Finansiella institutioner och aktörer

Här presenteras en samling av begrepp och termer kopplade till de olika aktörerna och organisationerna som formar och påverkar den globala finansvärlden.

Auktoriserad betalningsmottagare

Auktoriserad betalningsmottagare är en person eller organisation som har tillstånd att ta emot betalningar, som har auktoriserats av en extern part. Det kan innebära att företaget, individen eller organisationen har tagit emot en licens eller ett tillstånd från en tillsynsmyndighet, myndighet eller andra auktoritetskällor för att ta emot betalningar till ett företag.

Auktoriserad betalningsmottagare 🗎

Bank

Bank är en finansiell institution som låter kunder förvara likvida medel och låna eller investera pengar. Banker ger också ofta finansiella råd till sina kunder.

Bank 🗎

Bankman

Bankman är ett samlingsnamn för banker som arbetar inom finansiella branscher, såsom kapitalförvaltning och aktiehandel. Bankmännen är involverade i att förmedla ekonomiska tjänster och produkter till sina kunder. Bankmännen erbjuder också ett brett utbud av olika finansiella lösningar, såsom lån, placeringsprodukter, bemedlingstjänster och andra finansiella tjänster.

Bankman 🗎

Börsen

Börsen är en marknadsplats där företag, banker och andra finansiella institutioner kan handla aktier, optioner, derivat och andra finansiella instrument. Börsens övergripande mål är att bidra till ekonomisk stabilitet samt att underlätta finansiella transaktioner mellan olika investerare och institutioner.

Börsen 🗎

Centralbank

Centralbank är en institusjon som styr den nationella monetära politiken i ett land, reglerar valutor och har - oftast - en monopol på att utfärda sedlar. Oftast måste riksbanker följa regleringar från nationella parlament och politiska kör, och ser till att reglera inflationsnivåer och även finansiera myntförråd.

Centralbank 🗎

Dragningsrätt

Dragningsrätt är den rätt, som en särskild person har att utöva kontroll, eller vissa andra rättigheter i förhållande till ett företag. Det kan inkludera rätten att rösta om olika ärenden, rätten att ta del av bolagsinformation, att få sin del av vinster från Bolaget, eller andra rättigheter som kan tillskrivas någon eller ett företag.

Dragningsrätt 🗎

E-handelsföretag

E-handelsföretag är en vanlig term för ett företag som säljer sina varor och tjänster elektroniskt över Internet. Ett sådant företag kan ha både brick-and-mortarbutiker (fysiska butiker) och elektroniska butiker. Fokus ligger oftast på e-handel, dvs försäljning på nätet, som vanligtvis innebär att man kan köpa produkter online.

E-handelsföretag 🗎

Ekonom

Ekonom är ett samlingsnamn för de vetenskapliga discipliner som sysselsätter sig med slutgiltig användning av resurser. Ekonomi innefattar även studier om produktion av olika produkter, fördelning av varor och bra faktorer, valfrihet mellan olika alternativ samt olika effekter av olika ekonomiska anpassningar.

Ekonom 🗎

Ekonomisk rådgivning

Ekonomisk rådgivning innebär att tydliggöra var en persons ekonomiska förhållanden befinner sig för att hjälpa dem att planera för deras framtida önskemål. Det inkluderar att hjälpa till med att använda personens nuvarande inkomster, investeringar och skulder inom ramen för ett förståeligt system som är lätt att följa och upprätthålla.

Ekonomisk rådgivning 🗎

Ekonomiskt stöd

Ekonomiskt stöd är ett begrepp som ofta används för att beskriva sociala lyft som syftar till att hjälpa visst samhällsgrupper eller enskilda personer med ekonomiska säkerhetsåtgärder. Det kan inkludera finansiella bidrag, skatteförlängningar, låneavtal, investeringsmöjligheter och andra ekonomiska möjligheter för grupper och individer.

Ekonomiskt stöd 🗎

Emittent

Emittent är ett juridiskt begrepp som syftar till en organisation, institution eller person, vanligtvis en företagsjuridisk person, som har släppt ut en värdepappershandel. Emittenten har även ansvar för att följa alla lagar och förordningar som styr attraktions- och distributionsprocesser, samt att kontrollera och ge rekommendationer om handeln.

