ska betalas tillbaka.

Byggskuld 🗎

Dagslåneränta

Dagslåneränte är räntan som banker betalar eller debiterar när olika banker lånar ut pengar till varandra över natten. Den räknas vanligtvis som ett årligt procentvärde som sedan multipliceras med antalet dagar consecutivum.

Dagslåneränta 🗎

Debiteringsränta

Debiteringsränta är det intresse som lades till ett visst belopp. Räntesatsen vanligtvis baseras på den marknadsmässiga räntan, men vissa banker eller finans institutioner väljer att debitera en annan ränta som är högre än marknadsmässig räntesats.

Debiteringsränta 🗎

Deficit

En deficit är ett ekonomiskt begrepp som syftar till att beskriva ett negativt skillnad mellan inkomster och utgifter. Det viltså att om en anstände har ett nettobelopp som är lägre än 0, har denne en budgetdeficit. Om en nation har ett nettobelopp som är lägre än 0, har den en statlig budgetdeficit.

Deficit 🗎

Deflation

Deflation är en ekonomisk företeelse som innebär att en nationell eller internationell valuta har minskat i värde. Det kan leda till minskat ekonomiskt välstånd, börsfall och inflationshöjningar. Deflation är motsatsen till inflation, som innebär att priserna stiger över längre tidsperioder.

Deflation 🗎

Depå

Depå betyder ett ställe för lagring av föremål, varor eller material. Det vanligaste användningsområdet är som ett magasin eller ett ställe för att lagra förråd, vapen eller materiel. Det kan också användas som en lastbrygga för att transportera material till en plats.

Depå 🗎

Derivat

Derivat är ett finansiellt instrument som är knutet till priset på ett annat finansiellt instrument som t ex aktier eller råvaror, men saknar någon självständig värde. Priset för det finansiella instrumentet är beroende av priserna för den underliggande tillgången som exempelvis en bulvan.

Derivat 🗎

Differensränta

Differensränta är en ränta som beviljas till låntagare som betalar tillbaka lån i förtid. Räntan beräknas utifrån vad banken tjänar på att ha pengar för längre tid, så att den som gör ett förtida återbetalning får en högre ränta än den låntagare som betalar tillbaka lånet på det valda löptiden. Det är ett alternativ till att erhålla räntetillägg eller rabatt på det som ska betalas tillbaka.

Differensränta 🗎

Diskontering

Diskontering innebär att reducera ett belopp till dess nuvarande verkliga värde. Det görs genom att justera beloppet till en sänkt värdering eftersom medlen kan återbetalas först i framtiden.

Diskontering 🗎

Dispositionsbelopp

Dispositionsbelopp är ett terrm som ofta används i finansiella sammanhang och syftar till den maximala summa pengar som någon har rätt att disponera . Det är den totala gränsen för vilka pengar som kan föras över, investeras eller användas för att finansiera ett projekt.

Dispositionsbelopp 🗎

Dividend

Dividend är en del av vinsten som företag beslutar att utbetala till sina aktieägare. Det innebär att företag ger sina aktieägare ett visst belopp, vanligen i form av pengar, som en del av vinsten.

Dividend 🗎

Dividendskatt

Dividendskatt är en skatt som baseras på en investerares inkomster från utdelning av aktier eller andra finanziela instrument. Den är en del av personers vanliga inkomstskatt och tillämpas för att motverka förmåner som möjliggörs för de som investerar.

Dividendskatt 🗎

Dollarkurs

Dollarkurs är ett uttryck för det aktuella värdet av den amerikanska dollar (USD) i förhållande till andra valutor. Det beskriver hur värdefull den amerikanska dollarn är och vilken köpkraft den har. När dollarvärdet stiger så blir det billigare att köpa varor eftersom värdet av andra valutor sjunker i förhållande till den amerikanska dollarn.

Dollarkurs 🗎

Dollarswap

Dollarswap är en sorts kontrakt mellan två parter om att utbyta ett bestämt belopp av en valuta mot ett belopp av en annan valuta, med inriktning på att man löser in valutan vid en given tidpunkt och i en bestämd växelkurs.

Dollarswap 🗎

Driftsresultat

Driftsresultat är den nettovinst som uppstår när företagets totala intäkter minus dess totala kostnader och utgifter. Resultatet av driften inkluderar även skatter, amorteringar och finansnetto. Det visar hur mycket en verksamhet har förvärvat genom sin dagliga drift.

Driftsresultat 🗎

Effektiv ränta

Beräkningen av effektiv ränta tar hänsyn till: Den nominella räntan. Hur ofta räntan kapitaliseras (till exempel månadsvis eller årligen). Lånets löptid. Övriga avgifter och kostnader, såsom uppläggningsavgift eller aviseringsavgift. Genom att kombinera dessa faktorer kan man räkna ut den totala kostnaden för lånet uttryckt som en årlig procentsats. Att räkna ut den effektiva räntan krävs goda kunskaper i matematik, men genom att använda den här lånekalkylatorn får du korrekta värden för effektiv ränta. Små avrundningsfel kan förekomma.

