Juridiska aspekter

Här finner du en samling av termer, begrepp och definitioner som belyser de lagar, regler och principer som är kopplade till ekonomiska och finansiella aktiviteter.

Ackord

Ackord är ett ord som används för att beskriva en överenskommelse mellan två eller flera parter. Det kan syfta på olika slag av avtal som ger parterna vissa skyldigheter eller rättigheter. En ackord förutsätter vanligtvis en ömsesidig överenskommelse och godkännande mellan parterna.

Ackord 🗎

Adressändring

Adressändring är att man ändrar sin permanenta eller tillfälliga adress. Man kan göra en adressändring om man har flyttat eller om man har temporära och omfattande förändringar i sitt boende.

Adressändring 🗎

Ägande

Ett ägande är det som en person eller ett företag har äganderätten till, och som är tillgängligt för att exempelvis ta emot vinst, låna ut eller sälja vidare. Det kan handla om bostäder, finansiella instrument, aktier, varor etc. Allmänt sett är det någonting som någon bör ha rätten att disponera.

Ägande 🗎

Äganderätt

Äganderätt är rätten eller tillståndet att ha ensamrätt till att äga, kontrollera och nyttja något. Det kan handla om en fysisk egenägd egendel eller ett immateriellt motiv, rätt eller tillgång.

Äganderätt 🗎

Ägarförändring

Ägarförändring är när ägandet eller ekonomiska kontrollen ändras från en individ, grupp eller företag till en annan. Ägarförändringar annonseras normalt på kapitalmarknaden och förändringen styr hur aktier handlas och vad marknaden ska värdera de olika aktieinnehavaren.

Ägarförändring 🗎

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord är ett juridiskt dokument som innehåller de villkor och skrivna bestämmelser som gäller vid ingången eller upplösningen av ett äktenskap. Detta dokument beskriver båda parters egendom, förmögenhet och skyldigheter gentemot varandra.

Äktenskapsförord 🗎

Allmänna villkor

Allmänna Villkor är ett samlingsbegrepp för de regler och bestämmelser som ovanstående parter har överenskommit att underkasta sig. De löper över hela förhållandet mellan parterna och kan innehålla båda praktiska detaljer, som försäljningsvillkor eller tidsfrister, såväl som grundläggande juridiska skrivningar såsom vad som gäller om en part inte lever upp till sina åtaganden.

Allmänna villkor 🗎

Ångerrätt

Ångerrätt är en lag som ger konsumenter rätten att ångra ett köp och få pengarna tillbaka inom en bestämd tidsram. Detta innebär att om konsumenten har ett problem med varan, så som att den inte är som det var lovat eller inte fungerar som den ska, har de rätt att annullera sitt köp och få pengarna tillbaka.

Ångerrätt 🗎

Anhängiggörande

Anhängiggörande är ett verb som betyder att påskynda processen för att bifalla något, ofta i en rättslig eller politisk sammanhang. Det är ett rättsligt begrepp som syftar till att undvika olaglig fördröjning av rättsskipningsprocessen för att uppnå en lokal process eller ett lokalt resultat.

Anhängiggörande 🗎

Annullera

Upphäva Upplösa Avbryta Stryka Kassera Återkalla Ogiltigförklara

Annullera 🗎

Annullerbar

Annullerbar är ett adjektiv som används för att beskriva något som är tillförlitligt eller giltigt, men som kan göras ogiltigt efter ett fastställt datum. Något annullerbart låser inte en part in i ett åtagande, men har en utsatt datum för när det kan annulleras.

Annullerbar 🗎

Annullering

Annullering är ett beslut om att upphäva eller avbryta något som varit bestämt eller planerat. Annullering innebär att det planerade ställs in eller inte längre behövs.

Annullering 🗎

Annulleringsklausul

En Annulleringsklausul är en klausul utformad för att skydda parter enligt en lag eller ett avtal som involverar skuld. Det ger parterna rätt att annullera vilka åtaganden som helst som gjorts under överenskommelsen innan den utfärdas, fullbordas eller har verkställts, mot allmänt acceptabla villkor. Dessa klausuler används ofta vid uppgörelser mellan ägare-låntagare, till exempel hypotek eller bolån.

