Kreditupplysning

Här hittar du en samling av termer och definitioner som hjälper dig att förstå processen för kreditupplysning, hur den fungerar och vilken roll den spelar i din ekonomiska hälsa. Sidan är skapad för att ge dig en grundläggande förståelse för hur kreditupplysningsföretag samlar in och analyserar din ekonomiska information, och hur denna information används av långivare, hyresvärdar och andra aktörer för att bedöma din kreditvärdighet.

Anmärkning

Anmärkning är en kommentar eller fråga som man framför för att fokusera eller ifrågasätta något. Anmärkningar kan användas för att uttrycka uppmärksamhet för något specifikt, eller för att belysa något som inte är bra eller obehagligt.

Anmärkning 🗎

Betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning är ett dokument som visar att en person eller organisation har brustit i att betala en skuld åt en annan. Informationen är tillgänglig för bankinspektörer, kreditupplysningsföretag, långivare och andra affärsrelaterade organisationer.

Betalningsanmärkning 🗎

Credit Score

En kreditvärdighet eller kreditpoäng är ett statistiskt mått som bedömer risken att en enskild person är en lovande kreditgivare, utgående från deras historiska betalningsvanor. En persons kreditvärdighet bestäms vanligtvis av kreditberegningsföretag som Equifax, Experian och TransUnion.

Credit Score 🗎

Dålig betalningshistorik

Dålig betalningshistorik innebär att man har missat att betala sina räkningar eller skulder. Det är ett sammansatt begrepp som inkluderar alla historiska transaktioner där en person eller ett företag har gjort lånade pengar, men inte fullgjort sin del av köpet eller åtagandet. Det kan också syfta till tidigare och nuläge inkomna betalningar.

Dålig betalningshistorik 🗎

Dålig kreditvärdighet

Dålig kreditvärdighet är ett mått på en persons eller organisationers förmåga att betala tillbaka lånade pengar. En person som uppvisar dålig kreditvärdighet visas genom att de har en låg poäng på en kreditupplysning och kan ha problem med att få lån, ta del av räntesänkningar eller ta ut högre lånbelopp.

Dålig kreditvärdighet 🗎

Deklaration

En deklaration är en offentligt uttalad eller skriftlig förklaring som består av ett dokument, meddelande eller uttalande som avgör ett mål. Det är ofta används i politiska, sociala eller juridiska sammanhang. De kan användas för att uttrycka allmänna åsikter, godkänna ett kontrakt, inledningsvis konflikter eller förklara lagar.

Deklaration 🗎

Djupanalys

Djupanalys är en process som kommer att studera ett ämne eller ett fält mycket noggrant för att få en djupare förståelse. Det här är ofta gjord via utförande av vetenskapliga tester och experiment, som kan kräva mycket tid och energi och kunskap för att få ut korrekta resultat. Det är vanligen använt vid verkställande och strategisk planering och är ofta ett verktyg som företag använder för att hjälpa dem att effektivisera deras rutiner.

Djupanalys 🗎

Förhandsbesked

Förhandsbesked är ett anslag, ett officiellt meddelande från myndigheter eller offentliga instanser som anger instruktioner, policyer eller andra förslag som är giltiga fram till att de ändras eller upphävs. Förhandsbeskedet har formen av ett skriftligt dokument och det innehåller vanligtvis detaljer om varför beskedet är giltigt, förutom det som specifikt definieras.

Förhandsbesked 🗎

Kreditbedömning

Kreditbedömning är en process när en finansiell institution genomför en noggrann bedömning av företagets eller enskildas kreditvärdighet. Genom kreditbedömning kan finansinstitutet ta reda på den ökade risken att Finansiella skulder och lån ej återbetalas i tid.

Kreditbedömning 🗎

Kreditbetyg

Kreditbetyg är en bedömning som görs för att indikera en persons eller företags ärlighet och lojalitet att återbetala lån och skulder. Det är ett system som används för att gradera kreditvärdighet. Betyget baseras oftast på kredituppgifter och historiska finansiella transaktioner.

Kreditbetyg 🗎

Kredithistorik

Kredithistorik är en sammanställning av en individs historik gällande användning och hantering av kredit. Den inkluderar uppgifter om tidigare och nuvarande skulder, betalningshistorik, antalet och typerna av krediter en person har, samt huruvida de har skött sina återbetalningar i tid. Denna information används av kreditupplysningsföretag för att bedöma en individs kreditvärdighet, vilket i sin tur hjälper banker och andra finansinstitut att avgöra risken för att låna ut pengar till personen.

Kredithistorik 🗎

Kreditkontroll

Kreditkontroll innebär att företag eller individer som söker kredit måste genomgå en noggrann undersökning för att få godkännande. Detta syftar till att se till att de som söker kredit har de ekonomiska förutsättningarna att betala fakturan. Kreditkontroll består av olika åtgärder, såsom kreditupplysningar, undersökningar av finansiella poster och ekonomiska historier och validering/granskning av andra relevanta dokument som stöder en individs eller företags kreditbetyg.

Kreditkontroll 🗎

Kreditprövning

Kreditprövning är en process som analyserar och bedömer en individs ekonomiska historia och kredithistorik för att avgöra om de är lämpliga för att ta ett lån eller kreditkort. Information såsom inkomst, skyldigheter, betalningshistorik och krediter används för att hjälpa långivare att besluta om individens förmåga att uppfylla betalningsförpliktelserna som tillhör ett lån eller kreditkort.