Emittent 🗎

Enskild firma

Enskild firma är ett eget företag som innehas av en person, där vinst och förlust ansvarar den enskilda företagaren för. Det är också en laglig form för eget företagande, med det är nödvändigt att de krav som ställs på en enskild firma uppfylls.

Enskild firma 🗎

Externa finansiärer

Externa finansiärer är en grupp som betalar för produkter eller tjänster utanför det normala handelsflödet. Externa finansiärer ansvarar inte för den dagliga driften eller budgeteringen av ett företag, utan betalar bara för produktens eller tjänstens användning. Det kan vara sponsorer eller investerare som går in med stora summor pengar i ett specifikt projekt eller ett företags nya produkt.

Externa finansiärer 🗎

Finansinstitut

Finansinstitut är en företagsform som syftar till att erbjuda finansiella tjänster, som kredit, sparande, investeringsrådgivning och betaltjänster, till enskilda konsumenter och företag. Dessa finansföretag arbetar ofta med stora pengar och har stor inflytande och kraft för att förändra finansmarknaden.

Finansinstitut 🗎

Försäkringsbolag

Försäkringsbolag är ett företag som erbjuder försäkringar till privatpersoner, företag eller andra organisationer. Försäkringsbolaget åtar sig att inom ramen av försäkringsavtalet betala för att ersätta den skada som en kund lider när en olycka inträffar.

Försäkringsbolag 🗎

Förstagångslåntagare

Förstagångslåntagare är en person som tar ett lån eller kreditbelopp för första gången.

Förstagångslåntagare 🗎

Förvaltningsselskap

Förvaltningsselskap är ett aktiebolag som driver förvaltningsverksamhet i syfte att förvalta tillgångar åt en annan organisation eller juridisk person. De kan till exempel hantera säkerhets- och investeringsportföljer, bedriva så kallad adminstrativ outsouing samt ge kunskap som är nödvändig i sammanhang där tillgångar ska förvaltas.

Förvaltningsselskap 🗎

Hypoteksbank

En hypoteksbank är en typ av finansiell institution som ges bemyndigande att låna ut hypotekslån. Hypotekslån är lån som ges till företag eller personer som säkerhetsställer en lån med ett fastighetskapital, till exempel bostäder eller kommersiell egendom. Målet med att använda hypotekslån är att ge låntagaren möjlighet att köpa en egen egendom.

Hypoteksbank 🗎

Hypoteksinrättning

Hypoteksinrättning är en organisation som har som syfte att bevilja lån, mestadels bostadslån, till konsumenter som inte kan ansöka om traditionella banklån. Lånen är i regel säkrade med det egendom som konsumenterne har köpt eller planerar att köpa. Hypoteksinrättningar fungerar som mellanhand åt banker och finansbolag, dessa äger sedan hypoteken på egendomen.

Hypoteksinrättning 🗎

Inlåningskonto

Inlåningskonto är en bankkonto, ibland kallat ett insättningskonto, som en person eller företag har hos en bank. Likviditeten i kontot innebär att försändelser, transaktioner och betalningar kan göras oftare och snabbare än andra typer av konton. Banken får vanligtvis vinst och intäkter från ett inlåningskonto genom att betala ut ränta på den hållna balansen.

Inlåningskonto 🗎

Intressent

Intressent är ett samlingsnamn för en grupp med individer som tillsammans har ett ekonomiskt, socialt eller politiskt intresse avverkat organisation. Exempelvis kan aktieägare, anställda, lokala invånare, myndigheter och miljörörelser vara intressenter.

Intressent 🗎

Investeringsrådgivning

Investeringsrådgivning är en professionell biyrå som ger personer och företag professionell rådgivning och stöd när det gäller att identifiera och förvalta investeringar. Investeringsrådgivare kan hjälpa till att identifiera olika investeringsalternativ som möjliga investeringar, analysera olika marknader, hjälpa till att strategiska finansiella planer och utvärdera potentiella investeringskandidater.

