Ekonomisk planering

Här hittar du en samling av ord och begrepp relaterade till ekonomisk planering. Utforska och lär dig om nyckelbegrepp som hjälper dig på din ekonomiska resa.

Affärsplan

En affärsplan är ett dokumentet som innehåller en strategisk plan över ett företags resurser, marknadsföringstekniker, mål och alla relevanta detaljer som är relaterade till dess framgång. Det varierar beroende på syftet med affärsplanen men kan innehålla information om marknadsföring, forskning och analyser, produkt och tjänstespecifikationer och budgetinformation.

Affärsplan 🗎

Användarvänlig

Användarvänlig är en beskrivning som avser hur användarfriendly ett system eller en produkt är. Ett system eller produkt som är användarvänligt är smidigt att arbeta med, lätt att lära sig och har intuitiva funktionaliteter som förenklar för användaren.

Användarvänlig 🗎

Arbetsinkomst

Arbetsinkomst är en inkomstskick som relaterar till den betalning man får från att jobba. Det är den summa pengar som en enskild person erhåller från arbete som ges till personen från ett företag.

Arbetsinkomst 🗎

Arvode

Arvode är en summa pengar som domare, lärare, konsulter eller andra professionella personer som utför uppgifter tar emot som betalning för sin tjänst. Det kan även betalas ut som ett belöningssystem för att uppmuntra prestanda.

Arvode 🗎

Återbetalningsförmåga

Återbetalningsförmåga är förmågan att betala tillbaka lån eller skulder som har tagits ut. Det avser att man har råd att tillbaka det pengar som är skuld under en längre tidsperiod.

Återbetalningsförmåga 🗎

Atypisk anställning

Atypisk anställning är en term som används för att beskriva jobb som inte innebär en traditionell långsiktig anställning. Det kan omfatta temporära jobb, freelance-positioner, eller tidsbegränsade uppdrag. Atypiska jobb innebär ofta lägre skydd under lagar om anställningsvillkor och socialförsäkringar jämfört med en traditionell tillsvidareanställning.

Atypisk anställning 🗎

Avstämning

Avstämning är ett samlingsnamn för ett antal processer som syftar till att säkerställa att de resurser som kontrolleras är etablerade, tillgängliga och korrekta samt att det finns stöd för de baserade samhällskostnader som rapporteras. Det kan gälla kontroll av att rätt medel beställts och betalats eller förvaltats, att konton är korrekt belagda, att det finns tillämpliga avtal, att inköp har dokumenterats, att attester är signerade, att kundfordringar har förfallit, etc.

Avstämning 🗎

Avveckling

Avveckling är ett ord som används för att beskriva processen att stänga ner och lägga ned verksamhet som inte längre är lönsam eller användbar. Ordet kan också användas för att beskriva processen för att helt eller delvis sälja ett företag eller se till att delar av en verksamhet inte längre finns.

Avveckling 🗎

Avvecklingsdatum

Avvecklingsdatum är datumet varvid en transaction (penningöverföring, avtal eller handel) slutförs hos en bank. Det är det datum då alla aktiva delar i transactionen har bearbetats och betalningar har registrerats, samt att alla nödvändiga dokument har signerats.

Avvecklingsdatum 🗎

Avvecklingsperiod

Avvecklingsperiod är en bestämd tidsram, ofta av kortare varaktighet, som används för att genomföra processen med att avsluta, upphöra eller lägga ner en verksamhet, projekt eller arbete.

Avvecklingsperiod 🗎

Avyttring

Avyttring är ett begrepp inom företagande som refererar till ett företags beslut att sälja eller försluta en del av sin verksamhet eller hela sin verksamhet. Detta händer oftast när ett företag inte har möjlighet att fortsätta bedriva affärer.

Avyttring 🗎

Avyttringsvinst

Avyttringsvinst är en vinst som uppstår när man säljer ett tillgångs­överskott som är kopplat till ett företags verksamhet. Uppgången i värdet av det som sålts, även kallat förvärvsvinster, registrerats som en avyttringsvinst.

Avyttringsvinst 🗎

Bostadsbidrag

Bostadsbidrag är ett ekonomiskt stöd som delas ut av staten till personer som lider av bostadsbrist. Det är en ekonomiskt ersättning för hushåll som inte har tillräckliga medel för att kunna köpa en bostad. Bidraget kan användas för att betala delar av hyres- eller köpesumman eller för att täcka de kostnader som är förknippade med att hyra eller köpa en bostad.