Effektiv ränta 🗎

Egenföretagare

Egenföretagare är en person eller organisation som etablerar, driver och äger en verksamhet och erhåller oavkortade vinster och förluster. Verksamheten bedrivs på ens egen räkning, ansvar och risk. Egenföretagare är oftast organiserade som en enskild firma (ENSK) och är själva ansvariga för att betala skatter och avgifter.

Egenföretagare 🗎

Egenkapital

Egenkapital är ett ekonomiskt begrepp som betecknar resultatet av skillnaden mellan en bolags eller företags tillgångar och dess skyldigheter. Egenkapital är en sorts bokförd värdemätare som visas i balansräkningen och består ofta av företagsproprietärers medelinsatser, reella intäkter, vinstöverskott och dividendutdelningar. Det mest allmänt använda ordet för egenkapital är "aktieägarnas eget kapital".

Egenkapital 🗎

Ekonomisk analys

Ekonomisk analys är undersökning och tolkning av ett företags eller ett lands ekonomiska data, såsom finansiella mål, inntäkter, resultat och mycket annat. Analysen är avsedd att hjälpa investerare att fatta bättre beslut om sina investeringar, samt hjälpa företag att ta mer informerade beslut om tillgångar, utgifter, arbetskraft och produktutveckling.

Ekonomisk analys 🗎

Ekonomisk rapport

En ekonomisk rapport är ett dokument som presenterar det ekonomiska läget i en organisation eller företag. Det ger information om in- och utbetalningar, nettoförmögenheten, likvida medel, skuldsättning och andra aspekter av den ekonomiska verksamheten.

Ekonomisk rapport 🗎

Euribor

Euribor står för Euro Interbank Offered Rate och är en benchmarkränta baserad på den genomsnittliga interbankräntan som europeiska banker erbjuder varandra för räntebärande transaktioner. Det är en enhet som används för att mäta hastigheten på penningmarknadsräntor.

Euribor 🗎

Excessränta

Excessränta är ett belopp som utges till låntagare om räntan som debiteras är högre än den långivare har förhandlat med låntagaren. Till skillnad från renodlade räntebetalningar, som måste betalas av båda parter vid ett visst datum, är excessränta belöningar som endast betalas till låntagaren som en form av kompensation för att standardvillkoren för lånet har överträtts.

Excessränta 🗎

Finansiell hävstång

Finansiell hävstång är ett ekonomiskt koncept som används för att öka potentialen för vinst på investeringen, genom att använda en låg investering för att kontrolleras större existens. Finansiell hävstång, som ofta kallas marknadsrisk eller lånefinansieringen, använder låneprodukter som kapital för att öka beloppet av externa investeringar som görs i ett specifikt finansiellt verktyg.

Finansiell hävstång 🗎

Fondavgift

Fondavgift är en avgift som debiteras av ett företag som äger en fonder som förvaltar investeringsportföljer. Fondavgiften används för att täcka administrativa, marknadsföring och förvaltningskostnader. Fondavgiften är ofta bunden till det totala värdet på fonder som är investerade, och kan variera beroende på den typ av investeringsportfölj som är innehavare i fonden.

Fondavgift 🗎

Företagsvärdering

Företagsvärdering är processen att bedöma det ekonomiska värdet på ett företag. Företagsvärderingen tar hänsyn till en rad olika faktorer, inklusive den historiska performance, framtida förväntad performance, storleken på investerarens portfölj, samt allmänna ekonomiska omständigheter. Processen är användbar för att ta beslut om affärsmässiga affärer som att anskaffa andra företag eller fastställa mervärdesskatt som skall betalas av köpare och säljare.

Företagsvärdering 🗎

Förhandlingsränta

Förhandlingsränta är den ränta som en kreditgivare och en låntagare förhandlar om att skriva in i ett låneavtal. Lånebeloppet kommer att betalas tillbaka med desamma räntesats som nämndes i avtalet. Förhandlingsräntan är ofta något högre än den marknadsmässiga räntesatsen, för att kompensera kreditgivaren för att ha riskerat att låna ut pengar till låntagaren.

Förhandlingsränta 🗎

Förlust

Förlust är ett ekonomiskt begrepp som beskriver en reducering i värde, ofta relaterat till ett företag som har gått med förluster. Begreppet används också för att beskriva skillnaden mellan tillgångar och egna kapital, om det är mindre än noll. I detta sammanhang betyder det att företaget har förlorat pengar under ett givet tidsintervall.

Förlust 🗎

Försäljning

Försäljning är i ett ekonomiskt sammanhang att det är en process där en produkt eller tjänst överförs från en tillverkare, leverantör eller entreprenör till en konsument som betalar för produkten eller tjänsten. Försäljningsprocessen involverar ofta försäljnings- och marknadsföringstechniker som syftar till att locka kunder till att köpa produkter och tjänster.

