Lånevillkor

Här hittar du en samling av termer och definitioner som hjälper dig att förstå de olika aspekterna av lånevillkor och hur de påverkar ditt låneavtal. Sidan är skapad för att ge dig en grundläggande förståelse för hur långivare fastställer villkoren för olika typer av lån, inklusive möjligheten att låna pengar snabbt utan kravsäkerhet. Det är viktigt att notera vilka faktorer som kan påverka räntor, återbetalningstid och andra viktiga lånekomponenter.

Aktiv skuld

Aktiv skuld är det samlade värdet av en låntagares obetalda utestående skulder. Det omfattar alla lån eller skulder som ännu inte har betalats helt av låntagaren. Aktiv skuld är ett viktigt betyg för att mäta en persons ekonomiska stabilitet och kreditvärdighet.

Aktiv skuld 🗎

Aktuell ränta

Aktuell ränta är ett uttryck som refererar till den räntesats som långivare eller finansföretag tar ut för att bevilja lån eller kredit. Räntan är den prislapp som en låntagare måste betala som avgift för att ta lån.

Aktuell ränta 🗎

Alternativ ränta

Alternativ ränta (Alternate Rates of Interest, AROI) är en form av ränta som lånarkunden tillåts att betala för att ha rätt till specifika fördelar som vanligen inte är tillgängliga om de betalar standardräntan. Dessa alternativ kan innehålla längre återbetalningstid för lånet, men det kan även inkludera lägre första års obligationsservicen med en möjlighet för kunden att välja att öka sin obligationsservice under ytterligare år.

Alternativ ränta 🗎

Amortering

Amortering är processen att använda valutor för att betala tillbaka ett lån. Processen innebär att låntagaren betalar en viss summa av lånade pengar tillbaka till långivaren, och detta upprepas periodvis tills hela skulden är betald. Det innebär också att varje betalning minskar skulden för låntagaren, samtidigt som den minskar det antal perioder som kommer att krävas för att hela skulden ska betalas tillbaka.

Amortering 🗎

Amorteringsår

Amorteringsår är en ekonomisk term som syftar till organisationens årliga betalning för att minska kvarvarande skuld på ett lån eller ett kreditarrangemang. Amorteringen är den del av det årliga betalningsbeloppet som går direkt till att betala av lånet, samtidigt som ränta och avgifter också ska betalas.

Amorteringsår 🗎

Amorteringsbas

Amorteringsbas är en återbetalningsplan för lån. Det kan vara en fast amorteringskostnad per månad, ett bestämt antal månatliga betalningar för att täcka hela skulden eller kombination av båda. Amorteringsbasen kan även minska med hänsyn till rörlig ränta, som innebär att månadsbeloppet på grund av amorteringen ökar eller minskar beroende på ränteutvecklingen.

Amorteringsbas 🗎

Amorteringsbefriad

Amorteringsbefriad är en form av bostadsfinansiering där låntagaren inte behöver betala någon amortering (avbetalning) under en viss period. Den perioden är vanligtvis maximalt 3-5 år, under vilken låntagaren enbart betalar ränta på skulden. Efter amorteringsbefriadsperioden börjar amortering annars som vanligt igen.

Amorteringsbefriad 🗎

Amorteringsbehov

Amorteringsbehov är en ekonomisk term som beskriver det totala beloppet som ska betalas tillbaka för upplåning som tidigare har gjorts. Amorteringsbehov används vanligtvis för att ta reda på hur mycket kapital som krävs för att betala tillbaka lånen och hur lång tid det tar.

Amorteringsbehov 🗎

Amorteringsdel

Amorteringsdel är en del av en fakturabetalning som direkt går mot att betala ner ett lån, i stället för att gå till ränta och tvångsavsättningar. Alla som tar ett lån måste amortera en viss summa. När lånebeloppet minska löper mindre ränta per betalningsperiod.

Amorteringsdel 🗎

Amorteringsformer

Amorteringsformer beskriver de olika metoder som används för att ackumulera betalningar för att betala av ett lån. Amorteringsformer kan inkludera fastränteamortering (fixerad ränta med fasta amorteringar), stegamortering (stegvis amortering som ökar beroende på den finansiella situationen) samt annuitetsamortering (som kombinerar ränta och amortering).

Amorteringsformer 🗎

Amorteringsfrihet

Amorteringsfrihet är ett begrepp som används för att beskriva rätten till att slippa betala amorteringar av ett lån över en bestämd tid. Låntagaren kan då istället fokusera på att betala av räntorna, vilket underlättar för dem som har dålig ekonomi eller problem med att betala lånet tillbaka helt. Det kan också hjälpa låntagare att undvika skulder och krediter.

Amorteringsfrihet 🗎

Amorteringsfritt år

Amorteringsfritt år betyder att man kommer att få skjuta upp sina amorteringsbetalningar under en viss period. Amorteringsfria år erbjuds vanligen till nya husägare för att hjälpa dem att få råd med pengar innan man börjar ersätta lånet. Under denna period behöver man inte göra några amorteringsbetalningar eller inte betala några räntor.