Bostadsbidrag 🗎

Budget

Budget är ett system där man planerar och försöker styra finansiella in- och utgifter genom att spendera en rådande summa pengar inom ett visst tidsintervall. Det bidrar till att begränsa avsiktliga orenheter och skapar god planering för framtida aktiviteter.

Budget 🗎

Budgetrådgivning

Budgetrådgivning är en rådgivningsprocess som involverar ett team av ekonomiska experter som hjälper en organisation att bedöma, designa och följa budgetar. Teamet kan omfatta konsulter eller finansiella institutioner, liksom interna finansiella experter. En budgetrådgivningsteamet hjälper organisationen att identifiera eviga finansiella resurser, kontrollera utgifter och hitta ekonomiskt stöd.

Budgetrådgivning 🗎

Corporate Finance

Corporate Finance är en samling åtgärder och processer som styrelser, investerare och företagsledningar använder för att utforma och implementera strategier som har till syfte att maximera aktieägarnas värde. Corporate Finance innebär alltså att utvärdera investeringar, anläggningar, kapitalstruktur och finansieringsmöjligheter för att säkerställa företagets långsiktiga överlevnad och lönsamhet.

Corporate Finance 🗎

Deklarerad inkomst

Deklarerad inkomst är den totala inkomsten, till exempel löner, lönerekvisitioner eller företagande, som en person har rapporterat till skattemyndigheterna för ett visst skatteår. Informationen används för att beräkna den skattskyldiges skattesats.

Deklarerad inkomst 🗎

Driftsbudget

Driftsbudget är en ekonomisk plan som är avsedd att hjälpa organisationer att övervaka sina kostnader, ta reda på de pengar som de har tillgång till, och planera för kommande utgifter. Driftsbudgeten innehåller uppskattningar om inkomster, utgifter och strävande efter att ha ett positivt resultat.

Driftsbudget 🗎

Driftskapital

Driftskapital är ett ekonomiskt begrepp där man beskriver företagets tillgångar och skulder som man har för att försörja sin löpande affärsverksamhet. Det avser alltså det som är nödvändigt för att verksamheten ska fungera, till exempel varor, lager, fordringar och liknande.

Driftskapital 🗎

Driftskostnad

Driftskostnad är ett ekonomiskt begrepp som syftar till de kostnader som som är förbundet med att företaget eller en organisation har sin normala verksamhet. Dessa kostnader inkluderar personalkostnader, lokalkostnader, resor, moms samt försäkringar, exempelvis. De kan relateras till alla typer av organisationer, från storföretag till små privata företag.

Driftskostnad 🗎

Driftskostnadsanalys

Driftskostnadsanalys är en teknik som används för att belysa de totala kostnaderna för driften av en verksamhet. Det är en metod som hjälper till att identifiera kort- och långsiktiga kostnadsfördelar som kan leda till förbättrad lönsamhet eller effektivitet. Analysen innefattar att jämföra nuvarande priser med potentiella framtida priser för att bedöma om det finns några möjligheter som kan dra ned kostnaderna.

Driftskostnadsanalys 🗎

Egen insats

Egen insats är ett begrepp som används för att beskriva det arbete som en person gör för att nå ett mål. Det syftar till att hjälpa personen att prestera bättre, ofta genom att ta skuld eller ansvar för den insats som görs.

Egen insats 🗎

Egna kapital

Egna kapital är en metod för att mäta ett företags finansiella styrka. Det innebär kombinationen av aktieägartillgångar och företagens egna intäkter. Egna kapitalet är det antal pengar som är över när ett företags kostnader och skulder har dragits från det företags tillgångar. Det består normalt av ägarnas kommittéer och reserv, samt resultat från tidigare år.

Egna kapital 🗎

Ekonomisk buffert

Ekonomisk buffert är ett begrepp som används för att beskriva en stadig likviditet som en organisation har som skydd för oväntade eller säsongsbetonade kostnader. En ekonomisk buffert hjälper organisationen att hålla sig flytande och garanterar att det finns pengar för att kunna betala de avgifter som krävs vid ett specifikt tillfälle.