Försäljning 🗎

Gdp

Gross domestic product (GDP) är ett mått på en ekonomins storlek som mäter summan av alla varor och tjänster som en nation producerar eller tillhandahåller under en given period - vanligtvis ett kalenderår eller ett kvartal. GDP är den mest fördelade måttet för den totala produktionen och inkomsten för ett land, och ibland används det som ett mått för att jämföra ekonomierna mellan länder och över tiden.

Gdp 🗎

Grundränta

Grundränta är en slags räntebärande referensränta, som används som bas för andra räntenivåer. Den grundräntan anger den räntesats som enskilda stater, banker eller andra institut använder som en grund för att rätta de kommersiella räntesatserna. Grundräntan ses ofta som en central faktor i de finansiella marknaderna, eftersom den påverkar möjligheten till riktprisbestämning inom ekonomiska sektorer.

Grundränta 🗎

Handel

Handel är ett begrepp som används i ekonomi för att beskriva processen för att byta varor och tjänster mellan individer, organisationer eller länder. Handel involverar även transaktioner, som ger den som köper eller försäljer en viss belöning.

Handel 🗎

Handelsstrategi

Handelsstrategi är en plan som innehåller mål och metoder för att optimera handelsaktiviteter. Det brukar syfta till att förbättra utgången av transaktioner genom att maximera vinster och minska risker. Handelsstrategierna kan kombinera såväl fundamental som teknisk analys för att underlätta tradingbeslut.

Handelsstrategi 🗎

Hedgefond

En hedgefond är en investeringsfond som använder aktiv riskhantering för att avkastningen ska ha högre vinstpotential än de flesta andra typer av investeringar. Hedgefonder är som regel icke-registrerade, vilket innebär att de inte behöver uppfylla samma stramma regleringar som andra investeringsplattformar, vilket ger dem stora möjligheter att öka avkastningen.

Hedgefond 🗎

Inflation

Inflation är ett ekonomiskt begrepp som beskriver den process som sker när en nation's pengar minskar i värde. Inflation mäts vanligtvis som procentsatser som jämför det totala antalet pengar som cirkulerar i ett lands ekonomi med antalet produkter, tjänster, tillgångar och andra varor som finns tillgängliga. Detta begrepp används ofta för att beskriva de ökande priser och kostnader som kan uppstå när nationens valuta försvagas.

Inflation 🗎

Inflationsrisk

Inflationsrisk är den risk som innebär att en investering inte längre löper parallellt med inflationshastigheten, vilket leder till att investeringsutdelningen kan minska. Det betyder att ett ekonomiskt system är utsatt för förlorade och/eller minska realavkastningar som ett resultat av genomsnittlig prisstegring.

Inflationsrisk 🗎

Inflationstryck

Inflationstryck är ett ekonomiskt begrepp som beskriver situationen då en nation upplever en hög prisökning, vilket kan ha ett negativt effekt på den ekonomiska stabiliteten. Det återspeglar i regel om marknadspriser ökar snabbare än inkomsterna, vilket ofta leder till höjda skatter och ökade kostnader för livsmedel och andra varor.

Inflationstryck 🗎

Inlåningsränta

Inlåningsränta är den ränta som banker tar ut när en kund sätter in pengar i banken. Räntan är vanligtvis otroligt liten eftersom banker måste sätta in kundens pengar på säkra investeringsinstrument (som obligationer eller räntebärande konton) och från de löpande intäkterna tar de mer än vad de betalar tillbaka till kunden.

Inlåningsränta 🗎

Inlösenkurs

Inlösenkurs är ett uttryck som syftar till summan som ska betalas för att anpassa ett finansiellt instrument. Det kan till exempel vara kupongiemissioner, giltiga skulder, förfallna skulder eller andra typer av kontrakt. Inlösenkurs kan också hänvisa till den prisskillnad som en institution eller ekonomisk aktör tar ut mellan två olika valutapar.

Inlösenkurs 🗎

Intäkter

Intäkter är en ekonomisk term som avser den totala inkomsten eller den totala summan av pengar som har kommit in vid en viss tidpunkt från olika källor. Det kan vara inkomster från affärsverksamhet, räntor, hyresintäkter, kapitalvinster och tjänster. Intäkterna består generellt sett av skatteintäkter, pop-skatter och andra intäkter.

Intäkter 🗎

Inteckningsvärdet

Inteckningsvärdet är ett ekonomiskt begrepp som refererar till det andrahandsvärde som tilldelas objekt för att garantera en skuld. Det är den värdering som kan nås om något ska avyttras eller säljas, som motsvarar beloppet som personen som tar ut lånet får.