Kreditprövning 🗎

Kreditscoring

Kreditscoring är en metod som syftar till att förutse en person eller organisations förmåga att betala tillbaka ett lån eller skuld. Metoden använder en poängskala, som vanligtvis är mellan 300 och 850, för att mäta kreditrisken. Ju högre poäng, desto mer sannolikt är det att mottagaren har god kredit och troligtvis kommer att genomföra den avtalade betalningen.

Kreditscoring 🗎

Kreditupplysning

Kreditupplysning innebär att få information om en persons eller ett företags ekonomiska förutsättningar från upplysningsföretag - som främst samlar informationen från olika banker, kreditkortföretag, försäkringsbolag och myndigheter. Det är t.ex. sådan information som banker, företag m.fl. använder sig av för att avgöra om de ska bevilja lån, krediter m.m. till den aktuella personen eller organisationen.

Kreditupplysning 🗎

Kreditvärdighet

Kreditvärdighet är ett uttryck som används för att beskriva en persons eller ett företags förmåga att återbetala lånade pengar. Det avgörs vanligen av en kreditupplysning som kontrollerar den tillgängliga ekonomiska data, rapporteringen av de tidigare lånen och andra referenser. Kreditväardighet analyseras även med kreditvärderingspoäng, såsom FICO-värdet, som sedan ger betyg på en person eller business kredit-historia.

Kreditvärdighet 🗎

Lån med betalningsanmärkning

Lån med betalningsanmärkning är en form av lån som getts till en person som hade problem att betala av ett lån tidigare. När det händer, registreras en notering i kreditupplysningsföretagets register, detta gör att låntagaren får problem att beviljas lån med lägre ränta och övriga villkor. Betalningsanmärkningen syftar till att informera potentiella kreditgivare att denne hade svårigheter att betala sina skulder en gång i tiden.

Lån med betalningsanmärkning 🗎

Lån med betalningsanmärkning utan uc

Lån med betalningsanmärkning utan uc är en typ av lån som kan erhållas trots att man har haft ett eller flera skulder som gått till inkasso tidigare. Den organisation som bedömer låntagarens betalningsförmåga vid ansökan av sådan lån är inte UC, utan istället någon annan kreditupplysningsfirma.

Lån med betalningsanmärkning utan uc 🗎

Lån med låg kreditvärdighet

Lån med låg kreditvärdighet är lån som erbjuds personer som har en sämre kreditvärdighet. Det innebär att personen prioriteras lägre när det gäller att få ett lån, eftersom denne har visat tecken på sämre återbetalningsförmåga i framtiden. Att få ett sådant lån kan ofta vara svårare och i de flesta fall har det högre räntekostnader jämfört med andra typer av lån.

Lån med låg kreditvärdighet 🗎

Lån med sänkt kreditvärdighet

Lån med sänkt kreditvärdighet är ett lån från en kreditgivare där låntagaren har tagit på sig att lösa räntan för ett lån genom att ge kreditgivaren någon typ av garanti eller pant om att lånet kommer betalas tillbaka. Det är vanligen mycket högre än rentan på ett vanligt lån, eftersom det finns en större risk för misslyckande inom betalningarna.

Lån med sänkt kreditvärdighet 🗎

Låna utan UC

Låna utan UC står för låna utan kreditupplysning. Det innebär att en långivare eller ett företag inte kommer att ta en kreditprövning vid en låneansökan. Det här kan vara till förmån för personer med dålig kredithistorik eller personer som inte har ett inga återbetalningsvillkor som kan kontrolleras.

Låna utan UC 🗎

Skuldkvot

Skuldkvot är ett ekonomiskt mått som används för att mäta relationen mellan en nationell eller enskild hushållens skulder och tillgångar. Det är ett uttryck för hur mycket skulden ökar i förhållande till hushållens totala nettovärde och indikerar den allmänna återbetalningsförmågan.

Skuldkvot 🗎

Tillsvidareanställning

Tillsvidareanställning är en form av anställning där anställningsförhållandet endast kan upphöra genom uppsägning från arbetsgivaren eller om den anställde själv begär att bli uppsagd. I vissa fall kan det också krävas samtycke från båda parter för att avsluta anställningen.

Tillsvidareanställning 🗎

UC-betalningsanmärkning

UC-betalningsanmärkning är en notering som visas i en kreditupplysning för att informera om ett gammalt oförklarat eller obetalt skuldbelopp. Den noteringen finns kvar under fyra år eller tills skulden har blivit betald.

UC-betalningsanmärkning 🗎

UC-kreditupplysning

UC-kreditupplysning är en sammanfattning av en persons ekonomiska information som sammanställs i ett upplysningsföretag, som bland annat kan användas för att bestämma om en person är lämplig för att få ett kreditfacitligt eller något annat som kräver upplysning om ekonomisk historik. Upplysningen kan visa tidigare skulder, eventuella betalningsanmärkningar och det aktuella saldot på krediter från flera organisationer.

UC-kreditupplysning 🗎

UC-skuldsaldo

UC-skuldsaldo är det sammanlagda beloppet som en person är skyldig UC, det vill säga Upplysningscentralen, efter att de har betalat sina skulder. Om inte hela skulden betalats inom den viss tid som fastställts av UC, vilket är cirka 30 dagar, kan ett UC-skuldsaldo visas på personens UC-rapport.

UC-skuldsaldo 🗎