Amorteringsfritt år 🗎

Amorteringsfritt lån

Amorteringsfritt lån är en form av långivning som medger att långivarens insatta medel inte återbetalas med avsatta amorteringar utan att hela beloppet plus ränta endast skall betalas tillbaka på ett bestämt datum.

Amorteringsfritt lån 🗎

Amorteringsgaranti

En amorteringsgaranti är ett avtal mellan låntagaren och långivaren, där låntagaren garanterar att de kommer att betala av de obligatoriska amorteringsbeloppen. Amorteringsgarantin är ett försäkringsföretag som garanterar att lånet ska återbetalas enligt de villkor som är angivna i låneavtalet.

Amorteringsgaranti 🗎

Amorteringsgrad

Amorteringsgrad är det årliga belopp som ska amorteras från de skulder som en företag, organisation eller individ har. Amorteringsgraden är ett mått på förhållandet mellan det summan av samtliga årliga amorteringar och skulden totalt.

Amorteringsgrad 🗎

Amorteringsgradskrav

Amorteringsgradskrav (ARB) är en bestämmelse som finns i lag som kräver att banker antingen ska amortera en viss andel (andelen är ett procenttal) av lånet, eller ska säkerställa att låntagarens skuldintäkter inte överskrider vissa gränser. Detta görs för att skydda låntagaren från att ta för stora lån.

Amorteringsgradskrav 🗎

Amorteringsgräns

Amorteringsgräns är ett samlingsbegrepp för lånevillkor i Sverige. Det är en gräns som anger den maximala lånebeloppet för dem som söker bostadslån. Gränsen bestäms av det statliga myndigheten Finansinspektionen (FI). För att få lov att ta ett lån över amorteringsgränsen måste man kunna uppvisa vissa krav.

Amorteringsgräns 🗎

Amorteringskapital

Amorteringskapital är Beloppet som skall betalas månatligen för att amortera på lånet. Amortering handlar om att man från början betalar mer ränta än kapital, för att tiden framåt betala alltmer kapital och mindre ränta. Amorteringskapital är den summan som betalas för att lånet är amorterat, istället för att göra ett oamorterat lån.

Amorteringskapital 🗎

Amorteringskonto

Amorteringskonto är ett konto som används för att räkna ut hur mycket man ska amortera, eller betala av, på en långsiktig skuld. Kontot hjälper även till att beräkna det totala beloppet som måste betalas för att täcka skulden. Amorteringskontot är oftast en del av ett kapitalkonto, vilket innehåller ett stort antal poster som håller reda på och rapporterar alla transaktioner som är relaterade till skulden.

Amorteringskonto 🗎

Amorteringskrav

Amorteringskrav är ett villkor en borgenär (långivare) ställer att låntagaren betalar tillbaka lånet med en fast summa, ofta månadsvis, inom en viss tid. Det är långivarens sätt att säkerställa att lånet betalas tillbaka.

Amorteringskrav 🗎

Amorteringskravsfritt

Amorteringskravsfritt är ett begrepp som innebär att en låntagare inte behöver betala några årliga amorteringsavgifter för att lösa sin skuld. De flesta lån har amorteraingskrav, vilket innebär att låntagaren uppmanas att betala en viss del av skulden varje år. Att amortera utesluter däremot det obligatoriska kravet att göra det årliga betalningar, förutsatt att låntagaren även fortsätter att betala räntor.

Amorteringskravsfritt 🗎

Amorteringslikvid

Amorteringslikvid är det belopp som innehas av en organisation eller en företag som är tillräckligt för att betala av skulder genom att amortera dina lån. Detta kan innefatta brådskande finansiella behov, såsom bolån, kreditkortsskulder eller till och med ränta på långsiktiga investeringar.

Amorteringslikvid 🗎

Amorteringslöfte

Amorteringslöfte är ett löfte om att amortera ett kapitalbelopp över en bestämd tid. Det kan innebära att marknadsaktörer eller en organisation förbinder sig att återbetala ett lån med periodiska avbetalningar. Många gånger kommer löftet också med ytterligare villkor, t.ex. att det ska göras vissa uppdelningar mellan vissa personer, belopp etc.

Amorteringslöfte 🗎

Amorteringsmöjlighet

Amorteringsmöjlighet är ett ekonomiskt begrepp som hänvisar till möjligheten för en person eller företag att avbetala en skuld med hjälp av kontinuerliga inbetalningar. Det ger låntagaren ett större utrymme att kontrollera och planera sin privat- och affärsverksamhet och kan hjälpa till att reducera den totala kostnaden för skulden när låntagaren återbetalar den på ett mer förmånligt sätt.

Amorteringsmöjlighet 🗎

Amorteringsobjekt

Amorteringsobjekt är ett begrepp som används inom finansbranschen och benämner det finansiella instrument eller tillgång som köpts för att investera eller amortera. Det kan vara ett obligation, ett företag eller en annan tillgång som investerare köper för att bilda grund för sin portfölj.

Amorteringsobjekt 🗎

Amorteringsöverskott

Amorteringsöverskott är det belopp ett lån satts för att ta itu med som är större än den balans som ska amorteras. Det används ofta för att reducera summan som ska betalas tillbaka till en långivare eller att minska förfallonoteringar från låntagare.

