Avgifter och kostnader

Här hittar du en samling av termer som relaterar till olika typer av kostnader. Vi har inkluderat förklaringar på varje term för att hjälpa dig att förstå deras betydelse och hur de kan påverka din ekonomi.

Aktuella räntekostnader

Aktuella räntekostnader är de kostnader som är förknippade med kakor som en organisation eller ett företag måste betala för att låna pengar. Det inkluderar både den nominella räntan och de avgifter som tillkommer vid lån.

Aktuella räntekostnader 🗎

Amorteringsavgift

Amorteringsavgift är en avgift som planeras in som ett kostnadsjustering av en låntagare på ett lån som säkerställer att dennes betalningar sker inom uppsatt tid. Denna typ av avgift är ofta annorlunda beroende på den tid som ägare har för att betala tillbaka sin skuld.

Amorteringsavgift 🗎

Amorteringsräntekostnad

Amorteringsräntekostnad är ett begrepp som syftar till den intäktsfördelning som företag gör för att minska kostnaderna för sina lån. Det innebär att företaget fördelar inlåningskostnaden - det vill säga den intresserade som de betalar till sin långivare - mellan olika delar av lånedokumentet (amortering, räntor) och amorteringskostnaden. Detta gör att företaget kan uppnå en mer effektiv skuldförvaltning.

Amorteringsräntekostnad 🗎

Annuell kostnad

Annuell kostnad är ett samlingsnamn som används för att beskriva alla kostnader ett företag eller en enskild person har gjort under ett år. Kostnaderna inkluderar alla regelbundna utgifter för tjänster, reparationer, föryngringsarbete eller tillgångar som anskaffats.

Annuell kostnad 🗎

Ansökansavgift

Ansökansavgift är en avgift som uppkrävs när man ansöker om något. Det kan vara en avgift för att ansöka om ett visum eller att söka till en högskola eller institution. Avgiftens storlek beror ofta på vilken typ av ansökan det rör sig om.

Ansökansavgift 🗎

Arbetsgivaravgift

Arbetsgivaravgift är en avgift som arbetsgivare i Sverige är skyldiga att betala till staten varje månad. Den avser att finansiera den svenska socialförsäkringen och består av olika typer av avgifter för att täcka pensionssystem, inkomstomfördelningssystem, socialbidrag och andra utgifter för samhällets välstånd. Den fastställs årligen och kan omfatta företag från alla branscher och alla storlekar.

Arbetsgivaravgift 🗎

Avdragsgill kostnad

Avdragsgill kostnad är ett begrepp som beskriver en kostnad som går att avdragaren får dra av i skatt. Dessa kostnader är helt eller delvis gångbara som skatteavdrag. Vanliga avdragsgilla kostnader inkluderar saker som resekostnader, underhållskostnader, läkemedelskostnader och hyra.

Avdragsgill kostnad 🗎

Avdragsgill räntekostnad

Avdragsgill räntekostnad är begreppet för reella kostnader för att låna pengar som kvalificerar vara skatteavdrag för beskattning. En organisation eller individ kan spara skatt genom att dra av kostnaderna i samband med att låna pengar från sitt skattebelopp.

Avdragsgill räntekostnad 🗎

Avgift

Avgift är ett engelskt lånord som kommer från frasen "avgift på huvud", som betyder betalning för något. Orden är ett substantiv som syftar till en summa pengar som betalas för att få tillgång till ett tjänst, ett produkt eller en annan typ av bekvämlighet.

Avgift 🗎

Avgiftsbelagd

Avgiftsbelagd är ett adjektiv som innebär att en produkt eller tjänst är licensierad under myndighetslagar som innehåller avgifter eller skatter. Det kan även betyda att det finns ytterligare böter som avsatts för verksamheten.

Avgiftsbelagd 🗎

Avgiftsfri

Avgiftsfri är en term som används för att beskriva något som inte har någon avgift eller kostnad. Det betyder att det är helt gratis att ta del av det som erbjuds.