Annulleringsklausul 🗎

Annulleringsrätt

Annulleringsrätt är en lagstiftad rätt för konsumenter att ångra ett avtal inom en viss tidsram. Gäller vanligen köptransaktioner, det vill säga förvärv av varor eller tjänster, men kan också omfatta andra typer av avtal, som bolån, försäkringar, licenser och abonnemang. Under annulleringsrätten kan kunden återkräva betalda belopp och återlämna produkten efter samråd med säljaren.

Annulleringsrätt 🗎

Anonymitet

Anonymitet är en former av anonymitet som avser att försvåra för externa parter att snabbt identifiera en individs personlighet. Anonymitet kan skapas genom att personen använder fiktiva namn eller ombytta personuppgifter.

Anonymitet 🗎

Anställningsbevis

Anställningsbevis är ett officiell dokument som företag eller organisationer lämnar ut till sina anställda. Det är ett bekräftelse för anställdas roll och befattning och omfattar information som lön, arbetstid, semestervillkor och skydd av kollektivavtal.

Anställningsbevis 🗎

Ansvarsfull kreditgivning

Ansvarsfull kreditgivning är en protectionistisk strategi som söker efter ekonomiska produkter som är lättillgängliga, men samtidigt av hög kvalitet och förenlig med den finansiella stabiliteten. Strategin syftar till att skydda ekonomin, så att konsumenter och organisationer kan låna pengar med rättfärdiga villkor och rättvisa grundprinciper.

Ansvarsfull kreditgivning 🗎

Återbetalningsskyldighet

Återbetalningsskyldighet är en skyldighet att betala tillbaka eller återskapa något som tidigare tagits emot. Det kan handla om pengar, egendom eller tjänster. Personen som har skyldigheten att betala åter föreslås ha fått nyttan av att ta emot det från den andra personen.

Återbetalningsskyldighet 🗎

Attest

Attest är ett verb som betyder att intyga eller se till att något är sant eller korrekt. För att attest något måste en person eller organisation lämna bevis med stöd för det som anges.

Attest 🗎

Avtal

En avtal är en överenskommelse mellan två eller flera personer eller parter som kan rättsligen förplikta parterna att uppfylla bestämda åtaganden. Avtalet kan passera rättigheter och skyldigheter, inklusive finansiella eller ekonomiska överenskommelser.

Avtal 🗎

Avtalsbrott

Avtalsbrott innebär att en person eller ett företag har brytt ett avtal som har ingåtts med en annan part. Det kan ha skett genom att man inte har fullföljt sina åtaganden enligt avtalet, eller genom olagliga handlingar så som bedrägeri. Avtalsbrott kan leda till ekonomiska konsekvenser så som kompensation till den andra parten eller förbättringar på det som skulle ha levererats.

Avtalsbrott 🗎

Avtalsförlängning

Avtalstidsförlängning är ett förfarande som är giltigt för både icke-exklusiva och exklusiva kontrakt. Det innebär att om ett avtal löper ut kan det förlängas genom att båda parter samtycker till det. Ofta kräver det också skriftliga dokument för att bekräfta avtalets längd.

Avtalsförlängning 🗎

Avtalsfrihet

Avtalsfrihet är ett begrepp som refererar till en valfrihet som parter har att ingå eller inte ingå ett avtal, utan att lida straff eller påföljder. Detta betyder att parter kan träffa ett avtal eller inte träffa det utan skyldighet att binda sig till det, och skyddas mot någon form av yttre press eller hot om sanktioner.

Avtalsfrihet 🗎

Avtalsingående

Avtalsingående är när två eller fler parter går in i en överenskommelse, ofta skriftlig, att utföra vissa aktiviteter. Företagsavtal omfattar ofta villkor som parterna har gått med på och som de bägge är bundna av.

Avtalsingående 🗎

Avtalsperiod

Avtalsperiod är en bestämd tid, oftast i år, som en kontrakt eller ett avtal håller gällande. Avtalets varaktighet regleras vanligen inom ramen för avtalsperioden som stadgas i kontrakten.