Inteckningsvärdet 🗎

Intresse

Intresse kan antingen vara ett verb eller ett substantiv, men i båda fallen refererar det till att ha en stark inblandning, önskan eller uppmärksamhet för något. Verbformen betyder att något har eller ger upphov till passion, engagemang eller läggning. Som substantivet används det för att betona identifikationen med något.

Intresse 🗎

Investeringshorisont

Investeringshorisont är en uppskattning av det lägsta antalet år som en investerare förväntas vänta för att tjäna tillräckliga avkastningar från en investering. Det kan avse både nya och återinvesteringar. Denna horisont är en indikator på sektorns bild av sannolika risker och potentiella lönsamma möjligheter.

Investeringshorisont 🗎

Jämförelseränta

Jämförelseränta är en räntesats som används för att jämföra och mäta räntans effektivitet mellan tillgångar och obligationer på olika tidsperioder. Det kan också användas för att hålla reda på den genomsnittliga räntan som betalas av en grupp liknande finansinstrument.

Jämförelseränta 🗎

Justerad låneränta

Justerad låneränta (Adjustable Rate Mortgage, ARM) är en typ av bolån som tillåter långivaren att ändra räntan regelbundet baserat på marknadsförändringar. Låneavgiften är alltid uppmärksam och följer marknadsräntan. Den vanligaste formen för ARM är inte bifogat (non-conforming ARM), vilket är ett index-lån med förändringsbar ränta.

Justerad låneränta 🗎

Justerad ränta

Justerad ränta är en räntesats som kan visas som den ränta som debet- eller kredittagare blir tilldelad efter att kreditupplysningsföretag tagit hänsyn till risken för att individens betalningsförmåga ska försvinna. Det kan även omfatta antalet skulder en person har, deras kreditpoäng, historiska övervakning och andra faktorer. Den justerade räntan är ofta större än den ursprungliga nominalräntan som annonseras av en bank.

Justerad ränta 🗎

Kapital

Kapital betecknar allt investerat kapital, det vill säga personlig förmögenhet, och finansiella medel som är tillgängliga för företag eller enskilda individer. Dessa kan inkludera tillgångar, företags krediter eller räntebärande värdepapper.

Kapital 🗎

Kapitalbas

Kapitalbas är en ekonomisk term som syftar på den totala mängd kapital som används för att stödja ett företags, nationens eller individens finansiella verksamhet. Det är summan av pura tillgångar (som kontanter, mark, byggnader och värdepapper) som räknas som tillgångar. Kapitalbasen beskriver också hur bra ställd en individ eller en organisation är att förnya eller expandera sin verksamhet.

Kapitalbas 🗎

Kapitalmarknad

Kapitalmarknaden är ett ekonomiskt system som levererar finansiella tillgångar, såsom aktier och obligationer, från en försäljare till en köpare. Det är där investerare, såsom verktyg, fondförvaltare och bankinstitut, kan köpa, sälja eller byta finansiella instrument som ger insyn i affärsmässig inntjäning och risk. Kapitalmarknaden ger en plats för investerare att söka avkastning från olika typer av kapitalinvesteringar eller låna pengar till affärsföretag.

Kapitalmarknad 🗎

Kapitalvinst

Kapitalvinst är ett ekonomiskt begrepp som refererar till inkomsten som personer eller organisationer får när de säljer ett tillgångsslag (som till exempel aktier eller fastigheter) för högre summa än vad de först investerade.

Kapitalvinst 🗎

Konjunktur

Konjunktur är en periodisk, men oförutsägbar, förändring av ekonomiska aktiviteter (så som sysselsättning, tillväxt, priser och inkomster) som påverkar ekonomin sammantaget. Konjunktur är kopplat till vattendelningsprincipen mellan uppåtgående och nedåtgående faser när det gäller ekonomisk utveckling, där uppåtgående faser innebär mer aktivitet och nedåtgående faser innebär mindre aktivitet.

Konjunktur 🗎

Konjunkturcykel

Konjunkturcykeln är ett economistiskt begrepp som refererar till förändringar i en ekonomis aktivitet över tid, inklusive perioder av ekonomisk tillväxt och perioder av recession. Dessa förändringar mäts vanligen i form av sysselsättning, industriproduktion, bruttonationalprodukt (BNP) och inflation.

Konjunkturcykel 🗎

Konsumtion

Konsumtion är ett ekonomiskt koncept som hänvisar till nivån av varor och tjänster som köps av företag och individer på marknaden. Det är en central del av samhällsekonomin som förstärker arbete, kapital och vetenskap. Konsumtion ökar inte bara levnadsstandarden utan drivs ofta från investeringar.

Konsumtion 🗎

Kortsiktig investering

Kortsiktig investering är en typ av investering som har en mycket kortare löptid än andra typer av investeringar och vanligen syftar till att uppnå ett snabbt kortsiktigt avkastningsmål. Dessa investeringar är vanligen på två år eller mindre. Kortsiktiga investeringar är värdepappereller finansiella produkter som ofta handlas för att uppnå en konkret avkastning som kan spenderas, placera eller sälja vidare.