Amorteringsöverskott 🗎

Amorteringsövervakning

Amorteringsövervakning är den regelbundna kontrollen och uppmärksamheten av villkoren i ett amorteringsavtal. Amorteringsövervakning syftar till att säkerställa att alla villkor för hushållens amorteringsavtal följs. Den kan innefatta att säkerställa att de skyldiga betalningarna görs på ett korrekt sätt, att de skyldiga avgifter är korrekta och att banker och andra finansiella institutioner levererar god service.

Amorteringsövervakning 🗎

Amorteringspåbud

Amorteringspåbud är ett tvång på låntagare att amortera, eller göra avbetalningar, på deras lån. Låntagare betalar då tillbaka sina lån ränta plus en del av det underliggande låneprinciper för att säkerställa att de helt betalar tillbaka hela skulden.

Amorteringspåbud 🗎

Amorteringsperiod

Amorteringsperiod är den förbestämda längd av tiden som det tar att betala av en låntagares skuld. Amorteringsperiod följs vanligtvis av en månadlig betalningsplan som består av kapital och ränta.

Amorteringsperiod 🗎

Amorteringsperiodicitet

Amorteringsperiodicitet är en ekonomisk term som beskriver perioden för hur ofta betalningar som görs för amortering eller avbetalning av en utsatt skuld. Amorteringsperiodiciteten anger hur ofta amortisationer sker, vilket kan vara efter varje månad, kvartal, halvår eller år.

Amorteringsperiodicitet 🗎

Amorteringsperiodicitetskrav

Amorteringsperiodicitetskrav är ett regelverk som kräver att ett företag amorterar (betalar av) sina lån inom en viss periodicitet (regelbundenhet). De begränsningar som sätts upp är oftast baserade på ett företags ekonomiska och operativa möjligheter.

Amorteringsperiodicitetskrav 🗎

Amorteringsplan

Amorteringsplan är en finansieringsmetod som används för att betala av skulder. Metoden innebär att man betalar av skulder genom att hålla en regelbunden betalningsplan och amortera det som ska betalas tillbaka långsamt. Det vanliga är att man betalar samma belopp per period, till exempel månadsvis, under en angiven period, ofta ett antal år.

Amorteringsplan 🗎

Amorteringsplikt

Amorteringsplikt är ett lagstadgat krav att man ska amortisera, eller avskriva, en del av värdet på ett användbart och tillgångsskapande fastighetsinnehav årligen. Deltagarna kan i detalj skriva manuella amorteringsavtal som krav eller detekta sina egna amorteringsnivåer.

Amorteringsplikt 🗎

Amorteringsränta

Amorteringsränta är den ränta som betalas månatligen för att ordna en låneamortering. Räntan är sedan den summa som långivaren tar ut för att låna pengar. Amorteringsräntan består av två delar; huvudamorteringen, som är lånet själv och räntan som betalas på det. Amorteringsräntan bestäms vanligtvis av långivaren och beror på typen av lån och långivar.

Amorteringsränta 🗎

Amorteringsregler

Amorteringsregler är en samling regler som reglerar hur mycket man måste amortera på sina lån. Reglerna styr den totala belastningen som ska amorteras, vilket är den minimala mängden som ska betalas varje månad.

Amorteringsregler 🗎

Amorteringsstart

Amorteringsstart är en term som används inom finansiella sammanhang för att beskriva början av en amorteringsplan. En amorteringsplan är ett dokument som anges den totala summan som ska betalas tillbaka för ett lån över en viss period med specificerade avbetalningar som ska skickas till långivaren under tiden. Amorteringsstart är det datum som angavs i amorteringsplanen för när de initiala amorteringsproblemen ska vara betalda.

Amorteringsstart 🗎

Amorteringstakt

Amorteringstakt är ett uttryck som används inom finansiell rådgivning och beskriver nedsättningen av skulder och räntor som betalas till långivaren. Amorteringstakten är ett mått på hur mycket man för närvarande amorterar på sin lån, som en andel av det totala lånade beloppet. Den beräknas ofta som en procentandel av det totala lånade beloppet på ett år.

Amorteringstakt 🗎

Amorteringstid

Amorteringstid är det angivna tidsintervallet som ingår i ett lån, vanligtvis ett bostadslån. En amorteringstid anger den längsta perioden när man kan betala en given ränta på lånet innan det förfaller till betalning.

Amorteringstid 🗎

Amorteringsunderhåll

Amorteringsunderhåll är en form av driftunderhåll som syftar till att förbättra anläggnings- eller maskininvesteringar, vilket är attraktivt för ekonomiska grundar som önskar säkra sina investeringar för längre perioder. Det innebär att ett företag fortsatt lägger pengar på amorteringar (betalningar som görs för att minska skulden) för att underhålla investeringen och samtidigt hålla den i god kondition.

Amorteringsunderhåll 🗎

Amorteringsväxel

Amorteringsväxel är ett finansiellt dokument som används för att omfördela en skuld. Det ger låntagaren rätt att betala tillbaka ett visst belopp varje tilldelad period, på grund av de totala skulderna som är skyldiga. En amorteringsväxel är vanligtvis befriad från räntesatser men är vanligtvis beroende av att lånet ska återbetalas inom en viss tidsperiod.