Avtalsperiod 🗎

Avtalsuppfylland

Avtalsuppfylland är att följa ett avtal, eller att uppfylla de åtaganden som åtagits i ett avtal. Det innebär att båda parterna som ingått ett avtal är skyldiga att uppfylla de åtaganden som ställs i avtalet.

Avtalsuppfylland 🗎

Avtalsvillkor

Avtalsvillkor är skriftliga villkor som reglerar en överenskommelse som uppnåtts mellan två eller flera parter. Villkoren är oftast ett resultat av en juridisk uppgörelse och anges för att undvika missförstånd eller tvister om vilka skyldigheter och rättigheter varje part har.

Avtalsvillkor 🗎

BankID

BankID är en digital identifieringsmetod som möjliggör elektroniska transaktioner som exempelvis personliga identification och godkännande av säkerhetsåtgärder. BankID används för att legitimera en användares identitet och ger användaren tillgång till IT-lösningar och e-tjänster.

BankID 🗎

Betalningsskyldighet

Betalningsskyldighet är en skyldighet att lösa fakturan och betala inom utsatt tid. Den skyldiga personen eller organisationen måste betala den faktiska beloppet inom viss tid. Om den skyldiga inte betalar kan kreditor skicka en ansökan om uppsägning eller ta bort alla tjänster, vilket påverkar personen eller organisationen negativt.

Betalningsskyldighet 🗎

Borgensavtal

Ett borgensavtal är en bindande kontrakt mellan en borgenär och en borgensman, där borgenären åtar sig att åta sig förpliktelser för den andra parten om de inte kan fullgöra sina egna skyldigheter. Det betyder att borgenären tar på sig ansvar för att skydda den skyldige partens åtaganden mot andra parten.

Borgensavtal 🗎

Bostadsrättsförening

Bostadsrättsförening, eller BRF, är en förening som består av personer som gemensamt äger en byggnad där de har bostadsrätter eller andra lokaler för diverse syften. Föreningen tar också ansvar för underhåll och förvaltning.

Bostadsrättsförening 🗎

Bygglov

Bygglov är en tillståndsanskaffning som krävs för att åstadkomma ett byggprojekt. För att få tillstånd måste man följa ordningen och bestämmelserna som styr den lokala byggföreskriften eller lagstiftningen. Det kan innefatta att ansöka om utlåtanden från myndighetens byggnadsnämnd, väsentliga förslag, överväganden och hänsyn före det slutliga tillståndet ges.

Bygglov 🗎

Byggrätt

Byggrätt är alla lagar, principer, bestämmelser och regler som angår konstruktioner, mark, tomter och andra fysiska anläggningar. Det handlar ofta om bestämmelser som reglerar storlek, bergfredstagande, vindavdrag eller annan användning av mark och tomter. Byggrätt har alltid arbetat för att uppnå ett strukturerat, organiserat och balanserat bostadsområde.

Byggrätt 🗎

Clearingnummer

Clearingnummer är ett unikt serienummer som används internationellt för att identifiera banker och företag som är kopplade till ett lands nationella betalningssystem. Det används också för att identifiera mottagaren på en betalning och säkerställer att den riktigas konto debiteras. Det är viktigt att känna till strukturen av bankkontonumret för att säkerställa korrekta överföringar. Clearingnumret identifierar vilken bank och vilket kontor kontot tillhör, medan det efterföljande kontonumret är specifikt för ditt konto.

Clearingnummer 🗎

Compliance

Compliance är ett adjektiv som används för att beskriva något som är kompatibelt med, eller som följer, bestämmelser, föreskrifter eller lagar. Det kan både vara att man följer de regler satt av ett företag, lokala, nationella eller internationella normer och lagar.

Compliance 🗎

Deklarationsår

Deklarationsår är ett år som individer eller företag ska deklarera sin inkomst under. Det olika länder kan ha olika regler för hur man får deklarera eller rapportera sina inkomster, men alla kräver att man gör det på ett eller annat sätt.