Avgiftsfri 🗎

Aviavgift

Aviavgift är en skatt som införs på flygtrafiken riktad åt valda flygplatser eller flygbolag. Denna avgift tillfaller då statens kassakista för att därigenom finansiera olika statliga ärenden. Det kan handla om alltifrån militära ärenden till samhälls- eller kulturprojekt.

Aviavgift 🗎

Bonus

Bonus är ett ord som brukar användas för att beskriva en extra belöning som ges för att uppmuntra ett beteende eller ytterligare förbättra en situation. Den extra belöningen kan komma i form av pengar, produkter, tjänster, poäng eller liknande.

Bonus 🗎

Debitering

Debitering är ett ekonomiskt begrepp som beskriver processen att debitera kunder/köpare för produkter och tjänster som de har använt. När en person/företag debiterar en annan betyder det att denne som används kontot drar in pengar. Debitering är vanligt förekommande vid kontoutdrag eller i fakturor.

Debitering 🗎

Dockningsavgift

Dockningsavgift är en avgift som krävs för att använda en utdelningsstation eller terminal. Avgifterna varierar beroende på vilken typ av företag som tillhandahåller tjänsten eller var dockningsstationen är belägen. Det kan till exempel upptas skyldighetsbetalningar eller administrativa avgifter för att få tillgång till tjänsten. Dockningsavgifterna varierar också beroende på storlek, vikt och typ av fartyg som ansluter till dockningsstationen.

Dockningsavgift 🗎

Dold avgift

Dold avgift är en kostnad eller skatte som konsumenter är ovilliga att betala. Den är dolt inom den totala prislappen, vanligtvis i form av skatt eller avgifter som inte är omedelbart tydliga för köparen. Dolda avgifter gömmer ofta produktens verkliga pris och faktiska kostnad för konsumenten.

Dold avgift 🗎

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta, ibland känd som förfalloränta, är en årlig räntesats som kan läggas på ett lån för att förhindra att låntagaren fördröjer betalning. Dröjsmålsräntan är antingen ett årsbelopp som ska betalas av låntagaren eller det är en procentuell avgift som ska betalas baserat på det ackumulerade skuldbeloppet.

Dröjsmålsränta 🗎

Egenavgifter

Egenavgifter är skatter och avgifter som ska betalas av enskilda eller företag. De innefattar ofta både regelbundna avgifter och betalningar för enstaka transaktioner, som att köpa en ny bil eller ett köp av ett fastighetslån. Egenavgifter är på grund av de som personen eller företaget är skyldiga att betala för att bevara eller uppfylla lagstiftning.

Egenavgifter 🗎

Engångsavgift

Engångsavgift är en enstaka avgift som betalas in vid ett visst tillfälle. Avgiftens storlek beror på föremålet för betalningen och syftet med köpet, tjänsten eller avtalet. Det kan vara något som ryms inom ekonomiska, juridiska, tekniska eller mänskliga områden.

Engångsavgift 🗎

Etableringsavgift

Etableringsavgift är en avgift som ska betalas för att etablera ett företag eller en verksamhet. Den är oftast förknippad med tillstånd eller licensiering, och ska täcka alla kostnader kopplade till processen. Avgiftens storlek och villkor varierar beroende på vilken typ av verksamhet det gäller, och om det gäller en ny eller befintlig verksamhet.

Etableringsavgift 🗎

Etableringskostnader

Etableringskostnader är de initiala kostnader som uppstår när en företagare startar ett företag, eller ett annat affärsföretag. Det inkluderar inträdesavgifter, startkostnader så som tvistlösning och juridiska konsultationer.

Etableringskostnader 🗎

Extrakostnad

En extrakostnad är någon eller några utgifter som inte är planerade eller förväntade, men som måste betalas för att klara en aktivitet.

Extrakostnad 🗎

Extrautgift

Extrautgift är ett ekonomiskt begrepp som beskriver en utgift som man inte har räknat med eller planerat för. Det kan också vara något som läggs till den vanliga utgiften för att förbättra denna.