Ekonomisk buffert 🗎

Ekonomisk ställning

Ekonomisk ställning är det övergripande begreppet för en persons eller enhetens ekonomi, inklusive skyldigheter som pågående skulder och immateriella tillgångar. Uttrycket används ofta för att hänvisa till ett företags storlek och finansiella resultat, såsom vinst och tillgångar, bara för att nämna några.

Ekonomisk ställning 🗎

Finansiell planering

Finansiell planering är ett begrepp som avser att planera, organisera och optimera ekonomiska resurser som behövs för att uppnå en persons eller ett företags finansiella mål. Det kan innefatta allt från att spara till en pension eller lägga upp en strategi för investering i olika tillgångar, för att maximera den ekonomiska vinsten. Alla finansiella planer kräver ta hänsyn till eventuella risker och överväga personliga preferenser.

Finansiell planering 🗎

Handpenningssparande

Handpenningssparande är ett sparande där man sätter in lite pengar månadsvis och som oftast reduceras med en procentuell ränta. Genom detta sparande kan man som ofta sparar mycket pengar på lång sikt.

Handpenningssparande 🗎

Hyresintäkter

Hyresintäkter är pengar som en organisation eller person har fått som betalning i utbyte mot att hyra ut en vara eller ett tjänst. Hyresintäkter inkluderar pengar från försäljning och leasing och andra avbetalningsavtal.

Hyresintäkter 🗎

Inkomst

Inkomst är en källa till pengar som någon tar emot som ett ekonomiskt tillskott till sin förmögenhet. Det kan vara i form av en anställningsgång, aktieutdelning, försäljning av tillgångar/produkter/tjänster, gåvor/arv eller ersättning från offentliga program.

Inkomst 🗎

Insats

Insats är ett substantiv som innebär att man gör ett bestämt arbete, ansträngningar eller handlingar. Det kan ofta vara personer, organisationer eller andra grupper som strävar efter att uppnå en viss målsättning, förbättring eller resultat.

Insats 🗎

Investeringar

En investering är ett beslut att köpa eller låna en tillgång som har en förhoppning om att den ska generera framtida fördelar. Investeringar kan göras i finansiella tillgångar som aktier, obligationer eller bankkonton. De kan också göras i fysiska tillgångar som fastigheter och infrastruktur.

Investeringar 🗎

Investeringsstrategi

Investeringsstrategi är en systematisk plan för hur förvaltar eller individer ska fördela deras investeringssearchiv för att nå en hög avkastning. Det innebär att man analyserar marknaden och identifierar de bästa investeringsmöjligheterna som har potential att producera goda resultat. Planen kan omfatta investeringar i aktier, obligationer, råvaror, aktiefonder och alternativa investeringar.

Investeringsstrategi 🗎

Jämkning

Jämkning är en åtgärd eller ett system med vilket man ställer samma rätt för alla människor inom en viss ekonomisk eller social grupp. Det är vanligtvis ett system för social rättvisa som syftar till att motverka obalanser i samhället, såsom förmögenhetsfördelning, inkomst-och sysselsättningsmönster, samt andra system för social och ekonomisk fördelning.

Jämkning 🗎

Kontantinsats

Kontantinsats är ett engelskt uttryck och syftar till det belopp som en ny köpare av en fastighet måste ställa upp med kontanter vid köpet. Det är en form av säkerhet för att återbetalningen ska ske genom amorteringar.

Kontantinsats 🗎

Kvarskatt

Kvarskatt är den skatt som skall betalas efter att bokslut har gjorts, och som en skuld eller ett restbelopp som inte kan betalas från de rapporterade intäkterna. Kvarskatten är den slutliga omfördelningen av skattebetalningar mellan skattesystemen och ett skatteföretag eller enskild näringsidkare.

Kvarskatt 🗎

Nettoinkomst

Nettoinkomst är beloppet som man har tillgång till efter att skatter och avgifter har dragits från en inkomst. Det kan också avse det belopp som man faktiskt tar emot efter att skatter och andra tillägg för med sig är dragna från.

Nettoinkomst 🗎

Omförhandling

Omförhandling innebär att parter som skrivit ett avtal omförhandlar det för att antingen ändra det befintliga avtalet eller göra nya överenskommelser. Det finns ofta saker som kan behöva omdisponeras eller ändras med tiden och ett mellansteg som möjliggör det är att låta parterna omförhandla avtalet.