Deklarationsår 🗎

Deklarationsplikt

Deklarationsplikt är en juridisk term som refererar till de skyldigheter som ett företag eller en enskild person har gentemot myndigheterna att rapportera in information om sin ekonomiska status eller andra relevanta ärenden. Information som kan vara relevant kan inkludera skattefrågor, inkomstkällor och försäkringsinformation.

Deklarationsplikt 🗎

Deklarationsuppgift

Deklarationsuppgift är en dokumenterad förklaring om innehållet och syftet med en viss operativ process. Den aktuella processen måste tydligt definieras, för att kunna specificeras och utvärderas. Deklarationsuppgiften beskriver även vilken typesekvens som kommer att följas under processen.

Deklarationsuppgift 🗎

Delgivning

Delgivning är ett juridiskt begrepp som vanligtvis syftar till att underrätta en part om att ett specifikt dokument har serverats eller levererats till honom eller henne. Dokumentet är då "delgivet". Delgivningen är även kopplad till andra typer av juridiska handlingar, men vanligast är när det gäller dokument.

Delgivning 🗎

Dispositionsrätt

Dispositionsrätt är en rättighet som en person har att besluta, stifta avtal eller förfoga över något. Det kan vara en egendom som ägs av personen, som kallas föremål för dispositionsrätten, eller något som lånat ut till personen, som kallas objektet för dispositionsrätten. Personen har rätt att ta beslut om eller göra handlingar åt förmån för sitt ägande eller lånade objekt.

Dispositionsrätt 🗎

Distansavtal

Distansavtal är ett avtal som slutförs utan att parterna fysiskt är närvarande vid samma tid och plats. Det innefattar ofta köp som görs online eller via telefon.

Distansavtal 🗎

Dödsbo

Dödsbo är den samling tillgångar, ägodelar och eventuella skulder som efterlämnas efter en persons död, som sedan måste distribueras enligt hans eller hennes testamente.

Dödsbo 🗎

Dödsbodelägare

Dödsbodelägare är en person som driver en affärsverksamhet som specialiserar sig på att förvara livförsäkringsfonder som avsatts för att betala ut vid någon anhöriges död. Dödsbodelägare bygger ofta en pensionsportfölj med hjälp av de insatta fonterna, vanligtvis med syfte att erbjuda återbetalningar till dem som kan notera detta på uppskovsrättens egen fonder, så att de kan dra nytta av sina tillgångar innan deras död.

Dödsbodelägare 🗎

Dubbelbeskattning

Dubbelbeskattning är ett begrepp som innebär att samma inkomst skattebeskattas två gånger, eller att olika skatter utgår på samma vara eller tjänst. Denna typ av dubbelbeskattning kan även inbegripa skatter som betalas till olika nationer för samma verksamhet.

Dubbelbeskattning 🗎

Due diligence

Due diligence är ett uttryck som ofta används inom finansiella sammanhang. Det innebär ett ansvar som man tar på sig för att verifiera att alla fakta är korrekta. Det innefattar även att man ska undersöka, testa och bekräfta att en affärsmöjlighet verkligen är lönsam och välgrundad, och att företaget har rätt rutiner för att skydda investerade medel.

Due diligence 🗎

Ersättning

Ersättning är ett belopp som betalas ut som ett incitament för att uppfylla en förpliktelse eller avlöning för utfört arbete. Det kan också betala ersättning för det du har förlorat eller efter någon form av skada.

Ersättning 🗎

Eventuellt ansvar

Eventuellt ansvar innebär att individer eller organisationer är ansvariga för att förebygga eller skydda andra från skada. Den kan bero på att personen eller organisationen har upptarit ett scenario som det krävs åtgärder för att förhindra att skada uppstår och man har inte tagit åtgärder för att förhindra detta.

Eventuellt ansvar 🗎

Exekutionstitel

Exekutionstitel är ett dokument som utfärdas av en domstol eller en revisor för att beordra polisen att utföra en exekvering eller att en person tar över egendom som har förfallit i lösen. Exekutionstiteln gör det möjligt för polisen att utföra exekveringen och kan användas när en kreditors fordring inte är uppfylld och det finns lagliga bevis för att kravställaren är skyldig.