Amorteringsväxel 🗎

Amorteringsvillkor

Amorteringsvillkor är de företeelser som styr reglerna för amortering av ett lån. Amorteringsvillkor bestämmer under vilka villkor låntagaren måste utföra amorteringar och bestämmer också de begränsningar som finns när det gäller amorteringen. Amorteringsvillkor är vanligen kopplade till riktlinjer för hur de olika amorteringsplanerna ska fungera.

Amorteringsvillkor 🗎

Annullerbarhet

Annullerbarhet är ett begrepp som innebär att man gör det möjligt för en part att avbryta en överenskommelse eller avtal innan den löper ut. Båda parter kan dra tillbaka deras samtycke eller skriva under mitt framtida datum, vilket gör det möjligt för dem att lägga till eller ta bort villkor.

Annullerbarhet 🗎

Ansökan

Ansökan är ett formulär eller brev som ansökare skickar för att få en tjänst, ett jobb, ett bidrag eller andra former av erkännande. Ansökan innehåller vanligtvis information om den ansökande, deras erfarenhet och kompetenser som stöder att de är kvalificerade för den position de söker.

Ansökan 🗎

Ansökningsbelopp

Ansökningsbelopp är ett begrepp som används för att beskriva värdet av ett värde eller ekonomiskt bidrag som ansöker om. Det kan vara en summa pengar, tjänster eller varor som det är möjligt att ansöka om. Ansökningsbeloppet är helt beroende på vilken typ av program som det gäller och kan variera från enstaka dollar till stora belopp.

Ansökningsbelopp 🗎

Ansökningsformulär

Ansökningsformulär är ett dokument som används för att samla information om en person, företag eller personer som söker någonting. Det har olika former som innehåller frågor, instruktioner och andra krav för att tillhandahålla den information som krävs för att slutföra ansökan.

Ansökningsformulär 🗎

Ansökningskriterier

Ansökningskriterier är de grundläggande krav eller villkor som måste uppfyllas för att någon ska kunna söka en position eller få tillgång till ett program. Kriterierna kan omfatta personliga attribut så som arbetserfarenhet eller utbildningsbakgrund; de kan också omfatta betalning eller tidsdeadlines.

Ansökningskriterier 🗎

Anstånd

Anstånd är en rättslig eller administrativ åtgärd där en förfarande som är ytterligare föreliggande skjuts upp. Det bör ses som ett tillfälligt avbrott, genom vilket personen eller organisationen påverkas av den hävda uppskjutningen. Till exempel kan en långivare begära anstånd från en skuldbetalare under en viss tid för att betala sina skulder.

Anstånd 🗎

Anståndsförlängning

Anståndsförlängning är ett uttryck som används för att beskriva en tidsförskjutning som ges till en person for att lösa ett ärende. Anståndsförlängningar kan tillhandahållas för förseningar i någon legal process eller till en avtalad deadline.

Anståndsförlängning 🗎

Anståndsperiod

Anståndsperiod är en tidsperiod som utses innan någon måste vidta vissa åtgärder, eller när det är förbjudet att göra något. Omständigheterna vid vilka en anståndsperiod utses bestäms ofta av lag eller avtal.

Anståndsperiod 🗎

Anståndsränta

Anståndsränta är ett begrepp som ofta används inom den finansiella sektorn. Det är en ränta som beräknas på ett lån som inte betalas tillbaka inom den förutbestämda tidsperioden. Den ligger som regel högre än den ordinarie ränta som erbjuds, och täcker kostnaderna för att uppmuntra långivaren att utge lånet.

Anståndsränta 🗎

Anståndstid

Anståndstid (engelska: Suspension of time) är en period under vilken ett avtal eller utfärdandet av intressen inte får fullföljas. Tiden är ofta tidsbegränsad, men kan förlängas under vissa omständigheter. Anståndstiden används oftast för att ge parterna tid att komma överens om ett missförhållande som kan uppkomma mellan dem.

Anståndstid 🗎

Ansvarsfull kredit

Ansvarsfull kredit är ett begrepp som betyder att man använder kreditansökningar, lån och krediter ansvarsfullt. Det innebär att man ska handla klokt när det gäller att använda kreditansökningar, att man ska ansöka om ett lån endast om man har råd att betala tillbaka det, och att man inte ska överbelasta sina privata finanser genom alltför höga lånebelopp.

Ansvarsfull kredit 🗎

Antal återbetalningar

Antal återbetalningar är en term som hänvisar till antalet betalningar som har gjorts för att lösa ett lån eller en skuld. Betalningar innefattar alla delsbetalningar som ska göras, vanligen i månadsvisa intervaller på det totala beloppet.

Antal återbetalningar 🗎

Användningsområde

Användningsområde är ett uttryck som används för att beskriva en specifik typ av område eller miljö som ett objekt, produkt eller tjänst är framtagen för att användas inom. Användningsområde syftar också på de begränsningar som finns kring användning av objektet, produkten eller tjänsten.