Extrautgift 🗎

Försäkringskostnad

Försäkringskostnad är en samling kostnader som uppstår när man tecknar en försäkring. Det inkluderar försäkringspremier som betalas till försäkringsbolaget, försäkringsadministrativa kostnader och andra typer av avgifter som kan påföras.

Försäkringskostnad 🗎

Försäkringspremie

Försäkringspremie är det pris som en person eller en organisation betalar till ett försäkringsbolag för att säkra ekonomisk ersättning vid skada eller störning. Försäkringspremien är utformad för att täcka olycksrisker, till exempel ett hus som förstörs vid en naturkatastrof.

Försäkringspremie 🗎

Förseningsavgift

Förseningsavgift är en monetär straff som applikeras när en medborgare inte följer en viss skyldighet eller åtgärd inom viss tidsspann. Det kan vara det som omfattas av lagen eller regler som har införts av tjänstemän. Förseningsavgift ges som en åtgärd för att främja att man följer de regler och villkor som är satta upp.

Förseningsavgift 🗎

Förvaltningsavgift

Förvaltningsavgift innebär ett belopp som tas ut för att täcka de utgifter som en förvaltare har som följer med att hantera ett konto eller ett aktiebolag.

Förvaltningsavgift 🗎

Förvaltningskostnad

Förvaltningskostnad är de kostnader som uppstår i samband med att sköta förvaltningen av ett företags ekonomiska aktiviteter. Det inkluderar kostnader för löner, professionella tjänster, räntebetalningar, IT- stöd, juridiska avgifter och innehavare.

Förvaltningskostnad 🗎

Grundkostnad

Grundkostnad är ett ekonomiskt begrepp som syftar till att beskriva kostnaderna som krävs för att upprätthålla verksamheten och nå ett bestämt resultat. Grundkostnader omfattar kostnader för personal, hyror, leasingavtal, räntor, försäkringar och resurstilldelning.

Grundkostnad 🗎

Inkassokostnader

Inkassokostnader är avgifter och kostnader som tas ut för att få in skulder till en skyldig. De omfattar inklusive inkassobolagets ärendeavgifter, företagets räntekostnader och eventuell courtage. Kostnaderna kan bero på många faktorer, såsom skyldig skyldighet, inkassobolagets kompetens och hur svårt det är att drive in skulden.

Inkassokostnader 🗎

Inlösenavgift

Inlösenavgift är en avgift som måste betalas för att ta ut ett investerat belopp. Den används ofta för att betala tillbaka medel som har investerats för att täcka förluster som har uppstått under en försäkringsperiod .

Inlösenavgift 🗎

Inlösenpremie

Inlösenpremie är ett belopp som bestäms av ett långivande företag. Beloppet betalas ut till kreditgivare som löser in sina förfallna skulder. Inlösenpremien ger en extra belöning till de finansiella institutionerna på grund av att de har hjälpt företaget att stärka sin balansräkning.

Inlösenpremie 🗎

Inteckningskostnad

Inteckningskostnad är ett annuitetslån som har högre räntor än andra lån. Det är en form av skuld som mest vanligt används för att finansiera ett köp, ofta ett hus. Summan som man betalar varje månad förblir den samma om man intecknar lånet. Dessa betalningar omfattar ränta storleken på skulden som måste betalas tillbaka

Inteckningskostnad 🗎

Justerad lånekostnad

Justerad lånekostnad är ett uttryck som används för att beskriva den sammanlagda mängden av kreditkostnader som kopplas till ett lån eller ett upplåningsavtal. Den totala kostnaden beräknas genom att summera samtliga finansieringsavgifter, serviceavgifter och andra relaterade avgifter och avgiftsändringar.

Justerad lånekostnad 🗎

Lån med låg uppläggningsavgift

Styrkan med att ta ett lån med låg uppläggningsavgift är att räntan och en fast avgift eller uppläggningsavgift, som kan belöpa sig till så lite som 1-3 procent, skiljer sig avsevärt från andra typer av lån. Uppläggningsavgiften debiteras vanligtvis en gång, under uppläggningen av lånet. Den låga uppläggningsavgiften ger kunden möjlighet att ta ett lån till ett mycket lägre pris än andra typer av lån.

