Avtalsprövning

Definition av Avtalsprövning

Avtalsprövning är ett lagligt begrepp som syftar till att se över de olika avtal som sätts upp mellan två eller flera partier. Syftet med avtalsgranskning är att säkerställa att avtalen följer allmänna lagar och regler och att alla parter är skyldiga att uppfylla villkoren i den överenskomna avtalet inom lovens ramar.

Exempel på sammanhang

Det kan vara nödvändigt att göra en avtalsprövning innan man ingår ett avtal. Företag och organisationer behöver ofta kontrollera tejpdokument, affärsförande för att säkerhetsställa att avtalen uppfyller gällande lagstiftning för att undvika olagliga avtal.

2006 skedde en viktig rättshänderelse kring filialer då Högsta Domstolen prövade frågan om ett företags filial i det andra länder är skyldig ta vara på kontraktsvillkoren som företaget har med staten. Detta skedde med stöd från den Europeiska Unionens lagar om fri rörlighet samt de nationella avtalens bestämmelser om filialernas skuldsattness gentemot staten.

Relaterade ord

  • Kontraktsgranskning
  • Avtalsskötsel
  • Avtalssyn
  • Avtalstolkning
  • Avtalsbedömning