Användningsområde 🗎

Applikation

En applikation är en programmerad programvara som är avsedd för ett specifikt syfte. Applikationer kan ibland kallas applikationer eller programvaraapplikationer. Applikationer kan användas för alla typer av verksamhet, inklusive affärsverksamhet, akademi, utbildning och andra.

Applikation 🗎

Återbetalningsplan

En återbetalningsplan är en plan som fastställer de gemensamma villkoren och omständigheterna för återbetalning av lån. Planen bestämmer saker som andel av lånet som betalas tillbaka, belopp per avbetalning, tidshorisonter för återbetalning och hur de fördelas över tiden.

Återbetalningsplan 🗎

Återbetalningsprofil

En återbetalningsprofil är ett system som används för att bestämma och hantera hur en organisation eller person kommer att betala tillbaka lånade pengar. Det beskriver vanligtvis vilka månader som ska betalas tillbaka, vilken del av lånet som ska betalas samt totala mängden av de totala betalningarna.

Återbetalningsprofil 🗎

återbetalningstid

Återbetalningstid, eller amorteringstid, innebär det tidsperiod som krävs för att betala tillbaka en skuld eller ett lån. Det kan handla om både kortare perioder såsom tjugo år eller längre tid som upp till tredie manatligen, ibland längre.

återbetalningstid 🗎

Attraktiv ränta

Attraktiv ränta är ett begrepp som syftar till att beskriva en ränta som är så låg som möjligt för investerare, låntagare eller banken - eller helt enkelt alla som är involverade i den ekonomiska transaktionen. Attraktiv ränta anses vara nödvändig för att uppmuntra människor att investera eller låna, särskilt under perioder med låg inflation och hög oro för ökade räntor.

Attraktiv ränta 🗎

Avbetalningsavtal

Avbetalningsavtal är en överenskommelse mellan två eller fler parter där en part tar emot en förmögenhet, ofta i form av finansiella varor eller tjänster, och betalar tillbaka det med löpande avbetalningar under en bestämd tidsperiod. Låneavtalet är särskilt populärt bland företag, där det ger dem ett sätt att skaffa ny utrustning till låga förskottsbetalningar och utan att få snabba dysfunktionella likvider.

Avbetalningsavtal 🗎

Avbetalningsform

Avbetalningsform är ett system som låter låntagare betala tillbaka lån eller krediter till en kreditinstitution, såsom en bank, över en viss tidsperiod. Avbetalningsform innebär oftast att låntagaren betalar ett fast belopp varje månad, i enlighet med en ordnad avbetalningsplan.

Avbetalningsform 🗎

Avtalsbunden amortering

Avtalsbunden amortering är en som är bunden av en kontraktsformulering och gör att en tjänsteleverantör tillhandahåller en bestämd summa för amortering. Det innebär att när tjänsten har uppfyllts och fakturan betalats, är det viss summa som ska betalas tillbaka till den som tillhandahöll tjänsten. Det går ofta under namnet "amorteringsavtal" eftersom överenskomna beloppet som ska återbetalas innan det kan betraktas som fullständigt utfört.

Avtalsbunden amortering 🗎

Avtalsbunden ränta

Avtalsbunden ränta är ett begrepp som används när en räntesats som är avtalad ska användas för att fastställa återbetalningsbetalningar för en låntagare som har antagit ett lån. Räntan kan ändras baserat på marknadsförhållanden, men det kommer bara att göras om båda parter i lånet godkänner det.

Avtalsbunden ränta 🗎

Avtalslösning

Avtalslösning är processen att lösa förhållanden och konflikter mellan parter genom ett formellt skriftligt avtal. Avtalet utfärdas enligt gällande lagar och regler och syftar till att skydda bådas intressen och lösa problemet utan konflikter eller någon som helst fara för båda parterna.

Avtalslösning 🗎

Avtalsprövning

Avtalsprövning är ett lagligt begrepp som syftar till att se över de olika avtal som sätts upp mellan två eller flera partier. Syftet med avtalsgranskning är att säkerställa att avtalen följer allmänna lagar och regler och att alla parter är skyldiga att uppfylla villkoren i den överenskomna avtalet inom lovens ramar.

Avtalsprövning 🗎

Avtalsuppgörelse

Avtalsuppgörelse är en förhandling mellan två eller flera parter, som syftar till att nå fram till ett skriftligt avtal, som representerar alla parters intressen. Det kan innebära att man kommer överens om anställningsvillkor, från servicenivåer till telefonabonnemang, eller även avtal om exempelvis försäljning eller ett äktenskap.

Avtalsuppgörelse 🗎

Betalningsfri månad

Betalningsfri månad innebär att man som kund väljer att inte betala räkningar – ofta kreditkort eller lån – under en viss månad enligt de regler som finns. Det innebär att man kan skjuta upp betalningen för ett tag, men att kunden fortfarande är skyldig att erlägga lika mycket pengar som det som står på räkningen.

