Säkerheter

Här hittar du en samling av termer och definitioner som hjälper dig att förstå vad säkerheter är och hur de används inom finans och långivning. Sidan är skapad för att ge dig en grundläggande förståelse för hur säkerheter fungerar som en garanti för att skydda långivare mot potentiella förluster i händelse av att låntagaren inte kan betala tillbaka lånet.

Annan säkerhet

Annan säkerhet är ett begrepp som refererar till extra skydd och säkerhetsföreskrifter som införs för att skydda värdefull eller sensibel information. Skyddet bör tillämpas utöver de traditionella säkerhetsmetoderna som vanligtvis används för att skydda data.

Annan säkerhet 🗎

Autentisering

Autentisering är den process som används för att bekräfta identiteten hos en person eller parti genom att verifiera giltigheten av sina uppgifter. Processen godkänner eller tillåter auktoriserad tillgång till vissa data eller system när personen eller partin är legitimerad. Autentisering är ett sätt att säkra system mot obehörig tillgång.

Autentisering 🗎

Avvecklingskostnad

Avvecklingskostnad är ett ekonomiskt uttryck som refererar till kostnaden för att stänga ner en verksamhet eller avsluta en affärsrelation. De kostnader som är relaterade till avveckling kan innefatta arvoden som betalas till personal eller andra miljörelaterade utgifter för att stänga ned en verksamhet.

Avvecklingskostnad 🗎

Avvecklingsvärde

Avvecklingsvärde är ett begrepp relaterat till finansiell reporting som innebär värdet av ett visst tillgångsavtal, till exempel aktier eller skulder, när finansiella rapportering sker på balansdagen. Det kan mätas som summan av de nuvarande kontanta tillgängar som beloppet avge från det tillgångsavtalet när kontraktet upphör. Avvecklingsvärdet används för att uppskatta vinst eller förlust på en viss tillgång som rapporteras.

Avvecklingsvärde 🗎

Bankgaranti

En bankgaranti är ett finansiellt avtryck som lämnas av en banker eller annan finansiell institution till ett företag eller en enskild person som ger dem finaniell säkerhet. Bankgarantin kan innebära att banken står som borgen för någons skulder, eller att de garanterar ett företags kontrakt med en kund. Om den som har garantin inte kan uppfylla sin del i kontrakten så står banken för skadestånd eller förlust som kan uppstå.

Bankgaranti 🗎

Bolånebrev

Bolånebrev är ett dokument som skrivs ut av en kreditgivare som en kund har ansökt om från lånen för att buy-to-let eller för att köpa en fastighet som investering. Brevet ger låntagaren detaljerad information om de villkor som är förknippade med lånet, inklusive löptiden, det nominella beloppet, räntan och terminskostnaderna.

Bolånebrev 🗎

Borgen

Borgen är ett löfte från en person att gå in som skyldig för servicen av en skuld från en annan person. En borgen är ansvarig för skulden och alla räntekostnader i händelse av att låntagaren inte kan eller vill betala.

Borgen 🗎

Borgensman

Borgensman är en person som går in som borgen för någon annan och tar på sig ekonomiskt ansvar för personen. Det kan innebära att borgensmannen ger en ekonomisk garanti för en annan persons åtagande, eller åtar sig att betala eventuella skulder som den andra personen inte kan betala.

Borgensman 🗎

Bostadshypotek

Bostadshypotek är ett lån som man tar ut för att köpa en bostad. Lånet finansieras från banken och säkerställs av bostaden som går som säkerhet för lånet. Det är ett av de vanligaste sätten som folk finansierar köpet av en bostad.

Bostadshypotek 🗎

Debenture

Debenture är ett finansiellt instrument som vanligtvis är skapat av företag som är beviljade genom utgivande av en skuldinstrumentförsäkran. Det delas vanligtvis ut till investerare som ett lån och ger dem rätt att hävda betalning för sina investeringar i företaget. Det innebär att debenturer ger investerare direkt återbetalning på sina investeringar när det fortgående lånet betalas tillbaka.

Debenture 🗎

Deponering

Deponering är upplåtelse av en egendom eller rättigheter till säker förvaring hos en myndighet, bank eller annan organisation som står under offentlig tillsyn. Förvaringen sker ofta för att uppfylla skattemässiga, juridiska eller regelbundna krav.