Kortsiktig investering 🗎

Kredit

Kredit innebär att någon lånar en annan person eller organisation pengar, ofta för att köpa något värdefullt, som sedan betalas tillbaka med ränta inom en viss tid. Personer eller organisationer som lånar kredit är kända som långivare, och personer eller organisationer som tar emot kredit är kända som låntagare.

Kredit 🗎

Kreditmarknad

Kreditmarknad är en samling finansiella instrument och aktörer som hjälper till att fungera som ett språngbräda för bank, företag och investerare att ta kortfristiga lån eller överföra pengar från en part till en annan. Den innefattar både de historiska marknaderna för kreditinstrument, såsom obligationer, lager, aktier och derivat, samt de modernare alternativen som angår internationell handel, investeringar och outsourcing.

Kreditmarknad 🗎

Kreditscore

Kreditscore är ett mått som används för att värdera någons historik när det gäller att betala tillbaka skulder och lån. Det är ett nummer som beräknas för att identifiera personers pålitlighet när det gäller ekonomisk stabilitet och förmåga att uppfylla åtaganden. Kreditscore används för att avgöra hur långivare kommer att bedöma en persons förmåga att betala tillbaka lån eller kreditförslag.

Kreditscore 🗎

Långsiktig investering

Långsiktig investering är en form av ekonomiska investeringar som är avsedda att bibehålla kapitalet eller tjäna pengar under en relativt lång tidsperiod. Dessa investeringar har vanligtvis en längre tidshorisont än kortsiktiga investeringar, vilket kan sträcka sig från flera år till flera decennier. Fokus ligger normalt sett på avkastningen på investeringen längsiv en lång period för att uppnå önskad vinst.

Långsiktig investering 🗎

Likviditet

Likviditet är ett uttryck som är kopplad till finansiell stabilitet och betyder den förmågan hos en organisation att snabbt omvandla sina tillgångar till snabbt eller förbrukningsbar kontanter. En organisation som saknar likvidit kan inte betala sina räkningar eller skyldigheter snabbt, vilket gör processen att hantera sin finansiella stabilitet mycket svårare.

Likviditet 🗎

Marknadspris

Marknadspris är den aktuella kursen som en värdepapper eller ett finansiellt instrument handlas till på en reglerad marknad. Det är den prissättning som diskonterar alla marknadsfaktorer som påverkar värdet.

Marknadspris 🗎

Marknadsränta

Marknadsränta är ett uttryck för avkastningen på investeringar där avkastningens nivå bestäms av marknadens aktörer. Marknadsräntan är det fastställda priset som aktörer betalar för att låna pengar bara för en viss period, vanligen ett år.

Marknadsränta 🗎

Marknadsrisk

Marknadsrisk är den risk som ett företag eller en investerare tar, när positionspriser kan ge en resultation som är olika än vad man förväntat sig. Marknadsrisk kan binärt bero av de övergripande marknadsförhållandena, där faktorer som inflation, utbud och efterfrågan, konjunktur och andra faktorer spelar in.

Marknadsrisk 🗎

Marknadsvärde

Marknadsvärde är värdet av en tillgång såsom ett företag eller en aktie som beräknas utifrån priset som andra investerare är villig att betala för att köpa ett aktie. Det baseras på de aktuella förhållanden på marknaden, till exempel prischerberingar, köparens humör och tillgångens prestige.

Marknadsvärde 🗎

Nedskrivning

Nedskrivning är en ekonomisk term som syftar på när en bokförd värde på en aktie, ett kapital eller ett åtagande, som har förfallit, reduceras till ett lägre värde och justeras, för att återspegla den rådande marknaden. Nedskrivningsförfarandet kräver normalt att de poster som ska nedskrivas är identifierade, bedömda och värderade.

Nedskrivning 🗎

Negativ ränta

Negativ ränta är när räntan som centralbanker debiterar större banker för att parkera pengar är lägre än noll. Det betyder att större banker får en ,,betalning” för att kontinuerligt ha pengar på centralbanken

Negativ ränta 🗎

Nettoförmögenhet

Nettoförmögenhet är ett ekonomiskt mått som visar den samlade totala värdet av en persons eller en företags tillgångar minus deras skulder, som ibland kallas för ”egenkapital”. Det är känt som skillnaden mellan tillgångar och skulder och uttrycker nationens sammanlagda förmögenhet.

Nettoförmögenhet 🗎

Nollränta

Nollränta är en fond eller ett bestånd som betalar ut ett fast räntenivå som är förenat med insättningar. I allmänhet är räntan lägre än den för investeringsfonder. Centralbanker kan sätta in mycket pengar i systemet genom att införa nollränta på vissa typer av inlåningar och krediter. På så sätt syftar nollränta till att stimulera ekonomin och skapa jobb.