Investeringsrådgivning 🗎

Jämförelsesajt

En jämförelsesajt är en typ av webbplats som tillhandahåller information för att hjälpa besökare att jämföra olika produkter eller tjänster. Webbsidorna innehåller oftast ett eller flera sökverktyg som hjälper användarna att hitta rätt produkt eller tjänst utifrån deras specifikationer och behov.

Jämförelsesajt 🗎

Kreditgivare

Kreditgivare är ett begrepp som används för att beskriva en institution eller en affärsman som ger krediter för att stödja ett företag eller en individ. Kreditgivare innan bankinstitut som lånar ut pengar till privatpersoner och bedrifter som lånar ut investeringskrediter för lång eller kort sikt.

Kreditgivare 🗎

Kreditinstitut

Kreditinstitut är organisationer, inklusive banker, som tillhandahåller finansiella tjänster som att valutaväxla, låna ut pengar, överföra medel, etc. Dessa tjänster är designade att maximera lönsamhet för både banker och deras kunder.

Kreditinstitut 🗎

Mäklare

Mäklare är en person eller ett företag som är specialiserade inom finansiell rådgivning, handel och/eller förmedling. Att vara mäklare innebär att man på heltid eller deltid arbetar som instruktör, vägledare och förhandlare mellan köpare och säljare av finansiella produkter.

Mäklare 🗎

Mellanhand

Mellanhand är ett begrepp som syftar på lagar, institutioner eller processer som verkar som en länk mellan två parter eller länder. Det hjälper till att glädja institutioner, företag eller enskilda kapital att bevara stabil handel mellan länderna. Det kan också förenkla möjligheterna att ta betalt eller förskottsbetala varor som ska levereras mellan parterna.

Mellanhand 🗎

Mobilbank

Mobilbank är ett begrepp som betecknar system som äger rum via internet där konsumenter kan byta ut eller förändra sparade pengar genom att hantera finansiella transaktioner, som exempelvis utbetalningar, insättningar och överföringar. Det innebär att personer kommer åt sina bankkonton från deras telefoner.

Mobilbank 🗎

Notering

Notering är ett verb som innebär att minnas eller notera en uppgift och skriva ner det för att komma ihåg det. Det kan också vara en förteckning över värden som används av handlare eller marknadsförare för att mäta något, som index eller aktiekurser.

Notering 🗎

Offentlig upphandling

Statlig inköpsförfrågan Statlig upphandling Offentlig förfrågan Offentlig beställning Konkurrensutsättning Anbudstävling

Offentlig upphandling 🗎

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling är ett köp- eller tjänsteavtal mellan en eller flera offentliga aktörer och en leverantör, där aktören ber om ett förslag om en viss produkt eller tjänst och pris samt krav på kvalitet och leveranstider. Offentliga upphandlingskontrakt är noga reglerade för att skydda både aktörer och leverantörer.

Offentlig upphandling 🗎

Penninginstitut

Penninginstitut är ett organ som tillhandahåller finansiella tjänster som banktjänster, kapitalförvaltning, investeringskapital, rådgivning, kreditväxling tjänster, låne- och hypoteksservice, leasingfinansiering och betalningslösningar. Penninginstitut kan syfta på banker, investeringfonder, kreditföretag och andra finansiella företag.

Penninginstitut 🗎

Sparkonto

Ett sparkonto är ett slags bankkonto där du kan spara dina pengar. Det har ofta låg ränta än andra typer av bankkonton och det är oftast säkert. Det finns olika alternativ för sparkonto, allt från ett inriktat sparkonto till ett flexibelt sparkonto. Sparkonton kan också omfatta andra finansiella instrument, såsom obligationer och aktier.

Sparkonto 🗎

Varningslista

Varningslista är en lista som innehåller namn på individer eller organisationer som har begått vissa olagliga eller otillbörliga handlingar. Personerna eller organisationerna kommer att placeras på listan som en stark advarsel för andra om deras bristande trovärdighet eller aktivitet.

Varningslista 🗎

Vidareutlåning

Vidareutlåning är en process som gör att vissa organisationer eller företag kan låna eller lämna ut sina besittningar för kortare tid. Om man lånar eller leaser ut något får den som lånat ha tillgång till det under den angivna tidsperioden innan tillgångarna måste återställas till ursprungsbesittningen.

Vidareutlåning 🗎