Betalningsfri månad 🗎

Bindningstid

Bindningstid är ett samlingsnamn för en företags eller myndighets kontrakt till en levererant, t.ex. för att få en bestämd mängd av ett visst produkt eller tjänst. Kontraktet ger leverantören skydd i ett visst antal år, som ofta kallas bindningstid, och bygger ofta på att af de nödvändiga ingångsvillkoren är förhandlade direkt mellan parterna.

Bindningstid 🗎

Bolåneränta

Bolåneränta är interest rate eller ränta som används för att bestämma beloppet man ska betala varje månad för att betala ett bostadslån. Den består oftast av två delar: den allmänna räntan som är baserad på den generella marknadsräntan, och en rabatt som är baserad på låntagarens kreditvärdighet. Räntan ändras ibland beroende på rörlig eller fast ränta.

Bolåneränta 🗎

Erbjudande

Erbjudande är ett verb och det betyder att ett förslag eller ett bud ges att göra något. Det kan anges muntligen eller skriftligen. Erbjudandet kan göras av en person till en annan, företag till företag eller ett företag till en konsument. Erbjudandet innehåller vanligtvis stipendium för det man erbjuder men nivån på erbjudandet varierar.

Erbjudande 🗎

Fast ränta och rörlig ränta

Definition: En fast ränta är en ränta som förblir oförändrad under en bestämd tidsperiod, exempelvis 1, 2, 3, 5, eller 10 år.

Fast ränta och rörlig ränta 🗎

Hållbarhetskriterier

Hållbarhetskriterier är mått som används för att mäta hur hållbart ett företag, en organisation eller föremål är. Kriteriorna tar hänsyn till miljö- och samhällsansvar, ekonomi, teknik och andra faktorer som kan påverka en organisations förmåga att vara hållbar.

Hållbarhetskriterier 🗎

Handläggningstid

Handläggningstid är ett begrepp som syftar till den tid det tar för myndigheter eller organisationer att slutföra en viss process eller ett uppdrag. Handläggningstiden anges som den period det tar för att utvärdera, titta på och fatta ett beslut om ett visst ärende.

Handläggningstid 🗎

Hela lånetiden

Hela lånetiden är den tid som det tar för en låntagare att återbetala ett lån. Lånetiden kan inkludera ursprunglig ränta, amorteringar och eventuell omförhandling av det ursprungliga lånet. Hela lånetiden är beroende av lånebeloppet och detaljer om termen för lånet.

Hela lånetiden 🗎

Inkomstkrav

Inkomstkrav är ett begrepp som används för att beskriva de finansiella krav som ställs på en individ eller ett företag när man anser att den ska ha tillgång till visst beviljade resurser eller tjänster. Ett inkomstkrav beskriver vanligen de minimivärden eller gränsvärden som bör (eller överstigs) för att man ska uppfylla kraven.

Inkomstkrav 🗎

Justeringsperiod

Justeringsperiod är ett begrepp som används för att beskriva en tidsperiod då vissa ändringar kan göras i befintliga system eller planer. Under en justeringsperiod är det möjligt för organisationer, företag eller regeringar att göra nödvändiga förändringar för att anpassa sig till nya situationer.

Justeringsperiod 🗎

Kreditlimit

Kreditlimit är ett belopp som en bank ger en person som limit för potentiella kredituttag. Det definierar det maximalt tillåtna beloppet som kan tas ut med en kreditkorts eller ett kreditkort i form av kontokrediter. Kreditlimit anger även hur mycket som betalas på totala skyldigheter varje månad.

Kreditlimit 🗎

Kreditvillkor

Kreditvillkor är en förhandlad samling vilka regler som gäller vid utlåning av pengar eller i andra finansiella transaktioner. Kreditvillkor är specifika för tillfället då de upprättas och kan bestå av ett antal termer så som lånets löptid, ränta, amorteringar och säkerhet.

Kreditvillkor 🗎

Lån med anställningslös

Lån med anställningslös är ett finansiellt verktyg som innebär att en person som inte har en fast anställning eller inkomst ändå kan låna pengar för att uppfylla ett syfte såsom att köpa en bostad, att finansiera studier eller för att betala för ett stort köp. Lånet godkänns ofta på basen av personens kreditvärdighet, värdering av pengar som är tillgängliga, eventuella inkomststöd, etc.

Lån med anställningslös 🗎

Lån med försenad amortering

Lån med försenad amortering är en typ av lån som innehåller ett provisionsavtal som kräver att låntagaren betalar av sina rater först efter en viss period, till exempel när den nödvändiga säkerhetstiden har löpt ut. Perioden kan variera beroende på typer av lån och andra faktorer. Låntagaren slipper betala räntan men måste betala principalen vid slutet av perioden.

Lån med försenad amortering 🗎

Lån med ingen fast anställning

Lån med ingen fast anställning är ett lån som erbjuds till personer som saknar stabila inkomster från en vanlig fast anställning. Den här typen av lån baseras på den kreditiva historien hos den som söker och erbjuder kortare löptider och högre avgifter och ränta än traditionella lån.