Deponering 🗎

Dold säkerhet

Dold säkerhet syftar på säkerhetsfunktioner som är aktiva samtidigt som de inte är synliga. Syftet är att skydda system mot försök till intrång och åtkomst som inte är autentiserade.

Dold säkerhet 🗎

Egendomsskydd

Egendomsskydd är principen som hävdar att eller gör det möjligt för enskilda personer att äga sina tillgångar, till exempel egendom, privat. Detta skydd kan ge beskydd för olika former av rättigheter som exempelvis ejendomsretten och skydd mot olaglig konfiskering och avstjälningar.

Egendomsskydd 🗎

Enkrona

Enkrona är den lägsta myntenhet som används i Sverige och är värd ett öre. Myntet har samma utseende som de större mynt en femkrona, tioöring, 25öring och femtiolapp mynt, men är mindre i storlek.

Enkrona 🗎

Garanti

Garanti är ett ord som används för att beskriva ett försäkringsavtal, i vilket en part går med på att uppfylla eller säkerställa något, som inte ansvarar någon annan. Det kan till exempel innebära att man garanterar kvaliteten på varor eller tjänster, eller att man uppfyller slutliga betalningsbetingelser.

Garanti 🗎

Inteckning

Inteckning är ett lagligt bindande avtal som en givare, såsom en bank, förser sig med rätt till att ta över det egendom som har använts som säkerhet för att säkra ett lån. Om uppgifterna i lånet inte längre uppfylls, tillåter det den givande parten att kräva rätt att ta över egendomen eller fastigheten för att bibehålla ersättningen. Inteckningen består flera komponenter, inklusive prestanda, betalningsskyldighet och styrka.

Inteckning 🗎

Inteckningssäkerhet

Inteckningssäkerhet är ett begrepp som används inom finansiell rådgivning. Det är en form av garanti som tillhandahålls för att säkerställa att en motpart som begärs betala tidigare uppgjorda skulder/förpliktelser. Inteckningssäkerheten är avsedd att stödja de befintliga rättigheterna hos en skuldmottagare.

Inteckningssäkerhet 🗎

Kausjon

Kausjon är en garanti som lämnas av en person eller organisation att ett åtagande eller kontrakt kommer att uppfyllas. Kausjonen kan användas som alternativ till medel för att betala en kostnad (t.ex. borgensåtaganden) eller som säkerhet för att ett avtal, en gäld eller andra förpliktelser kommer att uppfyllas.

Kausjon 🗎

Lån med borgenär

Lån med borgenär är en form av finansiering där en borgenär ställer tillgångar som säkerhet för att garantera att en låntagare betalar tillbaka ett lån till en utlånare. Borgenären ges möjlighet att bli ansvarig för att betala tillbaka lånet om låntagaren inte gör det.

Lån med borgenär 🗎

Lån med kontantinsats

Lån med kontantinsats är ett lån som gör att låntagaren kan använda en del av sina egna pengar för att finansiera sin köpare. Låntagaren måste betala en första insättning för att låna mer än värdet av de pengarna. De övriga pengarna behöver sedan betalas tillbaka med ränta till långivaren.

Lån med kontantinsats 🗎

Lån med utan säkerhet

Lån med utan säkerhet är en typ av lån där låntagaren inte krävs att ge någon form av säkerhet eller säkerhetsställning, som i exempelvis en fastighet eller en liknande tillgång, för att garantera återbetalningen av det lånade beloppet. De får ofta högre räntor och mindre omfattning än andra former av lån.

Lån med utan säkerhet 🗎

Låna utan säkerhet

Låna utan säkerhet innebär att en låntagare inte behöver ange någon ekonomisk säkerhet för att få lånet godkänt. Det innebär att det finns ett högre risktagande från långivarens sida, då denne inte kan garantera att låntagaren faktiskt kommer betala tillbaka.