Nollränta 🗎

Nyckeltal

Nyckeltal är indikatorer som används inom affärsområden som exempelvis ekonomi, försäljning och marknadsföring för att mäta effektivitet, resultat och prestanda. Nyckeltal består av olika matematiska samband som mäter och jämför kvantitativa värden för att beskriva en verksamhets tillstånd och ge insikt i olika aspekter av dess verksamhet.

Nyckeltal 🗎

Obligation

En obligation är ett finansiellt dokument som bevisar att en person eller en verksamhet har ett lån från en annan person eller en verksamhet. Obligationen är ett lagfäst lån som inkluderar villkoren för lånet som till exempel lånets storlek, återbetalningsterminer och räntesatser. När obligationen har uppfyllts ska den lösa vara tillgänglig för låntagaren.

Obligation 🗎

Obligationsmarknad

Obligationsmarknad är en finansiell marknad som fokuserar på köp och försäljning av obligationer. Obligationer är ett skuldebrev där den som tagit lånet, som är den som har emitterat obligationen, åtar sig att betala tillbaka obligationsinnehavaren ett bestämt belopp, intresse betalningar och utbetalning på förfallodagen.

Obligationsmarknad 🗎

Obligationsportfölj

Obligationsportfölj är ett instrument för riskhantering som används av investerare. Det beskriver en kombination av obligationsinnehav som investeraren håller, som primära eller sekundära marknader,. Syftet med obligationsportföljen är att sprida den risk som är involverad i att hålla endast en obligation. Genom att distribuera investeringarna i en mängd olika typer av obligationer finns det större potential för att minimera potentiell förlust.

Obligationsportfölj 🗎

Omsättning

Omsättning är ett begrepp som används inom ekonomi som syftar till det totala värdet på försäljning av en vara eller tjänst inom ett visst tidsintervall. Omsättning används för att mäta effektiviteten i verksamheten eller återinvesteringar en företag gör.

Omsättning 🗎

Prissättning

Prissättning är ett ekonomiskt fenomen som definierar det värde som antas tillhöra en given produkt eller tjänst och som ligger till grund för marknadspris. Det är kostnaden som bestämmer hur mycket produkter eller tjänster kommer att säljas för på en marknad.

Prissättning 🗎

Ränta

Ränta är den avgift som debiteras av en långivare för att låna ut pengar till en mottagare eller för att ha pengar stående som en deposition. Räntan kan betalas i form av procentsatser eller dollarbelopp och betalas tillbaka med tiden.

Ränta 🗎

Räntehöjning

Räntehöjning är ett åtgärd som ekonomiska institutioner kan ta för att styra attraktiviteten av att placera pengar. Detta genomförs genom att öka upplåningsräntan som finansinstitut och banker erbjuder sina kunder. Om upplåningsräntan ökar gör att det blir mer intressant att placera pengar hos den finansiella institutionen, vilket skapar en ökad efterfrågan, vilket i sin tur bidrar till inflation.

Räntehöjning 🗎

Ränterisk

Ränterisk innebär risken för den som investerar i värdepapper eller finansiella tjänster att förlora pengar på grund av förändringar i räntemarknaden. På grund av de stora kostnaderna och förlusterna som kan uppstå är det viktigt att investerare är medvetna om denna risk.

Ränterisk 🗎

Räntesänkning

Räntesänkning är en ekonomisk åtgärd som innebär att centralbanker sänker styrräntan för att till exempel mjukna ekonomiska effekter från recessioner. I de flesta länder är styrräntan den pris som banker betalar för att låna från centralbanken och som en följd, den ränta som banker debiterar sina kunder för att låna pengar. När centralbanker sänker styrräntan påverkar det suget av krediter, inte bara för personer utan även företag.

Räntesänkning 🗎

Räntesats

Räntesats är ett begrepp som beskriver höjningen eller sänkningen av en låne- eller investeringsränta, vilket är ett mått på hur mycket kostnad för pengar som lånas är. Räntesatser anges ofta som en procentsats uttryckt som en årsränta, som ofta visas i procent efter skatt.

Räntesats 🗎

Reala räntor

Reala räntor är summan av en nominell ränta som justerats för inflationen. Det ger ett värde som mäter realvärdet av pengar som återbetalas jämfört med den summa inlåningen ursprungligen förbrukades.

Reala räntor 🗎

Realränta

Realränta är den nominella räntan som minskats för att kompensera en eventuell förändring av inflationen. På det här sättet ges det ett mer aktivt mått för att jämföra räntenivåer mellan olika tidsperioder. Realräntan är beräknad som skillnaden mellan nominell ränta och inflation, med ett högre tal som indikerar att investeringar är mer lönsamma.