Lån med låg uppläggningsavgift 🗎

Lån med uppläggningsavgift

Lån med uppläggningsavgift är en typ av anläggningslån som har en uppläggningsavgift som kopplas till att man erhåller lånet. Uppläggningsavgiften är ett engångsbelopp som är ett krav på att erhålla lånet vilket kan variera beroende på säkerhet och lånebelopp.

Lån med uppläggningsavgift 🗎

Månadskostnad

Månadskostnad är en total summa av kostnader under en viss månad, ofta bestående av fasta kostnader som räntekostnader, försäkringskostnader, boendekostnader osv. Månadskostnaden kan också innefatta ett lånebelopp som betalas för att minska vad som är skyldigt den aktuella månaden.

Månadskostnad 🗎

Månadsränta

Månadsränta är en ränta som betalas per månad som ett lån återbetalas. Det ger långivaren en bestämd mängd pengar vid kontraktsspetsen för varje månad då låntagaren betalar tillbaka lånet. Räntan är vanligen en procentsats som uppgår till lånets rentekostnad under den period som lånet tas upp för.

Månadsränta 🗎

Moms

Moms är förkortningen för Meromsättningsskatt, ett skattesystem som används för att samla in inkomstskatt för näringsverksamhet från företag, organisationer och privatpersoner. Moms tas ut som en procentuell skatt på alla inköp och tjänster som levereras i Sverige och omkringliggande länder.

Moms 🗎

Ockerlåneränta

Ockerlåneränta är en räntesats som tillämpas på lån som tecknas inom den svenska ockerkoncessionen. Den består utav riktlinjer som reglerar den högsta möjliga effektiva räntan för olika typer av låneavtal. Det finns också vissa undantag och villkor som ska följas.

Ockerlåneränta 🗎

Omkostnader

Omkostnader är kostnader som företag eller individer måste avse för att köpa eller förvalta egendom, anställa personal eller förbättra sina tjänster. Det kan inkludera kostnader för affärsreklam, räntor, vatten- och elräkningar och andra driftskostnader.

Omkostnader 🗎

övertrasseringsavgift

Övertrasseringsavgift är en avgift eller ett skattetryck som tillämpas för att öka incitamenten för att följa lagar, regler eller andra externa aspekter som tillämpas på det aktuella sammanhanget. Övertrasseringsavgifter är ofta kopplade till olika typer av bedrägeri, försumlighet, otillbörlig användning eller annat oönskat beteende.

övertrasseringsavgift 🗎

Övertrasseringsränta

Övertrasseringsränta är den ränta som krävs för att få låna ut pengar till en person som övertrassera sin bankkonto. Denna ränta måste avbetalas med en viss summa pengar eller ett antingen fast eller variabelt belopp under en viss tid. Den uppstår när en persons bankutdrag överskrider saldot på sitt bankkonto.

Övertrasseringsränta 🗎

Påminnelseavgift

Påminnelseavgift är en summa innehållande betalning som ska återbetalas för att skicka en signal till vederbörande att betala en tidigare obetald räkning eller fordran i tid. Påminnelseavgiften gäller oftast ett större belopp som förväntas hanteras på en viss tidslinje och kan ge ekonomiska konsekvenser om betalning uteblir vid den bestämda tiden.

Påminnelseavgift 🗎

Processkostnader

Processkostnader är de kostnader som uppstår under en verksamhets normala drift. Processkostnaderna inkluderar olika typer av kostnader såsom material, sammantänkning och administrationskostnader som är direkt relaterade till produktion eller specifika processer. Kostnaderna exkluderar vanligtvis intäkter, vilket innebär att att man exkluderar försäljnings- och marknadsföringsutgifter som inte direkt kan knytas till produktion.

Processkostnader 🗎

Provision

Provision är ett kontraktuellt avtal mellan två partier där den ena parten får ett monetärt erkännande för att leverera en tjänst. Erkännandet kan skapas av att parten tillhandahåller försäljnings- eller rekryteringsservice till den andra parten eller genom att den ger någon form av överföring som uppfyller en överenskommelse eller kontrakt.