Låna utan säkerhet 🗎

Pantbrev

Pantbrev är en aktiemäklagares dokument som kan användas som ett säkerhetsåtagande för en långivarna finansiering. Pantbrevet ger långivaren rätt att ta in egendom eller tjänster för att finansiera obligationslånen. Om låneföretaget eller personen som lånar pengar inte kan betala tillbaka lånet, har långivaren panträtt och kan ta den överenskomna egendomen, oftast fastighet, som betalning.

Pantbrev 🗎

Personlig borgen

Personlig borgen är en frivillig åtagande från en borgen, som förbinder personen att betala ett skuldbelopp direkt till kreditgivaren om den ansvariga personen inte betalar. Personen som står som borgen kan bli skyldig att betala beloppet helt eller delvis, beroende på den specifika avtalade borgensarrangemanget.

Personlig borgen 🗎

Prioritetsordning

Prioritetsordning är en ordning som anges för att avgöra huruvida en refererad aktivitet ska genomföras eller ej. Det kan också användas för att identifiera vilka aktiviteter som är viktigast och ska genomföras först. Det hjälper beslutsfattare att avgöra om ett visst projekt ska genomföras eller inte.

Prioritetsordning 🗎

Säkerhet

Säkerhet är ett koncept som syftar till att skydda tillgångar och bevara mot oönskade förändringar, skador eller hot. I ett ekonomiskt sammanhang kan säkerhet relateras till både maskiner, it-system, processer, information, värdepapper, säkerhetscertifikat etc. I det stora hela syftar säkerhet till att skydda företagets ekonomiska intressen.

Säkerhet 🗎

Säkerhetsrealisation

Säkerhetsrealisation är processen att omvandla finansiell säkerhet till kontanta medel eller ekonomiska tillgångar. Processen görs ofta för att förbättra ett företags ekonomi, men ibland innebär den att en investerare tar ut sina tillgångar på grund av osäkerhet.

Säkerhetsrealisation 🗎

Ställd säkerhet

Ställd säkerhet innebär att en person eller organisation som lånar pengar från en annan person eller organisation måste ställa någon form av säkerhet för att en annan person eller organisation ska godkänna lånet. Säkerheten kan vara i form av pengar, aktier, fastigheter eller andra tillgångar som långivaren kan hävda om de skyldiga inte kan betala tillbaka lånet.

Ställd säkerhet 🗎

Statsgaranti

En statsgaranti är en garanti som en stat ger för betalningar som görs av sina myndigheter. Den ger skydd åt en låntagare eller annan part som uppnår ett kontrakt med regeringen och garanterar betalning om myndigheten inte uppfyller sina åtaganden.

Statsgaranti 🗎

Tilläggssäkerhet

Tilläggssäkerhet är en form av användarsäkerhet som syftar till att skydda information och system mot förbiseende, misstag, eller vårdslöshet. Med tilläggssäkerhet kan system också skyddas mot oavsiktliga och illvilliga förändringar som skulle kunna leda till auktorisationer, bristande integritet eller sensibel information.

Tilläggssäkerhet 🗎

Tillgångsgaranti

Tillgångsgaranti är en tyyp av försäkring som ger skydd mot förluster orsakade av skador på en persons egendom eller andra tillgångar. Den skadade personens förluster ersätts vanligtvis vid en avgift som betalas till försäkringsbolaget, som då tar hand om alla kostnader för att ersätta den skadade personens tillgångar.

Tillgångsgaranti 🗎

Tredjepartssäkerhet

Tredjepartssäkerhet är ett säkerhetstänkande som syftar till att skydda data som ägs av eller tolkas av en tredje part. Detta innebär att skyddas mot obehörig åtkomst, ändringar, inkräktande, manipulation av data av obehöriga personer eller grupper. För att tillhandahålla bästa möjliga dataskydd använder många organisationer så kallade "tredjeparts regler" för att säkerställa hanteringen av data som kontrolleras, eller kontrolleras, av tredje parter.

Tredjepartssäkerhet 🗎

Värdering

Värdering är ett begrepp som refererar till att bedöma värdet av något. Det kan användas för att avgöra värdet eller intresset för en förmåga, en produkt eller ett system, ett företag eller ett annat finansiellt instrument. Värderingen kan också förstås som att underskatta storleken, priset eller kvaliteten hos en viss sak.

Värdering 🗎