Exekutionstitel 🗎

Expropriation

Expropriation är en rättslig process där en berättigad rättsinnehavare tar överanvändat eller ovillkorligt egendom av ett annat. Det kan göras för att tillåta staten att göra vissa offentliga utvecklingsprojekt eller förvärra moratorium över det uppköpta området. Expropriationer är inte begränsade till kommersiell egendom och kan också involvera intellektuell egendom.

Expropriation 🗎

Förhandstillstånd

Förhandstillstånd är ett slags formell överenskommelse mellan parter som innebär att man lovar att bevara ett bestämt läge tills en slutlig överenskommelse nås. Förhandstillståndet begränsar de tekniska och politiska insatser som kan vidtas och hjälper till att lösa tvister utan våld.

Förhandstillstånd 🗎

Försäkringstagare

Försäkringstagare är en person som har ett försäkringsavtal och, som en följd av det, täcks av försäkringsföretagets försäkringar. Försäkringstagaren betalar försäkringspremien och ska motta ersättning från försäkringsbolaget när de eventuella villkor uppfylls.

Försäkringstagare 🗎

Gäldenär

Gäldenär är en person som är skyldig en annan person på ett ekonomiskt sätt, vanligen genom att betala tillbaka ett lånat belopp.

Gäldenär 🗎

Inkomstskatt

Inkomstskatt är den skatt som debiteras på arbetares, företagares eller andras inkomster, ofta i uppdelningar baserade på inkomstens storlek. Skatten bestäms av nationella, regionala eller lokala lagstiftningar och kan variera beroende på geografisk plats.

Inkomstskatt 🗎

Inlåningsskydd

Inlåningsskydd är det skydd som innebär att investerare måste få tillgång till sina penninginsättningar på ett bank- eller sparbankkonto. Detta skydd är en av de viktigaste sanktionerna när det gäller banker, sparbanker och andra finansinstitut och syftar till att minska riskerna för kontohanterare vid kontrakt.

Inlåningsskydd 🗎

Insynsskydd

Insynsskydd är en term som brukar användas för att referera till skyddsåtgärder som tar sikte på att skydda personers information eller identiteter från direkt eller indirekt insyn. Insynsskydd handlar ofta om att inte tillåta obehörig tillgång till information som kan vara föremål för spioneri, missbruk eller bedrägerier.

Insynsskydd 🗎

Inteckningsakt

Hypotekshandling Pantbrev Pantförordnande Panträtt Säkerhetsåtagande

Inteckningsakt 🗎

Inteckningsbrev

Inteckningsbrev är ett dokument som fastställer att långivaren, såsom en bank, har lagfart om ens egendom som en försäkran om betalning. Inteckningen ersätter pengar som lånat som skulder och ges i tillfällen där garantin ger övertag för långivaren.

Inteckningsbrev 🗎

Inteckningsförmånsrätt

Inteckningsförmånsrätt är rättigheten att ha en andra hypotek på något du äger. Rätten ger borgenären en företräde till sin långivare om ett ekonomiskt problem uppstår. Om borgenären inte kan betala sina skulder, kan långivaren kräva tillgångar som skyddas av inteckningsförmånsrätten på marknadens värde.

Inteckningsförmånsrätt 🗎

Inteckningsrätt

Inteckningsrätt eller borgenslöfte är ett dokument som garanterar att en fordringsägare kommer att hinderas från att ta ut skydd för en skuld på en annan persons fastighet. Inteckningsrätt innebär att den som står som tredje man för en skuld andrahandsintecknar för denne och intecknar på fastigheten. Inteckningsrätten ges till lösensumman, så att den personen ombesörjer att lösensumman betalas som begärs gällande skulden.

Inteckningsrätt 🗎

Jordabalken

Jordabalken är juridisk lagstiftning som består av allmänna bestämmelser om fast egendom som är aktuella för alla medlemsländer inom EU:s rättsområde. Jordabalken innehåller bland annat principer för att skydda samhällets, statens och enskildas intressen när det gäller fastigheter.