Lån med ingen fast anställning 🗎

Lån med ingen inkomst

Lån med ingen inkomst är ett finansieringsalternativ där personer som inte har någon eller begränsad inkomst kan ansöka om ett lån. Låntagaren ges tillgång till pengar från en avlägsen kreditgivare som frivilligt beviljar lånet, trots att låntagaren saknar en giltig inkomst och kanske inte har någon kreditvärdighet eller kapital att erbjuda som säkerhet.

Lån med ingen inkomst 🗎

Lån med kort återbetalningstid

Lån med kort återbetalningstid är en typ av lån där den som lånat en summa pengar är skyldig att betala tillbaka lånet inom en relativt kort tid. Återbetalningstiden kan variera, men det brukar oftast ligga mellan 3 och 12 månader.

Lån med kort återbetalningstid 🗎

Lån med låg inkomst

Ett lån med låg inkomst är ett finansieringsalternativ som är tillgängligt för personer med låga inkomster, t.ex. arbetslösa eller pensionärer. Dessa typer av lån kan erbjuda låga räntor, minimumskrav på kreditvärdighet och särskilda förmåner som krävs för att hjälpa till att försörja individerna med nedsatt inkomst.

Lån med låg inkomst 🗎

Lån med låg ränta

Lån med låg ränta är ett samlingsnamn för en typ av finansiella produkter som är kapital som erbjuds till ett företag eller en person. Kapitalet är föremål för en hypotetisk avkastning som är lägre än marknadsintresset. Detta uppstår på grund av lägre krav för att låna ut pengar, vilket ger den lånande parten fördelar såsom lägre räntekostnader och bättre betalningsvillkor.

Lån med låg ränta 🗎

Lån med lång återbetalningstid

Lån med lång återbetalningstid är ett ekonomiskt begrepp som syftar till att borgenären erbjuder en låntagare längre betalningsplaner, normalt med längre återbetalningstid och ofta ett högre belopp för att förlängat tidsspannet.

Lån med lång återbetalningstid 🗎

Lån med sänkt ränta

Lån med sänkt ränta beskriver ett ekonomiskt system där långivare, vanligtvis en bank, ger låntagaren ett lån med en lägre ränta än vad som skulle ha utfästs vid normala omständigheter. Det betyder att den tillgängliga ekonomiska krediten är billigare att använda, vilket är ett tillvägagångssätt som har banat väg för stora investeringar och möjliggör ökad ekonomisk tillväxt och konsumtion.

Lån med sänkt ränta 🗎

Lån med skuldsaldo

Lån med skuldsaldo är en typ av låneavtal där en person eller organisation erhåller ett lån av en annan person eller organisation med förutsatt att de betalar tillbaka lånebeloppet plus ränta inom ett specifikt antal perioder som anges inom låneavtalet. Om låntagaren inte kan betala tillbaka hela lånebeloppet när den nämnda perioden löper ut, så återstår skuldsaldo som kvarstår och så kommer det att ökas med räntor som skall betalas regelbundet av låntagaren.

Lån med skuldsaldo 🗎

Låneansökan

Låneansökan är en formell begäran som individer eller företag formulerar för att erhålla ett lån från en finansiell institution, oftast en bank. Denna ansökan fungerar som en kommunikationskanal mellan låntagaren och långivaren och innehåller viktig information som långivaren behöver för att kunna fatta ett beslut. För att processa en låneansökan krävs det vanligtvis detaljerad information om bland annat önskat belopp, ändamål med lånet och grundläggande personlig och ekonomisk information. Denna information kan innefatta personnummer, dokumenterade inkomster och detaljer kring eventuella existerande skulder.

Låneansökan 🗎

Lånebelopp

Lånebelopp är det totala belopp som låntagaren tar ut i en låneavtal, eller det summa återbetalningen baseras på. Lånebeloppet inkluderar både det faktiska beloppet som låntagaren tar ut, samt avgifter som anges i kontraktet.

Lånebelopp 🗎

Lånebesked

Lånebesked är ett officiellt dokument som utfärdats av en långivare som godkänner eller avslår ansökan om lån. Dokumentet innehåller information om den beräknade räntan, månatliga betalningar, lånets löptid och lånebeloppet. Det är ett avtal mellan låntagaren och långivaren om att låntagaren kommer att betala för lånet.

Lånebesked 🗎

Låneförmedlare

Låneförmedlare är personer eller företag som presenterar olika lån till potentiella låntagarna. Uppgiften för en låneförmedlare innebär att sammanställa olika erbjudanden, informera om återbetalningsvillkor och rådgöra om olika lånealternativ. Detta ger möjlighet till enkel jämförelse av olika långivares villkor utan att konsumenten själv behöver leta upp ofta svårfinnade uppgifter.

Låneförmedlare 🗎

Låneförmedling

Låneförmedling är en tjänst som möjliggör för tillgångs- eller kreditupplåning mellan en eller flera parter. Denna tjänst fyller rollen som mellanhand, där förmedlaren erbjuder råd och information och samordnar parti lån i syfte att minimera risker och maximera fördelar för båda parter.

Låneförmedling 🗎

Lånekrav

Lånekrav är de kriterier som man som låntagare måste uppfylla för att få ett lån. Kriteriema innefattar oftast bevis på identitet och inkomst, samt en kreditkollen som indikerar att låntagaren har förmåga att betala tillbaka den utlånade summan. För större belopp per lån kan fler krav krävas så som pant i fastighet eller verifikation på övriga tillgångar och inkomster.