Realränta 🗎

Reporänta

Reporänta är en räntesats som utgår från riksbanken och som används som referensränta för både banker och privatekonomi. Den är en nationell ränta som är tillgänglig vid de flesta banker. Det är den ränta som finansväsendet använder för att avgöra priser på fordringar, lån och anbud.

Reporänta 🗎

Risk

Risk är ett ekonomiskt begrepp som beskriver den sannolikhet som finns att en viss händelse eller aktivitet leder till ett negativt resultat eller ett stort bortfall av kapital. Risk är relaterat till chansen att uppnå en avkastning som är högre än det investerade beloppet.

Risk 🗎

Samhällsekonomi

Samhällsekonomi är det ekonomiska subområdet som innefattar att studera hur offentliga aktörer – till exempel regeringar – kan fatta bästa möjliga beslut för att förbättra den ekonomiska och sociala utvecklingen och standarden i samhället. Det är ett analytiskt verktyg som involverar studier av politik och hur denna påverkar samhället och ekonomin.

Samhällsekonomi 🗎

Sammanlagd skuld

Sammanlagd skuld är ett mått på ett företags ekonomiska status. Det är den totala skulden som företaget har att betala. Det inkluderar såväl kortsiktiga som långsiktiga skulder, såsom banklån, kreditlån, kontokrediter och avbetalningar.

Sammanlagd skuld 🗎

Skuld

Skuld är något som någon är skyldig ett annat företag, person eller myndighet som en form av försenad betalning. Det kan också vara fordringar som har noterats som bindande mellan en kreditgivare och en låntagare.

Skuld 🗎

Skulder

Skulder är det ekonomiska förhållandet när en part har ett lån eller ett finansiellt skyldighetsbelopp som är förknippat med det. Skulden kan betalas i med ett kontantbelopp, emotionellt bytesvärde, inhämtande av produkter, eller annat.

Skulder 🗎

Skuldsaldo

Skuldsaldo är ett uttryck som beskriver den totala summan av fordringar som en ekonomisk enhet har på andra parter. Det är ofta det näst största närings balans posten som en firma / organisation har. Exempel på användning av skuldsaldo Nedan exemplen är ursprungligen från offentliga 10K rapport för 2016 för Walmart Stores, Inc.

Skuldsaldo 🗎

Skuldsättning

Skuldsättning är när ett företag, en nation eller en stat tar upp lån för att finansiera insatser som annars inte skulle kunna bekostas. Det är vanligt att skuldsätta för att få ett snabbt och omedelbart kan inte betalas med befintliga medel. Skuldsättning avser egentligen att göra en investering som har potential att producera stora vinster långsiktigt.

Skuldsättning 🗎

Skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgrad är ett ekonomiskt begrepp som syftar till att mäta hur mycket en organisation äger i förhållande till hur mycket den är skyldig. Begreppet mäts i procent och består oftast av lån plus andra former av långfristiga skulder som används för att finansiera egendomar eller verksamhet.

Skuldsättningsgrad 🗎

Soliditet

Soliditet är ett begrepp inom ekonomi som mäter företags styrka eller finansiella stabilitet baserat på förhållandet mellan dess tillgångar och skulder. Detta förhållande kallas även “aktiv-passiv-relationen” eller “egenkapitalrelationen”. Det beräknas som ett förhållande mellan det egna kapitalet och det totala kapitalet.

Soliditet 🗎

Sparande på lång sikt

Sparande på lång sikt är en strategi för att försiktigt investera med syfte att skapa ett fördelaktigt resultat eller ett annat monetärt mål. Det består av tre komponenter: långsiktig tyngdpunkt, riskhantering och passiv investering. Denna strategi uppmanar till investeringar som täcker en bred mångfald av tillgångar och geografiska marknader och som inte är beroende av att nå nästan daglig vinst. Istället handlar det om att uppnå resultat över en längre horisont.

Sparande på lång sikt 🗎

Sparbeteende

Sparbeteende är benämningen på det sätt som människor agerar när de slösar, spenderar eller sparar sina pengar. Det är ett mönster av finansiellt beteende som incorporater frågan om att effektivt konsumera, investera och hantera sitt kapital.

Sparbeteende 🗎

Sparform

Sparform är ett samlingsnamn för att beskriva dom olika metoder och design som används för att spara eller bygga upp ekonomi. Det kan också betyda investeringar som är relaterade till pengar, aktier eller fastigheter.

Sparform 🗎

Sparränta

Sparränta är den ränta som banken betalar till kunden för de pengar som är insatta i banker som har sparfördelar. Det är den ränta som en kund får efter att ha sparat eller investerat pengar. Den vanligaste typen av sparränta är en fast ränta och denna kan ändras beroende på marknadsförhållanden.

Sparränta 🗎

Sparstrategi

En sparstrategi är en plan som används för att öka ens ekonomiska medel, oftast genom att spara pengar till en viss investering eller ett specifikt mål. Sparstrategin syftar till att skapa och upprätthålla finansiell stabilitet så att man sedan kan nå sina mål över en viss period.