Jordabalken 🗎

Juridisk ägare

Juridisk ägare är ett begrepp som refererar till individen eller företag som har det formella juridiska ansvaret och skyddet för ett visst immateriellt ägande. Det kan referera till en enskild person, en allmän äganderättslig sammansättning eller ett bolag. Institutioner som bankinstitut, finansiella institutioner eller värdepappersförmedlare betraktas ofta som juridiska ägare.

Juridisk ägare 🗎

Juridisk rådgivning

Juridisk rådgivning är en tjänst som ger individer eller organisationer rådgivning om juridiska frågor eller konsekvenser. Tjänsten tillhandahålls vanligtvis av advokater eller jurister. Advokaten kan hjälpa till att förstå en domstolsfall eller erbjuda kvalificerade råd om hur man bör hantera en viss laglig effekt.

Juridisk rådgivning 🗎

Konsumenträtt

En vanlig användning av konsumenträtt är att klargöra regler kring fakturautställning, upplysningsskyldighet och omlevandeskydd vid inköp av produkter eller tjänster. Konsumenträtten ger också konsumenter rätten att skriftligt protestera mot någon form av diskriminering eller oförrätt mot en enskild individ.

Konsumenträtt 🗎

Kundfordringar

Kundfordringar är penningbelopp som skyldigheter kravs in från kunder för ett företag eller organisation. Fordringarna uppkommer när kunderna köper varor eller tjänster och skyldigheten att betala återstår. Kundfordringar är ofta en stor del av de tillgångar som ett företag har.

Kundfordringar 🗎

Organisationsnummer

Organisationsnummer är ett unikt nummer som tildelas en juridisk person (företag, ideell förening eller offentlig verksamhet) vid registrering. Det används som identifierare, och består vanligtvis av tio siffror.

Organisationsnummer 🗎

Organisationsnummer

Organisationsnummer är ett nationellt unikt nummer som tilldelas en företags- eller föreningsverksamhet, utfärdat av Skatteverket. Det används för att identifiera och skydda legala och skattemässiga krav på dessa organisationer.

Organisationsnummer 🗎

Orsakssamband

Orsakssamband är en term som används för att beskriva ett förhållande mellan en orsak och en följd. Förhållandet anses existera när det förekommer en klar relation mellan orsaken och följden. I ett sådant samband är den ena händelsen beroende av den andra, så att ett förändrat resultat skulle vara om det finns en förändring någonstans längs orsakskedjan.

Orsakssamband 🗎

Orsakssamband

Orsakssamband är ett begrepp som betyder att en händelse, det vill säga orsaken, leder till ett specifikt resultat, det vill säga konsekvensen. Ett bra exempel på ett orsakssamband är att man måste veta uppgifter om en viss text för att kunna förstå den. Det innebär att läsa och uppfatta den texten är konsekvensen av att man har lärt sig dess uppgifter.

Orsakssamband 🗎

Överlåtelse

Överlåtelse är ett verb som innebär att överföra äganderätten till en sak, rätt eller ansvar. Det kan innebära ett formellt samtycke till att byta ägare, exempelvis arv, gåva eller försäljning.

Överlåtelse 🗎

Överlåtelseavtal

Överlåtelseavtal innebär att två parter överlåter eller överför sina rättigheter och skyldigheter mot en viss skriftlig överenskommelse. Ett överlåtelseavtal kräver att båda parterna godkänner och undertecknar det avtal som varje part har ingått. Avtalet är juridiskt bindande för båda parter.

Överlåtelseavtal 🗎

Pantförskrivning

Pantförskrivning är en förskrivningsrättighet som innebär att långivaren, så som en bank eller ett företag, har rätt att registrera pantförskrivningar i fastighetsdokumentet som en garanti för det lån de är skyldiga att utbetala. Pantförskrivningen är en lag som skyddar långivaren mot eventuella betalningsfel från låntagaren och säkerställer att långivaren är först i kön att få pengarna om låntagaren inte kan betala tillbaka lånet.