Lånekrav 🗎

Låneplattformar

Låneplattformar är digitala plattformar som möjliggör peer-to-peer (P2P) långivning. P2P långivning är en kostnadseffektiv finansieringsmetod som skapar och matar ett webb-baserat öppet marknadsföringssystem för långivare och låntagare att interagera direkt. Det möjliggör låntagare att ansöka om ett lån och för långivare att granska och utvärdera potentiella låntags ansträngningar för att göra smarta investeringsbeslut.

Låneplattformar 🗎

Låneutbetalning

Kreditutbetalning Låneremission Utlåning Kreditgivning Kredittilldelning Finansiering

Låneutbetalning 🗎

Maximal belåning

Maximal belåning är en term som används inom psykologi, ekonomi och marknadsföring för att beskriva det bästa resultat som uppnås eller det högsta möjliga intryck som nås. Det syftar till att få den största vinsten med minsta möjliga insats.

Maximal belåning 🗎

Nominell ränta

Nominell ränta är den i statistiken rapporterade procentsatsen för ett lån, en investering eller en obligation som den nominella räntan är ansluten till. Nominell ränta är ofta förenad med ett lån, lån, lager eller obligation och är inte den aktuella marknadsräntan.

Nominell ränta 🗎

Offert

Ett exempel på en typisk offert skulle kunna vara: ”Jag skickar dig en offert för att designa ditt företags webbplats. Kostnaden för denna tjänst är $200, plus en extra avgift på $50 för underhåll och support. Offerten är giltig i 30 dagar, vilket ger dig tid att överväga om du vill acceptera vårt erbjudande.” Ett annat exempel på en offentlig upphandlingsoffert är när Amazon Inc. år 2020 offentliggjorde sitt upphandlingsförslag till den amerikanska regeringen om att tillhandahålla en snabb och miljövänlig transporttjänst. Offerten, som framställdes i samarbete med Kuiper Systems och mu Aerospace, syftade till att övertyga de federala myndigheterna om att anlita Amazon för deras logistikbehov. Denna offert inkluderade komplexa villkor och krav för att tillgodose regeringens specifika behov.

Offert 🗎

Oföränderlig ränta

Oföränderlig ränta är en form av ränta som överenskommits mellan ett kreditgivande institut och en låntagare, och är detsamma under hela lånets löptid. Räntan är oföränderlig, oavsett om andra räntor på marknaden eller hur lång tid som går. Beroende på typen av avtal kan oföränderliga räntor vara höga eller låga.

Oföränderlig ränta 🗎

Omförhandla

Omförhandla är ett verb som används för att beskriva att man förnyar och justerar villkoren i ett avtal eller en uppgörelse. Det kan innebära att man tar bort några punkter helt eller ändrar dem, eller att det läggs till några, som blev överenskomna efter att överläggningar hade avslutats.

Omförhandla 🗎

Preliminärt lånebesked

Preliminärt lånebesked är ett lånesvar från en långivare som grundar sig på ett enskild individs ekonomiska ställning. Det ger en förlängd uppfattning om individens förmåga att låna ett bestämt belopp. Det ger även nödvändig information om villkoren för lånet, vilket innebär varor som ränta, räntesatser och avtalade betalningsningsplaner.

Preliminärt lånebesked 🗎

Räntebindningstid

Räntebindningstid är ett begrepp som beskriver den period, när en viss räntesats är bunden till ett bankkonto. Under den angivna tiden är det inkomna saldot på kontot föremål för samma räntesats. Räntebindningstiden är typiskt för sparprodukter som konton med insättningsgaranti och fasta räntebindningar där finansinstitutet garanterar räntan för en angiven tidsperiod.

Räntebindningstid 🗎

Räntejustering

Räntejustering är att förändra räntan som gäller för en låntagare. Det sker vanligtvis så att långivaren, som är bonden, anpassar räntan baserat på current önskemål och marknadsförutsättningar. En räntejustering ger både långivaren och låntagaren fördelar. För bonden innebär det att han kan säkra sin investering genom att anpassa räntan till fördelaktiga nivåer. För låntagaren innebär det att han kan få en mer önskvärd ränta, vilket sjunker kostnaderna för ett lån.

Räntejustering 🗎

Räntetyp

Räntetyp är ett begrepp som används för att beskriva typer av räntor som har applicerats till ett specifikt lån eller investering. Det är antalet priser som betalas för att ta ut ett lån eller placerar en investering. Det kan variera från avkastning till felaktiga belopp, beroende på vilken typ av ränta som används.

Räntetyp 🗎

Säkerhetskrav

Säkerhetskrav är villkor som definierar de egenskaper ett ekonomiskt system måste ha för att skydda den information som ingår, samt uppfylla andra typer av krav som är relevanta för att säkerställa systemfunktionalitet och skydd mot cyberattacker. Säkerhetskrav kan även användas när det gäller att styra företags ekonomiska risker.

Säkerhetskrav 🗎