Sparstrategi 🗎

Spekulation

Spekulation är ett ekonomiskt begrepp som gäller investeringar där det finns en hög risk för vinst eller förlust. Spekulativa investeringar görs med förhoppningen om att uppnå en snabb och stor avkastning på de investerade pengarna samtidigt som det finns en möjlighet att drabbas av stora förluster.

Spekulation 🗎

Styrränta

Styrränta är en räntesats som centralbanker använder för att förändra en nationell ekonomi. Centralbanker bestämmer styrräntan och använder den för att kontrollera inflation, rådande räntanivå och kreditgivning. Genom att höja styrräntan leder det till höjda ordinarie räntor, vilket gör det svårare för individer att köpa hus eller ta lån. Miniminivån för styrränta avgörs av centralbanken.

Styrränta 🗎

Tillgångar

Tillgångar representerar värden inom en organisation eller för en enskild individ som har potential att generera finansiell avkastning. Dessa kan innefatta materiella tillgångar, finansiella tillgångar, immateriella tillgångar, aktiverade utgifter, och i vissa fall även mänskliga resurser.

Tillgångar 🗎

Tillgänglig kredit

Tillgänglig kredit är ett uttryck som används för att beskriva det totala beloppet du kan använda från en given kreditfacilitet. Det är summan av återstående kreditgränser på alla dina betalkort, lån och andra formulär för krediter som du har.

Tillgänglig kredit 🗎

Tillväxt

Tillväxt är det mått på den ökade produktionen av god och tjänster som en ekonomi genererar. Tillväxt i ekonomin gynnas av inflation och kan uppnås genom investeringar och produkts förbättringar. Tillväxt styrs normalit genom konjunkturläge och andra makroekonomiska faktorer.

Tillväxt 🗎

Totalbelopp

Totalbelopp är ett begrepp som används för att beskriva det sammanlagda beloppet som ska betalas. Det totala beloppet är summan av alla relaterade posterna, inklusive moms och eventuella avgifter som kan ha lagts till.

Totalbelopp 🗎

Utgifter

Utgifter är pengar som spenderas eller förbrukas, såsom arbetskraft, material, tjänster etc. Det är summan av alla kostnader som uppstår för att få ett resultat, och det kan användas för att mäta en organisations ekonomiska resurser. Utgifter är de motsatta av inkomst och representerar tid och energi som har använts för att producera de produkter och tjänster som har köpts.

Utgifter 🗎

Utlåningsränta

Utlåningsränta är räntan som en bank eller finansiell institution tar ut för att låna pengar till sina kunder. Det är räntan som skickas efter en långivare och antas av låntagaren.

Utlåningsränta 🗎

Valutakurs

Valutakurs är ett ekonomiskt begrepp som syftar på priset på en nationell valuta jämfört med ett annat ekonomiskt instrument (vanligen en annan nationell valuta). Valutakurserna används ofta för att mäta och jämföra olika ekonomiska innebörder, särskilt för internationella transaktioner. Valutakursen bestäms i huvudsak av marknadskrafter såsom den tillgängliga handelsvolymen, den totala beståndskorrelationen av dessa valutor samt world-market-fundamentals.

Valutakurs 🗎

Valutaomvandling

Valutaomvandling är processen att omvandla ett belopp den ena valutan till samma värde i en annan valuta. Den genomförs oftast för att möjliggöra internationella affärer och investeringar som involverar olika nationella valutor. Valutaomvandling innebär vanligtvis en viss mängd risk, särskilt när det gäller utländsk kursförändring, och investerare bör ha kunskap om det lokala ekonomiska läget och råd från en finansiell rådgivare innan de träffar affärsbeslut.

Valutaomvandling 🗎

Växelkurs

Växelkurs är ett begrepp som refererar till priset för att byta ett valuta till en annan valuta. Växelkursen är en av marknadsfaktorerna som påverkar priset på investeringar, import och export. Priset anges vanligtvis i form av två valutor; den första växelkursen är den köpta valutan mot den andra erhållna valutan.

Växelkurs 🗎

Växlingskurs

Växlingskurs är en kurs som anger likvärdigheten (växelkrävande) mellan två olika valutor, och som används för att konvertera en valuta till en annan. Den uttrycks som ett förhållande mellan valutorna, exempelvis 1 euro till 1,20 dollar.

Växlingskurs 🗎

Vinst

Vinst är det överskott som uppkommer när en organisation genomarbetar sina inkomster. Det är den resultat som blir när tillgångar minus skulder dras ifrån inkomst.

Vinst 🗎

Vinstmarginal

Vinstmarginal är ett mått för hur lönsam en organisation eller affärsverksamhet är, baserat på inkomster minus utgifter. Det uttrycks som en procentsats av totala intäkter.

Vinstmarginal 🗎