Pantförskrivning 🗎

Prospekt

Prospekt är ett dokument som innehåller information som klargör förslag, möjligheter eller förhoppningar för en framtid. Detta dokument innehåller generellt information som är specifik för företag, branscher eller organisationer. Prospekt presenterar även tillgängliga investeringar och de risker som finns förknippade med dem, liksom andra möjligheter och fördelar som kan vara tillgängliga genom att investera.

Prospekt 🗎

Rättigheter

Rättigheter i ett ekonomiskt sammanhang är skydd för en part i form av lagstadgade skyldigheter för en annan part att skydda partens ägodelar eller tillgångar. Rättigheterna kan relatera till betalning, varumärke, upphovsrätt, cyberskydd och andra typer av immateriella och materiella tillgångar som definieras i nationella lagar.

Rättigheter 🗎

Säkerhetsåtagande

Säkerhetsåtagande är ett begrepp som används i ett ekonomiskt sammanhang, särskilt inom banker och offentliga sektorn. Det innebär ett åtagande från en part att garantera att en bestämd skuld kommer att betalas eller återbetalas under en viss tid. Säkerhetsåtagandet kan innebära att den part som har tecknat det ställer en säkerhet, som kanske är ett lån, för att skydda sig mot risken att inte kunna betala tillbaka hela skulden.

Säkerhetsåtagande 🗎

Säkerhetsfordring

Säkerhetsfordring är ett uttryck som vanligtvis refererar till en persons eller ett företags skyldighet att leverera ett fordringsobjekt som säkerhet för en låntagares skyldighet att betala ett lån som erbjuds av en långivare. Det kan innefatta betalning av pant eller ett annat objekt som säkerställer kontraktsuppfyllelse vid misslyckandet av låntagaren att betala lånet.

Säkerhetsfordring 🗎

Säkerhetsöverlåtelse

Säkerhetsöverlåtelse är ett finansiellt instrument som ger en långivare eller en upplånare rätten att föra över ansvaret för en position, ett kontraktsförhållande eller andra finansiella tillgångar från en part till en annan. Detta sker genom att den ansvariga parten betalar den ursprungliga låntagaren eller kontraktsparten ett viss summa pengar för att ta över den finansiella tillgången.

Säkerhetsöverlåtelse 🗎

Skuldebrev

Skuldebrev är ett finansiellt instrument som ger låntagaren rätt att erhålla ett förutbestämt belopp från långivaren vid en förutbestämd tidpunkt, om det inte förfaller innan dess. Skuldebrevet fungerar som ett bevis för den skuld som låntagaren har åtagit sig gentemot långivaren och innehåller detaljerad information om de exakta villkoren i låneavtalet.

Skuldebrev 🗎

Skydd

Skydd är ett begrepp som ofta används inom ekonomi för att beteckna försvaret av investerare eller marknader från ett eller flera typer av risker. Det är inte förbjudet att agera aggressivt på marknaden, men det är vanligtvis förknippat med höga risker och låg avkastning. Skydd ses ofta som en sätt att kontrollera dessa risker och minska riskexponeringen.

Skydd 🗎

Tvångsinlösen

Tvångsinlösen är ett system där ett bolag görs skyldigt att försälja aktier som inte har tillräcklig stöd från sina röstberättigade aktieägare. Det är den process som utförs när ett företag löser ut aktier som en annan part har krav på att få betalt för. Priset som erbjuds och betalas brukar kallas för 'lösenpris'.

Tvångsinlösen 🗎

Utlåningstillstånd

Utlåningstillstånd är ett dokument som är undertecknat av en investerare där de samtycker till ett lån som långivaren har föreslagit. Utlåningstillståndet anger också alla villkor som gäller för lånet, inklusive räntan, beloppet samt när de återbetalningar som skall ske.

Utlåningstillstånd 🗎

Utmätningsbeslut

Utmätningsbeslut är ett dokument, vanligtvis utfärdat av en domstol, som ger kreditor den rättigheten att fördela egendom från skyldigens tillgångar för att betala tillbaka skyldig belopp. Beslutet kan vara exekutoriskt eller ej exekutoriskt beroende på situationen och landet.

Utmätningsbeslut 🗎