Provision 🗎

Räntekostnad

Räntekostnad är den summa pengar som en gäldenär (en person, företag eller organisation som lånat en summa) måste betala för att hålla sina lån aktuella. Räntekostnaden är vanligtvis ett procentua l belopp, och är detaljerat definierat i de kontrakt som är inblandade i lånet.

Räntekostnad 🗎

Ränteskillningsersättning

Ränteskillningsersättning är en ersättning som betalas av en bunden organisation till en annan, för ensidig störning som inträffat på grund av ett bindande kontrakt. Det kan innebära både ekonomisk kompensation för skadan som orsakades och olika former av inkomstsynpunkter, såsom ersättning för ränteförluster som uppstod som ett resultat av bristande följsamhet från den bindande parterna.

Ränteskillningsersättning 🗎

Räntor och avgifter för lån utan säkerhet

Ett lån utan säkerhet är ett lån där långivaren inte kräver någon form av säkerhet, som en bostad eller bil, för lånet. Istället baseras lånebeslutet på låntagarens kreditvärdighet, inkomst och andra ekonomiska förhållanden.

Räntor och avgifter för lån utan säkerhet 🗎

Sanktionsavgift

Sanktionsavgift är en ekonomisk åtgärd som är till för att bestraffa ett bolag, land eller enskild individ för oetiska eller lagbrottsliga handlingar. Sanktionsavgiften tar sig vanligen formen av ett belopp som införskaffas i kontanter men kan också vara att man tvingas till t.ex. ökade krav på rapporteringar.

Sanktionsavgift 🗎

Tilläggsavgift

Tilläggsavgift är en skatt eller avgift som ska betalas vid specifika tillfällen, exempelvis vid köp av varor eller tjänster. Det kan också vara en summa som krävs för tillstånd som styrs av staten eller lokala myndigheter. Tilläggsavgifter är ofta mindre än den löpande periodiska skatten.

Tilläggsavgift 🗎

Total kostnad

Total kostnad är ett ekonomibegrepp som används för att beskriva den sammanlagda kostnaden för ett projekt eller en aktivitet. Det inkluderar alla up-front-kostnader, exempelvis materiella kostnader, resekostnader, lönekostnader och overheadkostnader, som krävs för att slutföra projektet.

Total kostnad 🗎

Uppläggningsavgift

Uppläggningsavgift är en avgift som tar betalt för att en tjänst eller ett kontrakt inleds. Avgiftens storlek beror på typen av tjänst eller kontrakt och kan bestå av en engångskostnad eller en periodisk avgift. Uppläggningsavgiften är ofta antingen en provision eller pollenbelopp.

Uppläggningsavgift 🗎

Uppskovsränta

Uppskovsränta är den ränta som vanligen debiteras för en skuld som varken betalar eller refinansieras i tid. Företaget eller personen som skyldig en skuld kan välja att ta uppskov från betalningen, vilket leder till att de måste betala uppskovsräntan för att täcka långivarens förluster. Uppskovsräntan är oftast högre än den normala räntan på skulden och är beräknad för att främja tidig betalning av skulder.

Uppskovsränta 🗎

Uttagsavgift

Uttagsavgift är en avgift som debiteras för att ta ut pengar från ens bankkonto. Avgifter kan debiteras för att ta ut automatiska överföringar, både inom och utomlands, eller när man använder sig av bankens ATM-automater. Det finns också avgifter för specialtjänster som t.ex. för utbetalningar om man skulle vara i krav på kontanter. Uttagsavgifter kan skilja sig ganska mycket mellan olika banker och geografiska platser vilket beror på vilken typ av tjänst kunden tar emot.

Uttagsavgift 🗎

Utvärderingskostnad

Utvärderingskostnad är de kostnader som är relaterade till den process som gör att ett företags verksamhet kan granskas och utvärderas. Dessa kostnader omfattar exempelvis kostnader för undersökningar, analyser, rådgivningstjänster, interna kontroller och revisionskostnader.

Utvärderingskostnad 🗎