Omförhandling 🗎

Överskuldsättning

Överskuldsättning innebär att den totala skulden som en person har överstiger den förmåga som personen har att betala tillbaka skulderna. Det är vanligtvis resultatet av en individ eller ett företag upprepade gånger ta lån, nedgångar i inkomsten eller ett resultat av outnyttjade investeringar.

Överskuldsättning 🗎

Överskuldsättning

Överskuldsättning är en ekonomisk situation där en persons ekonomiska välbefinnande är såpass svagt att de inte har möjlighet att betala tillbaka de skulder de har dragit på sig. Den enskilde kan ha ett stort antal olika typer av åtaganden som inte längre kan betalas, vilket skapar ett stort tryck på ens ekonomiska situation.

Överskuldsättning 🗎

Privatekonomi

Privatekonomi är de ekonomiska balanser som en enskild person eller familj har, och hur de använder sina resurser för att nå sina ekonomiska mål. Privatekonomi består av budgetering, sparande, investeringar och skuldhantering.

Privatekonomi 🗎

Refinansiering

Refinansiering är ett ekonomiskt koncept som innebär att en organisation ger ut nya finansieringsprodukter, främst obligationer, för att eliminera gamla produkter från sin balance. Genom refinansieringen skapas fonder för drift och/eller investeringar samt övervakning och får den behövlig kapitalförflyttningen.

Refinansiering 🗎

Skatterådgivning

Skatterådgivning är ett systematiskt sätt att hjälpa en person eller ett företag med sina skatte- och finansiella behov. Det ökar en persons eller ett företags kunskap om skattereglerna och lagen, samt ger råd om hur personen eller företaget kan minska den totala mängden skatt som de är skyldiga att betala.

Skatterådgivning 🗎

Skuldfinansiering

Skuldfinansiering är en typ av finansiering som använder skulder för att finansiera aktiviteter eller köpa aktier. Med skuldfinansiering lånar en person eller en organisation en summa pengar från en annan som ofta är en bank eller ett företag. Pengarna kan användas till att finansiera investeringar, expansionsprojekt, inköp av aktier, utbyte av skulder samt att betala avgifter. När lånaren har tagit emot pengarna ska denne återbetala lånet på utsatt tid och återbetalningsbeloppet är baserat på de ackumulerade räntorna och det ursprungliga lånebeloppet.

Skuldfinansiering 🗎

Skuldförvaltning

Skuldförvaltning är ett begrepp som hänvisar till den process som innefattar att övervaka och hantera utestående skulder på ett effektivt sätt. Målet med skuldförvaltning är att ta itu med de skulder som går utöver en persons normala budget och förmåga att betala tillbaka.

Skuldförvaltning 🗎

Skuldkonsolidering

Skuldkonsolidering är en process som involverar att sammanföra flera betalningsanspråk från olika kreditgivare och skapa en enda, rimlig och förhandlingsbar samling skyldigheter med ett enskilt lån. Processen ger en låntagare möjlighet att koncentrera alla skulder under ett avtal med nya villkor, såsom ett lägre intresse.

Skuldkonsolidering 🗎

Skuldsanering

Skuldsanering är ett begrepp inom ekonomi som syftar till att förbättra en person eller ett företags ekonomiska tillstånd genom att hantera problem med förfallna fordringar. Syftet är att strukturera en betalningsplan som ger personen eller organisationen tillräckligt med tid för att betala tillbaka skulden. Det kan även innehålla den försäkring som anges för att skydda skulden och tillåter parterna att värdera den totala utestående skulden och komma överens om lösningar.

Skuldsanering 🗎

Sparande

Sparande refererar till alla insatser som görs för att öka en persons nettoförmögenhet. Det innebär att investera pengar för att öka en persons tillgångar, eller tjäna intäkter genom att använda de pengar som redan finns till förfogande. Sparande är ett centralt begrepp inom ekonomi som är en central del för att uppnå ekonomisk planering och hushållning.

Sparande 🗎

Tjänstepension

Tjänstepension är ett arbetarrelaterat pensionssparande som används för att säkerställa ett andrahandsinkomster efter pensioneringen. Genom att delta i en tjänstepensionsanställning är man försäkrad att ha ett kontinuerligt inkomstflöde under sin pensionering.

Tjänstepension 🗎